Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır Mal Yönetmeliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır Mal Yönetmeliği"— Sunum transkripti:

1 Taşınır Mal Yönetmeliği

2 Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kanunun 44 ncü maddesinde;
“Taşınırların kaydı, muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Taşınır Mal Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

3 Genel değerlendirme Taşınır mal yönetim sisteminin;
-Mali yönetim sistemimizin değişmesiyle birlikte sorumluluk anlayışının da değişmiş olması, -Yeni mali yönetim sistemimizde birim maliyet hesaplamalarının önem arz etmesi , -Ayniyat işlemlerinin muhasebe kayıtlarında takip edilme zorunluluğunun ortaya çıkması, -Mal yönetiminin şeffaf ve saydam hale getirilme ihtiyacı, vb. nedenlerle değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

4 Genel değerlendirme 5018 sayılı Kanun amacı: kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığı, hesap verebilirliği, sağlamak, bu amacı gerçekleştirmek üzere; kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü, düzenlemektir.

5 Genel değerlendirme Mali saydamlık; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması için kamuoyuna zamanında bilgi verilmesidir. Mali saydamlığın sağlanabilmesi için; Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, Her türlü plan, program, bütçelerin hazırlanması, görüşülmesi, uygulanması, sonuçları ile raporlarının kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, Kamu hesaplarının standart bir muhasebe düzenine göre çıkarılmış olması, gerekir.

6 Genel değerlendirme Hesap verme sorumluluğu; her türlü kamu kaynağının
elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli, hukuka uygun olarak, 1-elde edilmesinden, 2-kullanılmasından, 3-muhasebeleştirilmesinden, 4-raporlanmasından, 5-kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından, sorumlu olması ve yetkili mercilere hesap vermesidir.

7 Önceki uygulamanın özellikleri
Uygulama Ayniyat Talimatnamesi ile belirlenmişti. Sorumlular ayniyat saymanlarıydı. Kayda esas belge fatura olarak belirlenmişti. Ayniyat Tesellüm Makbuzu; malın teslim alındığını kanıtlayan belge olarak düzenlenmekteydi. Malzemeler sınıflandırılmamaktaydı. Stok kontrolleri yapılamadığından malzeme planlaması da yapılamıyordu. Hesap verilebilirliğe uygun bir sistem değildi. Kayıtların bir başka kayıtla kontrol imkanı yoktu. Taşınırlar Muhasebe kaydında yer almıyordu.

8 Temel ilkeler Taşınır Mal Yönetmeliğinde;
a)Bütün taşınırların kayıt altına alınması, b)Kayıtların yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulması, c)Her kaydın belgeye dayandırılması, temel ilke olarak alınmıştır. -Kayıtlar harcama birimleri itibarıyla tutulacaktır. -Kayıtların usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamaktan harcama yetkilisi sorumludur. -Kayıtlar, harcama yetkilisi adına Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından tutulacaktır. -Mal yönetim hesabı, harcama yetkilisi tarafından verilecektir.

9 Yeni sistemden beklentiler
1-Stoklar kontrol edebilecek, bir sonraki yıl bütçesi için öngörülecek taşınır ödenekleri, varlıklar ve stoklar dikkate alınarak daha gerçekçi bir şekilde belirlenebilecektir. 2-Fire ve kayıplar anında tespit edilebilecek, varsa sorumlular hakkında gerekli işlemler geciktirilmeksizin yapılabilecektir. 3-Envanter kayıtlarından üretilen raporlar muhasebe kayıtlarından kontrol edilebilecektir. 4-Mal hesabı yıllık olarak, bütçe hesabı ile birlikte verilebilecektir. 5-Taşınırların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanmış olacaktır.

10 Düzenlemenin amacı ve kapsamı
-Taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesine, -Taşınır mal yönetim sorumluları ile bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine, -Taşınırların idareler arasında bedelsiz devrine, ilişkin esas ve usulleri belirlemek. Kapsam; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara ait taşınır mallar.

11 İdareler yönünden kapsam

12 Taşınırlar açısından kapsam
Tüketim madde ve malzemeleri (150) Makine ve cihazlar (İş makineleri dahil) (253), Taşıtlar (254) (Kara-hava-deniz) Demirbaşlar (255)

13 Kapsamda olmayan taşınırlar
Savunma ve güvenlik amaçlı taşınırlar (TSK, MİT, EMNİYET, JANDARMA), Fabrika ve atölyelerde yapılan üretimlerde kullanılan ilk madde ve malzemeler (Kendi kullanımları için üretilenlerde kullanılan ilk madde ve malzemeler hariç), Emanet olarak alınan taşınırlar.

14 Taşınır işlemlerinde sorumlular 1
-Harcama yetkilileri, -Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, -Taşınır konsolide görevlileri, -Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen (kullanıcılar), -Muhasebe yetkilileri,

15 Taşınır yönetim sorumluları 2
-

16 Harcama yetkilileri ve sorumlulukları
Harcama Yetkilisi; Harcama biriminin en üst yöneticisi olup; taşınırların; Etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden ve kullanılmasından, Kontrollerinin yapılmasından, Kayıtlarının saydam bir şekilde (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla) tutulmasından, Yönetim hesabının (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla hazırlanan) verilmesinden, sorumludur.

17 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 1
Taşınırları; -teslim alan, -koruyan, -kullanım yerlerine teslim eden, -kayıtları tutan, -belge ve cetvelleri düzenleyen ve -harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi, ifade eder. Harcama yetkililerince görevlendirilirler. Görevleri, memuriyet ve çalışma unvanına bağlı değildir.

18 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 3
-Görevleri; 1.Edinilen taşınırları teslim almak, kullanıma verilen taşınırları teslim etmek, 2.Giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, 3.Sayım yapmak, ihtiyaç planlamasını yapmak, 4.Taşınırların korunmasına ilişkin tedbirleri almak, kaybolan veya çalınanları harcama yetkilisine bildirmek, 5.Taşınır yönetim hesabını hazırlamak,

19 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 4
Sorumlulukları; 1-Yönetmelikte verilen görevleri usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmekten, 2-Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. 3-Ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

20 Her harcama biriminde TKKY

21 Her ambarda TKKY

22 İşlem hacmi yoğun olmayan idarelerde TKKY görevlendirilmesi

23 Taşınır konsolide görevlisi 1
-Konsolide Görevlisi; Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek idarenin taşınır hesap cetvellerini hazırlayan görevliyi, ifade eder. -Kamu idarelerinin taşınır hesaplarının taşra ve merkezde konsolide edilmesini ve bir üst yere gönderilmesi işini yaparlar. -Konsolide görevlisi, merkezde mali hizmetler birimi içerisinde taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu birim yöneticisidir. Taşrada idarelerin en üst yöneticileri belirler.

24 Taşınır konsolide görevlisi 2
Kamu idarelerinin merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında görev alırlar. Harcama birimlerinin taşınır hesaplarına ilişkin cetvelleri konsolide etmekle görevlidirler. Üst yönetici adına Taşınır Kesin Hesap cetvellerini hazırlarlar. Harcama birimleri ile dış temsilciliklerden ve taşradaki taşınır konsolide görevlilerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür.

25 Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevlilerin sorumluluğu
Veriliş amacına uygun olarak kullanmak, Muhafaza etmek ve kaybolmasını veya zarar görmesini önlemek, Görevden ayrıldığında veya ihtiyaç kalmadığında iade etmek, Taşınıra verilen zararı ödemek.

26 Muhasebe yetkilisi Muhasebe yetkilileri;
1-Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmak, 2-Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamak.

27 Taşınır kayıt işlemleri
-Bütün Taşınırlar kayıt altına alınması, -Kayıtların belgeye dayandırılması, şarttır. -Kayıtlar: Önceki yıldan devredilenleri, Yılı içinde giren ve çıkanları, Yılı içinde meydana gelen azalmaları ve sayım sonucunda ortaya çıkan fazlaları gösterir.

28 Taşınır giriş işlemleri
Edinme yolları; Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar, Bağış/hibe yoluyla edinilen taşınırlar, Devir alma suretiyle edinilen taşınırlar, İç imkanlarla üretilen taşınırlar, İade edilen taşınırlar, Sayım fazlası taşınırlar.

29 Taşınır girişinde yapılacak işlemler
-Harcama birimi tarafından edinilen her taşınır için TİF düzenlenir. -TİF düzenlenmeyecek haller: -satın alındığı anda tüketimi yapılan taşınırlar, -servislerince yapılan bakımlarda kullanılan yedek parçalar, -taşıt depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve yağlar, -süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri.

30 Taşınır çıkış işlemleri
-Taşınırların çıkış işlemleri TİF düzenlenerek yapılır. Taşınır çıkış yolları: Tüketim (Tüketim madde ve malzemeleri), Kullanım (Dayanıklı taşınırlar için) Satış, devir, Yok olma, fire, sayım noksanı, Hurdaya ayırma.

31 Bedelsiz taşınır devri
-Kamu idareleri arasında bedelsiz devirde 5 yıllık süre aranır. -Araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar, uluslar arası organizasyonlarda kullanılan taşınırlar ile zorunlu sebeplerle devri gereken taşınırlar 5 yıllık süreye tabi değildirler. -Harcama birimleri arasında süre sınırlaması bulunmamaktadır. -Devirde Bakanlıkça belirlenen limit uygulanacaktır. -Taşınır devralacak idareye bakım, onarım ve taşıma giderleri yönünden ekonomik olmayan mali külfetler getirmemelidir.

32 Devredilemeyecek taşınırlar
Taşıt ve iş makineleri ihtiyaç fazlası taşınıra konu edilmeyecek ve devredilmeyecektir. Ancak; 1.İdarece ihtiyaç duyulmadığından diğer idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenler; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlığımızın görüşüyle, 2. Araştırma geliştirme projeleri tamamlanması sonrasında, sözleşme hükümlerine dayanılarak idareye devredilen taşıt ve iş makinelerinin diğer kamu idarelerine devrilerinde, devir işlemi gerçekleştirilebilecektir.

33 Taşınır kodları -Taşınır Mal Yönetmeliği ekinde, idarelerin tamamında ortak olarak kullanılmak üzere taşınır kod listesi oluşturulmuştur. -Taşınır kodu II.düzeyde belirlenmiş olup, sonraki detay kodlar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek Taşınır Kod Listesi Genel Tebliğ (2007/1) ile kamu idarelerine duyurulmuştur.

34 Sayım ve devir işlemleri
-Kamu idarelerine ait taşınırlar; Yeni görevliye devirde, Yıl sonlarında, Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır. -Sayımlar, Sayım Kurulu tarafından yapılır. *Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre, *Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre, *Kişilerdeki taşınırların sayımı Zimmet Fişlerine göre, sayılır. *Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.

35 Sayım sonucuna göre yapılacak işlemler
Sayımda fazla çıkanlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Sayımda noksan çıkanlar için öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir. Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin hesabıdır.

36 Taşınır yönetim hesabı 1
-Taşınır yönetim hesabı, Taşınır Kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama yetkilisi adına hazırlanır. -Taşınır yönetim hesabı; Önceki yıldan devreden, Yılı içinde edinilen, Ertesi yıla devredilen, taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır.

37 Taşınır yönetim hesabı -2
Yıl sonu sayım tutanağı, Taşınır sayım ve döküm cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hs. Cetveli, En son düzenlenen TİF’in sıra numarasını belirtir tutanak. -Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin bir nüshası Ocak ayı sonuna kadar konsolide görevlisine ayrıca gönderilir.

38 Taşınır Yönetim Hesabının Sayıştaya Sunulması

39 Taşınır Kesin Hesabı -Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin ilçe, İl, bölge, merkez birimleri itibarıyla konsolide edilmesi suretiyle hazırlanır. -Konsolide görevlileri hesap cetvellerini; İlçede ve dış temsilciliklerde 15 Şubat’a, İlde 15 Mart’a, Bölgede 15 Nisan’a kadar bir üstteki konsolide görevlisine, İcmal cetvellerini ise 15 Mayıs’a kadar, Bakanlığa ve Sayıştaya göndermek zorundadırlar.

40 İlçe taşınır hesap cetvellerinin oluşturulması

41 İl taşınır hesap cetvellerinin oluşturulması

42 Merkez taşınır hesap cetvellerinin oluşturulması

43 Yönetim hesap cetvelleri ve kesin hesap cetvelleri

44 TEŞEKKÜRLER http://www.muhasebat.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Yönetmeliklere adresinden ulaşılabilir. Görüş ve önerileriniz için TEŞEKKÜRLER


"Taşınır Mal Yönetmeliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları