Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEBKA Teknik Destek (TD) BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) GSB Gençlik Projelerini Destekleme Programı (GPDP) Fatih KENARLI Bursa İl MEM ARGE Personeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEBKA Teknik Destek (TD) BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) GSB Gençlik Projelerini Destekleme Programı (GPDP) Fatih KENARLI Bursa İl MEM ARGE Personeli."— Sunum transkripti:

1 BEBKA Teknik Destek (TD) BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) GSB Gençlik Projelerini Destekleme Programı (GPDP) Fatih KENARLI Bursa İl MEM ARGE Personeli

2

3 “Yaşayan tarihi, kültürü ve doğasıyla turizmde çekim merkezi; girişimci ruhuyla lider; yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ve tarımıyla Avrupa’nın en rekabetçi üretim merkezi; çevreye ve insana duyarlı müreffeh bir bölge” TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı ‟ nın vizyonu 1. Sanayide Verimlilik ve Rekabetçilik 2. Tarımda Verimlilik ve Kırsal Kalkınma 3. Turizmde Çeşitlilik 4. Sosyal Kalkınma ve İstihdam 5. Sürdürülebilir Çevre ve Enerji 6. Ulaşım ve Lojistik TR41 Bölgesi için altı gelişme ekseni oluşturulmuştur: Bu gelişme eksenleri altında yer alan amaç ve hedeflere ulaşabilmek amacıyla BEBKA tarafından bölgede mali destek programları yürütülmekte ve projeler finansman yönünden desteklenmektedir.

4

5

6 Kurum içi projeler için proje yönetimi becerileri geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri Bölgedeki kurum/kuruluşların plan, program ve strateji belgesi hazırlama alanlarındaki insan kaynakları kapasitesini artırıcı eğitim faaliyetleri Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım, Ürün Geliştirme alanlarında eğitim ve danışmanlık projeleri Markalaşma ve Patent ile ilgili çalışmalar Örnek Konular:

7 Bölgedeki laboratuvarların akreditasyonu ve personel yetkinliğinin ve teknik kapasitesinin artırılması projeleri Afet ve kriz yönetimi ve arama kurtarma alanlarında durum tespiti, eğitim ve danışmanlık projeleri Tarım ve Hayvancılıkta Modernizasyon, Yenilikçi Uyg., Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Turizm alanında tanıtım, planlama/etüt ve hizmet kalitesi ile ilgili projeler Kırsal kalkınma ile ilgili her türlü etüt, durum tespiti, teknik kapasite artırıcı eğitim ve danışmanlık faaliyetleri Örnek Konular:

8 Ulaşım ve lojistik hizmetleri ile ilgili fizibilite hazırlama, etki analizi çalışmaları Bölgenin yatırım potansiyelinin ve imkânlarının tespiti, tanıtımı ve ulusal ve uluslararası yatırımcıları bölgeye çekmeye yönelik eğitim, danışmanlık ve lobi çalışmaları Kümelenme konusu ile ilgili sektörel strateji hazırlama, etüt, eğitim ve danışmanlık projeleri Sektör – pazar araştırma, pazarlama planı hazırlama eğitimleri Dış ticarete yönelik eğitim programları ve seminerler Ve benzeri eğitim ve faaliyetler Örnek Konular:

9

10

11

12 1. Bölgemizde KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyan araştırmalar 2. Bölgemizde ithal ara malı kullanımını azaltmaya yönelik fizibilite ve analiz çalışmaları 3. Bölgemizin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik araştırma ve fizibiliteler 4. Bölgemizi ilgilendiren büyük ölçekli ulaştırma projelerinin etkilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar Örnek Konular

13 5. Bölgemizde sağlık/termal turizm, kültür turizmi veya kongre turizmi konularında yatırım kararlarına etki edecek çalışmalar 6. Bölgemizde deprem riski ve olası etkilerinin tespit edilmesi ile sosyoekonomik ve çevresel zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar 7. Bölgemizde diğer kentsel risklerin ve etkilerinin tespit edilmesi ile sosyoekonomik ve çevresel zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar 8. Bölgemizde büyük ölçekli yatırım kararlarına etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları Örnek Konular

14

15

16

17

18 Gençlerin ülkemiz içindeki farklı şehirlere veya farklı ülkelere hareketliliğini destekleyen projelerdir. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bir ya da bir kaç ülkenin katılımıyla karşılıklı olarak gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bu projelerde, daha önce ulusal ve uluslararası deneyimi olmayan gençlere öncelik tanınacaktır. 01-Hareketlilik Projeleri; Fiziki güç, zaman, bilgi, beceri, sanat gibi özelliklerinden biri veya birkaçını proje çalışmaları için değerlendirebilecek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımayan gençlerin katıldığı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik projelerdir. 02-Gönüllülük Projeleri; Gençlerin kendilerini ve tüm toplum kesimlerini ilgilendiren yerel ya da ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine katılım bilinçlerini geliştirme ve katılımlarını artırma amacına yönelik projelerdir. 03-Katılım Projeleri;

19 Dezavantajlı gençlere yönelik sosyal içerikli projeler ile gençlerin yasam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması, gençlerin ikili ilişkilerde ve toplumsal ilişkilerde psiko- sosyal yönlerden desteklenerek daha sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen projelerdir. 04-Sosyal Uyum Projeleri; Sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporda etik değerlerin korunması ile şiddetin engellenmesine yönelik projelerdir. 05-Spor Projeleri; Belirli bir ticari faaliyetin gerçekleştirilmesini öngörmeyen ve doğrudan kazanç sağlamaya yönelik olmamak kaydıyla gençlerin meslek seçimi ve hayatlarını kazanma aşaması için özgüvenlerini, bilgi ve görgülerini artırmaya, inisiyatif alabilme yeteneklerini geliştirmeye, gençlere girişimcilik ruhu ve bilinci kazandırmaya yönelik projelerdir. 06-Girişimcilik Projeleri;

20 Gençler tarafından hazırlanan kültürel ve sanatsal faaliyetler ile gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik projelerdir. 07-Kültür ve Sanat Projeleri; Gençlerin eğitiminin desteklenmesine yönelik projelerdir. 08-Eğitim Projeleri; Gençlerin bilim ve tekniğe ilgisini artırarak, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve bilimsel gelişmesine katkı sağlaması beklenen projelerdir. 09-Bilimsel Projeler;

21 Yeni iletişim teknolojileri ve farklı çözümler kullanmak suretiyle gençlerin sosyalleşmesine ve farklı genç gruplarının kaynaşmasına katkı sağlamayı, sosyal paylaşımlarını yükseltmeyi amaçlayan projelerdir. 10-Yenilikçi Projeler; Gençlik alanında ihtiyaç duyulan araştırma çalışmalarını desteklemeye yönelik projelerdir. 11-Araştırma Projeleri; Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri ve stratejik planlarda belirlenen hedef ve önceliklerin gerçekleştirilmesini amaçlayan projelerdir. 12-Muhtelif Projeler;

22 BEBKA Teknik Destek (TD) BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) GSB Gençlik Projelerini Destekleme Programı (GPDP) Fatih KENARLI Bursa İl MEM ARGE Personeli


"BEBKA Teknik Destek (TD) BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) GSB Gençlik Projelerini Destekleme Programı (GPDP) Fatih KENARLI Bursa İl MEM ARGE Personeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları