Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnovasyon Kültürü Hizmet Yenilikçiliği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkilerin Test Edilmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnovasyon Kültürü Hizmet Yenilikçiliği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkilerin Test Edilmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma."— Sunum transkripti:

1 İnovasyon Kültürü Hizmet Yenilikçiliği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkilerin Test Edilmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr.Kadir AKSAY Ordu Üniversitesi Dok.Öğrc. Bünyamin ÖZGÜLEŞ Haliç Üniversitesi 5. ULUSLARARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ 10- 13 ARALIK 2014 /ANTALYA 1

2 AMAÇ «İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları», «Yenilikçilik (İnovasyon) Kültürü» ve «Hizmet Yenilikçiliği» kavramları arasındaki ilişkileri bir kamu hastanesi örneğinde ele almak. 2

3 EVREN VE ÖRNEKLEM Araştırmanın evrenini, Sağlık Bakanlığı Amasya ili Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları (hekimler, hemşire, sağlık memuru, tekniker, teknisyen vb) oluşturmaktadır. Örneklemi ise, 15 Haziran – 30 Temmuz 2012 tarihleri arasında çalışmaya gönüllü olarak katılan 130 sağlık personeli oluşturmaktadır. Bu sayı kurumda görev yapan tüm sağlık personelinin % 43.3’ ünü kapsamaktadır. 3

4 HİPOTEZLER 4 H1H1 İKY uygulamalarının alt boyutlarından takım geliştirme skorları ile inovasyon (yenilikçilik) kültürü skorları arasında pozitif bir ilişki vardır. H2H2 İKY uygulamalarının alt boyutlarından stratejik eğitim skorları ile inovasyon kültürü skorları arasında pozitif bir ilişki vardır. H3H3 İKY uygulamalarının alt boyutlarından performansa dayalı ödüllendirme skorları ile inovasyon kültürü skorları arasında pozitif bir ilişki vardır. H4H4 İKY uygulamalarının alt boyutlarından takım geliştirme skorları ile hizmet inovasyonu (yenilikçiliği) skorları arasında pozitif bir ilişki vardır. H5H5 İKY uygulamalarının alt boyutlarından stratejik eğitim skorları ile hizmet inovasyonu skorları arasında pozitif bir ilişki vardır. H6H6 İKY uygulamalarının alt boyutlarından performansa dayalı ödüllendirme skorları ile hizmet inovasyonu skorları arasında pozitif bir ilişki vardır.

5 ALT BOYUTLAR ARASI İLİŞKİYİ GÖSTEREN ŞEMA 5 Stratejik Eğitim Performansa Dayalı Ödüllendirme Takım Çalışması Geliştirme İnovasyon Kültürü Hizmet İnovasyonu

6 İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Güvenirlik analizi Kolmogrow-Smirnov testi Pearson Korelasyon Analizi Regresyon Analizi 6

7 BULGULAR ve TARTIŞMA Sağlık Bakanlığı Amasya ili Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde sağlık personelinin anket sorularına verdikleri cevapların kendi iç tutarlılığını ortaya koymak amacıyla yapılan güvenirlik analizi (Cronbach's Alpha) sonucunda güvenirlik katsayısı 0,791 olarak bulunmuştur. Kolmogrow-Smirnov testi neticesinde verilerin normal dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir (P>0,05). 7

8 Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 8 Demografik Özelliklern% CinsiyetKız 9371.5 Erkek 3728.5 Toplam 130 100 İdari GörevEvet 1410.8 Hayır 11689.2 Toplam 130 100 ÜnvanHekim 96.9 Hemşire 8263 Sağlık Teknikeri 3123.8 Diğer 86.6 Toplam 130 100 Yaş21-25 75.4 26-30 1813.8 31-35 4131.5 36 üstü6449.2 Toplam 130 100 Hizmet Süresi0-1 yıl 2418.5 1-5 yıl 3426.2 6-10 yıl 1914.6 10 ve üzeri yıl 5340.8 Toplam 130 100

9 Tablo 2. Yenilikçilik Performansı ve İnsan Kaynakları Stratejileri Arasındaki İlişki Katsayıları ve Önem Testleri 9 DeğişkenlerPDÖSETGİK SE0,318** TG0,255**0,687** İK0,274**0,256**0,391** Hİ0,334**0,648**0,719**0,477** PDÖ: Performansa Dayalı Ödüllendirme TG : Takım Geliştirme SE : Stratejik Eğitim HY : Hizmet İnovasyonu İK : İnovasyon Kültürü **. Korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed).

10 Tablo 3. Hizmet İnovasyonu İçin Regresyon Analiz Sonuçları 10 Bağımsız değişkenler  Std.Hata t P-değeri Takım Geliştirme 0,3020,0853,5680,001 Stratejik Eğitim -0,0720,104-0,6970,487 Performansa Dayalı Ödüllendirme 0,2390,1022,3390,021 Bağımlı Değişken: Hizmet İnovasyonu

11 Tablo 4. İnovasyon Kültürü için Regresyon Analiz Sonuçları 11 Bağımsız Değişkenler  Std.Hata t P-değeri Takım Geliştirme 0,322 0,027 6,3750,000 Stratejik Eğitim 0,195 0,043 3,1590,002 Performansa Dayalı Ödüllendirme 0,210 0,037 1,9870,049 Bağımlı Değişken: İnovasyon Kültürü

12 Sonuç olarak, yöneticiler; hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının hizmet inovasyonu (yenilikçiliği) performansını artırmak ve inovatif bir kültüre sahip olmak için insan kaynakları uygulamalarına büyük önem vermelidirler. İnsan kaynakları uygulamalarına yönelik alt boyutlar içerisinde «takım geliştirme» boyutunun daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda, takım çalışmasının gerekliliği araştırmanın sonuçlarını etkilediği değerlendirilmektedir. SONUÇ 12

13 TEŞEKKÜRLER 13


"İnovasyon Kültürü Hizmet Yenilikçiliği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkilerin Test Edilmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları