Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIK İHALE USULÜ (MADDE 19)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIK İHALE USULÜ (MADDE 19)"— Sunum transkripti:

1 AÇIK İHALE USULÜ (MADDE 19)
İHALE USÜLLERİ - Açık ihale usulü. - Belli istekliler arasında ihale usulü. - Pazarlık usulü. - Doğrudan Temin AÇIK İHALE USULÜ (MADDE 19) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ. (MADDE 20) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

2 PAZARLIK USULÜ (MADDE 21)
Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. ( a ) Ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ( b ) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. (c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. ( d ) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. ( e ) İdarelerin yaklaşık maliyeti (2010 yılı için ,00 TL) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. ( f ) - (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde,

3 ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre
yeterliği tespit edilen istekliler,öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar.

4 DOĞRUDAN TEMİN (MADDE 22)
Bu maddeni 10 tane bendi vardır. Önemli olanları: İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. (a bendi) - Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması (b bendi) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle (c bendi) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin ,00 TL (otuzbeşbinotuzyeditürklirasını) geçmeyen alımlarında ( d bendi) - İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. (e bendi)

5 İHALE İLÂNLARINDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR
- İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. - İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. - Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. - İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. - Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. - Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. - İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

6 İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi
bedelle alınacağı. - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. - Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. - Teklif ve sözleşme türü. - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. - Tekliflerin geçerlilik süresi - İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

7 İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ VERİLMESİ
İLÂNIN UYGUN OLMAMASI 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ VERİLMESİ İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.

8 İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI
İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

9 TEKLİFLERİN VE BAŞVURULARIN SUNULMASI
Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

10 Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

11 TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

12 TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER
GEÇİCİ TEMİNAT İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER - Tedavüldeki Türk Parası - Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. - Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler Teminat olarak kabul edilir.,

13 TEMİNAT MEKTUPLARI Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının
kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

14 ÖNEMLİ NOT : Tarihinde yayınlanan tedavi tebliği gereği Hasta Katılım Payı oranları yeniden düzenlenmiş olup; Buna göre Özel Sağlık Kuruluşlarında 12 TL Muayene 3 TL Reçete tutarı olmak üzere 15 TL, 2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için 5 TL Muayene 3 TL reçete tutarı olmak üzere 8 TL, Daha önce katılım payı olmayan 1. basamak sağlık kuruluşlarında reçete düzenlenmesi halinde 2 TL katılım payı kesilecektir.

15 EĞİTİM GRUBU 1- Cevahir SALİHOĞLU 2- Hakan DİNÇER 3- Leyla KALELİ 4- Ufuk ÖZKAN


"AÇIK İHALE USULÜ (MADDE 19)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları