Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uygulama Yönetmelikleri Ortak Hükümleri. Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md İ dareler, ihalelerde saydamlı ğ ı, rekabeti, eşit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uygulama Yönetmelikleri Ortak Hükümleri. Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md İ dareler, ihalelerde saydamlı ğ ı, rekabeti, eşit."— Sunum transkripti:

1 Uygulama Yönetmelikleri Ortak Hükümleri

2 Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md İ dareler, ihalelerde saydamlı ğ ı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirli ğ i, gizlili ğ i, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sa ğ lamalıdır Aralarında kabul edilebilir do ğ al bir ba ğ lantı olmadı ğ ı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez

3 Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md Eşik de ğ erlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan di ğ er hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez. Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ise ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.

4 Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md Temel usuller açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür Kanunda belirtilen özel hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir ve do ğ rudan temin yoluyla ihtiyaçlar karşılanabilir

5 Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md Ödene ğ i bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. Ön ilan yapılacak hallerde işin yaklaşık maliyeti mali yılın başlangıcından itibaren mümkün olan en kısa sürede hesaplanır ve ihale onayı alınır

6 Yerli İstekli Belgesi Yapım Yön 6.md; Mal Yön 5.md; Hizmet Yön 5.md Yerli istekli olundu ğ una ilişkin istenen belgelerde de ğ işiklik yapılmıştır. Gerçek kişilerin yerli istekli oldu ğ unu tevsik için nüfus cüzdan suretini sunmaları gerekmemektedir. Yerli istekli oldukları başvuru veya teklif mektubunda yer alan TC Kimlik numarasından anlaşılacaktır.

7 Yerli İstekli Belgesi Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden de ğ erlendirilecektir. Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş oldukları ◦ Tüzel kişili ğ in ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı oldu ğ unu gösteren belge ve ◦ Ticaret merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi Tüzel kişilerden yerli istekli olduklarına ilişkin ayrıca bir belge istenilmeyecektir.

8 Bildirim ve Tebligatlar (Kanun md. 65 Yapım Yön 7. md; Mal Yön 6.md; Hizmet Yön 6.md;) Aday veya istekliler tarafından kabul edilmiş olması şartıyla elektronik posta veya faks yoluyla tebligat yapılabilecektir. Bu yolla yapılacak tebligatların kabul edilece ğ i doküman satın alındı ğ ına ilişkin formda, başvuru veya teklif mektubunda taahhüt edilebilecektir. formdateklif

9 Bildirim ve Tebligatlar (Kanun md. 65 Yapım Yön 7. md; Mal Yön 6.md; Hizmet Yön 6.md;) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebli ğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder.

10 Bildirim ve Tebligatlar E- posta ve faksla yapılan bildirimler bildirim tarihini ve içeri ğ ini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. E-posta ile yapılacak bildirimler İ darenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılacaktır. Ortak girişimlerde bildirim pilot veya koordinatör orta ğ a yapılacaktır. İ stekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda (dokümanın posta yoluyla talebi faksla yapılabilir) elektronik posta ve faks kullanılamaz.

11 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler Mal Yön 7.md; Hizmet Yön 7.md; Yapım Yön 8.md Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı/yapı tekni ğ i ve fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır. Yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve di ğ er hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir. Kısmi teklife açık ihalelerde, yaklaşık maliyet işin tamamı dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanır.

12 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Yaklaşık maliyet, teklif fiyatlarının açıklandı ğ ı oturumda teklif fiyatlarıyla birlikte bir tutana ğ a ba ğ lanarak isteklilere açıklanır. tutana ğ a Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

13 İhale Dokümanının İçeriği Yapım 13.md;Mal 10.md;Hizmet 12.md İ dareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; 1. İ steklilere talimatları da içeren idari şartnameler, 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli di ğ er belge ve bilgiler (standart formlar, birim fiyat tarifleri vs.) bulunur İ hale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz

14 İhale Dokümanının Hazırlanması Yapım 14.md;Mal 11.md;Hizmet 13.md İ hale dokümanının hazırlanmasında ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inin ekinde yer alan tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, (Hizmet İ şleri Genel Şartnamesi, Yapım İ şleri Genel Şartnamesi) ve Kurum tarafından yayımlanan di ğ er mevzuat esas alınır. Hizmet İ şleri Genel Şartnamesi ile Yapım İ şleri Genel Şartnamesi ihale dokümanının bir parçası olmakla birlikte doküman satın alanlara doküman kapsamında verilmeyecektir.

15 İhale Dokümanının Hazırlanması İ hale dokümanı ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar hazırlanır. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır. İ hale veya ön yeterlik dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir Dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

16 Teknik Şartname Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamede malın veya yaptırılacak işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimlili ğ i ve fonksiyonelli ğ i sa ğ lamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitli ğ ini sa ğ laması zorunludur.

17 İhale Onayının Alınması Yapım 19.md;Mal 16.md;Hizmet 18.md İ hale süreci, ihale onayının alınmasıyla başlar. Yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve di ğ er doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

18 İhale Onayının Alınması Yapım 19.md;Mal 16.md;Hizmet 18.md Ön ilan yapılması durumunda bu ilandan önce ihale onay belgesi ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu belgeye sadece yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenmesi yeterlidir. İ hale ilanı yayımlanmadan önce, yeniden ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulur.

19 İhale Onayının Alınması Ön ilam, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır. İ lan yapılmaksızın gerçekleştirilen ihalelerde [21 (b), (c) ve (f)] ise davet yazısı gönderilmeden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır. İ hale kayıt numarası ön ilan yapılan haller dahil her ihale için bir kez alınacaktır

20 İhale Komisyonu Yapım 20.md;Mal 17.md;Hizmet 19.md İ hale yetkilisi ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İ hale komisyonu en az beş kişiden oluşur Üyelerden en az 2’si ihale konusu işin uzmanı olacaktır Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. Asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir. İ hale sürecindeki de ğ erlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

21 İhale Komisyonu İ hale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir İ hale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar ço ğ unlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. İ hale komisyonunca alınan kararlar başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

22 İlan ve Ön Yeterlik İlanı Mal 19.md; Yapım 22.md; Hizmet 21.md İ hale ve ön yeterlik ilanı, Kanunun 13 üncü maddesindeki hükümlere göre ilgili Uygulama Yönetmeli ğ in ekinde yer alan standart formlar kullanılarak yayımlanır. İ lanlarda yer alan bilgiler ihale dokümanındaki düzenlemelere uygun olmalıdır. İ hale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

23 İlan ve Ön Yeterlik İlanı Mal 19.md; Yapım 22.md; Hizmet 21.md İ hale dokümanı hazırlanmadan ilan yayımlanamaz. İ lan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandı ğ ı gün dikkate alınır ihale günü dikkate alınmaz. İ lan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yayımlanacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinleri gönderilmelidir.

24 Ön İlan Mal 20.md; Yapım 23.md; Hizmet 22.md İ dare, yaklaşık maliyeti eşik de ğ erlere eşit veya bu de ğ erleri aşan ihaleler için Kamu İ hale Bülteninde ön ilan yapabilir Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülü ğ ü getirmez Ön ilana ilişkin düzeltme ilanı yapılamaz.

25 Ön İlan Mal 20.md; Yapım 23.md; Hizmet 22.md Ön ilan, yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yayımlanır. Bir ön ilana ba ğ lı olarak sadece bir ihale gerçekleştirilebilir. Ön ilanlar, Kamu İ hale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

26 Ön İlana Bağlı Süre İndirimi Ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar indirilebilir. Bu süre herhangi bir nedenle daha fazla kısaltılamaz. Süre indiriminden yararlanılabilmesi için; a) İ hale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yapılması, b) İ halenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle yapılması zorunludur. Mevzuat hükümlerine uygun olmayan ön ilanlar yenilenmedikçe süre indiriminden yararlanılamaz.

27 İlan ve Davet Sür. Kısaltılması Mal 21.md; Yapım 24.md; Hizmet 23.md İ lanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi 7 gün kısaltılabilir. İ lan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden do ğ rudan erişimin temin edilmesi halinde, a) Açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi b) Belli istekliler arasındaki ihale usulündeki 40 günlük davet süresi 5 gün kısaltılabilir.

28 Düzeltme İlanı Mal 22.md; Yapım 24.md; Hizmet 24.md Düzeltme ilanı yapılmasına ilişkin süreler ilan süresi 40 gün (eşik de ğ er üstü açık ihale) ve 25 gün (eşik de ğ er üstü pazarlık) olan ihalelerde 10 günden 15 güne çıkartılmıştır Di ğ er ilanlarda 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılabilir Düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandı ğ ı yayın organında aynı şekilde yayımlanır.

29 İhale Dok. Satın Alınması Mal 23.md; Yapım 26.md; Hizmet 25.md İ hale dokümanı idarenin ilanda belirtilen adresi ile yayımlanmışsa resmi internet sayfasında bedelsiz olarak görülebilir. İ haleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örne ğ ini satın almaları zorunludur. Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunludur. Dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir.

30 Posta Yoluyla Dok. Satışı Mal Yön 23.md;Yapım Yön 26.md;Hizmet Yön 23.md İ darenin öngörmesi durumunda doküman satış bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla ihale dokümanı iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilecektir. Ön yeterlik ve ihale ilanında veya davet yazısında doküman bedelinin (posta veya kargo masrafları dahil) yatırılaca ğ ı banka hesap numarası belirtilecektir Dokümanın posta ve kargo yoluyla satın almak isteyenler doküman bedelini idarenin hesabına yatıracaktır.

31 Posta Yoluyla Dok. Satışı İ hale veya son başvuru tarihinden en az beş gün önce doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldı ğ ına ilişkin dekont ile birlikte idareye faksla veya posta yoluyla talebini iletir. İ dare, talebin alındı ğ ı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı gönderir. (dokümanın satın alındı ğ ına ilişkin idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek) Dokümanın satın alınma tarihi, dokümanın postaya veya kargoya verildi ğ i tarihtir. İ dare, dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı sorumlu tutulamaz.

32 İhale Dok. Değişiklik Yapılması- Zeyilname Mal 24.md; Yapım 27.md; Hizmet 26.md İ lan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında de ğ işiklik yapılmaması esastır. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi yada istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında de ğ işiklik yapılabilir Ör: Teknik şartnamede teknik kriterlerin yanlış belirlenmiş olması

33 İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması- Zeyilname Zeyilnamenin ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilmesi şarttır. Aksi takdirde de ğ işiklik yapılamaz. Doküman satın alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile de ğ işiklik yapılabilir.

34 İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması- Zeyilname Maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname yapılamaz. İ hale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

35 Şikayet Üzerine Zeyilname Yapılması Yapım yön 27.md; Mal Yön 24.md;Hizmet 26.md Şikayet üzerine yapılan incelemede; idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. (daha önce Kanun 29’a göre ertelenmişse) Başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı yapılamaması durumunda ihale iptal edilecektir

36 Şikayet Üzerine Zeyilname Yapılması Şikayet üzerine zeyilname yapılıp ihale tarihi ertelendikten sonra Kanun 29’a göre tekrar zeyilname yapılması gerekirse bu durumda da ihale tarihi ikinci kez ertelenebilecek midir? İ hale tarihinin ertelenmesine ilişkin 55 nci maddede yer alan düzenleme 29’uncu maddeden ayrı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla önce 29 sonra 55’göre veya önce 55 sonra 29’a göre zeyilname yapılarak ihale tarihinin ertelenmesi mümkündür.

37 İhale Dok. Açıklama Yapılması Mal 24.md; Yapım 27.md; Hizmet 26.md Aday ve istekliler ön yeterlik veya ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale ve son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir Daha sonra yapılacak olan açıklama talepleri de ğ erlendirmeye alınmaz İ dare açıklama yapacak olursa bu açıklama, açıklama yapılan tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılı ğ ı elden tebli ğ edilir.

38 İhale Dok. Açıklama Yapılması Açıklama ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sa ğ layacak şekilde yapılmalıdır. Açıklama ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sa ğ layacak şekilde yapılmalıdır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimli ğ i belirtilmez. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimli ğ i belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara bu doküman ile birlikte verilir. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara bu doküman ile birlikte verilir.

39 Yeterliğe İlişkin İlkeler (Belli İstekliler) Yapım 29.md; Mal 26.md;Hizmet 28.md 5812 sayılı yasa ile belli istekliler arasında ihale usulünde esaslı iki de ğ işiklik gerçekleştirilmiştir: 1- İ darelere ön yeterlik ilanı ile dokümanda belirtilen yeterlik kriterlerini karşılayan adayların tamamını teklif vermeye davet etmek veya ilan ve dokümanda yeterlik kriterleri yanında sıralama kriterlerine de yer vererek sadece sıralama listesine giren adayları davet etmek hususunda bir tercih imkanı getirilmiştir Böylece, idare tarafından işin niteli ğ ine göre sıralama listesi yapılarak 5 ten az olmamak üzere belli sayıdaki aday teklif vermeye davet edilece ğ i gibi, yeterli ğ i tespit edilen bütün adaylar da teklif vermeye davet edilebilecektir.

40 Yeterliğe İlişkin İlkeler Belli İstekliler 2- Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin yarısını aşan yapım işlerinin ihalesinin bu usule göre yapılmasında herhangi bir şarta ba ğ lı olmaksızın idarelerin takdir hakkı bulunmaktadır. 2- Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin yarısını aşan yapım işlerinin ihalesinin bu usule göre yapılmasında herhangi bir şarta ba ğ lı olmaksızın idarelerin takdir hakkı bulunmaktadır. Ancak yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin yarısına eşit ve bu de ğ erin altında kalan yapım işleri ile her türlü mal ve hizmet işlerinde ihalenin bu usule göre yapılabilmesi için maddenin mevcut halinde yer aldı ğ ı gibi işin özelli ğ inin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadı ğ ının idarelerce objektif olarak ortaya konulması gerekmektedir Ancak yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin yarısına eşit ve bu de ğ erin altında kalan yapım işleri ile her türlü mal ve hizmet işlerinde ihalenin bu usule göre yapılabilmesi için maddenin mevcut halinde yer aldı ğ ı gibi işin özelli ğ inin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadı ğ ının idarelerce objektif olarak ortaya konulması gerekmektedir

41 Yeterliğe İlişkin İlkeler Belli İstekliler Mal yön 26 md; Hizmet Yön md.28; Yapım Yön md.29 B. İ.A. İ.U ile yapılan ihalede, belli sayıda isteklinin davet edilmesinin öngörüldü ğ ü durumlarda teklif vermeye davet edilecek aday sayısı ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemi ön yeterlik şartnamesinde belirtilir. Puanlama ve de ğ erlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı; asgari 10, azami 40 puan olabilir. Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı; asgari 60, azami 90 puan olabilir. Yeterlik kriterlerinden her birine en fazla 25 puan verilebilir. Yapım işleri ihaleleri için asgari ve azami sınırlar belirlenmemiştir.

42 Yeterliğe İlişkin İlkeler (Belli İstekliler) Puanlama yapılması durumunda adaylar en yüksek puan alandan başlanarak listeye alınacaktır. Puanların eşit olması durumunda eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınacaktır. Yeterli ğ i belirlenen aday sayısının, teklif vermeye davet edilecek aday sayısından daha az olması durumunda, yeterli ğ i tespit edilen tüm adaylar teklif vermeye davet edilecektir (en az 5) İ halenin iptal edilerek belli istekliler arasında ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkılması durumunda, ön yeterlik dokümanında yeterlikleri tespit edilenler arasından davet edilmesi öngörülecek aday sayısı, iptal edilen ihalede öngörülen sayıdan az olamaz. Ör: İ lk ihalede davet edilecek aday sayısı 7 kişi ise ikinci ihalede bu sayı yine en az 7 olacaktır.

43 Yeterliğe İlişkin İlkeler (Belli İstekliler) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye davet edilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir. Ancak teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterli ğ i tespit edilenlerin tamamı tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

44 Yeterliğe İlişkin İlkeler (Belli İstekliler) Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik aşamasında istenen ve de ğ erlendirilen bilgi ve belgelerdeki yeterlik kriterlerinin devam edip etmedi ğ inin tespiti için ikinci aşamada güncelleştirme amacıyla bilgi ve belge istenilebilmesi uygulamasından pratikte herhangi bir yararı bulunmadı ğ ı için, vazgeçilmiştir.

45 Yeterliğe İlişkin İlkeler Parasal tutar Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; Bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri yaklaşık maliyet esas alınarak parasal tutar olarak belirlenecektir.

46 Yeterliğe İlişkin İlkeler Kısmi Teklif Yapım Yön 29.md; Mal Yön 27.md; Hizmet Yön 28.md Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; 1- Her kısmın yaklaşık maliyeti ayrı ayrı belirlenecek, ancak istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenecektir. 2- Aday veya isteklinin yeterlik de ğ erlendirmesi, başvuruda bulundu ğ u veya teklif verdi ğ i her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Ör: Üç kısım var. İ dare benzer iş tanımını bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde belirleyecektir. İ steklilerden %50 oranında iş deneyim belgesi istenildi. Sunulan iş deneyim belgesi o kısım için verilen teklif tutarının %50 sinden az olamayacaktır.

47 Yeterliğe İlişkin İlkeler Kısmi Teklif 3- İ landa ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilecektir. Yeterlik kriteri: ◦ İ ş hacmini gösteren belgeler için aranılacak oran ◦ İ ş deneyim belgesi için istenilen oran ◦ Bankalardan temin edilecek belgeler için aranılan oran vs. Not: Kamu İ hale Genel Tebli ğ inde ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır.

48 İhalede İstenecek Belgeler Mal Yön 27.md; Hizmet Yön 29.md; Yapım Yön 30.md Yönetmeliklerin tamamında ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemeyece ğ i hüküm altına alınmıştır Bu kapsamda - 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır)teklif - Ortaklık hisse beyanı - İ ş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayaca ğ ına ilişkin taahhütname -Yapı araçları taahhütnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

49 Belgelerin Sunuluş Şekli Yapım Yön 31.md; Hizmet Yön29.md; Mal Yön 29.md Yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işleminin ne şekilde gerçekleştirilece ğ i, Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işleminin ne şekilde gerçekleştirilece ğ i, Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi, Yönetmeliklerde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

50 Ortak Girişim (İş Ortaklığı) Yapım 32.md; Hizmet 32.md; Mal Yön 30.md Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklı ğ ı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir. İ ş ortaklı ğ ını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar. İ ş ortaklı ğ ı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot orta ğ ın da belirlendi ğ i İ ş Ortaklı ğ ı Beyannamesini vermek zorundadır. İ ş ortaklı ğ ında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.

51 Ortak Girişimler (İş ortaklığı) Bütün ortakların hisse oranlarının eşit oldu ğ u veya di ğ er ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulundu ğ u iş ortaklı ğ ında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenecektir. Ör: a) %40, b) %40, c)%20 hisseye sahip bir iş ortaklı ğ ında (a) veya (b) den birisi pilot ortak olacaktır. Ortakların hisse oranları ile pilot ortak iş ortaklı ğ ı beyannamesinde gösterilecektir Sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile di ğ er ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldu ğ u açıkça belirtilir.

52 Ortak Girişimler(Konsorsiyum) Yapım 33.md; Hizmet 33.md; Mal Yön 31.md İ dare işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda konsorsiyumların ihaleye katılmasını öngörebilir. İ şin uzmanlık gerektiren kısımlarının ilan ve dokümanda belirtilmesi zorunludur. Konsorsiyumlar tarafından yeterlik belgelerinin nasıl sunulaca ğ ı idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ayrıca belirtilir. Konsorsiyumların katılabilece ğ i ihalelerde konsorsiyum orta ğ ı tarafından birden fazla kısma teklif verilebilir.

53 Ortak Girişimler (Konsorsiyum) Konsorsiyum, başvuru veya teklifiyle birlikte koordinatör orta ğ ın belirlendi ğ i Konsorsiyum Beyannamesini vermek zorundadır. Konsorsiyum tarafından sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Sözleşmede, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve işin yerine getirilmesinde, koordinatör ortak aracılı ğ ıyla aralarında koordinasyonu sa ğ layacakları belirtilir.

54 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal Yön 52.md Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak Uygulama Yönetmeliklerinde ihale dışı bırakılma nedenlerine yer verilmiştir. İ hale dışı bırakılacak olanlar; a) İ flas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar b) İ flası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar

55 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar d) İ hale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler e) İ hale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptı ğ ı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulundu ğ u bu idare tarafından ispat edilenler

56 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri f) İ hale tarihi itibariyle, mevzuatı gere ğ i kayıtlı oldu ğ u oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdi ğ i tespit edilenler ğ ) Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayaca ğ ı belirtildi ğ i halde ihaleye katılanlar h) Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler

57 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarı ile Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcu” nun kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarı Kamu İ hale Genel Tebli ğ inde belirlenir.

58 İhaleye Katılamayacak Olanlar Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal Yön 53.md Kanunun 11 inci maddesine uygun olarak Uygulama Yönetmeliklerinde ihale dışı bırakılma nedenlerine yer verilmiştir. İ haleye katılamayacak olanlar; a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar b) İ lgili mercilerce hileli iflas etti ğ ine karar verilenler.

59 İhaleye Katılamayacak Olanlar c) İ haleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. ç) İ haleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri

60 İhaleye Katılamayacak Olanlar e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) f) Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gere ğ ince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.

61 İhaleye Katılamayacak Olanlar İ hale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar ve alt yüklenicisi olamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. İ haleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

62 İhaleye Katılamayacak Olanlar İ haleye katılamayacak oldu ğ u halde ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin de ğ erlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İ haleye katılamayacak olanların ihaleye katılması yasak fiil ve davranışlar arasında yer aldı ğ ından bu kişilerin yasaklanması da gerekmektedir.

63 Başvuru ve Teklif Mektupları Yapım 54.md; Hizmet 53.md; Mal Yön 52.md Başvuru ve teklif mektupları ilgili Uygulama Yönetmeli ğ in ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır Teklif mektubunun aşa ğ ıdaki şartları taşıması zorunludur: a) Yazılı olması b) İ hale dokümanının tamamen okunup kabul edildi ğ inin belirtilmesi c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması

64 Başvuru ve Teklif Mektupları Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

65 Başvuru ve Teklif Mektupları Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını de ğ iştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının de ğ iştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi de ğ erlendirme dışı bırakılır.

66 Tekliflerin Geçerlik Süresi Yapım 55.md; Hizmet 54.md; Mal Yön 53.md Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini de ğ erlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir. (idari şartnamede) İ darece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları de ğ iştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

67 TEMİNATLAR Yapım 56.md; Hizmet 55.md; Mal Yön 54.md İ halelerde, teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İ hale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6 sı oranında kesin teminat alınır. Not: Yapım işlerinde ihalenin sınır de ğ erin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde kesin teminat sınır de ğ erin yüzde altısı oranında alınır. Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, ilgili Uygulama Yönetmeli ğ in ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

68 TEMİNATLAR Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. Ortak girişimde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

69 Tekliflerin Sunulması Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. (aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür diye şerh düşülen suretleri) Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait oldu ğ u ve ihaleyi yapan İ darenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılı ğ ında İ dareye (tekliflerin sunulaca ğ ı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

70 Tekliflerin Sunulması Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İ dareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler de ğ erlendirmeye alınmaz. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İ dare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine ba ğ lı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

71 Tekliflerin Alınması ve Açılması Yapım 57.md; Hizmet 56.md; Mal Yön 55.md İ hale komisyonu ihale saatinde ihaleye başlar ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş oldu ğ unu bir tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur. İ hale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait oldu ğ u, ihaleyi yapan İ darenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek de ğ erlendirmeye alınmaz.

72 Tekliflerin Alınması ve Açılması Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İ steklilerin belgelerinin eksik olup olmadı ğ ı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadı ğ ı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İ stekliler ve teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyeti açıklanarak tutana ğ a ba ğ lanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılı ğ ı verilir.

73 Tekliflerin Alınması ve Açılması Tekliflerin açılması aşamasında, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca de ğ erlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

74 Tekliflerin Değerlendirilmesi Yapım 59.md; Hizmet 58.md; Mal Yön 57.md Tekliflerin de ğ erlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik oldu ğ u veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadı ğ ı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin de ğ erlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Belge eksikli ğ i tamamlatılmayacaktır. Ancak teklifin esasını de ğ iştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikli ğ i bulunması halinde bilgi eksikliklerinin giderilmesi i ç in iki iş g ü n ü nden az olmamak ü zere s ü re verilecektir.

75 Tekliflerin Değerlendirilmesi Verilen sürede bilgi eksikli ğ ini tamamlamayanların başvuru veya teklifi de ğ erlendirme dışı bırakılıp geçici teminatı gelir kaydedilecektir İ lk de ğ erlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı de ğ erlendirilmesine geçilecektir.

76 Tekliflerin Değerlendirilmesi İ steklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadı ğ ı ile Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadı ğ ı incelenecektir Uygun olmadı ğ ı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler de ğ erlendirme dışı bırakılacaktır.

77 Teklife Açıklama Getirilmesinin İstenilmesi İ dare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve de ğ erlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında de ğ işiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu do ğ uracak şekilde kullanılamaz. İ darenin yazılı açıklama talebine istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

78 Aşırı Düşük Teklifler Yapım 60.md; Hizmet 59.md; Mal Yön 58.md İ hale komisyonu, verilen teklifleri de ğ erlendirdikten sonra, di ğ er tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirledi ğ i süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli oldu ğ unu tespit etti ğ i bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. De ğ erlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

79 Ek. Açıdan En Avantajlı Tek. Yapım 61.md; Hizmet 60.md; Mal 59.md Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. İ hale konusu işin özelli ğ i göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinli ğ i, verimlilik, kalite ve teknik de ğ er, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. Fiyat dışı unsurların parasal de ğ erleri veya nispi a ğ ırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin de ğ erlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilecektir

80 Fiyat Dışı Unsurlar Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez. Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal de ğ erlerine veya nispi a ğ ırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.

81 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Yapım ve hizmet alımlarında yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sa ğ lanaca ğ ı belirtilen ihalelerde, % 15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır.

82 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Örnek: (a) ve (b) iki istekli de 100 lira teklif etti. - (a) yabancı (b) yerli istekli - %10 fiyat avantajı uygulandı ğ ı varsayılırsa - Yabancı istekli (a) nın teklif fiyatı 110 lira olarak de ğ erlendirilecek.

83 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenece ğ i ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak de ğ erlendirilmiş teklif bedeli bulunur daha sonra ise yerli istekliler lehine fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

84 Tekliflerin Eşit Olması Yapım 64.md; Hizmet 63.md; Mal 62.md Yapım ve hizmet işlerinde; Fiyatların eşit olması durumunda EAEAT isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. İ ş ortaklı ğ ında, pilot orta ğ ın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör orta ğ ın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı dikkate alınır.

85 Tekliflerin Eşit Olması Mal alımlarında; Fiyatların eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Bu de ğ erlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için fiyat dışı unsurlar idari şartnamede belirtilir.

86 Tekliflerin Eşit Olması Mal, hizmet ve yapımda; EAEAT’in fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendi ğ i ihalelerde tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

87 Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi Yapım 65.md; Hizmet 64.md; Mal 63.md İ hale komisyonu kararı üzerine İ dare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İ dare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İ halenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilecektir.

88 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması Yapım 66.md; Hizmet 65.md; Mal 64.md Yapılan de ğ erlendirmeler sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. İ hale yetkilisinin onayından önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

89 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması Her iki isteklinin de yasaklı oldu ğ unun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir. İ hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

90 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Yapım 67.md; Hizmet 66.md; Mal 65.md İ hale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandı ğ ı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İ hale sonucunun bildiriminde, tekliflerin de ğ erlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

91 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi İ hale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İ hale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, di ğ er hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

92 Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md İ hale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, di ğ er hallerde ise on gün geçtikten sonra, Ön mali kontrolün yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandı ğ ı tarihi izleyen günden itibaren Üç gün içinde içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebli ğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

93 Sözleşmeye Davet Sözleşmenin imzalanaca ğ ı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ının teyit edilmesi zorunludur.

94 Sözleşmenin İmzalanmaması Hizmet Yön 68.md;Mal Yön 67.md;Hizmet Yön 68.md M ü cbir sebep halleri dışında, ihale ü zerinde kalan istekli, yasal y ü k ü ml ü l ü klerini yerine getirerek s ö zleşme imzalamaz ise ge ç ici teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca s ö zleşme imzalamayan istekli ihalelere katılmaktan da yasaklanacaktır. Ancak diğer yasla yükümlülükler yerine getirildiği halde Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahh ü t edilen durumu tevsik amacıyla sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi durumunda İhale ü zerinde kalan isteklinin ge ç ici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi h ü k ü mleri uygulanmayacaktır

95 EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi İ hale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadı ğ ına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. EAEA ikinci teklif sahibi istekli Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen 10 günlük sürenin bitimini izleyen 3 gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir

96 EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi Sözleşmenin imzalanaca ğ ı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ının teyit edilmesi zorunludur. İ kinci istekli de sözleşmenin imzalanması koşullarını yerine getirmedi ğ i taktirde ihale iptal edilir.

97 Sözleşme Yapılmasında İdarenin Sorumluluğu İ darenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülü ğ ünü yerine getirmemesi halinde istekli, Kanunun sözleşmeye davet maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptı ğ ı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

98 İhale Sonucunun İlanı İ hale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İ hale Bülteninde yayımlanır. İ dare, ihale konusu işin önem ve özelli ğ ine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem a ğ ı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

99 TEŞEKKÜRLER


"Uygulama Yönetmelikleri Ortak Hükümleri. Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md İ dareler, ihalelerde saydamlı ğ ı, rekabeti, eşit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları