Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHALE ÖNCESİ VE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHALE ÖNCESİ VE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER"— Sunum transkripti:

1 İHALE ÖNCESİ VE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHALE ÖNCESİ VE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER 2013

2 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
İhale Dokümanının Satın Alınması İdari Şartname Teknik Şartname Sözleşme Tasarısı Standart Formlar İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin (idarece onaylı) aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol ederler. İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve imzalanır.

3 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar A-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 1.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi. a-) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge. b-) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin Odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge.

4 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
2.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. b-)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 3.) Standart forma uygun teklif mektubu 4.) Standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

5 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
5.) Yeterlik Belgeleri ( İş Bitirme Belgeleri) 6.) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 7.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 8.) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.

6 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
B-) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 1.) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 2.) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriteri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

7 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
a-) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısılama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’ undan az olamaz. b-) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise, yaklaşık maliyetin %5’i ile %15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutarlardan az olamaz. 3.) Geçici teminat mektubu teklif edilen bedelin %3’ünden az olamaz

8 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
C –) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : a-) İsteklinin yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ;

9 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemlerde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması istenir . Teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenir.

10 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
b-) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler istenir. Danışmanlık hizmet ihaleleri ile ilgili özel hükümler; Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrollük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık, hizmet sunucularından alınır.

11 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde aşağıdaki belgeler istenilmektedir. Orman mühendisi olması kaydıyla; Oda kayıt belgesi, Meslek mensupluğu ruhsat belgesi, Ruhsat belgesi vize cetveli, verilmesi gerekmektedir.

12 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
D –) Belgelerin sunuluş şekli; a-) Aday veya istekliler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış örneklerini sunarlar. İstenen belgenin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından ‘’aslı idarece görülmüştür’’ veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler.

13 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
b-) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile, ‘’ibraz edilenin aynıdır’’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

14 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
İhaleye Katılamayacak Olanlar ; a-) Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. b-) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c-) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

15 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
d-) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e-) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f-) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

16 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
g-) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. h-) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. ı-) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

17 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
Tekliflerin Sunulma Şekli 1-) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarf veya pakete konur. a-) Zarfın veya paketin üzerine ; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.

18 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
b-) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. İhale saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. c-) Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak teklifler değerlendirmeye alınmaz. d-) Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde yeni teklif verme süresi de uzatılmış sayılır.

19 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
2-) Teklif mektubunun şekli ve içeriği ; a-) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi b-) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. c-) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması. d-) Türk vatandaşı gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

20 İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
e-) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. f-) İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. g-) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim gününden az olmamalıdır.

21 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhale Dışı Bırakılma a-) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, b-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, c-) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

22 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
ç-) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, d-) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, e-) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

23 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
f-) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. g-) Belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, h-) Kanunun 11. mad. göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, i-) Kanunun 17.mad. belirtilen yasak fiil ve davranışta bulundukları tespit edilen aday ve istekliler ihale dışı bırakılır.

24 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Geçici Teminat 1-) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 2-) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 3-) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

25 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
4-) Teminat olarak kabul edilecek değerler; a-) Tedavüldeki Türk Parası, b-) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları c-) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d-) Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin KİK tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara uygun olmayan teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

26 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
e-) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. f-) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. g-) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

27 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
h-) İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatının verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. ı-) İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

28 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi a-) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. b-) En avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde, istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.

29 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhalenin Karara Bağlanması Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

30 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhale Kararının Onaylanması ve İptali İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; Kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

31 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz.

32 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Bildirim ve Tebligat Esasları a-) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla ve imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. b-) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır.

33 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
c-) Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. d-) İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından idareye yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

34 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Sözleşmeye Davet İhale kararının bildirilmesi ve on günlük süre geçtikten sonra, üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır.

35 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir.

36 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

37 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhalenin Sözleşmeye Bağlanması Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı (2013 yılı için, TL.) aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce KİK hesabına yatırılır. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

38 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Cezalar ve Sözleşmenin Feshi İşin yapılması İdare tarafından öngörülen sürede, kalitede, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmaması durumunda Yükleniciye, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gerekli düzenlemelerin yapılması istenir. Yüklenici bu süre içinde İdarenin bu isteklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı %1 oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesi mümkün olmadığı hallerde sözleşme İdarece feshedilir.

39 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Yüklenici işi süresinde bitirmemesi üzerine, gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %30 unu geçmeyecektir.

40 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İşin Süresi İşin süresi içerisinde bitirilmesi gerekmekte olup, ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. İş Artışı (ilave işler) ve İş Eksilişi Öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde işin; a-) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,

41 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
b-) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

42 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i ödenir.

43 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İşin Teslim Alınması Sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde iş teslim alınır. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

44 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE VE SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS AYDOĞAN ŞUBE MÜDÜRÜ


"İHALE ÖNCESİ VE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları