Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhale Dokümanlarının Hazırlanması (Mali Hizmetler Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhale Dokümanlarının Hazırlanması (Mali Hizmetler Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 İhale Dokümanlarının Hazırlanması (Mali Hizmetler Uzmanı)
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ

2 İhale Dokümanının İçeriği
İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; 1. İsteklilere talimatları da içeren idari şartname, 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart formlar) bulunur . İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz./olmamalı Alattin ÜŞENMEZ

3 yürürlükten kaldırılmıştır.
İhalede İstenecek Belgeler Mal 27.md; Hizmet 29.md; Yapım 30.md; Tebliğ 9-37 ve 54 md.ler Aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez. Bu kapsamda - 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır) - Ortaklık hisse beyanı, - İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, -Yapı araçları taahhütnamesi, - Teknik personele ilişkin taahhütname yürürlükten kaldırılmıştır. Alattin ÜŞENMEZ

4 İdari Şartname (Yeterlilik Belgelerinin Belirlenmesi)
İhale dokümanlarının hazırlanmasında idarelerin zorlanmış oldukları konuların başında, ihaleye katılacak olan isteklilerin yeterliliklerini belirlemeye yönelik istenecek zorunlu belgelerin neler olduğudur. Alattin ÜŞENMEZ

5 İdari Şartname (İstenecek belgeler)
Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler, yaklaşık maliyet ile EŞİK DEĞERLER esas alınarak belirlenir. (İhale Uygulama Yönetmelikleri MY:27, HY:29) Alattin ÜŞENMEZ

6 Eşik Değerler Diğer İdarelerin 1.447.479- TL,
Bu Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” ve “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” in uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: *** a) Genel bütçeye dahil dairelerin mal ve hizmet alımlarında TL, Diğer İdarelerin TL, ****** Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde TL. (Kamu İhale Kanunu Md: 8) Alattin ÜŞENMEZ

7 Mal Alım. İhaleleri Uyg. Yön. Mad:42 (Ekonomik ve Mali Yeterlilik)
Alattin ÜŞENMEZ

8 Yaklaşık Maliyetin Eşik Değerle İlişkili Olduğu Durumlar ( İhalede İstenilecek Belgelerin Belirlenmesi) Alattin ÜŞENMEZ 8

9 Yaklaşık Maliyetin Eşik Değerle İlişkili Olduğu Durumlar ( Ekonomik ve Mali Yeterlilik Belgelerin Belirlenmesi) Alattin ÜŞENMEZ

10 EKAP’ta İhale Dokümanlarının Hazırlanması (İstenecek Belgelerin Tespiti)
Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerden Zorunlu olanlar sistem tarafından getirilmekte, İdarenin takdirinde olanlar ise, o belgenin seçimlik olduğu belirtilmekte, Böylece yeterlilik belgelerinin belirlenmesinde hata yapılması asgariye indirilmiş ve idarelere büyük kolaylık sağlanmıştır. Alattin ÜŞENMEZ

11 İdari Şartnamenin Hazırlanması
Alattin ÜŞENMEZ

12 Alattin ÜŞENMEZ

13 Tip Şartname ve Sözleşme Tasarısının Önemi
EKAP’ta ihale dokümanları hazırlanırken açılan pencereler, ***Tip İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısının dipnotları göz önünde bulundurulmalı. Yönetmeliğin ilgili maddeleri incelenmeli. Bilinçli bir şekilde değerlendirme yapılarak düzenleme yapılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

14 Tip İdari Şartname Alattin ÜŞENMEZ

15 İhale Tarihinin Belirlenmesi
Alattin ÜŞENMEZ

16 İhale Tarihi Belirlenirken
İlanın hazırlanması ve onaylanması, İlanın ücretinin aktarılması, İlanın yayım için gönderilmesi, İlanın asgari askıda kalması, Gereken süreler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

17 Pazarlık İhalelerinde Süre (Soru)
İlan zorunluluğu olmayan ihalelerde ihale tarihi davet tarihinden en az kaç gün önce olması gerekir. Böyle bir sınırlama var mıdır? Alattin ÜŞENMEZ 17

18 Pazarlık İhalelerinde Süre (Cevap)
Böyle bir sınırlama yok ama ihale dokümanına şikayet başvurusu da göz önünde bulundurulduğunda **GENEL OLARAK ihale tarihinden en az 5 İŞ GÜNÜ ÖNCE DAVETİN yapılasının yerinde olacağı değerlendirmesini yapıyorum. AMA EN İDEALİ zeyilname talebinin de olabileceği göz önünde bulundurularak ihale tarihinden en az 10 iş günü önce olmasıdır. KANUNDA böyle bir düzenleme yer almamakta. Alattin ÜŞENMEZ 18

19 İhale Konusu İş İle İlgili Özel Bir İzin, Ruhsat veya Faaliyet Belgesi
Alattin ÜŞENMEZ 19

20 7.1/ı Maddesi Gereği Satış Faaliyeti İçin Zorunlu Olan Belge
Alattin ÜŞENMEZ

21 Mal Alım. İhaleleri Uyg. Yön. Mad:42
Alattin ÜŞENMEZ

22 İhale Konusu İş İle İlgili Özel Bir İzin, Ruhsat veya Faaliyet Belgesi
İhale Konusu iş ile ilgili alınması zorunlu olan --özel bir izin, ruhsat, yetkilendirme veya faaliyet belgesi gibi belgelerin gerekli olup olmadığı --araştırılarak bu madde bilinçli bir şekilde düzenlenmelidir. Örneğin: Akaryakıt alımlarında EPDK tarafından verilen lisans belgelerinin aranması. Not: İhale konusu işle ilgili Kanunun incelenmesi. Alattin ÜŞENMEZ

23 Yaklaşık Maliyetine Göre Seçimlik Olan Maddeler
Alattin ÜŞENMEZ

24 Seçimlik Olan Maddeler

25 Seçimlik Olan Maddeler
Bu maddelerden herhangi biri veya birden fazlası seçilerek diğerlerine yer verilmeyebilir. Bunların yeterlilik kriteri olmasını istiyorsak kendimizce bu belgeleri istememizin bir amacı olmalıdır. Neden İsteyelim veya istemeyelim???? Alattin ÜŞENMEZ

26 Maddelerde Ek Düzenleme Yapma Bölümlerinin Değerlendirilmesi

27 Alattin ÜŞENMEZ

28 Ek Düzenleme Yapma Bölümlerinin Değerlendirilmesi
Söz konusu maddelerde ---ek düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin o madde ile ilgili yönetmeliğin incelenmesi, İsteklilerin daha iyi teklif verebilmesi veya Tekliflerinin değerlendirme dışı kalmaması için gerekli bilgilerin idari şartnamede olması amaç edinilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

29 Örnek Ek Düzenlemeler Alattin ÜŞENMEZ

30 Yönetmeliğin İlgili Maddesi
Alattin ÜŞENMEZ

31 Teknik Yeterlilik Kriterleri
Mal ve hizmet alımlarında özel teknik yeterlilik kriterleri belirlenirken Kalite ve standarda ilişkin belgeler gibi Teknik Şartnameyi hazırlayan personelin mutlaka görüşü alınmalı, Düzenleme birlikte yapılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

32 Ulusal veya Uluslararası Standartlara İlişkin Düzenleme
Alattin ÜŞENMEZ

33 Numuneler Maddesi Alattin ÜŞENMEZ
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman isteniyor mu? Evet Alattin ÜŞENMEZ

34 Konu Başlığı Aynen Yazılarak Düzenleme Yapılmamalı
Alattin ÜŞENMEZ

35 Numuneler, Kataloglar, Fotoğraflar İle Teknik Şartnameye Cevaplar
Alattin ÜŞENMEZ

36 Benzer İşin Tanımlanması
Benzer iş tanımlamasında katılımı kısıtlayıcı şekilde bir düzenlemenin yapılması, Kamu İhale Kanununun “rekabet ve eşitlik” ilkelerine aykırı bir durumdur. Yapılan ihalenin iptaline sebebiyet verecek bir eksikliktir. KİK Karar No: 2006/UH.Z-2749 Alattin ÜŞENMEZ

37 Benzer İş Tanımlaması Alattin ÜŞENMEZ

38 Benzer İş Tanımı Yapılırken
Hangi işlerin benzer iş olarak kabul edileceği, Birden fazla iş benzer iş olarak kabul edilecek olması halinde bu işlerin ayrı ayrı mı, yoksa birlikte yapılmış olması gerektiği açıkça belirlenmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

39 Teklif Geçerlilik Süresi: Pazarlık: 50 Açık İhalede: 100 gün olarak belirlenmesi
Alattin ÜŞENMEZ

40 Teklif Fiyatına Dahil Giderler
Alattin ÜŞENMEZ

41 Teklif Fiyatına Dahil Giderler
Teklif fiyatına dahil giderler düzenlenirken, -- Teknik Şartname, ***Sözleşme tasarısında maliyeti etkileyecek hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Yaklaşık maliyet hesaplanırken DİKKATE ALINMAYAN maliyet kalemlerine burada yer verilmemelidir. Alattin ÜŞENMEZ

42 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
Alattin ÜŞENMEZ

43 Fiyat Dışı Unsurlar Alattin ÜŞENMEZ

44 Avans Konusunun Değerlendirilmesi
Alattin ÜŞENMEZ

45 Avansın Maliyeti Etkilemesi
İşin özelliğine göre, **isteklilerin teklif maliyetini, **katılımı olumlu yönde, etkileyecek olması halinde avans verilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

46 Avans verilmesi (Oran)
Avans verilecek ise, İdarenin tabi olduğu mevzuata göre avans verilme oranı belirlenmelidir. ** Genel olarak Avans verilmesi öngörülmüş ise, idare avans verme oranını, sözleşme bedelinin 1/3 ünü aşmamak üzere belirleyerek idari şartnamede düzenleme yapmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

47 Avans verilmesi (Mahsup Oranı)
Avans mahsup oranı; %… (İdarece belirlenecektir). Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır Avanslar, her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir. Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz (30) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. Alattin ÜŞENMEZ

48 Fiyat Farkının Ödenip Ödenmemesi
Alattin ÜŞENMEZ

49 Fiyat Farkına İlişkin Düzenleme İlgili Fiyat Farkı Kararnamesi Esas Alınarak Hazırlanmalı
Alattin ÜŞENMEZ

50 İdari Şartnamenin Onaylanması
Alattin ÜŞENMEZ

51

52 (Mali Hizmetler Uzmanı)
TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ


"İhale Dokümanlarının Hazırlanması (Mali Hizmetler Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları