Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

2 2Alattin ÜŞENMEZ İhale Dokümanının İçeriği İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; 1. İsteklilere talimatları da içeren idari şartname, 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart formlar) bulunur. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz./ olmamalı

3 3 İhalede İstenecek Belgeler Mal 27.md; Hizmet 29.md; Yapım 30.md; Tebliğ 9-37 ve 54 md.ler  Aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez.  Bu kapsamda - 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır) - Ortaklık hisse beyanı, - İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, -Yapı araçları taahhütnamesi, - Teknik personele ilişkin taahhütname - Teknik personele ilişkin taahhütname yürürlükten kaldırılmıştır. Alattin ÜŞENMEZ

4 4 İdari Şartname (Yeterlilik Belgelerinin Belirlenmesi) İhale dokümanlarının hazırlanmasında idarelerin zorlanmış oldukları konuların başında, İhale dokümanlarının hazırlanmasında idarelerin zorlanmış oldukları konuların başında, ihaleye katılacak olan isteklilerin yeterliliklerini belirlemeye yönelik istenecek zorunlu belgelerin neler olduğudur.

5 5Alattin ÜŞENMEZ İdari Şartname (İstenecek belgeler) Ekonomik ve mali yeterlik Ekonomik ve mali yeterlik ile ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler, mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler, yaklaşık maliyet ile EŞİK DEĞERLER esas alınarak belirlenir. (İhale Uygulama Yönetmelikleri MY:27, HY:29)

6 6Alattin ÜŞENMEZ Eşik Değerler Bu Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” ve “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” in uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: Bu Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” ve “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” in uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: *** a) Genel bütçeye dahil dairelerin mal ve hizmet alımlarında 868.486-TL, *** a) Genel bütçeye dahil dairelerin mal ve hizmet alımlarında 868.486-TL, Diğer İdarelerin 1.447.479- TL, ****** Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 31.844.702-TL. ****** Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 31.844.702-TL. (Kamu İhale Kanunu Md: 8)

7 Mal Alım. İhaleleri Uyg. Yön. Mad:42 (Ekonomik ve Mali Yeterlilik) 7Alattin ÜŞENMEZ

8 88 Yaklaşık Maliyetin Eşik Değerle İlişkili Olduğu Durumlar ( İhalede İstenilecek Belgelerin Belirlenmesi) Alattin ÜŞENMEZ

9 9 Yaklaşık Maliyetin Eşik Değerle İlişkili Olduğu Durumlar ( Ekonomik ve Mali Yeterlilik Belgelerin Belirlenmesi)

10 10Alattin ÜŞENMEZ EKAP’ta İhale Dokümanlarının Hazırlanması (İstenecek Belgelerin Tespiti) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerden Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerden Zorunlu olanlar sistem tarafından getirilmekte, Zorunlu olanlar sistem tarafından getirilmekte, İdarenin takdirinde olanlar ise, o belgenin seçimlik olduğu belirtilmekte, İdarenin takdirinde olanlar ise, o belgenin seçimlik olduğu belirtilmekte, Böylece yeterlilik belgelerinin belirlenmesinde hata yapılması asgariye indirilmiş ve idarelere büyük kolaylık sağlanmıştır. Böylece yeterlilik belgelerinin belirlenmesinde hata yapılması asgariye indirilmiş ve idarelere büyük kolaylık sağlanmıştır.

11 İdari Şartnamenin Hazırlanması 11Alattin ÜŞENMEZ

12 12Alattin ÜŞENMEZ

13 Tip Şartname ve Sözleşme Tasarısının Önemi EKAP’ta ihale dokümanları hazırlanırken açılan pencereler, EKAP’ta ihale dokümanları hazırlanırken açılan pencereler, ***Tip İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısının dipnotları göz önünde bulundurulmalı. Yönetmeliğin ilgili maddeleri incelenmeli. Yönetmeliğin ilgili maddeleri incelenmeli. Bilinçli bir şekilde değerlendirme yapılarak düzenleme yapılmalıdır. Bilinçli bir şekilde değerlendirme yapılarak düzenleme yapılmalıdır. 13Alattin ÜŞENMEZ

14 Tip İdari Şartname 14Alattin ÜŞENMEZ

15 İhale Tarihinin Belirlenmesi 15Alattin ÜŞENMEZ

16 İhale Tarihi Belirlenirken İhale tarihi: İhale tarihi: İlanın hazırlanması ve onaylanması, İlanın hazırlanması ve onaylanması, İlanın ücretinin aktarılması, İlanın ücretinin aktarılması, İlanın yayım için gönderilmesi, İlanın yayım için gönderilmesi, İlanın asgari askıda kalması, İlanın asgari askıda kalması, Gereken süreler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Gereken süreler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. 16Alattin ÜŞENMEZ

17 17 Pazarlık İhalelerinde Süre (Soru) İlan zorunluluğu olmayan ihalelerde İlan zorunluluğu olmayan ihalelerde ihale tarihi davet tarihinden en az kaç gün önce olması gerekir. Böyle bir sınırlama var mıdır? Alattin ÜŞENMEZ

18 18 Pazarlık İhalelerinde Süre (Cevap) Böyle bir sınırlama yok ama Böyle bir sınırlama yok ama ihale dokümanına şikayet başvurusu da göz önünde bulundurulduğunda **GENEL OLARAK ihale tarihinden en az 5 İŞ GÜNÜ ÖNCE DAVETİN yapılasının yerinde olacağı değerlendirmesini yapıyorum. AMA EN İDEALİ zeyilname talebinin de olabileceği göz önünde bulundurularak ihale tarihinden en az 10 iş günü önce olmasıdır. AMA EN İDEALİ zeyilname talebinin de olabileceği göz önünde bulundurularak ihale tarihinden en az 10 iş günü önce olmasıdır. KANUNDA böyle bir düzenleme yer almamakta. KANUNDA böyle bir düzenleme yer almamakta. Alattin ÜŞENMEZ

19 19 İhale Konusu İş İle İlgili Özel Bir İzin, Ruhsat veya Faaliyet Belgesi Alattin ÜŞENMEZ

20 7.1/ı Maddesi Gereği 7.1/ı Maddesi Gereği Satış Faaliyeti İçin Zorunlu Olan Belge 20Alattin ÜŞENMEZ

21 Mal Alım. İhaleleri Uyg. Yön. Mad:42 21Alattin ÜŞENMEZ

22 İhale Konusu İş İle İlgili Özel Bir İzin, Ruhsat veya Faaliyet Belgesi 22Alattin ÜŞENMEZ İhale Konusu iş ile ilgili alınması zorunlu olan İhale Konusu iş ile ilgili alınması zorunlu olan --özel bir izin, ruhsat, yetkilendirme veya faaliyet belgesi gibi belgelerin gerekli olup olmadığı --araştırılarak bu madde bilinçli bir şekilde düzenlenmelidir. Örneğin: Örneğin: Akaryakıt alımlarında EPDK tarafından verilen lisans belgelerinin aranması. Akaryakıt alımlarında EPDK tarafından verilen lisans belgelerinin aranması. Not: İhale konusu işle ilgili Kanunun incelenmesi. Not: İhale konusu işle ilgili Kanunun incelenmesi.

23 Yaklaşık Maliyetine Göre Seçimlik Olan Maddeler Alattin ÜŞENMEZ 23

24 Seçimlik Olan Maddeler

25 25Alattin ÜŞENMEZ Bu maddelerden Bu maddelerden herhangi biri veya birden fazlası seçilerek diğerlerine yer verilmeyebilir. Bunların yeterlilik kriteri olmasını istiyorsak kendimizce Bunların yeterlilik kriteri olmasını istiyorsak kendimizce bu belgeleri istememizin bir amacı olmalıdır. Neden İsteyelim veya istemeyelim???? Neden İsteyelim veya istemeyelim????

26 Maddelerde Ek Düzenleme Yapma Bölümlerinin Değerlendirilmesi

27 Alattin ÜŞENMEZ 27

28 Ek Düzenleme Yapma Bölümlerinin Değerlendirilmesi 28Alattin ÜŞENMEZ Söz konusu maddelerde Söz konusu maddelerde ---ek düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin o madde ile ilgili yönetmeliğin incelenmesi, İsteklilerin daha iyi teklif verebilmesi İsteklilerin daha iyi teklif verebilmesi veya veya Tekliflerinin değerlendirme dışı kalmaması Tekliflerinin değerlendirme dışı kalmaması için gerekli bilgilerin için gerekli bilgilerin idari şartnamede olması amaç edinilmelidir. idari şartnamede olması amaç edinilmelidir.

29 Örnek Ek Düzenlemeler Alattin ÜŞENMEZ 29

30 Yönetmeliğin İlgili Maddesi 30Alattin ÜŞENMEZ

31 Teknik Yeterlilik Kriterleri Mal ve hizmet alımlarında özel teknik yeterlilik kriterleri belirlenirken Mal ve hizmet alımlarında özel teknik yeterlilik kriterleri belirlenirken Kalite ve standarda ilişkin belgeler gibi Kalite ve standarda ilişkin belgeler gibi Teknik Şartnameyi hazırlayan personelin mutlaka görüşü alınmalı, Teknik Şartnameyi hazırlayan personelin mutlaka görüşü alınmalı, Düzenleme birlikte yapılmalıdır. Düzenleme birlikte yapılmalıdır. 31Alattin ÜŞENMEZ

32 Ulusal veya Uluslararası Standartlara İlişkin Düzenleme 32Alattin ÜŞENMEZ

33 Numuneler Maddesi Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman isteniyor mu? Evet Alattin ÜŞENMEZ 33

34 Konu Başlığı Aynen Yazılarak Düzenleme Yapılmamalı Alattin ÜŞENMEZ 34

35 Numuneler, Kataloglar, Fotoğraflar İle Teknik Şartnameye Cevaplar 35Alattin ÜŞENMEZ

36 36Alattin ÜŞENMEZ Benzer İşin Tanımlanması Benzer iş tanımlamasında katılımı kısıtlayıcı şekilde bir düzenlemenin yapılması, Benzer iş tanımlamasında katılımı kısıtlayıcı şekilde bir düzenlemenin yapılması, Kamu İhale Kanununun “rekabet ve eşitlik” ilkelerine aykırı bir durumdur. Kamu İhale Kanununun “rekabet ve eşitlik” ilkelerine aykırı bir durumdur. Yapılan ihalenin iptaline sebebiyet verecek bir eksikliktir. Yapılan ihalenin iptaline sebebiyet verecek bir eksikliktir. KİK Karar No: 2006/UH.Z-2749 KİK Karar No: 2006/UH.Z-2749

37 Benzer İş Tanımlaması 37Alattin ÜŞENMEZ

38 Benzer İş Tanımı Yapılırken Hangi işlerin Hangi işlerin benzer iş olarak kabul edileceği, Birden fazla iş Birden fazla iş benzer iş olarak kabul edilecek olması halinde bu işlerin ayrı ayrı mı, yoksa birlikte yapılmış olması gerektiği açıkça belirlenmelidir. yoksa birlikte yapılmış olması gerektiği açıkça belirlenmelidir. 38Alattin ÜŞENMEZ

39 Teklif Geçerlilik Süresi: Pazarlık: 50 Açık İhalede: 100 gün olarak belirlenmesi 39Alattin ÜŞENMEZ

40 Teklif Fiyatına Dahil Giderler 40Alattin ÜŞENMEZ

41 Teklif Fiyatına Dahil Giderler Teklif fiyatına dahil giderler düzenlenirken, Teklif fiyatına dahil giderler düzenlenirken, -- Teknik Şartname, ***Sözleşme tasarısında maliyeti etkileyecek hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Yaklaşık maliyet hesaplanırken DİKKATE ALINMAYAN maliyet kalemlerine Yaklaşık maliyet hesaplanırken DİKKATE ALINMAYAN maliyet kalemlerine burada yer verilmemelidir. 41Alattin ÜŞENMEZ

42 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 42Alattin ÜŞENMEZ

43 Fiyat Dışı Unsurlar 43Alattin ÜŞENMEZ

44 Avans Konusunun Değerlendirilmesi 44Alattin ÜŞENMEZ

45 Avansın Maliyeti Etkilemesi 45Alattin ÜŞENMEZ İşin özelliğine göre, İşin özelliğine göre, **isteklilerin teklif maliyetini, **katılımı olumlu yönde, etkileyecek olması halinde etkileyecek olması halinde avans verilmelidir.

46 46Alattin ÜŞENMEZ Avans verilmesi (Oran) Avans verilecek ise, İdarenin tabi olduğu mevzuata göre avans verilme oranı belirlenmelidir. Avans verilecek ise, İdarenin tabi olduğu mevzuata göre avans verilme oranı belirlenmelidir. ** Genel olarak Avans verilmesi öngörülmüş ise, idare avans verme oranını, sözleşme bedelinin 1/3 ünü aşmamak üzere belirleyerek idari şartnamede düzenleme yapmalıdır.

47 47Alattin ÜŞENMEZ Avans verilmesi (Mahsup Oranı) Avans mahsup oranı; %… (İdarece belirlenecektir). Avans mahsup oranı; %… (İdarece belirlenecektir). Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır Avanslar, her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle mahsup edilir. Avanslar, her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir. Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz (30) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz (30) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

48 Fiyat Farkının Ödenip Ödenmemesi Alattin ÜŞENMEZ 48

49 Fiyat Farkına İlişkin Düzenleme İlgili Fiyat Farkı Kararnamesi Esas Alınarak Hazırlanmalı Alattin ÜŞENMEZ 49

50 İdari Şartnamenin Onaylanması 50Alattin ÜŞENMEZ

51

52 52Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! (Mali Hizmetler Uzmanı)


"1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları