Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
SAYED “Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Eken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu” Şubat 2013, Kızılcahamam EĞİTİMDE AFİLİASYON Doç. Dr. GÜL PINAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2 İÇERİK GİRİŞ-NEDEN AFİLİASYON? AKADEMİK İŞBİRLİĞİ SÜRECİ 1. HEDEFLER ?
2. STRATEJİ VE YÖNTEMLER? 3. EĞİTİCİ-KLİNİSYEN ROLLERİ? 4. ENGELLER-SONUÇ-ÖNERİLER?

3 GİRİŞ- Neden Afiliasyon?
Toplumun sosyal yapısındaki değişiklikler kronik hastalıkların artışı sağlık bilincinin yükselmesine paralel olarak sağlığa olan talebin artması ile oluşan iş yükünün yüksek maliyete neden olması Mesleki yetersizlikler (kalite ve kantite) Yasal düzenlemeler

4 Artan maliyete KARŞIN. Artan eğitim ve araştırma bilinci, kalite anlayışı, ve gelişen teknolojinin alana daha hızlı yansımasını sağlayacak kaynaklar kıt. SAĞLIK HİZMETLERİNİN DOĞASI GEREĞİ Farklılaşan ve yükselen bu beklentileri erteleyemediğimiz için yeni arayışlar içine giriyoruz.

5 Sağlık hizmetinin doğası Her 100 milyon saat için ölüm riski
Olay Her 100 milyon saat için ölüm riski Gebe olmak 1 Tren ile seyahat 5 Evde çalışmak 8 Tarımda çalışmak 10 Karayolu yolculuğu 50 İnşaat işçiliği 67 Uçak yolculuğu 100 Hastanede yatıyor olmak 2000 hataya tahammülü olmadığı için profesyonelce yürüti gerekir. insan sağlığı, kişinin en değerli varlığı olup en kırılgan anında sağlık hizmetine bedene / benliğine müdahele fırsatı tanıdığından yararı kadar zarar potansiyeli taşır.

6

7 Etkililik (Kanıta dayalı uygulamalar) Verimlilik (sağlık ekonomisi)
Sağlık Sistemleri Etkililik (Kanıta dayalı uygulamalar) Yanlış, eksik, fazla kullanımın önüne geçme Verimlilik (sağlık ekonomisi) Cihaz, malzeme, işgücü, enerji İnsaniyet (hizmet kalitesi) Hasta odaklı-risk yönetimi-sürekli mesleki gelişim Zamanında, güvenli, Saygılı hizmet Hakkaniyet (temel –sağlık hukuku) Hizmetin Kapsamı-Nicelik- nitelik Hastaların ihtiyaçlarına, tercihlerine ve kültürüne saygı göster Örnek: Hastanın kendi tıbbi kayıtlarına ulaşmasına imkan tanı Örnek: Hastalara alternatif tedaviler ve tedavi seçiminde karar verme konusunda bilgi ver Doktorlara ve hemşirelere e-posta ve telefonla ulaşabilmehasta sayısı ve ihtiyaçlarına dayalı esnek kadrolama sistemleri kullan genel sağlık sig, İngilizce konuşmayan hastalar için tercüman sağla Hastaların kendi kayıtlarına bilgi girmelerine ve doktordan randevu istemelerine olanak verir Hemş, doktor vizitleri yapıp, ted katkıdaGünlük karar vermeyi ve sistemi değiştirmek için veri toplamayı kolaylaştırmak amacıyla vaka yöneticileri MCAP (AEP’nin türevi) uygular

8 ÜNİVERSİTE-NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ
Eğitim Hastalıkların önlenimi ve uygun tedavisi Mortalite ve morbiditeyi azaltmak Araştırma Hasta-sağlam birey Toplum Ulusal ve uluslar arası işbirliği içinde ÖĞRENCİ MERKEZLİ BİREYLERİN ÖĞRENMESİNE ORTAM YARATARAK

9 Her iki yapı da zahmetli ve masraflı
“Win, win, win” yaklaşımı. Eğitim, araştırma ve hizmeti yapan kişiler arasında Entegrasyon İşbirliği Etkileşim Olmalıdır...

10 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE AFİLİASYON
Neden gereklidir ? Alana özgü yetişmiş hemşire akademisyen sayısının azlığı, hemşire öğrenci sayısının fazlalığı Teorik –pratik eğitim arasında boşluğun olması Neler değiştirilebilir ? KLINIK EĞITIM alanlarının artırılması Klnik hemşirelerin desteğinin alınması Nasıl sağlanmalıdır ? Süreç, prensipleri belirlemekle başlar.

11 İnsan Gücü Afiliasyon Prensipleri
Daha iyi planlama = daha iyi sonuçlar = daha iyi hasta bakımı! Araştırma ve eğitim olanaklarının iyileştirilmesi Altyapı sağlanması Koordinasyon Ortak toplantılar Eğitim hastaneleKarşılıklı önyargıların giderilmesi ri ve üniversiteler rakip değil aynı işi yapan akademik kuruluşlar Özel bir klinikle başlanıp yelpaze genişletilebilir. KARŞILIKLI KAZANÇ

12 Titizlik gösterilmesi gereken bir konu…

13 Öğrenci klinikte neler öğrenir?
Bilgi Klinik beceriler Klinik akıl yürütme Vaka yönetimi Araştırma Yapılandırılmış klinik eğitim ortamına gereksinim duyarlar.. Miller’in ustalık piramidi Building a better health care system: specifications for reform, National Coalition on Health Care July 2008

14 Hataları düzeltme ve BAKIMI
Rehberlik, Rol modeli, Kolaylaştırıcı olmak önemlidir.. Değerlendirme Sorumluluk alma (öykü- fizik muayene) “Gördüğün hastayı bana özetle” Hataları düzeltme ve BAKIMI “hastada yaklaşımın iyiydi” GERİBİLDİRİM Olguyla ilgili genel bilgileri öğretme “,,,,,,,demonstrasyon,,,,,yapılmalıdır” Tartışma konusu ortaya atma “Sana göre bu hastanın problemi ne?” Yeni fırsatlar yaratma, Tehditleri fırsatlara dönüştürme, Bu savı destekleyecek kanıt araştırma “Bu problemi hangi verilere dayandırdın?”

15 kurumu etkileyen iç-dış faktörler…
KRİTİK ALANLAR ÖZGÜ YAPILANMA kurumu etkileyen iç-dış faktörler… İş Metotları Üretim Süreçleri İş Akışı/rehberler Teknoloji Sosyal Faktörler Örgüt kültürü Haberleşme Liderlik Organizasyon Politika prosedür Ödüllendirme Görev tanımları Değişim Konuları Amaçlar Hedefler Öncelikler Standartlar Kaynaklar Motivasyon Çalışanlar Bilgi –Yetenek Tutumlar Davranışlar

16 2 3 4 1 Ortak görüş UYGULAMA Nihai SP Mevzuat Analizi Benimsetme
Mevzuat Analizi Benimsetme İLKELER MİSYON VİZYON Iyileştirme takımlarının oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Stratejik Amaçlar 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması 3 Stratejiler 4 Durum Analizi Paydaş Belirleme Performans Kriterleri Hangi paydaşlar planlama süreci içinde yer almlı, planlama nekadar büyük olmalı YÖNTEMLER: SWOT analizi istenen durum ya da hedefin tanımıyla başlamalıdır. Olumlu ve olumsuz olan iç ve dış faktörler belirlenir. Süreç hedef doğrultusunda ilerliyor mu? Sorusuna yanıt EVET ise; Ortak görüş Kararı herkesin anlaması ve neden en iyi olduğunu açıklayabilmesi Kararla herkesin yaşayabilmesi demektir. Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

17 Işbirliği konuları GÜNCEL YETERLİLİK-SERTİFİKA
(Akreditasyon-sürekli eğitim) Yoğun Bakım İstenmeyen İlaç Etkileri Akut-Kronik Bakım Yaşam Sonu Bakım Hasta Güvenliği Yurt dışında yapılan çalışmalar, afiliasyonla hasta ve çalışan memnuniyetinin %70-80 arasında arttığı, enfeksiyon hızlarının % 60 azaldığı, hastanede kalış sürelerinin % 90 oranında azaldığı tespit edilmiştir (Ramani et al. Med Teach,2008)

18 Afilasyon Örnekleri Birey/ hasta bakım gereksinimlerinin saptanması
Hizmetin planlanması Uyg-değerlendirilmesi Diğer sağlık çalışanları ile veri/bilgi paylaşımı

19 Afilasyon Örnekleri Personelin planlanması Verimliliğin ölçülmesi
İstatistik oluşturma Klinik yönetiminde; Klinik kontrol, Risk yönetimi, Kanıta dayalı uygulamalar, Hasta girdi/çıktıları, Klinik denetim,

20 *Medya araçları ile sunum, *Görsel ve işitsel konferanslar,
Afiliasyon Örnekleri *İnternet ve İntranet yolu ile hizmet içi ve mezuniyet sonrası eğitimler *Bilgisayar destekli/internet aracılığı ile eğitim (uzaktan eğitim), *Medya araçları ile sunum, *Görsel ve işitsel konferanslar, *Elektronik posta ve web sayfası Agency for Healthcare Research and Quality, 2009

21 Değişim Engelleri Klinik rehber hemşire eksikliği
İş yükü artışı korkusu Teknik bilgi yetersizliği korkusu Ödüllendirilmeme endişesi, tükenmişlik İş/Ücret/ödül ilişkisinde değişiklik korkusu Değişimi teknik olarak imkansız görme İşbirliğine inanmama İş koşullarında değişiklik korkusu Değişimi öneren/uygulayanlara karşı olumsuz tutum, güvensizlik

22 SONUÇ VE ÖNERİLER Kurumlararası bilgi ve deneyim alışverişinde sınırlı ve zayıf bağlar dışında henüz bir standardizasyon YOK OYSA... Eşit koşullarda işbirliği adına, örgütler değişime uyum için yeni özellikler ve yetenekler kazanmak durumundadır. Liderlik özelliklerine sahip yöneticiler tarafından stratejik planlama içinde değişim gereğinin hissedilmesi ve özendirici yasal süreçleri başlatacak yönetsel bir anlayışın kazanılması esastır.

23 SONUÇ VE ÖNERİLER Eğitimden kazanımların yükseltilmesi, klinik eğiticilerin motivasyonun artırılması, gerekli durumlarda yerine rotasyon imkanı sağlanacak elemanların yetiştirilmesi Ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesinde ve yayınlanmasında hemşirelere yeterli desteğin verilmesi Hemşirelerin öğrenci laboratuvar uygulamalarına, araştırma-projelerine katılımları konusunda esnek çalışma planı sağlanmalı

24 Teşekkürlerimle....


"Yıldırım Beyazıt Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları