Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜLTÜR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜLTÜR."— Sunum transkripti:

1 KÜLTÜR

2 KÜLTÜR “ Bir grup insanı diğerlerinden ayıran zihinsel programlamadır.” G. Hofstede “Bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, sanat, gelenek- göreneklerle, beceri ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. “ F. Taylor “Bir toplumun tüm hayat biçimidir.” R. Linton

3 KÜLTÜR NEDİR? Kültür: İnanç, değer, norm, "davranışlar ve bir nesilden diğer bir nesile aktarılan maddi ve manevi öğelerden oluşan bir bütündür. Toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar. Toplumda yaşayan insanlara rehberlik eder, insanlar arasındaki ilişkileri yönlendirir. Kültür, Toplumda paylaşılan ortak ürünlerden oluşur. Toplum ise, ortak kültürü paylaşan ve birbirleriyle etkileşimde bulu­nan insanlardan meydana gelir.

4 Toplumda Kültür Öğeleri a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç- gereç, giysiler, okullar, kitaplar, mimari eserler vb. b) Manevi Kültür Öğeleri: İnançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri, din, dil, eğitim, politik hayat, ahlak, estetik, yasalar, vb.

5 KÜLTÜR Maddî Kültür Ögeleri Manevî Kültür Ögeleri İnsan emeğinin toplumsal gelişme süreci içinde yarattığı araç ve ge- reçlerdir. İnsanların birbiriyle kurduğu ilişkiler sonucu yarattığı yazılı ve yazısız kurallardır. Toplumun herhangi bir gelişim aşamasındaki teknolojik ilerleme- sini, üretim, teknik, hüner ve becerilerini ifade eder. Toplumun yaşamını düzenleyen değer, yasa, gelenek, görenek, ahlâk ve inançlardır. Okullar, fabrikalar, kitaplar, oto- mobiller, giydiğimiz elbiseler vb.maddî kültür ögeleridir. Dil, sanat vb. manevî kültür öğeleridir.

6 Kültür öğeleri Kültür, bir toplumun yaşam tarzıdır. Her insan grubunun kendine özgü, diğer toplumların yaşam tarzlarından farklı, bir kültürü vardır. Bu farklılığın temelinde kültürü oluşturan öğelerin benzer olmaması yatmaktadır. Kültür öğeleri şu şekilde sıralanabilir; Maddi kültür öğeleri; teknoloji, mimari eserler, tabiatla mücadele yapıtları, Dil, Ahlak ve estetik, Eğitim, Din, inançlar, tutumlar, kaide ve değerler, Sosyal organizasyon, Politik hayat.

7 KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kültür öğrenilir. Kültür değişkendir.
Kültür tarihsel bir boyuta sahiptir ve süreklidir. Kültür ihtiyaçları karşılayıcı ve tatmin sağlayıcıdır.

8 Özellikleri Kültür görelidir. Yani her toplumun kendine özgü kültürü vardır. Kültür tarihseldir. Yani geçmişten günümüze süregelmektedir. Kültür insan eseridir. İnsanlar hem kültürü oluştururlar hem de kültürden etkilenirler. Kültür durağan değildir. Zaman içinde değişir. Maddi öğeler daha hızlı değişir. Ayrıca her toplumda kültürel değişim hızı birbirinden farklıdır.

9 Kültürün işlevleri Birey davranışlarını yönlendirerek toplumsal düzeni sağlar Topluma kimlik kazandırır. Toplumu diğer toplumlardan farklı kılar Toplumsal dayanışma ve birlik duygusu verir. “Biz bilinci” Toplumsal kişiliğin oluşmasını sağlar. sosyalleşme

10

11 Kültürün kazanılması İnsanların toplumları, ülkeleri birbirinden farklı da olsa biyolojik olarak birbirlerine benzerler, ama inanç, düşünce, tutum ve olayları algılayış tarzı bakımından farklıdırlar. Bu farklılığı ortaya çıkaran etkenlerin başında içinde yetiştikleri kültürel yapıdır. Bireyler, kültürü sosyalleşme süreciyle kazanırlar.

12 Sosyalleşme (Toplumsallaşma):
Birey, içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrenir. Ömür boyu süren bu öğrenme ve uyma sürecine sosyalleşme denir.

13 Birey sosyalleşme süreciyle içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olur
Birey sosyalleşme süreciyle içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olur. Olayları algılayış tarzından giyim tarzına, düşünüş tarzından davranış biçimine kadar her konuda kültürden etkilenir. Sosyalleşme süreci, aynı toplumdaki bireyleri genel olarak birbirine benzetir. Ancak aynı kültürel ortamda da yaşasa her insanın yaratılış özellikleri farklı olduğu için kişilikleri birbirinin aynısı değildir.

14 Temel kavramları GENEL (Üst) Kültür: Bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir. Toplumun her kesiminde bilinir ve benimsenir. Örnek: Genel Türkiye kültürü, genel Çin kültürü, genel İtalyan kültürü gibi… Alt kültür: Üst kültür içindeki din, dil, töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahip toplulukların kültürüdür. Örnek: Türkiye’deki Kürt, Laz, Alevi, Yörük kültürü, Amerika’daki Kızılderili, Zenci, Göçmen kültürü gibi…

15 3- Kültürleme: Toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır. Örnek: Türk toplumunda yetişen bir kişi Türk gibi düşünür, davranır ve giyinir.

16 4- Kültürleşme: Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesiyle gerçekleşen kültür alış- verişidir. Kültürleşme süreci sonunda her iki toplum da yavaş ya da hızlı değişir. Örnek: Aynı mahallede oturan Türk ve Kürt toplulukların zamanla birbirini etkilemesi, Avrupa birliğine üye ülkelerin kültürel etkileşime girmesi

17 5- Kültürel Yayılma: Bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır. Örnek: Spagettinin İtalya’dan, ulusçuluk fikrinin Fransa’dan, tütün içmenin Kuzey Amerika yerlilerinden, yoğurdun Türklerden dünyaya yayılması gibi…

18 6- Kültürel Gecikme: Bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur. Örnek: Cep telefonu (maddi kültür) hızla yaygınlaşmaktadır ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. Bunun sonucu olarak toplu mekânlarda yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro, cami gibi yerlerde kapatmaya özen gösterilmemektedir. Ayrıca, apartman, kredi kartı, belediye otobüsü, sonradan görme zenginlik vb.

19 7- Kültürel Şok: Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur. Örnek: Almanya’ya giden ilk Türk işçilerin uyum sorunları, kentten köye gelin olan bir kızın uyum sorunu, Doğuda bir köye atanan yeni İzmirli öğretmen vb…

20 8- Kültür Emperyalizmi: Emperyalizm, bir ülkenin başka bir ülkenin kaynaklarını sömürmesi demektir. Kültür emperyalizmi, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir. Kültür emperyalizmi, sömürgeciliği kolaylaştırır. Örnek: Batı kültürü, TV programları ve filmleriyle diğer kültürleri giyim, eğlence ve tüketim alışkanlıkları bakımından kendine benzetmektedir. Böylece Batı, ürettiği ürünlere daha çok pazar bulacaktır.

21 9- Kültürel asimilasyon: Bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesidir. Asimilasyon normal bir süreçle olabildiği gibi devlet eliyle zorla da olabilir. Örnek: Bulgar Türklerinin zamanla Slavlar içinde erimesi, Anadolu’daki Türklerden önceki eski halkların Türk kültürü içinde erimesi, Azteklerin Meksika kültürü içinde erimesi vb…

22 10- Kültürel Yozlaşma: Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bozulmadır. Örnek: Gençlerin batı kültürüne özenmesi, yardımlaşmanın yerini çıkarcılığın ve duyarsızlığın alması, anadilin yabancı kelimelerle yozlaşması, dini bayramların özünden uzaklaşıp tatile dönüşmesi, işyeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi

23 Kültür değişmeleri Kültür çevresi içinde bulunan insanlar belli kültür değerlerini üretirler ve özellikle dördüncü öğede hiçbir gelişme olmazsa ve kendi içlerine kapanıp yaşarlarsa yüzlerce yıl aynı değerleri saklarlar; kültür değerleri, başka bir deyişle, üretilen değerler, özlerinde ve niteliklerinde hiçbir önemli değişme olmadan kuşaklar boyu sürer gider. İçine kapalı kültürler kendilerini, yenileyemezler. Bunun sonucu er geç başka ve ileri kültürlerin etkisi altına girip onların içinde erirler.

24 Kültür Değişmeleri Kültürler kendi hallerine bırakılır ve her türlü etkileşime kapalı kalırlarsa bir değişimin söz konusu olabilmesi çok zordur. Olağanüstü bazı olaylar cereyan etmezse kültür çevresi kapalı olan toplumlarda gelişme hissedilmeyecek derecede ağır, hem de çok ağır olur. Kültür gelişmesinde en önemli etken ise "etkileşim"dir. İnsanlığın ilerlemesi, başka bir deyişle uygarlıkların yüksek düzeylere ulaşması, kültürler arası etkileşimin sonucudur ve bu etkileşim hele günümüzde hızını hiç umulmayan biçimde arttırmaktadır.

25 Kültürler Arası Etkileşim Doğal akışı içinde yaşayan çeşitli kültürlerin birbirleriyle etkileşim içinde bulunmalarından kaçınılmaz. Çünkü hiçbir kültür ürettiği değerler açısından tek başına gelişme için yeterli bir düzeyde değildir. Kültür etkileşimi çeşitli yollarla sağlanır. Bu yolları iki ana grupta toplayabiliriz. a) insanların barış içinde özellikle ekonomik zorunluklar nedeniyle başka kültürlerden gelenlerle ilişki kurmalarıdır. b) insanların savaş, zorunlu göç gibi nedenlerle, birbirleriyle istekleri dışında ilişki içine girmeleridir.

26 Kültürel kimlik, bireyin, yaşadığı toplumun genel ve özel kültürel unsurlarına katılması ve kişisel özelliklerini katmasıyla edinilir. Böylelikle birey, kendini içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olarak tanımlar. Bireye, “Kimsiniz?” “Kimlerdensiniz?” gibi sorular sorulduğunda verdiği cevaplar bireyin kültürel kimliği hakkında bilgi verir. 

27 • Kültür nasıl kazanılır?
Kültürel Katılma: İnsanın içinde yaşadığı toplumun, kültürünü kazanma ve kazandırma sürecini ifade eder. Bir derneğe üye olma veya zorunlu eğitim süreci kültürel katılma örnekleridir.  Kültürel katılma genellikle üç şekilde gerçekleşir:  Kültürün genel unsurlarına katılma: Kültüre katılma ana dilin öğrenilmesiyle başlar. Birey, içinde bulunduğu toplumun giyim tarzını, inanç sistemini, genel davranış kalıplarını öğrenerek bu genel unsurlara katılır. Kültürün genel unsurlarına katılma kendiliğinden gerçekleşir ve uyulması zorunludur.

28 Seçenekler yoluyla kültürel unsurlara katılma: Kültüre katılmanın zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak gerçekleştiği durumlar da vardır. Bireye birçok kültürel seçenekler sunulmaktadır. Birey ekonomik, sosyal, siyasal çıkarları doğrultusunda bu değişkenleri seçer. Bireyin, yeteneği ve ilgisi doğrultusunda çeşitli mesleklere yönelme özgürlüğü vardır. Birey ilgisi, zevkleri, çıkarları doğrultusunda toplumsal gruplar aracılığıyla istediği kültürel unsurlara katılabilir. Örneğin; bireyin istediği bir partiye, bir sendikaya, bir sanatsal etkinliğe katılması

29 KÜLTÜR Kültür bir milletin kimliğidir. Onu diğer toplumlardan ayırır.
İnsanların dilleri, inançları, giyim şekilleri, yemek kültürleri,sanat eserleri ve yaşam biçimleri farlı farklıdır. Bu farklılıklar milletlerin zenginlikleridir. Milletlerin kültür birikimleri o milletlerin mirasıdır. Sahip çıkılıp korunmalıdır.

30 Örgütsel kültür Her örgüt var olduğu toplum içinde, kendine özgü bir kültüre, kültürel yapıya sahiptir. Örgütün kültürel yapısı genelde parçası olduğu toplumun kültürel yapısına benzer; özelde ise örgütün kendince yaratılan öğeleri vardır. Bir genel kültüre sahip olan toplumdan (üst sistem) kaynak alan örgüt, bunları kendi ortamına uygun olarak şekillendirerek bir alt kültür (alt sistem) meydana getirir. Böylece örgütün kültürel yapısı, toplumun kültürel yapısına genel hatlarıyla uymakla birlikte, kendine has özellikleri içerir. Örgütler birer sosyal sistemdirler. Bunun doğal bir sonucu olarak dış çevreyle sürekli bir etkileşim içinde bulunmaktadırlar. Bu etkileşim teknik ve mali kaynaklarda olduğu kadar beşeri kaynaklarda da söz konusudur. Örgütleri dinamik hale getiren insanlar, yaşadıkları çevreden edindikleri bilgi, görgü, tecrübe, düşünce ve inançlarıyla bir başka deyişle kültürleriyle örgüte gelir, kabul görür ve çalışırlar. Bu bireyler bir takım mesleki ölçütlerle bir araya gelirler, diğer örgütlerden farklı, kendi içlerinde nispeten ortak bir inanç ve değerler sistemi oluştururlar. Bu değerler sistemi örgütün kültürü olarak adlandırılmaktadır

31 Örgüt kültürünün oluşumu ve yerleşmesi
Örgüt kültürünün dış etkenlerle veya bizzat örgütün kendisi tarafından oluşturulduğuna dair farklı görüşler bulunmakla beraber her iki boyutun da örgüt kültürünün oluşumuna katkısının olduğu bir gerçektir. Yeni kurulan bir örgüt, bünyesinde topladığı içsel unsurlarla, etkisinde kaldığı bütün dışsal unsurların katkısıyla kendine has bir kültür oluşturmaya başlar. Örgüt kültürünün oluşumunda etkili olan faktörler örgütün kendi içindeki veya dışındaki farklı sistem ve unsurlardır.

32 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN KADEMELERİ
Görülebilen belirtiler Örtülü değerler Temel varsayımlar E H Schein, Organizational Culture and Leadership, 2nd ed (San Francisco: Jossey-Bass, 1992), p 17. Prof. Dr. Cem Tanova

33 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ NE İŞE YARAR
Anlam kazandırma aracı Kurum kimliği Sosyal düzen Ortak bağlılık Prof. Dr. Cem Tanova

34 Örgütsel kültürün oluşumu
Kurum felsefesi, misyonu, vizyonu ile ilgili yazılı deklerasyonlar. Çalışma düzeni, binalar, ofisler Kullanılan dil, hitap şekilleri Eğitim programları, tecrübeli kişilerin tavsiyeleri Ödüller, statü sembolleri, yükseltmeler için kullanılan kriterler Kişiler ve olaylarla ilgili anlatılan hikayeler

35 HOFSTEDE’İN DEĞER BOYUTLARI
Bireycilik-toplulukçuluk (individualism- collectivism), Güç aralığı (power distance), Erkeksilik-kadınsılık (mascunality-femininity), Belirsizlikten kaçınma (uncertainty avoidance), Uzun dönem odaklılık (long-term orientation). HOFSTEDE’İN DEĞER BOYUTLARI

36 1.BİREYCİLİK-TOPLULUKÇULUK BOYUTU,
Bireylerin kendi gereksinimlerini veya bağlı oldukları toplum ve/veya grubun gereksinimlerini ön planda tutmalarına göre oluşmaktadır. Bireycilik değerinin baskın olduğu toplumlarda kişiler, kendilerini bağlı oldukları gruptan / toplumdan daha önemli olarak görmektedirler. Toplulukçuluk değerinin baskın olduğu toplumlarda ise, bireyler kendilerinden önce bağlı oldukları grubun ya da toplumun çıkarlarını gözetmektedirler. Ayrıca, bireycilik değeri baskın olan toplumlarda; bireysel kararlar, grup kararlarına göre daha yüksek değere sahiptir 1.BİREYCİLİK-TOPLULUKÇULUK BOYUTU,

37 Toplumlarda güce ve hiyerarşiye dayalı eşitsizliğin ne derece kabul edilebilir olduğunu ifade etmektedir. Güç aralığı geniş olan toplumlarda, güç dağılımında ve buna bağlı olarak fırsat eşitsizliğindeki dengesizlik kabullenmektedir. Güç aralığı dar olan toplumlarda ise, güç sahibi kişilere yakınlaşmak daha kolaydır. 2.GÜÇ ARALIĞI,

38 3.ERKEKSİLİK-KADINSILIK DEĞER BOYUTU,
Kültürün toplumdaki cinsiyetlere yüklediği rolleri ifade etmektedir. Erkeksilik değeri, “kendini öne çıkarmak, başarımı sergilemek, herkes tarafından görülebilir bir başarı sağlamak ve para kazanmak” üzerinde odaklanırken; Kadınsılık değerleri, “kendini öne çıkarmamak, insan ilişkilerine maddi kazançlardan daha fazla önem vermek, yaşam kalitesini arttırıcı eylemler üzerinde çalışmak, çevreyi korumak, insanlara yardımcı olmak ve güç gösterisinde bulunmamak” gibi eylemlere yansımaktadır. 3.ERKEKSİLİK-KADINSILIK DEĞER BOYUTU,

39 4.BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA,
Bir topluluğun; bilginin yetersiz olduğu veya açık olmadığı, karmaşıklığın yaşandığı, değişimlerin hızlı ve kestirilemez bir biçimde geliştiği ortamlardan duyduğu tedirginliğin düzeyi ile ilgilidir. Belirsizlikten kaçınma oranının yüksek olduğu kimi toplumlarda, herhangi bir durumda ortaya çıkan risk veya belirsizlik, stres ve kaygıya yol açabilmektedir. 4.BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA,

40 Gelecekteki ödüllere, kararlılığa ve tutumluluğa yönelimi açıklamaktadır.
Bu bağlamda; uzun döneme yönelik kültür, dinamik ve geleceğe yönelik olarak daha geniş bir görüş açısına sahipken; Kısa döneme odaklı bir kültür, durağan bir özelliğe sahip, geçmiş ya da şimdiki zamana odaklı daha dar bir görüş açısına sahiptir 5.Uzun dönem odaklılık;

41

42

43

44 Sosyal Tabakalaşma Aynı ya da benzer statüde olan kişilerin bir yer işgal ederek oluşturdukları topluluğa sosyal tabaka denir. Bunların hiyeraşik bir yapı meydana getirmesi sosyal tabakalaşmadır. Tabakalaşma bir eşitsizlik hiyeraşisidir. Tabakanın kendi içindeki farklılaşmalara ve eşitsizlik durumlarına sosyal sınıf denir. Bir toplumun mensupları arasında nesneler veya değerler şeklindeki bütün imkan ve kaynakların eşitsiz ve farklı olarak dağıtımıdır. Tabakalaşma kendi içinde sosyal mesafe kavramını da içerir. Sosyal mesafe, tabakalar arasındaki sosyal farklılığı ve uzaklığı ifade eder. Hizmetli ile müdür arasında fiziki mesafe yok ama sosyal mesafe var. İnsanlar arasında değişik düzey ve derecelerde eşitsizlikler vardır. 1- ekonomik düzeyde: malların eşit olmayan dağılımı 2- siyasal düzeyde: iktidarın eşit olmayan dağılımı 3- toplumsal düzeyde: statülerin eşit olmayan dağılımı

45 Sosyal Piramit Üst Tabaka Orta Tabaka Alt Tabaka

46 Sosyal tabakalaşma tipleri
Kölelik:köle efendisinin malıdır. Feodal zümreler Köylüler-zanaatkarlar-elitler Kastlar: eşitsizlik kalıtımsaldır. Sosyal sınıflar: toplumda servet, eğitim ve mesleksel statü bakımından benzer insanların diğerlerinden ayrılması Sosyal sınıfın özellikleri (Joseph Kahl) 1- saygınlık: bazı insanlar toplumda daha fazla saygı görür. 2- servet-gelir 3- Toplumsal etkileşim: geniş bir toplumda herkes herkesle etkileşimde bulunmaz. Kendi çeşidinden olana karşı daha rahat olunur. 4- Meslek: bazı meslekler daha önemli görülür 5- sınıf bilinci: ait olunan grubun farklı olduğunun bilincinde olma 6- değer yönelimleri:bireyler için değerli olan şeyler farklıdır. 7- iktidar: gücü elinde bulundurma, diğerlerini denetimi altına alabilme

47 Hareketlilik : Mobilite
Toplumdaki birey veya grupların fiziksel ya da toplumsal çerçevedeki hareketi. 1- fiziksel hareketlilik: göç-coğrafi hareketlilik 2- sosyal hareketlilik: sosyal statü değişmeleri: Yatay: aynı sosyal düzeyde kalmak koşuluyla benzer grup veya durumdan diğerine geçme. Aynı saygınlıktaki bir meslekten diğerine geçme. Dikey hareketlilik: bir toplumsal sınıftan diğerine geçiş.

48 GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE SOSYAL PİRAMİT
Üst Tabaka Orta Tabaka Alt Tabaka

49 Global Yönetici Kimdir?
25 Mart 2006 Global Yönetici Kimdir? Her yönetici “Global Yönetici” olabilir mi? Yerel yöneticilerin “Global Yönetici” olma yolunda sahip olması ve geliştirmesi gereken özellikler nelerdir? Türkiye’deki “Global Yöneticiler” ne kattı? Nasıl bir araştırma yaparak, “Global Türk Yöneticileri” anlarız?

50 Uluslararası Deneyime Sahip Türk Yöneticilerin Başarıları
25 Mart 2006 Uluslararası Deneyime Sahip Türk Yöneticilerin Başarıları Uluslararası deneyime sahip Türk Yöneticiler, 22 kriter ve 4 kategori özelinde değerlendirildi: 1. Uluslararası iş bilgisi 2. Kültürel Adaptasyon 3. Farklı Perspektiflerden bakma 4. Yenilikçi rolünü oynayabilme

51 ULUSLARARASI DENEYİME SAHİP TÜRK YÖNETİCİLERİN ULUSLARARASI İŞ BİLGİSİ
25 Mart 2006 ULUSLARARASI DENEYİME SAHİP TÜRK YÖNETİCİLERİN ULUSLARARASI İŞ BİLGİSİ I. ULUSLARARASI İŞ BİLGİSİ Aritmetik Ortalama 1. Çok yönlü karar verebilmek için yerel ve küresel bilgileri bütünleyebilirim. 1,7 2. İş Faaliyetlerinde ve pazarlamada kültürel etkilerin farkına varıp bu etkileri yönlendiririm. 1,8 3. Kültürel temelli bilgi yoluyla yeni ürün ve hizmet üretimi sağlamak için yenilikçi kurum kültürü yaratabilirim. 1,9 4. Jet lag problemi yaşasam ya da tercüman aracılığı ile iletişim kursam da farklı iş çevrelerinde etkili bir şekilde müzakere ederim. 5. İş faaliyetlerinde kültürel etkilerin farkına varıp yönetirim. 1,5 6. Çok sayıda ülkede hukuk bilgisini uygulayabilirim 3,5 7. Dünyanın belli bir bölümünde işin başarıyla nasıl yürütüleceği konusunda tedbirli seçimler yapabilirim Toplam Aritmetik Ortalama: Uluslararası İş Bilgisi 1: En güçlü özelliklerimden biri; 2: İyiyimdir; 3: Yapabildiğim ancak geliştirmem gereken özellik; 4: Yapabildiğim ancak çok geliştirmem gereken bir özellik; 5: Yapamadığım bir özellik 2,0/5,0

52 Uluslararası deneyime sahip Türk yöneticilerin kültürel adaptasyonu
25 Mart 2006 Uluslararası deneyime sahip Türk yöneticilerin kültürel adaptasyonu II. KÜLTÜREL ADAPTASYON Aritmetik Ortalama 8. Farklı kültür ortamlarında insanları etkin bir şekilde seçip geliştirebilirim. 1,5 9. Kültürel olarak tarafsız bir gözle diğerlerinin çalışmalarını değerlendirebilirim. 1,7 10. Farklı kültürlerden oluşan takımları etkin olarak motive edebilirim. 1,6 11. Birbirini görmeyen ve farklı kültürleri temsil eden bireyler arasında bilgi paylaşımını telkin edebilirim. 1,8 12. Yönetim şeklini kültürel beklentilere gore uyarlayabilirim. 1,9 Toplam Aritmetik Ortalama: Kültürel adaptasyon 1: En güçlü özelliklerimden biri; 2: İyiyimdir; 3: Yapabildiğim ancak geliştirmem gereken özellik; 4: Yapabildiğim ancak çok geliştirmem gereken bir özellik; 5: Yapamadığım bir özellik 1,7/5,0

53 25 Mart 2006 Uluslararası deneyime sahip Türk yöneticilerin farklı perspektiflerden bakabilmesi III. FARKLI PERSPEKTİFLERDEN BAKABİLME Aritmetik Ortalama 13. Değişimi etkilemeye çalışırken insanların endişelerini göz önünde bulundururum. 2,1 14. Bir durumu başkalarının gözünden görebilirim. 1,8 15. Kendi bakış açımın sınırlarını fark ederim. 2,0 16. İyi bir dinleyiciyimdir. 1,9 Toplam Aritmetik Ortalama: Farklı Perspektiflerden bakabilme 1: En güçlü özelliklerimden biri; 2: İyiyimdir; 3: Yapabildiğim ancak geliştirmem gereken özellik; 4: Yapabildiğim ancak çok geliştirmem gereken bir özellik; 5: Yapamadığım bir özellik 2,0/5,0

54 IV. YENİLİKÇİ ROLÜNÜ OYNAYABİLME
25 Mart 2006 Uluslararası deneyime sahip Türk yöneticilerin yenilikçi rolünü oynayabilmesi IV. YENİLİKÇİ ROLÜNÜ OYNAYABİLME Aritmetik Ortalama 17. Sorunları çözmemizi sağlayacak yeni yollar yaratacak yeni fikirler oluşturabilirim. 1,5 18. Gerektiğinde grubun kabul edilmiş düşünce ve davranış normlarını terk edebilirim. 1,6 19. Yeni yaklaşımlar deneyebilirim. 1,7 20. Girişimciyimdir; yeni fırstları yakalarım. 21. Sürekli yeni fikirler üretirim. 2,0 22. Bir fikri ya da vizyonu teşvik etmede ve ikna etmede iyiyimdir. Toplam Aritmetik Ortalama: Yenilikçi Rolünü Oynayabilme 1: En güçlü özelliklerimden biri; 2: İyiyimdir; 3: Yapabildiğim ancak geliştirmem gereken özellik; 4: Yapabildiğim ancak çok geliştirmem gereken bir özellik; 5: Yapamadığım bir özellik 1,7/5,0

55 Uluslararası Türk Yönetici
25 Mart 2006 Uluslararası Türk Yönetici Artıları: Kültürel etkilere göre yönetebilir Yerel ve küresel bilgileri kullanabilir Farklı kültür ortamlarında insanları seçip, geliştirebilir Farklı kültürlerden oluşan takımı motive edebilir... KÜLTÜREL ADAPTASYON Bir durumu başkalarının gözünden görebilir Yeni yollar yaratacak yeni fikirler oluşturabilir Bir vizyon teşvik etmede ve ikna etmede etkin, Girişimci, yeni fırsatları yakalayabilen, Yeni yaklaşımlar deneyebilen.. YENİLİKÇİ Gelişecek Yanları: Farklı ülkelerde hukuk bilgisini uygulayabilme Değişimi etkilemeye çalışırken insanların endişelerini göz önünde bulundurabilen


"KÜLTÜR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları