Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hoşgeldiniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hoşgeldiniz."— Sunum transkripti:

1 Hoşgeldiniz

2 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDA MALİ İSTATİSTİK
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali işlemlerin kayıt altına alınması, sınıflandırılması, raporlanması ve bu verilerin gerek kendi aralarındaki gerekse bütün ile olan ilişkilerinin çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak anlamlı sonuçlar verecek şekilde tablo ve grafiklerle ortaya konulması işlemlerinin tümüdür.

3 Mali İstatistik Kavramının mevzuat Dayanakları
5018 sayılı KMYK Kanununun “Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesi, “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 52 ve 53 üncü maddeleri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Mali Tabloların Bakanlığa Gönderilmesi” başlıklı 137 nci maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Mali tabloların  ilgili kurumlara  gönderilmesi başlıklı 441 inci maddesi

4 Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi 5018 KMYK Madde 30
MALİ TABLOLAR Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi 5018 KMYK Madde 30 Genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküller; gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri, istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına vermek zorundadırlar. Bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen veya uygun harcama yapmayan kamu idareleri ve diğer kuruluşlarla ilgili olarak gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı yetkilidir.

5 İKİNCİ BÖLÜM MALÎ İSTATİSTİKLER MADDE 52 - KAPSAM, TEMEL İLKELER VE KURUMSAL ÇEVRE
Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini kapsar. Malî istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Malî istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri alır. (EK: Fıkra; 06/08/ /33 mad.) Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

6 (Mali raporlama ne demektir)
Mali raporlama (Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği) Madde 111 — Mali tablolar, Yönetmelikte belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Mali tablolar, bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Dipnotların ve açıklamaların, belirli bir olayın veya işlemin kamu idaresinin mali durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde yetersiz kalması halinde ilave açıklamalara yer verilir. .

7 (Mali raporlamanın amaçları)
Madde 112 — Mali raporlama ile genel olarak kaynakların dağıtımı, uygulanan mali politikaların etkileri ile ileriye yönelik politika oluşturulması ve karar verilmesinde, kamu idaresinin mali durumu, performansı ve nakit akımları hakkında kullanıcılara kapsamlı bilgi sağlanır. Mali tablolar kamu idarelerinin; a) Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını, b) Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını, c) Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini, d) Mali durumu ve mali durumundaki değişiklikleri, e) Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve başarısını, f) Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıklarını, g) Mali işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve hesap verilebilirliğini, gösterir. Mali tablolar, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için; kamu idarelerinin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları hakkında bilgi verir. Mali tabloların, kullanıcıların karşılaştırma yapabilmelerini mümkün kılmak için son üç dönemin verilerini de içermeleri ve herkes tarafından anlaşılmalarını sağlayacak şekilde ve açıklamaları ile birlikte hazırlanmaları esastır

8 MADDE 53 - MALÎ İSTATİSTİKLERİN HAZIRLANMASI VE AÇIKLANMASI
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır. Malî istatistiklerin anlaşılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olması esastır. (EK: Fıkra; 06/08/ /34 mad.) 52 nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

9 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Mali tabloların Bakanlığa gönderilmesi Madde 137 — Genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri, istenilmesi halinde belirlenen sürede Bakanlığa vermek zorundadır.

10 Genel Yönetim Hesaplarının Derlenmesi
Genel Yönetim Hesapları için geçerli olan ESA 95 Metodolojisi Genel Yönetim Hesaplarının Derlenmesi Genel Yönetim hesaplarının standartlara uygun derlenmesi Maastricht parametrelerinin takibi için önemlidir Üye ülkelerin mali konumlarının kontrolü, birleştirilmiş istatistiki verilerle mümkündür Bu nedenle ortak bir standardın oluşturulması için bir çerçeve planı gereklidir ESA 95 Ulusal Hesap çerçevesi bunun için ortak standarttır

11 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ (sıra no:5)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımından farklı olarak, uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü kapsamını, bu kapsamdaki kamu idarelerinin malî verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları ve veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ve yaptırımları belirlemektir. MADDE 2 – (1) 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre genel yönetim sektörü kapsamında sayılan ve Ek-1’deki listede merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri altında sınıflandırılan birimler bu Tebliğ hükümlerine tabidir. (2) Muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi üzerinden yürüten kamu idareleri ile malî verilerini Bakanlığın belirlediği yöntemi kullanarak doğrudan Bakanlığa aktaran diğer idareler sadece 5, 13, 14 ve 16 ncı maddelere tabidir.

12     Tanımlar Birim: 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere Ek-1’deki listede sayılan idareleri, Genel yönetim sektörü: Uluslararası standartlar esas alınarak belirlenen ve Ek-1’deki listedeki birimlerden oluşan sektörü, İl kontrol görevlisi: İl sınırları dâhilindeki birimlere ait hesapların muhasebe birimi kontrol görevlileri vasıtasıyla derlenmesini ve incelenmesini koordine etmekle görevli defterdarlık muhasebe müdürünü, Mahalli idare birlikleri: 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri, Muhasebe birimi kontrol görevlisi: Birimlere ait hesapların zamanında derlenmesini sağlamak, muhasebe tekniğine uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yaptırmak için il merkezinde muhasebe müdürünün önerisiyle Defterdar tarafından görevlendirilen defterdarlık uzmanını, ilçelerde malmüdürünü, Sosyal tesis: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olanlar dâhil olmak üzere Ek-1’deki listede sayılan kamu idarelerince işletilen eğitim, dinlenme ve spor tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, yemekhane, orduevi, askeri gazino, kışla gazinosu, dinlenme kampı, askeri kantin, çocuk bakımevi, öğretmenevi, öğretmen lokâli, öğretmen eğitim merkezi, tatil köyü, polis moral eğitim merkezi, polisevi, polis misafirevi ve lokali, eğitim ve dinlenme kampı, termal tesis ve benzeri sosyal tesisleri,

13 Genel yönetim sektörünün belirlenmesinin esasları (MADDE 5)
   Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sisteminde (ESA 95) yer alan kriterler çerçevesinde ; kamu idaresinin kurumsal birim olup olmadığı; faaliyetlerini ekonominin diğer sektörlerinden zorunlu ve karşılıksız olarak aldığı vergi ve benzeri kaynaklarla finanse edip etmediği, faaliyetlerinin gelirin yeniden dağılımına yönelik olup olmadığı, kamusal mal veya hizmet üretip üretmediği, yönetim ve fiyat politikalarının genel yönetime dâhil birimler tarafından belirlenip belirlenmediği, genel yönetime dâhil birimlerce kontrol ve finanse edilip edilmediği, piyasa için mal ve hizmet üreten birimlerin bunları ekonomik olarak önemli fiyattan satıp satmadığı, piyasa için mal ve hizmet üreten ve ekonomik olarak önemli fiyat uygulayan birimlerin gelirlerinin giderlerinin %50’si veya daha fazlasını karşılayıp karşılamadığı hususları esas alınmış olup, bu esaslara uyan birimler genel yönetim sektörü kapsamında değerlendirilmiştir.

14 Ek 1: 13 GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ 1311 MERKEZİ YÖNETİM ALT SEKTÖRÜ
             Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri              Özel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 1313 MAHALLİ İDARELER ALT SEKTÖRÜ                           İl Özel İdareleri (Bozcaada ve Gökçeada İlçe Özel İdareleri Dâhil)                           Belediyeler                           Mahalli İdare Birlikleri                           Kalkınma Ajansları                           Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 1314 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI ALT SEKTÖRÜ                           Sosyal Güvenlik Kurumu                            Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü                           İşsizlik Sigortası Fonu

15 Ek liste Kurum Adı Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Fonu Özelleştirme Fonu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Sosyal Tesisleri Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu Sosyal Tesisleri Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kefalet Sandıkları Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Vakıflar Kefalet Sandığı Sosyal Tesisler Türkiye Büyük Millet Meclisi Sosyal Tesisleri Cumhurbaşkanlığı Sosyal Tesisleri Başbakanlık Sosyal Tesisleri Kalkınma Ajansları Çukurova Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı İstanbul Kalkınma Ajansı Mevlana Kalkınma Ajansı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bayburt, Erzincan, Erzurum İlleri Kalkınma Ajansı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı İpekyolu Kalkınma Ajansı Diyarbakır, Şanlıurfa İlleri Kalkınma Ajansı Batman, Mardin, Şırnak, Siirt İlleri Kalkınma Ajansı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Tesisleri Türkiye İş Kurumu Sosyal Tesisleri Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Fonu

16 Mali Verilerin Kapsamı
ayrıntılı mizan bilgileri, bütçe tahminleri, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosu

17 Veri Giriş Dönemleri aylık dönemlerde oluşturulan kümülatif mizan verilerinin takip eden ayın sonuna kadar, yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar, ertesi yıla ve izleyen iki yıla ait bütçe gelir-gider tahminleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgileri Eylül ayı sonuna kadar KBS'ye girilecektir.

18 VERİ DERLEME YÖNTEMLERİ (1)
MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZ.DEN.KUR. BÜTÇE DIŞI FONLAR SOSYAL TESİSLER DÖNER SERMAYELER BÜTÇE DIŞI DİĞER KURUMLAR İSTİSNA Devlet Borçları Muhasebe Birimi (Cuma Günleri), Vergi Daireleri (Her Sabah), Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Takip eden 5 iş günü) Say2000 i KİK, BDDK, EPDK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Takip eden 5 iş günü) KBS Üçer Aylık Dönemlerde Mizan Verisi

19 VERİ DERLEME YÖNTEMLERİ (2)
MAHALLİ İDARELER BELEDİYELER BAĞLI İDARELER İL ÖZEL İDARELERİ MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KALKINMA AJANSLARI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ KBS SİSTEMİNDEN AYLIK OLARAK DERLENMEKTEDİR. KBS SİSTEMİNDEN ÜÇER AYLIK OLARAK DERLENMEKTEDİR.

20 VERİ DERLEME YÖNTEMLERİ (3)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI KURUMU TÜRKİYE İŞ İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KBS SİSTEMİNDEN ÜÇER AYLIK OLARAK DERLENMEKTEDİR.

21 VERİ DERLEME YÖNTEMLERİ
Say2000i Sisteminin Kullanılması Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler (5018 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminin (KBS) kullanılması Merkezi Yönetim Kapsamındaki Diğer İdareler (5018 sayılı kanunun 52 nci maddesine göre) Mahalli İdareler (5018 sayılı kanunun 52 nci maddesine göre) Sosyal Güvenlik Kurumları (5018 sayılı kanunun 52 nci maddesine göre) VEDOP ( Vergi Daireleri Otomasyon Projesi), MOTOP (Motorlu Taşıtlar Otomasyon Projesi) Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yer alan sistemlerdir.

22 Say2000i SİSTEMİNİN KULLANILMASI (1)
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELER (5018/2) Genel Bütçeli İdareler Genel Bütçeli idareler muhasebe birimleri say2000i sistemi kapsamında yer almaktadır. İşlemlerini bu sistem üzerinden yürüten birimlerin verileri say2000i sisteminden anlık olarak derlenmektedir. Vergi Daireleri say2000i kapsamı dışında olduğundan, VEDOP’da yer alan gelir tahakkuk ve tahsilatlarına ilişkin detaylı mizanları her sabah, txt formatında otomatik olarak say 2000i sistemine aktarılmaktadır.

23 Say2000i SİSTEMİNİN KULLANILMASI (2)
Devlet Borçları muhasebe birimi say2000i sistemi kapsamı dışında yer aldığından verileri belirlenen formatta ftp ve Excel dosyası olarak Cuma günleri say2000i sistemine aktarılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı muhasebe birimi de say2000i sistemi kapsamı dışında yer aldığından veriler Excel dosyası olarak e-posta ile gönderilmekte ve say2000i sistemine aktarılmaktadır.

24 Say2000i SİSTEMİNİN KULLANILMASI (3)
Özel Bütçeli İdareler Özel bütçeli idareler 1’i hariç say2000i sistemi kapsamına dahil edilmiştir ve muhasebe işlemlerini sistem üzerinden yürütmektedirler. Dolayısıyla verileri say2000i sisteminden anlık olarak derlenmektedir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü say2000i sistemi kapsamı dışında yer aldığından kurum verileri ilgili ayı takip eden 5 iş günü içerisinde, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen formatta excel dosyası olarak e-posta ile gönderilmekte ve say 2000i sistemine aktarılmaktadır. Özel Bütçeli idareler muhasebe birimleri Maliye Bakanlığına bağlı değildirler sayılı kanunun ilgili hükmü gereği Bakanlıkça uygun görülen ilgili birimlere muhasebe yazılım desteği verilmektedir.

25 Say2000i SİSTEMİNİN KULLANILMASI (4)
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Radyo ve Televizyon Üst Kurumu Sermaye Piyasası Kurumu Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Rekabet Kurumu say2000i kapsamında yer almaktadır ve verileri say2000i sisteminden derlenmektedir. Düzenleyici ve Denetleyici kurumlardan muhasebe birimleri Maliye Bakanlığına bağlı değildirler sayılı kanunun ilgili hükmü gereği Bakanlıkça uygun görülen ilgili birimlere muhasebe yazılım desteği verilmektedir.

26 Say2000i SİSTEMİNİN KULLANILMASI (5)
Kamu İhale Kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Telekomünikasyon Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Verileri ilgili olduğu ayı takip eden 5 işgünü içerisinde, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen txt formatında e-posta ile gönderilmekte ve say2000i sistemine aktarılmaktadır.

27 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNİN (KBS) KULLANILMASI (1)
Kamu Hesapları Bilgi Sistemi, mâli işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemidir. Uygulama İnternet üzerinden yürütülmektedir.

28 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNİN (KBS) KULLANILMASI (2)
2008 yılından itibaren KBS sisteminde Genel Yönetim Mali İstatistik Uygulaması başlatılmıştır. Şu anda Mali İstatistik Veri Girişi bölümünden Mahalli İdare Birimleri (Belediyeler, Özel İdareler, Bağlı İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri) 3 er aylık dönemlerde ve aylık olarak mizan girişi yapmaktadırlar. Ayrıca 5018/52 ye göre kapsama ilk defa alınan birimlerde KBS üzerinden 3 er aylık dönemlerde veri girişi yapmaya başlamıştır. Veri girişlerinin kolaylaştırılması ve veri girişleri sırasında olası insan hatasını bertaraf etmek için veri aktarma yazılımı geliştirilmiş ve 2009 Eylül ayında uygulamaya konulmuştur. Mahalli idareler veri girişlerini daha önce muhasebe müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden yapmaktaydılar. Bu işlem mahalli idareler ve muhasebe müdürlükleri ve malmüdürlükleri açısından zaman kaybına ve verimsizliğe yol açtığından KBS sistemi Mali İstatistik Veri Girişi modülü internet üzerinden kullanılmaya başlandı.

29 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNİN (KBS) KULLANILMASI (3)
Sisteme girilen veriler, sistem tarafından belirlenen kontrollere tabi tutulmakta, kontrolleri geçen veriler merkeze onaylı olarak mal edilmektedir. Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesinde Görevli Devlet Muhasebe Uzmanları mizanlar üzerinde kontroller yapmakta ve veri girişi konusunda “call center” fonksiyonu görmektedir. Girişi yapılan mizan verileri Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesince konsolide edilerek 3 er aylık dönemlerde web ortamında ve mahalli idare verileri yıllık olarak “Mahalli İdareler Mali İstatistikleri Bülteni” adıyla kitap şeklinde yayımlanmaktadır. Mahalli idareler veri girişlerini daha önce muhasebe müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden yapmaktaydılar. Bu işlem mahalli idareler ve muhasebe müdürlükleri ve malmüdürlükleri açısından zaman kaybına ve verimsizliğe yol açtığından KBS sistemi Mali İstatistik Veri Girişi modülü internet üzerinden kullanılmaya başlandı.

30 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNİN (KBS) KULLANILMASI (4)
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ DİĞER İDARELER (5018/52) 4 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle uygulama başlatılmıştır Bu kurumlar Bütçe Dışı Fonlar, Döner Sermayeler, Sosyal Tesisler ve bütçe dışı diğer kurumlardan (TRT, Şeker Kurumu gibi) oluşmaktadır.

31 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNİN (KBS) KULLANILMASI (5)
Döner Sermayeler dışındaki kurumlar KBS sistemi üzerinden üçer aylık dönemlerde mizanlarını aktarmaktadırlar. Döner Sermayeler muhasebe birimlerinden ilgili dönem mizan girişlerini gerçekleştirmektedirler

32 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNİN (KBS) KULLANILMASI (6)
MAHALLİ İDARELER Sayıları 5000 e yaklaşan Belediye, İl Özel İdaresi, Mahalli İdare Birliği, Belediye Bağlı İdaresi, Kalkınma Ajansı üçer aylık ve aylık dönemlerde KBS sistemi üzerinden mizanlarını aktarmaktadırlar. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşsizlik Sigortası Fonu üçer aylık dönemlerde KBS sistemi üzerinden mizanlarını aktarmaktadırlar.

33 VERİ DERLEMEDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI (1)
Genel Yönetim Mali İstatistikleri Derleme ve İnceleme Şubesi İl Kontrol Görevlisi Muhasebe Birimi Kontrol Genel Koordinasyon 1 SIRA NOLU GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİNE GÖRE

34 İl kontrol görevlisi Defterdar tarafından, il sınırları dâhilindeki mahalli idare birimlerine ait hesapların derlenmesini muhasebe birimi kontrol görevlileri vasıtasıyla koordine etmek ve yılda bir defadan az olmamak üzere sisteme girilen veri ile mahalli idare birimleri mali tablolarını kontrol etmek üzere görevlendirilen personeli,

35 Muhasebe birimi kontrol görevlisi
İl merkezi veya ilçe sınırları dâhilindeki mahalli idare birimlerine ait hesapların derlenmesini takip etmek, hesapların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yaptırmakla görevli defterdarlık muhasebe müdürü veya malmüdürünü,

36 VERİ DERLEMEDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI (2)

37 VERİ DERLEMEDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI (3)

38 VERİ DERLEMEDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI (4)
Linkinde Yer Alan Mahalli İdareler İnceleme Rehberi Çerçevesinde Gerekli İnceleme Yapılacak, Onay Kutucuğu İşaretlenecek ve Durum Mahalli İdare Birimine Bildirilecektir.

39 VERİ DERLEMEDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI (5)

40 VERİ DERLEMEDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI (6)

41 VERİ DERLEMEDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI (7)
Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri Dönemler itibariyle izlenecek, Dönemler arasında sıra dışı bir artış veya azalış söz konusuysa ilgili mahalli idare birimiyle irtibat kurulacaktır. Söz konusu değişimin açıklanması veya giriş sırasında yanlışlık yapıldıysa düzeltilmesi talep edilecektir.

42 VERİ DERLEMEDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI (8)
Genel Koordinasyon Genel Yönetim Mali İstatistikleri Derleme ve İnceleme Şubesi Ankara da Gen.Yön.Mali İst. Der. İnc.Şubesi Ankara İli Dışında İl Kontrol Görevlisi 4 SIRA NOLU GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİNE GÖRE

43 MALİ RAPORLAR -Bilanço, -Faaliyet tablosu, -Nakit akım tablosu,
-Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu, -Giderlerin ekonomik, fonksiyonel, kurumsal ve finansal sınıflandırılma tabloları, -Mali varlıklar ve yükümlülüklerdeki değişim tablosu, -Finansman tablosu, -İç borç değişim tablosu, -Dış borç değişim tablosu, -Borçların kurumsal dağılımı tablosu, -Kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik ayrıma göre bütçe uygulama sonuçları tabloları, olarak sıralayabiliriz.

44 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Mali tabloların Bakanlığa gönderilmesi Madde 137 — Genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri, istenilmesi halinde belirlenen sürede Bakanlığa vermek zorundadır.

45 Mali raporlama Madde 111 — Mali tablolar, Yönetmelikte belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Mali tablolar, bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Dipnotların ve açıklamaların, belirli bir olayın veya işlemin kamu idaresinin mali durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde yetersiz kalması halinde ilave açıklamalara yer verilir.

46 Mali raporlamanın amaçları
Madde 112 — Mali raporlama ile genel olarak kaynakların dağıtımı, uygulanan mali politikaların etkileri ile ileriye yönelik politika oluşturulması ve karar verilmesinde, kamu idaresinin mali durumu, performansı ve nakit akımları hakkında kullanıcılara kapsamlı bilgi sağlanır. Mali tablolar kamu idarelerinin; a) Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını, b) Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını, c) Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini, d) Mali durumu ve mali durumundaki değişiklikleri, e) Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve başarısını, f) Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıklarını, g) Mali işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve hesap verilebilirliğini, gösterir. Mali tablolar, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için; kamu idarelerinin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları hakkında bilgi verir. Mali tabloların, kullanıcıların karşılaştırma yapabilmelerini mümkün kılmak için son üç dönemin verilerini de içermeleri ve herkes tarafından anlaşılmalarını sağlayacak şekilde ve açıklamaları ile birlikte hazırlanmaları esastır.

47 Raporlama birimi Madde 113 — Kendi adına ekonomik varlık edinebilen, yükümlülük üstlenebilen, diğer kamu idareleri veya üçüncü şahıslarla ekonomik ilişkilere girebilen kapsama dahil her kamu idaresi bir kurumsal birimdir. Kapsama dahil her kurumsal birim bir raporlama birimidir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bu Yönetmeliğin uygulanmasında tek bir raporlama birimi sayılır. Ancak, bu durum genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her biri için ayrı raporlar veya il ve muhasebe birimi düzeyinde raporlar hazırlanmasına engel değildir

48 Mali tabloların hazırlanmasından sorumlu olanlar
Madde 114 — Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları Bakanlıkça üretilir. Kapsama dahil diğer kamu idarelerinin muhasebe yetkilileri, mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından ve belirlenen süreler içinde Bakanlığa gönderilmesinden; kurumların yöneticileri de bu hususları gözetmekten sorumludur. Kapsama dahil kamu idareleri kendi ihtiyaçları için ayrıca mali tablolar hazırlayabilirler.

49 Mali tabloların konsolide edilmesi
Madde 115 — Kapsama dahil kamu idarelerinin hazırladıkları mali tablolar Bakanlıkça konsolide edilir ve bu Yönetmeliğin 136 ncı maddesinde belirtilen süreler içinde kamuoyuna sunulur. Konsolidasyon işlemi önce merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumları alt grupları bazında, daha sonra da genel yönetim düzeyinde yapılır. Konsolidasyon sonucunda ortaya çıkan mali tablolar, kapsama dahil kamu idareleri arasındaki işlemlerden kaynaklanan karşılıklı borç ve alacak doğuran işlemler arındırıldıktan sonra ilgili alt grupların veya genel yönetimin mali durumunu gösterir.

50 Teşekkür ederiz


"Hoşgeldiniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları