Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM TEKNİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

2 BEYİN FIRTINASI Yaratıcı problem çözme gücünü geliştirmeyi amaçlayan grup tartışma tekniğidir. Bireylerin yaratıcı düşüncelerini harekete geçirerek çok sayıda fikri kısa sürede toplamaktır. Probleme çözüm üretmek için; - benzerinden yaralanma, - düşünceler arası ilişki kurma, - zarardan yarar üretme, gibi etkinliklerin kullanılmasıdır. Fikirler ile ilgili yorum, yargılama, eleştiri yapılmaz ve düşünceler yönlendirilmez.

3 BEYİN FIRTINASI Başlıca Aşamaları :
1- Toplantının amacı ya da sorunun ne olduğu belirlenir ve görülebilecek bir yere yazılır. 2- Süre sınırı belirlenir, bu süre içerisinde herkesin katkı getirmesi istenir ve görüşler tahtaya yazılır. 3- Tartışma süresi bitince söylenenler analiz edilir, değerlendirilir ve yeniden örgütlemesi yapılır, 4- Toplantı sonunda tartışmalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.

4 BEYİN FIRTINASI Beyin fırtınası etkinliğinin, yaratıcı düşünme ve imgeleme sağlaması için dört temel koşulu sağlaması gerekir: 1. Eleştiri, kapı dışında bırakılır. 2. Sınırsız düşünme. 3. Nicelik aranır. 4. Kombinasyon ve gelişme aranır

5 BEYİN FIRTINASI Uygulamayı başlatırken, düşünceyi orijinal, ilgi çekici ve dikkat toplayıcı bir şekilde sunmak üzere etkinlik, “ters beyin fırtınası”; örneğin, “bir ülke nasıl demokratik hale getirilemez?” şeklinde de tasarlanabilir

6 GÖSTERİ (Demonstrasyon)
* Bir hareketin nasıl yapıldığını ya da bir işlemin nasıl kullanıldığını göstermek amacıyla dikkatle düzenlenmiş bir sunudur. * Özellikle beceri kazandırmada etkin bir tekniktir. * Sözlü anlatım, resimler, şekiller ve sorularla desteklenerek daha da etkin hale getirilebilir. Böylece öğrenmenin kalıcılığı artar.

7 GÖSTERİ (Demonstrasyon)
ÜSTÜNLÜKLERİ; * Eylem veya işlem, yazılı ve sözlüye nazaran daha iyi açıklanır. * İlgi çekicidir, açıklık ve kolay anlaşılma sağlar. * Öğrencilere uygulama fırsatı sağlanır. * Öğrencilerde istenilen davranışın kazanılıp kazanılmadığı anında görülebilir. * Öğrenci materyal ile bir işlem ya da beceriye başlamadan önce o işlemin ya da tecrübesi tehlikeyi azaltır.

8 GÖSTERİ (Demonstrasyon)
SINIRLILIKLARI; * Çok fazla planlama, hazırlık ve zaman gerektirir. * Gösterici dönütlere dikkat etmeksizin yalnızca göster ve anlat ilkesini uygularsa etkisi azalır. * Gösteri yöntemi kalabalık sınıflarda ya da çok küçük objelerle tam olarak uygulanamaz. * Eğer gösterinin görsel kısmı, işitsel kısmı ile tutarlı değilse (birlikte olmazsa) öğrenciler karıştırabilirler. * Karmaşık bir gösteride öğrenciler başarısızlık ya da eksiklik duygusuna kapılabilirler. * Bilişsel ya da yüksek seviyeli duygusal öğrenmede kullanımı güçtür.

9 SORU CEVAP * Öğretmenin sorduğu soruların öğrenciler tarafından cevaplanmasıyla gerçekleşir. * Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırma, öğrencilerin derse katılımlarını sağlama, öğrencilerin ilgisini çekme, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi güçlendirme bakımından önemlidir. * Hemen hemen her dersin öğretilmesinde kullanılır. Soru çeşitleri; - Bilişsel - Birleştirme - Genişletme - Değerlendirme

10 SORU CEVAP YARARLARI; - Öğrenciler analitik düşünmeye (analiz, sentez) yönlendirilir. - Öğrenme güçlükleri belirlenir. - Kazanımlara ulaşma düzeyleri belirler. - Öğrenciler güdülenir ve aktif kılınır. - Kavramlara açıklık getirilir. - Sonuçların nedenleri açıklanır. - Öğrenciler özdeğerlendirme yapmaya cesaretlendirilir. - Öğretmene öğrenme süreci içinde dönüt sağlar.

11 SORU CEVAP SINIRLILIKLARI;
- Bilgi vermede anlatım yöntemine göre daha yavaştır. - Öğrencilerin öğrenme düzeylerini belirlemede kullanılacak soruların hazırlanması zordur. - Yanlış cevaplar çok sık olursa zaman kaybına neden olabilir. - Sorulara tam ve doğru cevap verememe öğrencilerde güven eksikliğine neden olabilir.

12 SORU CEVAP DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER;
- Sorular öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. - Soruda amaçlanan ifade net olmalı, belirsizlik yaşanmamalıdır. - Soru içinde cevabı buldurtacak imalardan kaçınılmalıdır. - Her soruda yalnızca bir özellik belirtilmelidir. - “Evet” ya da “Hayır” cevabıyla verilecek sorulardan kaçınılmalıdır. - Soru önce sınıfa sorulmalı, öğrenciler düşündürülmeli, sonra soruyu cevaplandıracak kişi belirlenmelidir,

13 SORU CEVAP - Gerekmedikçe soru ve cevap tekrar edilmemelidir.
- Her öğrencinin cevaplayacağı sorular sorulmalıdır. - Doğru cevaplar hemen pekiştirilmeli, yanlış cevaplar yine aynı öğrenciye ipucu ve ek sorular ile düzelttirilmelidir. - Farklı türden sorular (kapalı uçlu bilgi soruları vb.) sorulmalıdır. - Öğretmen soruları samimi ve tatlı bir dille sormalı, öğrencilere güveni olduğunu belirten tavırlar takınmalıdır. - Öğrenciler soru sormaya cesaretlendirilmeli ve isteklendirilmelidir

14 ROL OYNAMA Öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğretme tekniğidir. Öğrencilerin sosyal yaşamdaki rollerini kavramalarına, görüşlerini ve duygularını anlamalarına yardımcı olur. Öğrenci yaşayarak problemleriyle baş etmeyi öğrenir. İletişim, empati, sempati, hoşgörü gibi duyguların gelişmesi sağlanır.

15 ROL OYNAMA YARARLARI; * Eğlenceli bir ortamda sosyalleşmeye katkı sağlanır. * Öğretmenlere öğrencilerini tanıma fırsatı sunar. * Öğrencilerin farklı durumlarda olası çözümleri görmesini sağlar.

16 ROL OYNAMA SINIRLILIKLARI;
* Sosyal becerileri gelişmemiş öğrencilerin katılımını sağlamak zordur. * Dominant öğrenciler süreci aksatabilir. * Zaman alıcı ve sınıf kontrolü zordur.

17 DRAMA Öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranmaları
gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bir tekniktir. Yaratıcılığı, taklit ve canlandırma becerilerini, empatiyi ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılır. Öğrenciler, değişik özellikteki maddelerin ve insanların durumlarını dramatize ederler, canlandırırlar. Bu teknik hem oyuncuya hem de izleyiciye yöneliktir.

18 DRAMA Drama tekniğinin iki türü vardır;
1. Doğal drama: Bireylere serbest konuşma alışkanlığı kazandırmak, onların duygu ve düşüncelerini kendi sözcükleriyle diledikleri gibi açıklama yapmalarına olanak sağlayan bir tekniktir. Örneğin; Serbest oyunlar, radyo ve tv yayınlarını taklit etme, gölge oyunları.

19 DRAMA 2. Biçimsel drama: Daha çok yetişkin öğrencilere dönüktür. oynanacak oyun oyuncular tarafından paylaşılmış, ezberlenmiş ve provası yapılmış biçimdedir. Örneğin; Karagöz ve Hacivat, kuklalar, hikaye sahneleme

20 DRAMA YARARLARI; * Etkili konuşma ve dinleme yeteneği geliştirir.
* Özgüven ve yaratıcılığı arttırır. * Bilgilerin eğlenceli bir şekilde öğrenilmesini sağlar. SINIRLILIKLARI; * Hedeften sapılabilir. * Öğrencilerin söyleyeceklerini önceden kontrol etmek söz konusu değildir. * Sosyal becerileri gelişmemiş öğrencilerin katılımını sağlamak zordur.

21 TARTIŞMA TEKNİKLERİ MÜNAZARA
* Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri) huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. * Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır. * Amaç: “Düşünceyi yanlış da olsa savunmak ve kazanmaktır”

22 PANEL Başkan yönetiminde 3-5 kişiden oluşan uzman (öğrenci ise bilgi sahibi olan) grubun bir konuyu dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde derinlemesine işlemesidir. Amaç, bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır.

23 ZIT PANEL Kısmen tartışılmış, ancak tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış konuların işlenmesi için uygun bir tartışma tekniğidir. Soru soran ve cevap verenler olmak üzere sınıf ikiye ayrılır. 15-20 dakikalık hazırlanma safhasından sonra tartılma başlar.

24 KOLLEGYUM Panele oldukça benzeyen bir tekniktir.Ancak,bunda bir yerine iki grup vardır. birinci grup uzman kişilerden, ikincisi ise öğrencilerden oluşur. Dinleyicileri temsil eden grup,konuyu sunar ve kaynak panele sorularını yöneltirler. Kaynak kişiler, sorulan sorunun kendi uzmanlık alanlarına giren bölümü açıklarlar.

25 FORUM Dinleyici grubun uzman gruba soru sorması, uzmanların bu soruları yanıtlamasıyla gerçekleşen bir tekniktir. Panelden farklı olarak dinleyiciler panelistlere doğrudan sorular sorabilirler, kendi görüşlerini açıklayabilirler.

26 SEMPOZYUM Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı değişik kimseler tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir Diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Her oturumda uzman 3-5 konuşmacının katılır ve konuşma süreleri genellikle beş dakikadan az, yirmi dakikadan çok olmaz.

27 AÇIK OTURUM Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışıldığı bir tekniktir. Açık oturumun amacı bir sonuca ulaşmak değil, bilgilendirmektir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.

28 ÇALIŞTAY ( Workshop ) Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını,düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlar. Bireyleri belli bir yerde, kısa bir zaman süresinde ortak eğitim sorunlarını, ilgi veya iş problemlerini bir araya getiren ve öğreten bir tekniktir. Bu teknikle bilgi ve beceriler bir arada kullanılır ve bu beceriler çok çabuk unutulmaz. Böylece bu teknikle öğrenme hız arttırılır.

29 SEMİNER Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılardır. Eğitimsel ortamlarda da, öğrencilerin yapmış olduğu bilimsel çalışmaları dinleyiciler karşısında sunmalarıdır. Daha çok küçük araştırma ve ödevleri içerir.

30 KONFERANS Bilim ve sanat konularında uzman kimselerin, dinleyicileri bilgilendirmek için yaptıkları konuşmalardır. Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak konferansın en belirgin amacıdır. Konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. Verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır.

31 ÇEMBER Dersin başında ve sonunda kullanılır. Oyun tarzı öğretim tekniğidir. Öğrenciler sınıfın ortasında çember biçiminde sıralanır. Konuyla ilgili soru sorulur ve her öğrenci bir-iki cümleyi geçmeyecek şekilde görüşlerini açıklar. Bir sonraki öğrenci aynı soruyla ilgili görüşlerini açıklar.

32 BEYİN FIRTINASI Değerlendirme ve sınırlama olmaksızın, bir soruna kısa zaman içerisinde mümkün olduğunca çok sayıda çözüm yolları elde etmeyi amaçlar. Yaratıcılık ve hayal gücü kullanılır. Orijinal fikirler ortaya çıkarılmaya çalışılır

33 KOMİTE GÖRÜŞMESİ Yeteri sayıda bir grubun, belli bir konuyu inceleyip daha üst bir kurula rapor hazırlamak amacıyla işe koştukları bir konuşma türüdür. Sınıf ortamında ise görevlendirilen grup belirtilen konuyla ilgili araştırma yapıp sınıfa sunabilir, onun üzerinde sınıfça tartışılabilir.

34 VIZILTI Küçük gruplar konuyu kendi aralarında tartıştıktan sonra diğer gruplarla birlikte tartışma yapılır. Gruplardaki kişi sayısı ve tartışma süresine göre grup isimlendirilir.

35 FİKİR TARAMASI Dersin herhangi bir noktasında, sınıfa canlılık getirmek için herhangi bir konuda öğrencilerin fikirlerinin alındığı kısa süreli bir etkinliktir

36 BRİFİNG Günlük yaşamda astın üste bilgi vermesiyle gerçekleşen brifing; bir konunun ayrıntılarının, hazırlıklı öğrenci tarafından sınıftaki diğer öğrencilere sunulması ile gerçekleşir.

37 SÖYLEV (Nutuk) Dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözlere denir. Dinleyicileri heyecanlandırarak bir fikri aşılamaktır.

38 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ
Bir problemi çözmek için düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılır. Altı şapkalı düşünme tekniğinin ana amacı: - düşünme sürecine odaklanıp geliştirmek - yaratıcılığı cesaretlendirmek - paralel ve lateral düşünmek - iletişimi iyileştirmek - karar verme sürecini hızlandırmak - tartışmalardan kaçınmak

39 MİKRO ÖĞRETİM Mikro öğretimde öğretmen adaylarına, başarısızlık tehlikesi düşük, normal sınıf ortamına göre daha kontrollü bir öğretim ortamı sunularak hizmet öncesi deneyim kazandırılır. Mikro Ögretim Nasıl Yapılır? - Ders süresi kısa tutulmalıdır (5 - 20dk) - Öğrenci sayısının da az olmasına (4 den az 20den fazla olmaması) dikkat edilmelidir. - Dersler video kameraya çekilmekte ya da taşınabilir teyplerde kaydedilmektedir.

40 MİKRO ÖĞRETİM - Öğretmen adayı ders bitiminde kendi kendisini izlemekte ve işitmektedir. Aynı zamanda, rehber öğretmenden, öğrencilerden eleştiri ve öneriler almaktadır. - Daha sonra o dersteki öğretim becerisini ilk uygulamasına kıyasla ilerletmek için dakikalık bir süre içerisinde hazırlanarak ayni dersi bir başka küçük gruba, ayni süre içinde yeniden vermektedir.

41 MİKRO ÖĞRETİM - Rehber öğretmenin inisiyatifinde ilgili beceri istenilen niteliğe ulaşıncaya kadar tekrarlanır. * Dersin değerlendirilmesi için özel değerlendirme formlarının geliştirilmesi önemlidir.

42 BENZETİM (SİMÜLASYON)
Gerçeğe benzer (yapay) koşullar yaratılarak öğrencilerin eğitici çalışma yapmaları sağlanır. Devinimsel beceriler kazandırmak, öğrencileri ileride alacakları rollere hazırlamak ve kendine güven duygusunu geliştirmek amacıyla kullanılır. Tehlikeli durumlarda kullanılır ve maliyeti azaltır. Gerçek durumların önemli boyutları bir model, resim ve diğer sembolik yollarla belirlenir.

43 BENZETİM (SİMÜLASYON)
Örneğin; pilotların uçuş öncesi yapay koşullarda eğitim görmeleri, astronot eğitiminin uzay yapay ortamda yapılması, askerlerin savaş tatbikatı yapması, tıp öğrencilerinin kadavra üzerinde çalışmaları

44 BENZETİM (SİMÜLASYON)
Benzetim tekniğinde aynı zamanda sosyal konularda demokratik ortam, arkadaşlık ilişkileri, uzmanlaşma, savaş anlaşmaları gibi birçok konunun sınıf ortamında temsili yapılabilir. Sınıf içi uygulamalarda öğretmen de rol almalıdır. Öğretmen uygulamaya geçmeden önceden her bir aşamayı detaylı bir şekilde anlatmalıdır.

45 BENZETİM (SİMÜLASYON)
AVANTAJLARI; Öğrencilere, gerçek durumlara hazırlık açısından iyi bir deneyim sağlaması Öğrencilere anında dönüt sağlaması Öğrenmede öğrencilerin aktif olması sorumluluk alması İstendik öğrenme düzeyine gelinceye kadar öğrencilere tekrar yapma olanağı sağlaması

46 BENZETİM (SİMÜLASYON)
SINIRLIKLARI; Gerçek durumun aynısı yaratmak zor olabilir Gerçek ortamda, yapayında karşılaşılmayan durumlarla karşılaşılabilir Öğrenciler süreci eğlence olarak algılayabilir

47 SOKRAT TARTIŞMASI Öğretmenin soru-cevabı da kullanarak sınıfta etkili bir tartışma ortamı oluşturmasına dayanır. İlk aşamada öğretmen , evet-hayır sorularıyla öğrencileri önceki öğrenmelerinden şüphe eder duruma getirir ve ironi oluşturup, yani zihinsel dengesizlik yaşatarak yanlış bilgilerini fark etmelerine yardımcı olur. İkinci aşamada ise yanlışını fark eden öğrenciye önceden planlanmış sorular sorarak doğru bilgi buldurulur.

48 SOKRAT TARTIŞMASI Sokratik Yöntem: Soru-cevap tekniği Sokrat Seminer:
Öğrencilere ağır bir metinin inceletilmesi esasına dayanır. Üst düzey metnin incelenmesinden sonra öğrencilere düşünme biçimlerini geliştirici sorular sorulur. Eleştirel düşünme ve tartışma becerileri geliştirilir.

49 ÖĞRENME HALKASI Öğrenme Halkası
R.Karlpus piagetin zihinsel gelişim teorisi üzerine oturtarak geliştirmiştir. 3 halkadır 1.İnceleme veya veri toplama 2.Kavram tanıtımı 3.Kavram uygulama

50 AKVARYUM TEKNİĞİ Akvaryum tekniği, öğrencilerin ilgi duyduğu ya da üzerinde anlaşmaya varamadığı konuların öğretiminde çok etkili bir tartışma tekniğidir. Öğrencilerin tartışma ve grupla çalışma becerilerinin geliştirilmesi için kullanılır. Bu tekniği uygularken sınıfın uygun bir yerine bir çember çizilir. Çemberin ortasına bir boş sandalye konur. Sınıfın tümü çemberin dışındadır. Konu hakkında yorum yapmak isteyen sandalye oturur, düşüncesini söyler. Daha sonra yerinin bir gönüllüye bırakmak üzere çemberin dışına çıkar. Bu arada gözlemci olarak nitelenen çemberin dışındaki diğer öğrenciler tartışmayı izlerler. Ayrıca onlar gözler, düşünür ve katılımcılara dönütler verirler. Tartışmayı yapılandırmak ve sürdürmek için önceden bir soru listesi hazırlanmalıdır. Tartışma sırasında çemberi dışındakilerin sessiz olması sadece sandalyeye oturanın konuşması gerekir. Gözlemciler tartışma sırasında not almalı, tartışma sonunda sınıfa tartışmanın özeti sunulmalıdır.

51 AKVARYUM TEKNİĞİ Bu teknik, tartışmalı bir konuyu incelemek için öğrencilerin birkaç küçük tartışma grubuna ayrılması şeklinde de yapılabilir. Her grup bir temsilci seçer ve konu hakkında kendi ve grubun fikrini açıklar dakikalık tartışmadan sonra, temsilciler dönüt ve bilgi almak için gruplarına dönebilirler.

52 AKVARYUM TEKNİĞİ Akvaryum tekniğin etkinlikle uygulanabilmesi için;
Tekniğin amacı belirtilmeli ve teknik, başka örnekler üzerinde öğretilmelidir. Öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgileri tamamlandıktan sonra, bu teknik kullanılmalıdır. Öğrencilerin görüşlerini sıkılmadan belirtebilmeleri için rahat bir sınıf ortamı oluşturulmalıdır. Görüşler asla eleştirilmemelidir.

53 AKVARYUM TEKNİĞİ YARARLARI - Sınıf içi tartışmaları canlandırır.
- Mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrencinin tartışmaya katılımını sağlar. - Öğrencilerin tartışma ve grupla çalışma becerilerini geliştirir. - Öğrencilerin ifade güçlerinin artmasına ve kendilerine güven duymalarına yardımcı olur. - Öğrenciler, görüşleri sessiz ve saygılı bir biçimde dinleme, dinlediklerini kendi cümleleri ile ifade etme ve not alma becerisi kazanırlar. - Öğrencilerin, tartışmayı yapılandırmak için tartışma öncesi akıl yürütme ve soru oluşturma becerileri gelişir.

54 AKVARYUM TEKNİĞİ SINIRLILIKLARI
Bu teknik her ne kadar tartışma ortamı yaratarak öğrenmede etkili olsa da zaman yeterliliği açısından sıkıntı yaşanabilir. Tüm öğrencilerin dinlenmesi mümkün olmayabilir.

55 AKVARYUM TEKNİĞİ ÖRNEK
Anlatım bozukluklarının konusunun işlendiği bir derste öğretmen öncelikle konuya kısa bir giriş yapar. Daha sonra ”anlatım bozuklukları nasıl düzeltilebilir?” sorusunu yöneltir. Öğrencilere düşünmeleri için zaman verilir. Düşünme sürecinin ardından sınıfın uygun bir bölümüne çember çizilir. İlk etapta öğrencilerin tümü çemberin dışındadır. Konu hakkında söyleyecekleri olan öğrenciler çemberin içine girerek görüşlerini belirtirler. Çemberin dışındakiler ise gözlemcidir ve görüşlerini belirtenleri dinleyip not alırlar. Uygulama sonunda gözlemciler sınıfa tartışmanın özetini sunarlar.

56 Öykü Oluşturma Tekniği
Öykü Oluşturma Tekniği: Herhangi bir konu çerçevesinde öğrencilerin bir araya gelerek giriş, geliştirme ve sonuç bölümlerini dikkate alarak oluşturulan yazılı çalışmalardır.

57 Balık kılçığı Ishikawa diagramı olarak da bilinen balık kılçığı tekniği, 1943’te Kaoru İshikawa tarafından geliştirilmiştir. Teknik, bir problemin (nükleer patlama, seçim, öğrenme güçlükleri, gençlerin suç işlemesi gibi) nedenlerini ve alt nedenlerini tanımlama sürecini yapılandırmaya yardım edebilir. Ayrıca, tüm öğrencilerin derin ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve problemin çeşitli bölümleri arasında ki önemli ilişkileri görmesini, öğrencilerin daha derin bir şekilde bir problem üzerinde yoğunlaşmasını sağlar.

58 Balık kılçığı Yararları:
Problem çözme tekniklerinden biri olan bu teknik, öğrencilerin düşüncelerini organize etmeye yardım eder; ancak, problem için çözümler sağlamaz. İlginç bir teknik olan balık kılçığı tekniği öğrenmesi ve uygulaması kolaydır. Bu teknik; birlikte çalışmayı, gerçeği aramayı, değişik görüşlere açık olmayı ve karşıt görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar.

59 GÖRÜŞ GELİŞTİRME Belirgin çelişkiler içeren konuların öğretiminde, öğrenende tutum ve değerler geliştirmek amacıyla kullanılabilir: Beş ayrı kağıda "Kesinlikle aynı fikirdeyim","Aynı Fikirdeyim","Kararsızım", "Karşıyım","Kesinlikle Karşıyım" yazılarak farklı yerlere asılır. Öğrenenler düşüncelerini yansıtan kağıdın altına geçer.

60 KARTOPU Kartopu: Verilen bir problemi önce öğrencinin tek başına düşünmesi daha sonra iki öğrenci bir araya gelerek görüşlerini tartışmaları, dörtlü grupta bu görüşlerin karşılaştırılması, sekizli gruplarda da aynı konunun tartışılıp karara varılması, son aşamada grupların görüşlerinin sınıfa sunulması ile süreç tamamlanır.

61 İSTASYON İstasyon: Öğrenci merkezli olan bu yöntemle öğrencilerde iş birliği, yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, katılımdan zevk alma, kurallara uyma, iletişim becerisi geliştirme, özel yetenekleri ortaya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirir. Çekingen öğrencilerin sürece aktif olarak katılımlarını sağlar.

62 KONUŞMA HALKASI Konuşma Halkası: öğrencilerin görüş farklılıklarını görmeye ve farklı görüşlere saygı gösterme davranışını geliştirmeye yarayan bir yöntemdir. Amaç: güven ve saygı atmosferi oluşturarak iletişimi arttırmak. Önce öykü anlatılır, okunur vb. sonra katılımcılar kendilerini bu olayda yer alan birinin yerine koyarak düşündükleri için empati yetilerinin gelişmesi söz konusudur.

63 ANALOJİ TEKNİĞİ Analoji Tekniği benzetmelerin sıklıkla kullanıldığı, özellikle soyut kavramların  öğrenilmesine yardımcı olan bir tekniktir.  Analoji, insanların sonuç çıkarmak ve yeni kavramları öğrenmek için kullandığı etkili bilişsel mekanizmalardan biridir ve bilişsel fikir ve kavramların öğrenilmesi ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Analoji, çok güçlü bir öğrenme ve öğretme aracı olup, problem çözme, açıklama yapma ve tartışma ortamı oluşturma gibi birçok amaç için de iyi bir araçtır.

64 ANALOJİ TEKNİĞİ Analoji Nasıl Oluşturulur?       Analoji; bilinmeyen, yabancılık çekilen bir olgunun, bilinen, benzer olgularla açıklanması olarak tanımlanmaktadır.     * Hedef kavram tanıtılır.     * Kaynak kavram hedef kavrama göre düzenlenir.     * Hedef ve kaynak kavramlar arasındaki benzer özellikler tanımlanır.     * Benzerlik ayrıntılı olarak belirtilir.     * Analojinin ayrıldığı yerler varsa belirlenir.     * Sonuç, bir çizelge ile belirtilir.

65 ANALOJİ TEKNİĞİ Bir Analoji Örneği     * Fotoğraf makinesi ile insan gözü arasında kurulan analoji:           o Hedef kavramın tanıtılması           o Kaynağın çıkarılması için ip uçları (fotoğraf makinesi)           o Kaynak ve hedef durumun benzer özelliklerinin tanıtılması (retina ve film)           o (insan gözü)           o Analojilerin nerede geçersiz olduğunun gösterilmesi           o Sonuçların belirtilmesi

66 Eğitsel Oyunlar Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan tekniktir. Özellikle öğrenmeye yönelik olması ve bir amaç için sınıf içinde uygulanması gerekir. Eğitsel oyunlar derste konular, ilgi çekici duruma getirebilir, en pasif öğrencilerin bile bu etkinliğe katılmaları sağlanabilir. Burada öğretmenin diğer önemli bir rolü, oyunu sürekli kontrol etmesi ve ilgi göstermesidir. Diğer önemli husus ise, oyun oynarken zayıf öğrenciler hata yaptığı zaman üzerinde durulmaması ve herkesin etkin olarak oyuna katılımının sağlanmasıdır

67 Deney Tekniği Deney tekniği, diğer araştırma yöntemleri içinde en fazla güvenilir doğru sonuçlar veren bir uygulamadır. Bu yöntem, insan hatasını en alt düzeye düşürecek şekilde geliştirilmiştir. Teknolojik ve bilimsel buluşların büyük kısmını deneysel yönteme borçluyuz. Ancak işletme araştırmalarında sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. Nedeni, işletmelerde incelenen olgulara, sık sık müdahale yapılarak değişiklik yapılmasının güç olmasıdır.

68 Argümantasyon (Dayanaklandırma)
Bir fikri, bir hipotezi veya bir düşünceyi deliller ve ispatlar kullanarak savunma ve açıklamaya çalışmadır. Bu açıklamalarda kullanılan ispat ve deliller ise argümanlardır.Örneğin; “Çevre kirliliğinde en önemli etmen atık malzemelerdir.”görüşünü WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nün verilerine da...yandırmak argümantasyon becerisi geliştirecektir.Argümantasyon ise eleştirel düşünce ile yakından ilişkilidir

69 Argümantasyon (Dayanaklandırma)
Özellikle beceri gerektiren işlerde çalışacak yada çalışmakta olan personeli işin getirdiği nitelikte yetiştirmek amacıyla en yaygın bir biçimde kullanılan yöntem “işbaşında eğitim” dir. Bu yöntemde benzetişim yönteminde olduğu gibi çalışma yerinin benzerini yapmaya, modeller oluşturmaya gerek yoktur. Öğrenci çalışma ortamında, ofiste, atölyede, tezgah arkasında, makine başında eğitilerek sonuçta işiyle baş başa kaldığından yüz yüze geleceği pek çok soruna çözüm bulmaktadır. Eğitimi sırasında gelişmelerinden dolayı ödüllendirilmekte, yanlışlar alışkanlığa dönüşmeden düzeltilmektedir.

70 Argümantasyon (Dayanaklandırma)
Öğretici Seçimi (Yetiştirme işi için seçilecek kişi) Öğreticilik konusunda eğitim görmüş olmalıdır, İşi öğretecek kadar iyi bilmelidir, İşini normal bir hızda ve uygun bir biçimde gerçekleştirmelidir, Sistemli çalışma alışkanlığına sahip olmalıdır,

71 Argümantasyon (Dayanaklandırma)
Öğretim Yapraklarının Hazırlanması Öğreticinin tüm sorulara anında cevap vermesi imkansızdır. Bu yüzden öğretici öğrencilerin sorabileceği sorulara uygun olarak yazılı materyaller dağıtmaktadır. Özel olarak hazırlanmış bu materyallere “öğretim yaprakları” adı verilir. Öğretim yaprakları diğer eğitsel araçlar gibi öğreticinin yardımcılarıdır. Öğretici yerine KULLANILAMAZLAR. Ancak iyi hazırlanmış öğretim yaprakları öğretimi destekler ve zenginleştirir. Öğretim yapraklarında bir iş yada işlemin basamakları öğrencinin anlayabileceği şekilde açıkça anlatılır. Öğrenci işin basamaklarını o yapraktan kolayca izleyebilir.

72 Düşün - Eşleş - Paylaş Tekniği
Düşün-Eşleş-Paylaş, öğrencilerin içerik hakkında konuştukları ve tüm grupla paylaşmadan once fikirlerini tartıştıkları üç aşamalı öğrenci hareketinden oluşan bir işbirlikli tartışma stratejisidir. İşbirlikli öğrenmenin iki önemli özelliği olan ;düşünme zamanı; ve akran etkileşimi öğelerini ortaya çıkarır. Düşün-Eşleş-Paylaşın amacı, öğrencilerin bilgiyi işlemelerine, iletişim becerileri geliştirmelerine ve düşünmelerini saflaştırmalarına yardımcı olur.

73 Düşün - Eşleş - Paylaş Tekniği
Bu stratejiyle, öğretmen: - Açık uçlu bir soru ya da problem ortaya atar -Öğrencilere, cevapları hakkında düşünmek için bir ya da iki dakika verir. -Öğrencileri, cevaplarını tartışmaları ve fikirlerini paylaşmaları için eşleştirir. -Öğrencilerin cevaplarını küçük bir grupla ya da tüm sınıfla paylaşmaları için fırsatlar verir. Öğrencilerin cevabı düşünmek, sonra bir akranla paylaşmak ve farklı bir bakış açısı görmek için zamanları olduğundan, daha büyük bir grupla paylaşma konusunda daha istekli ve daha az endişeli olabilirler. Ayrıca, gerekirse cevaplarını değiştirmeleri için de zaman verir ve yanlış cevap verme korkusunu azaltır.

74 Düşün - Eşleş - Paylaş Tekniği
Örnek Öğretmen: Kesirlerle ilgili yeni matematik ünitemize başlamadan önce düşünmenizi istediğim bir soru var. Kesirleri günlük yaşamda kullandığımız yerleri düşünebilir misiniz? Fikirleriniz hakkında konuşurken, Düşün- Eşleş-Paylaş ı kullanmanızı istiyorum. Cevaplarınız hakkında düşünmek için beş dakika alabilirsiniz ve işaret ettiğimde, eşinize dönün ve düşüncelerinizi paylaşın. Cevaplarınızı sınıfla paylaşacaksınız( Öğrenciler fikirleri hakkında düşünürken, öğretmen iki dakika bekler.) Şimdi eşinize dönün ve düşündüklerinizi tartışın.

75 Düşün - Eşleş - Paylaş Tekniği
Can Zeynepe: Yiyecekleri paylaşırken kullandığımızı düşünüyordum. Bir pizza gibi. Eğer sekiz dilim pizzan varsa ve herkesin aynı miktarda almasını istiyorsan, dilimleri saymak zorundasın. Ne düşünüyorsun? Zeynep Can;a: Ben de yiyecekleri düşünüyordum, ama sonra paranın nasıl bir kesir türü olduğunu düşündüm. 25 kuruşun bir liranın dörtte biri olması ve bir liranın onda birinin 10 kuruşa eşit olması gibi. Daha büyük bir miktarın parçası olan parayla bunu yapmanın birçok yolu vardır.

76 Düşün - Eşleş - Paylaş Tekniği
Öğretmen: Siz ve eşinizin fikirleri paylaşma şansınız olduğuna gore, hanginizin tüm grupla fikirlerini paylaşacağını seçin. Can: Zeynep ve ben, pizza gibi yiyeceklerin kesirlere nasıl dönüştürülebileceği hakkında konuştuk. Paranın bir kesire nasıl benzediği hakkında da konuştuk. Daha büyük miktarlara eşit olan daha küçük miktarlar vardır ve bize gore bu, kesirdir. Öğretmen:. Fikirlerin ikisi de harika. Paylaştığınız için teşekkürler.

77 Komite görüşmesi Yeterli sayıda uzman kişiden oluşan bir grubun belli bir konuyu inceleyip daha üst bir kurula rapor halinde sunmak için hazırladığı konuşma (örn. bir grup öğrenciye verilen konuyu öğrencilerin araştırıp sınıfta sunması)

78 DÜŞÜN-TARTIŞ-YAZ-PAYLAŞ
Düşün-Tartış- Paylaş: Verilen yönergeye uygun olarak öğrenci ilk aşamada kendisi düşünür. Sonra sıra arkadaşı ile düşüncelerini paylaşarak beraber yeni bir görüş geliştirirler.Son aşamada görüşlerini tüm sınıf arkadaşları ile paylaşırlar. Düşün-Tartış- Yaz : Verilen yönergeye uygun olarak öğrenci ilk aşamada kendisi düşünür. Sonra sıra arkadaşı ile düşüncelerini paylaşarak beraber yeni bir görüş geliştirirler.Son aşamada ulaştıkları görüşlerini beraber ya da yalnız olarak yazarlar.


"ÖĞRETİM TEKNİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları