Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
TERÖRÜN FİNANSMANI

2 TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ
Terörle mücadelede başarılı sonuçlar alınabilmesi için: Terör örgütlerinin yurt içi ve yurt dışı; - Propaganda faaliyetlerini, - Silahlı faaliyetlerini ve bunun için gerekli lojistik desteği, sürdürebilmesi için gerekli olan ulusal ve uluslararası mali kaynaklarının kurutulması gerekir.

3 Konular I- Terör ve terörün finansmanı tanımı II- Terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin Türk mevzuatı III- Aklama ve terörün finansmanı arasındaki ilişki IV- Uluslararası düzenlemeler

4 TERÖR ve TERÖRÜN FİNANSMANI
BÖLÜM I TERÖR ve TERÖRÜN FİNANSMANI

5 TERÖR TANIMI - Uluslararası arenada üzerinde uzlaşılmış ortak bir terör tanımı bulunmamaktadır. - Terörün finansmanı kapsamında atıfta bulunulan fiiller belirlenmiştir. - Lider doküman : BM Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Sözleşme

6 Sözleşmede terör fiilleri;
Bir halkı korkutmak yada bir hükümeti veya uluslar arası örgütü bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla gerçekleştirilen eylemler… Sözleşme eki listede yer alan Sözleşme ve protokollerde belirtilen eylemler… olarak tanımlanmıştır.

7 Terör tanımı (Terörle Mücadele Kanunu (TMK) md.1)
Cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle; Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya el egeçirmek, Temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini bozmak, Kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak, amacıyla işlenen fiiller….

8 Terörün finans ihtiyacı
Silah ve mühimmat temini Maaş ödemeleri İletişim masrafları Eğitim masrafları Seyahat masrafları Rüşvet ödemeleri Alt yapı harcamaları

9 Terörün finans kaynakları
Yasal kaynaklar Aidat ve bağış toplanması Kar amacı gütmeyen kuruluşlar Yayın araçları Ticari faaliyetler Sosyal etkinlikler Yasadışı kaynaklar Gasp ve hırsızlık Fidye amaçlı adam kaçırma Haraç toplama Sahtecilik Kredi kartı dolandırıcılığı Çek karnesi dolandırıcılığı İnsan kaçakçılığı Uyuşturucu kaçakçılığı Silah kaçakçılığı

10 TERÖRÜN FİNANSMANI TANIMI
BM Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme; “herhangi bir kimse tarafından kısmen veya tamamen Sözleşmede belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek doğrudan veya dolaylı olarak, yasa dışı bir şekilde ve kasten fon sağlama ve toplama” şeklinde tanımlamıştır.

11 TMK md. 8 (gerekçe metni) “… madde kapsamında terörün finansmanı suçu tanımlanmıştır. Bu suretle, .. BM Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslar arası Sözleşmeden kaynaklanan uluslar arası yükümlülüklerimize uygun düzenlemeler yapılmıştır.”

12 TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEYE İLİŞKİN TÜRK MEVZUATI
BÖLÜM II TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEYE İLİŞKİN TÜRK MEVZUATI

13 A- Ceza Yaptırımı sayılı Terörle Mücadele Kanunu sayılı Türk Ceza Kanunu sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun B- Önleyici Tedbirler - Tebliğler

14 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8’inci maddesinde terörün finansmanı suçu düzenlenmiştir. ( tarih ve 5532 sayılı Kanunla eklenen madde) “Terörün Finansmanı Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlar veya toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Fon kullanılmamış olsa dahi, fail aynı şekilde cezalandırılır. Bu maddenin birinci fıkrasında geçen fon; para veya değeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri ifade eder.”

15 Örgüt üyesi gibi cezalandırılır….
3713 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde; örgüte üye olanların TCK’nın 314’üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılacağı belirtilmiştir. TCK’nun 314’üncü maddesinde; örgüte üye olanlara, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, terörün finansmanı suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

16 sayılı Kanunun 8/A maddesinde terörün finansmanı suçunun nitelikli hali düzenlenmiş ve bu kanun kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı hüküm altına alınmıştır. sayılı Kanunun 8/B maddesinde terörün finansmanı suçunda tüzel kişilerin sorumluluğu düzenlenmiş ve bu kanun kapsamına giren suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, TCK’nun 60’ıncı maddesine göre bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı belirtilmiştir.

17 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama başlıklı 282’nci maddesinde; alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar aklama suçunun öncül suçları olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun anılan hükümleri uyarınca terörün finansmanı suçu aklamanın öncül suçları arasında sayılmaktadır.

18 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
Şüpheli İşlem Bildirim Tanımı Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından MASAK Başkanlığına bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün kapsamı genişletilerek terörü finanse edenlere ilişkin şüpheli işlem bildirimi alınabilmesi için yasal bir altyapı oluşturulmuştur.

19 Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi
Kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde cezalandırılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Böylelikle, organize suç ve terör örgütleri tarafından da kullanılabilecek bir yöntem olan “finansal sistemde kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılması”nın önüne geçilmesine yönelik yasal bir altyapı oluşturulmuştur.

20 Gümrük İdaresine Yapılacak Açıklama Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcuların, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükellef olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu hüküm, terörün finansmanı suçunun tespiti ve önlenmesinde ilgili birimlere kolaylık sağlayacak nitelikte düzenlemeler içermektedir.

21 Elkoyma Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128’inci maddesindeki usule göre malvarlığı değerlerine el konulabileceği hüküm altına alınmıştır.

22 Uluslararası bilgi değişimi
MASAK’ın aklamanın yanı sıra terörün finansmanının önlenmesi kapsamında da uluslararası bilgi değişimini teminen yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtıraları imzalamaya ve imzalanan mutabakat muhtıralarını değiştirmeye Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı yetkili kılınmıştır.

23 B- ÖNLEYİCİ TEDBİRLER - 6 No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile 1, 2, 3 ve belli kısımları ile 4 nolu MASAK Genel Tebliğleri kaldırılmıştır. -Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Tebliği

24 MASAK Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi
Terörün finansmanına yönelik bilgilerin yanında terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheli işlem göstergelerini de içeren MASAK Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Temmuz 2006 tarihinde MASAK internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu rehber, yükümlülere, karapara aklama ve terörün finansmanı suçuyla bağlantılı olayları MASAK’a bildirmelerinde yol gösterecektir.

25 BÖLÜM III AKLAMA ve TERÖRÜN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİ

26 Terör örgütleri varlıklarını idame ettirebilmek ve terör faaliyetlerinde bulunabilmek için suç işlemektedir. Suç örgütleri gelir elde etmek amacıyla faaliyetlerde bulunmakta ve bu aşamada da terör örgütlerinden faydalanabilmektedir.

27 Suç ve para arasındaki ilişkiyi koparmak
Suç örgütleri amaç sorun Gelir elde etmek Suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi aklama Suç ve para arasındaki ilişkiyi koparmak

28 Suç ve para arasındaki ilişkiyi koparmak
Terör örgütleri amaç sorun TMK md.1’de sayılan fiilleri işlemek ve varlıklarını idame ettirmek Faaliyetlerinin ve varlıklarının devamı için sağlanan finans kaynaklarının gizlenmesi aklama Suç ve para arasındaki ilişkiyi koparmak

29 Terörün finansmanı ve finans kaynaklarının gizlenmesi
Suç gelirlerinin aklanması suç Yasal faaliyetler Suçtan elde edilen gelir Öncül suç Yasal gelir aklama Yasal görünüm (Yasal gelir) Suçtan elde edilen gelir Yasadışı kullanım aklama Yasadışı gelir Yasal görünüm (Yasal gelir) Kullanım yeri ve amacının gizlenmesi

30 TEŞEKKÜRLER….


"MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları