Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…"— Sunum transkripti:

1 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Yusuf YILDIZ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

2 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Meslek Odaları TMMOB, MMO, EMO, MO Sektör Dernekleri TTMD, ETMD, İMSAD, İZODER, DOSİDER, KBKD Üniversiteler TEKNİK ÜNİVERSİTELER, YÖK, TÜBİTAK Diğer Kurumlar BAKANLIKLAR, BELEDİYELER Niçin İhtiyaç Duyuldu… BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Yayınlanma Tarih: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Avrupa Parlementosu ve Konseyi 2002/91/EC Sayılı Direktifi: Binalarda Enerji Performansı 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 7/ç Maddesinde: “… mesken amaçlı kullanılan binalarda, ticarî binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak üzere mimarî tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki normları, standartları, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji performansına ilişkin usûl ve esaslar,…” 7/d Maddesinde: “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. …”

3 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Taslak nasıl değerlendirildi… 09 Nisan 2009

4 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Taslak nasıl değerlendirildi… MADDELER M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.12 M.13 M.14 M.15 M.16 M.17 M.18 M.19 M.20 M.21 M.22 M.23 M.24 M.25 M.26 M.27 M.28 M.29 M.30 M.31 M.32 GENEL GEÇ.1 GEÇ.2 GEÇ.3 GELEN GÖRÜŞ SAYISI 9 12 2 18 10 13 6 14 8 3 17 4 5 11 7 1 21 DÜZELTME İSTEYENLER 47 OLUMLU GÖRÜŞ GÖNDERENLER 23 TOPLAM KURUM KURULUŞ SAYISI 70

5 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Kapsamında neler var… Konut, Ticari, Hizmet Amaçlı Asgari performans kriterlerini, Enerji performansı hesaplama usullerini, Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesini, Bina denetleme ve periyodik kontrollerini, Yetkilendirmeleri, Yetkilerin Düzenlenmesini Mevcut ve Yeni Binalar Mimari tasarım, Isı yalıtımı, Mekanik tesisat, Otomasyon, Aydınlatma, Yenilenebilir enerji kullanımı, Kojenerasyon sistemleri Sanayi binaları, Kullanım ömrü 2 yıldan az olan binalar, Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, Isıtma ve soğutmasına ihtiyaç duyulmayan depo, ardiye, atölye vb. binalar

6 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
İlkelerinde neler var… Tasarımda ve proje değişikliğinde, BEP Yönetmeliğine uyulacak, Projeleri, BEP Yönetmeliğine uygun olmayan binalara, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmeyecek, BEP Yönetmeliğine uygun projesine göre uygulama yapılmayan binalara, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmeyecek, Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Türk Standartlarının güncel halleri, olmaması halinde ise, Avrupa Standartlarının güncel halleri kullanılacaktır, Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yazılı görüşü alınacak.

7 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Kimler Görevli, Yetki ve Sorumlulukları ne… GÖREVİ YETKİSİ SORUMLULUĞU Tasarımcı Mühendis ve Mimarlar BEP Yönetmeliğine uygun tasarım yapmak Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, E.K.B.D. Yetkili Kuruluşlar BEP Yönetmeliğine uygun E.K.B. düzenlemek Hatalı E.K.B. düzenlenmesi halinde, İlgili İdareler, Yapı denetim Mekanizmaları BEP Yönetmeliğine uygun olmayan projelerin onaylanmaması, binalara ruhsat verilmemesi Uygun olmayan projelerin onaylanması hali, Uygun olmayan binalara ruhsat verilmesi halinde, Yatırımcı Kuruluşlar BEP Yönetmeliğine uygun bina talepleri Yönetmeliğe aykırı tasarım ve yapım talepleri halinde, Bina sahipleri, yöneticileri, işletmeciler BEP Yönetmeliğine uygun işletme ve raporlama Yönetmeliğe aykırı işletme ve kontrollerin yapılmaması halinde, Uygulamacılar, üreticiler BEP Yönetmeliğine uygun projelerin hayata geçirilmesi Yönetmeliğe aykırı imalat yapılması halinde.

8 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Yönetmeliğin Kurgusu ne… Bina ve Tesisat Yalıtımı Isıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su, otomatik kontrol Mimari proje tasarımı ve uygulamaları Aydınlatma Ne kadar enerji tüketimi? Ne kadar CO2 salımı? Yenilenebilir Enerji Kojenerasyon

9 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Mimari Proje Tasarım ve Uygulamalar… ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkanlarından azami derecede yararlanılmalıdır, Yenilenebilir enerji kaynak kullanım imkanlarının araştırılmalı, Mevcut binaların dış kabuğu, binanın enerji performansını olumsuz etkileyecek şekilde değiştirilemez.

10 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina ısı yalıtımı… DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Duvar, döşeme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü oluşmayacak şekilde yalıtılacaktır, Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğuna dikkat edilecektir, Asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır, Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardına uyulacaktır, TS 825 standardına uygun "ısı yalıtımı projesi" hazırlanacaktır.

11 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina mekanik tesisat yalıtımı… Mekanik tesisat ekipmanları, ısı ve/veya ses yalıtım malzemeleri ile yalıtılır, Soğuk akışkan taşıyan boru ve klima kanallar, ısı kazançları ve yoğuşma riskini önlemecek şekilde yalıtılır.

12 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina ısıtma sistemleri… BEŞİNCİ BÖLÜM Toplam kullanım alanının m2’den büyük yeni yapılacak binalarda merkezi ısıtma sistemi yapılacaktır, Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları kullanılacaktır, Gaz yakıtlı Merkezi ısıtma sistemleri ile kullanım alanı 250 m2’nin üstünde olan gaz yakıtlı bireysel ısıtma sisteminde; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılacaktır, Merkezi ısıtma sistemlerinde, kazana geri dönüş su sıcaklığı ile dış hava sıcaklık kontrolünü sağlayacak sistemler kullanılacaktır.

13 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina ısıtma sistemleri… Teshin merkezlerinde, kazanların ve buna bağlı cihazların verimliliğe engel olmayacak şekilde dizayn edilecektir, Katı yakıtlı kazanlardan 15 yılını, Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlardan 20 yılını dolduran kazanlar değiştirilecektir, Kazanların, yakıt cinsine göre dönüşümleri verimlerinde düşüşe sebep olacak ise bu dönüşümler yapılamaz, İlgili yönetmelik ve/veya standartlarda belirtilen periyodik kontroller, testler ve bakımlar yaptırılacaktır.

14 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina soğutma sistemleri… Soğutma ihtiyacı 500 kW’dan ve soğutulacak toplam kullanım alanı 2000 m2’den büyük olan ticari ve hizmet amaçlı yeni yapılacak binalarda merkezi soğutma sistemi tasarımları yapılacaktır, Soğutma guruplarının kısmi yüklerde bile yüksek verimlerle çalışacak sistemler seçilecektir, Soğutma sistemi işletmecisinin, eğitimli olması zorunludur. 20 yılını dolduran sistemlerin iyileştirilmesi veya değişimleri şarttır.

15 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina havalandırma ve iklimlendirme sistemleri… ALTINCI BÖLÜM Konut harici binalarda, farklı kullanıma sahip mekanların havalandırılması için bağımsız sistemler kurulabilir, Hava kanalları, klima santraları ve santralarda kullanılacak filitrelerde verimliliği artıracak tedbirlerin alınması gerekir, İklimlendirme sistemleri değişken insan yüküne bağlı olarak değişken hava debili çalışacak şekilde iç hava kontrolünü yapabilir olacaktır, İlgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrol, test ve bakım yapılarak raporlanması şarttır.

16 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina sıcak su hazırlama sistemleri… YEDİNCİ BÖLÜM Kullanım alanı 1000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar v.b. ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sistemi planlanacaktır, Ekipmanlar TS EN 89 standardında belirtilen ısıl performansa sahip olmalıdır, Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde cihaz ve dağıtım hatları yalıtımlı olmalı, Her yıl bina işletmecisi tarafından kontrol ettirilerek raporlanmalıdır.

17 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina otomatik kontrol sistemleri… SEKİZİNCİ BÖLÜM Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi yapılacaktır, Merkezi ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılacaktır, Konut dışı binalarda, aydınlatma kontrolü zamana, gün ışığına ve kullanıma göre yapılacaktır, Konut hariç 5000 m2'nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulacaktır, Yeni yapılacak binalarda enerji tükettiklerini ayrı ayrı ölçülebilecek enerji analizörleri ve/veya pay ölçerler kullanılacaktır.

18 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina aydınlatma sistemleri… DOKUZUNCU BÖLÜM Gün ışığından azami derecede faydalanılacak, Uygun olan mahallerde, ışığa duyarlı ekipmanlar, zaman ayarlı veya insan mevcudiyetini algılayan cihazlar ile yapay aydınlatmanın devreye girmesi sağlanarak enerji tasarrufu sağlanılacaktır. Sportif amaçlı ve çok amaçlı salonlar gibi farklı aydınlatma seviyelerinin söz konusu olduğu yerlerde aydınlatma seviyesini yalnızca yetkili personelin artırmasına imkan verecek biçimde tedbirler alınmalı, Sistemlerde kullanılacak tüm elektrikli cihazların verimli seçilmesi gerekir,

19 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Bina aydınlatma sistemleri… Yüksek Basınçlı Sodyum Bütün çeşitleri ve sınıfları. Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan 26 mm çapında (T8) lambalar, 16 mm çapında (T5) ve 11 W üzerinde sınıflandırılmış yüksek verimli kumanda dişlisine sahip lambalar ve (T12) lineer 2400 mm uzunluğunda fleurosan lambalar. Kompakt Fleurosan 11W üzerindeki bütün sınıfları ve enerji verimliliği 50 lümen/devreWatt’tan büyük olan bütün çeşit ve sınıfları. Diğer Lambanın enerji verimliliği 50 lümen/devreWatt ‘tan büyük olan bütün çeşit ve sınıfları. Genel aydınlatmada kullanılacak lambaların özellikleri yandaki tablodan seçilecektir, Enerji tüketimi yüksek lambaların genel aydınlatma amaçlı kullanılmaması esastır. Çalışma alanında yeterli aydınlık seviyesine göre aydınlatma armatürü seçim ve dağılımının yapılması gerekir. Aydınlatma enerjisi payının hesaplanmasında EN standardı kullanılacaktır.

20 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Yenilenebilir enerji kaynakları… ONUNCU BÖLÜM Yeni yapılacak olan ve m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda, hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, gibi fosil olmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri değerlendirilecektir, Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için sunulan raporda tesbit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı m2’ye kadar olan binalarda 10 yıl, inşaat alanı m2 ve daha büyük binalarda 15 yılda geri dönüşüm kazanılması durumunda bu sistemlerin yapılması zorunludur.

21 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Kojenerasyon sistemleri… Toplam inşaat alanı en az m2’nin üzerindeki tasarımlarda kojenerasyon sistemlerinin uygulama imkanları analiz edilir. İnşaat mahallerine yakın ve maliyetinin yüzde onunu geçmeyen uygulamalar yapılır.

22 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Periyodik test, kontrol, raporlama… ONBİRİNCİ BÖLÜM Bütün sistemler, ilgili raporda belirtilen periyotlarda, ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur, Rapor, binanın yapı kullanım izin belgesi alınması safhasında hazırlayan tarafından bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisine teslim edilir. Binanın işletim safhasında bu rapora göre işlem yapılması gerekir, Periyodik kontrollara ait test, bakım, denetim ve raporlama ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

23 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji kimlik belgesi… ONİKİNCİ BÖLÜM Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir, Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçası olacaktır, Toplam kullanım alanı m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için düzenlenir. EKB geçerlilik süresi 10 yıldır.

24 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji performansı hesaplama yöntemi… Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki Uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

25 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji performansı hesaplama yöntemi… Bir binanın enerji performansının belirlenmesi, Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi, Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması, Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması, Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.

26 alışveriş ve ticaret merkezleri
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ… Enerji performansı hesaplama yöntemi… Hesaplama yöntemi, konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için kullanılır.

27 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji performansı hesaplama yöntemi… Bu hesaplama yöntemi, bina enerji performansını değerlendirirken; Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını, Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de gözönüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini, Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini, Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin hesaplanmasını, sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını kapsamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve kojenerasyon sistemleri hesaba katılmaktadır.

28 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji performansı hesaplama yöntemi… Hesaplama sonucunda, binanın yıllık Isıtma Soğutma Sıcak su Aydınlatma Havalandırma tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir. Bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2 salımı hesaplanır.

29 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji performansı hesaplama yöntemi… Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.

30 Yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemi
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ… Enerji performansı hesaplama yöntemi… Yeri ve İklim Verileri Aynı iklim verileri kullanacak Aynı yönlendirmeye sahip olacak Geometrisi Plan ve çatı tipleri aynı olacak Kat sayısı ve toplam alanı aynı olacak Bina kabuğu Opak ve saydam bileşenler TS825 zorunlu standardına uygun olacak Mekanik sistemler Yasal mevzuatların izin verdiği minimum verim değerlerine ve tanımlanan sistem özelliklerine sahip olacak Aydınlatma sistemi Aydınlatma için tanımlanan minimum parametrelere sahip olacak Sıcak su sistemi Yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemi Yenilenebilir enerji sistemi ve kojenerasyon sisteminin bulunmadığı kabul edilmiştir.

31 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji performansı hesaplama yöntemi… Referans bina ile aynı değerlere sahip bir binanın Ep değeri 100’dür, Referans bina D sınıfının üst sınırına yerleşmektedir; Enerji sınıfı Ep aralıkları A 0-39 B 40-79 C 80-99 D E F G 175-…

32 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji performansı yazılımı… BEP-TR, ulusal hesaplama yönteminin yazılımıdır. İnternet tabanlı bir yazılımdır. Girilen bilgiler Bakanlık kontrolünde olan merkezi veritabanında depolanır. Böylece Türkiye’de binalar ile ilgili ayrıntılı bir takip sistemi ve veritabanı oluşturulmaktadır.

33 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji performansı yazılımı… Bakanlık, sistemdeki bütün kullanıcıları ve işlemleri tanımlar, kontrol eder, denetler. İstediği zaman istediği yere müdahale edebilir. Yerel yönetimler, yeni projelere ait EKB’leri kontrol eder ve onaylarlar. Firmalar, kendi çalışanlarını ve firmaları bünyesinde yürütülen projeleri takip ve kontrol ederler. EKB uzmanları, binalara enerji kimlik belgesi düzenlemek için yazılımın hesaplama bölümünü kullanırlar.

34 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Enerji performansı yazılımı… EKB Uzmanı tarafından bina bilgileri girildikten sonra Hesaplama, merkezi sistemde yapılır. Hesaplama sonucu üretilen sertifika, ile EKB Uzmanına gönderilir.

35 Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ… EKB Uzmanı nasıl olunur… Bakanlık, “eğitici kurum”ları eğitir. Bakanlık Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri Odalar Üniversiteler

36 Enerji verimlilik danışmanlığı firmaları
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ… EKB Uzmanı nasıl olunur… Eğitici kurumlar, EKB uzmanı eğitimlerine başlar. Enerji verimlilik danışmanlığı firmaları Odalar Üniversiteler Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri (EVD) veya Serbest Müşavir ve Mühendislik (SMM) firmaları çalışanları

37 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
EKB Uzmanı nasıl olunur… EKB Uzmanları, eğitimlerini tamamladıktan sonra merkezi sınava girer. Sınavda başarılı olanlara Bakanlık tarafından, yetkilendirildiklerine dair sertifika, internet üzerindeki yazılıma ulaşabilmek için kullanıcı adı ve şifre verilir.

38 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
EKB süreci nasıl gelişecek… Aralık2009 Şubat 2010 Mart 2010 Nisan 2010 Mayıs 2010 Haziran 2010 Temm. 2010 Metodolojinin yayınlanması Yazılımın kurulumu Eğitim dokümantasyonu hazırlanması Eğitim (İdare) Yazılımın testi Eğitim başlangıcı (Eğiticiler) Eğitim başlangıcı (Uzmanlar) Sertifikasyon başlangıcı

39 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…
Temel hedeflerimiz… BEK Belgesi düzenlemek suretiyle enerji verimliliğini yönlendirmek ve bir enerji kültürü oluşturmak, Verimlilik önlemleri ile enerji kullanımını azaltmak, İklim değişikliği ve artık gazların sera etkisini azaltmak, Çevre ve ekolojik şartları korumak iyileştirmek, Enerji harcamaları ile enerjinin maliyet üzerindeki oranını azaltmak gibi, enerji stratejisi ve politikası izlemek,

40 İlginiz için teşekkür ederim…
İlginiz için teşekkür ederim… Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Çetin Emeç Bulvarı No: 5 Kat:7 Tel: /712,


"BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları