Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞIMLILIĞIN ADLİ YÖNÜ Doç. Dr. Duran ÇAKMAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞIMLILIĞIN ADLİ YÖNÜ Doç. Dr. Duran ÇAKMAK"— Sunum transkripti:

1 BAĞIMLILIĞIN ADLİ YÖNÜ Doç. Dr. Duran ÇAKMAK

2 Anayasa 58. madde “Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”

3 TÜRK CEZA KANUNU Kanun No K. T.: TÜRK MEDENÎ KANUNU Kanun No K. T.: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun No: 5271 K. T.: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun No: 2918 K. T.: l3.l0.l983 AİLENİN KORUNMASINA İLİŞKİN KANUNU Kanun No: 4320 K. T.:

4 UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN
Kanun No: 3298 K.T.: ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun No: 5395 K.T.:    CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN Kanun No: 5275 K.T.: DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU Kanun No: 5402 K.T.: KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ Kanun No: K.T:

5 T.C.K.

6 (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilemez. (2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 34

7 50 (1) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
a) Eğitim kurumuna devam etme b) Belirli yere gidememe veya belirli etkinlikleri yapamama c) Ehliyet ve ruhsatın geri alınması

8 53 (6) Ehliyet ve ruhsatın geri alınması

9 57 (7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir. Tedavi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Yerleştirilen kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir.

10 (3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişiye 2 yıla kadar hapis (T.C.K. 53/6. maddesi: Taksirli mahkumiyet halinde 3-36 ay meslekten men ve sürücü belgesinin geri alınması) (Kara yolları trafik kanununun 48. maddesi ile de bağlantılıdır). 179

11 187 Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma

12 yasa maddeleri eski TCK’ da belirtilen maddelerin yerini almıştır.

13 188 Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis (2) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran beş yıldan on beş yıla kadar hapis (3) Eroin, kokain, morfin veya baz morfin olması halinde, ceza yarı oranında artırılır (4) Bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır

14 190 (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, c) Kullanma yöntemleri konusunda bilgi veren iki yıldan beş yıla kadar hapis (2) Bu suçlar tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile uğraşan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır (3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişiye iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

15 191 (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiye bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası Kendisi tarafından kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişilere bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası (Eski TCK 404) (2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur

16 191 (3) Kişi belirlenen kurumda uygulanan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Denetimli serbestlik tedbiri hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur, yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenler

17 191 (4) Denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına karar verilebilir süre üç yıldan fazla olamaz (5) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı hükmolunan ceza, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmaması hâlinde infaz edilir. Kişi etkin pişmanlıktan yararlanmışsa, davaya devam olunarak hakkında cezaya hükmolunur.

18 192 Etkin pişmanlık (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz (2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz (Eski TCK 405)

19 192 (3) Bu suçlar haber alındıktan sonra, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir (4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı hakkında soruşturma başlatılmadan önce, resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz

20 Zehirli madde imal ve ticareti
193 Zehirli madde imal ve ticareti

21 194 Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişiye altı aydan bir yıla kadar hapis cezası

22 221 (5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilere, bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanır Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir

23 233 (3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadî sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeni ile çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya babaya üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

24 T.M.K.

25 148 Evlilik töreninde geçici olarak temyiz gücü olmayan eş evliliğin iptalini isteyebilir. (5 yıl süre ile geçerlidir, boşanma değil fesihtir)

26 406 Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle, kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.

27 409 Kişi dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebi ile kısıtlanamaz.

28 432 Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebepleri ile toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için, elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparken bu sebeplerden birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri bu durumu, vesayet makamına bildirmek zorundadırlar. İlgili kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır.

29 435 Kuruma yerleştirilen kişi veya yakınları, denetim makamına 10 gün içinde itiraz edebilir.

30 436 Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması (5) Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalığı olanlar resmi sağlık kurulu raporu alındıktan sonra hakkında karar verilebilir. (Vesayet makamının daha önceden bilirkişiye başvurmuş olması halinde denetim makamı bundan vazgeçebilir.)

31 Bir yıl süre ile şikayet olmazsa vesayet kaldırılabilir.
475 Bir yıl süre ile şikayet olmazsa vesayet kaldırılabilir.

32 C.M.K.

33 73 (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilir ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilir. (2) Müdahalenin kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. (3) Tabip veya sağlık mesleği mensubu tarafından yapılabilir.

34 75 (5) İki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz, kişiden kan veya benzeri biyolojik örnekler alınamaz. (saç, tükürük, tırnak gibi) (6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. (7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına ilişkin hükümler saklıdır.

35 100 Tutuklama nedenleri (1) Kuvvetli suç şüphesinin olması ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. (2) (6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (T.C.K. 188)

36 109 Adlî kontrol (1) 100. maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine, adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. (2) Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir. (3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir (4) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

37 112 (1) Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir.

38 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

39 48 Alkollü içki ve uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak, güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur Toplu taşım araçlarında sigara içilemez. İçenler hakkında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun hükümleri uygulanır.

40 48 Geriye doğru beş yıl içinde alkollü araç kullanan sürücülerin belgeleri - Birinci defasında altı ay süreli - İkinci defasında iki yıl süreli (Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi) - Üç veya üçten fazlasında ise, beş yıl süreli geri alınır. (Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi) (6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası)

41 Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak
araç kullananlar, eylemi başka bir suç oluştursa bile ayrıca, altı ay hafif hapis cezası verilir, sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.

42 Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun
Haşhaş ekim bölgelerinde izin belgesi almadan ekim yapanlar, altı aydan üç seneye kadar hapis,   Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, Ürettikleri ham afyon veya kapsülün tamamını teslim etmeyenler hakkında yukarıdaki cezaların iki katı uygulanır.      

43 Ailenin Korumasına İlişkin Kanun
  (1-f) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak konutta bu maddeleri kullanmaması. (Öngörülen süre altı ayı geçemez ve aykırı davranılması halinde tutuklanacağı kusurlu eşe ihtar olunur.) (2) Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eşe ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis

44 Çoçuk Koruma Kanunu 5 (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir.

45 Çoçuk Koruma Kanunu 20 (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri olarak C.M.K’nun 109 uncu maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçına karar verilebilir: a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak. b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya bazı yerlere gidebilmek. c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.

46 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
a) Kamuya yararlı bir işte çalışma (105) b) Koşullu salıverme (107) c) Mükerrirlere özgü infaz rejimi denetimli serbestlik tedbiri (108) d) Özel infaz usulleri (110) (kadın ve 65 yaş üzeri)

47 Kanunlar Adli Kontrol (C.M.K. 109)
Denetimli Serbestlik Tedbiri (T.C.K. 191) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar (T.C.K. 50) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (T.C.K. 53)

48 DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ

49 19 Adli kontrol (1) Şüpheli veya sanığın, bir veya birden fazla yükümlülüğe tâbi tutulmasını içerir.

50 Adli kontrol yükümlülükleri
20 Adli kontrol yükümlülükleri (1) Bu yükümlülükler; d) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

51 24 Taşıtları kullanamamak ve sürücü belgesini teslim etmek

52 25 Tedavi ve muayene tedbirine uyma
(1) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olma ve bunları kabul etme yükümlülüğünü ifade eder.             

53 25 (2) Şüpheli veya sanığa sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere on gün içinde şube müdürlüğü veya büroya başvurması için bildirim yapılır. (4) Beş gün içinde bu kuruma başvurması istenir. Şüpheli veya sanığın; başvurduğu tarih, uygulanacak tedavi programı ile tedavinin tamamlandığı tarihin bildirilmesi konusunda sağlık kurumuna yazı yazılır. (5) Şüpheli veya sanığın belirlenen tedavi programına uymaması hâlinde durum sağlık kurumunca şube müdürlüğü veya büroya iletilir.

54 42 Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması ve belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma yaptırımı, 5237 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanması

55 69 Meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması güvenlik tedbiri T.C.K’nın 53/6 fıkrasına göre belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması

56 83 Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin yerine getirilmesi
(1) Sanık veya hükümlüye 10 gün içinde şube müdürlüğü veya büroya başvurması istenir. (3) Sağlık kurumuna yazı yazılarak, 5 gün içinde başvurması istenir. Sağlık kurumunca yapılan tetkik ve muayene sonucu, bağımlı olmayanların hakkında takip programı hazırlanarak sanık veya hükümlüye bildirilir. Programın bir örneği şube müdürlüğü veya büroya gönderilir.

57 Tetkik ve muayene ile bağımlı olduğu anlaşılanlar ise, sağlık kurumunca
madde bağımlılığı tedavi merkezine sevk edilir, durum şube müdürlüğü veya büroya bildirir. Sanık veya hükümlü 3 gün içinde madde bağımlılığı tedavi merkezine başvurur. Sanık veya hükümlünün madde bağımlılığı tedavi merkezine başvurup başvurmadığı takip edilir.

58 (4) Sağlık kurumundan, sanık veya hükümlünün kuruma başvurduğu tarih,
tedavinin başladığı tarih, uygulanacak tedavi programı ile tedavinin tamamlandığı tarihin bildirilmesi istenir. (5) Yönetmeliğin 90. maddesine göre tayin edilen rehber tarafından, on gün içinde denetim planı hazırlanır. (6) Rehber denetim planı doğrultusunda; üçer aylık sürelerle rapor düzenler. (7) Sanık veya hükümlünün sağlık kurumunca belirlenen tedavi programına uyup uymadığı her zaman denetlenir.

59 Denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten itibaren
bir yıl süre ile devam edilir. (12) Tedavi tamamlandıktan sonra devam eden denetimli serbestlik tedbiri süresince, şube müdürlüğü veya büroca gerekli görülmesi hâlinde sanık veya hükümlünün, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için sağlık kurumuna sevk edilebilir, beş gün içinde bu kuruma başvurması istenir.

60 84 (1) Sağlık kurumuna sevk tarihinden itibaren beş gün içinde
sağlık kurumuna başvurmaması, denetim planına uymadığının şube müdürlüğü veya büro tarafından tespit edilmesi, belirlenen tedavi programına uymadığının sağlık kurumunca bildirilmesi veya tedavi tamamlandıktan sonra devam eden denetimli serbestlik tedbiri süresince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığının tespit edilmesi hâlinde, sanık veya hükümlü şube müdürlüğü veya büro tarafından denetim planına uyması için uyarılır, gerekli ise gözden geçirilmiş denetim planı hazırlanır.

61 Uyarıya rağmen denetim planına uyulmaması halinde,
kayıt kapatılarak evrak mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Ayrıca durum ilgili sağlık kuruluşuna bildirilir.

62 85 (1) Başka suçtan tutuklu veya hükümlü olanlar hakkındaki
tedavi ve denetimli serbestlik kararlarının infazı, ceza infaz kurumunun olduğu yerdeki Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kurumunca ilk muayene ve takibi yapılır. Ayrıca tutuklu veya hükümlüye rehber görevlendirilir. (2) Sağlık kurumunda yapılan muayene sonunda, tutuklu veya hükümlünün laboratuar ve klinik bulgulara göre bağımlı olduğuna karar verilirse, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen madde bağımlılığı tedavi merkezinin bulunduğu yerdeki ceza infaz kurumuna tedavi süresince bulunmak kaydıyla sevk edilerek tedavi ve denetimli serbestlik kararı uygulanır.            

63 85 (3) Tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yerde birinci fıkrada belirtilen kurumun bulunmaması halinde, tutuklu veya hükümlü Cumhuriyet başsavcılığınca bu sağlık kurumunun bulunduğu yerdeki ceza infaz kurumuna tedavi süresince bulunmak kaydıyla sevk edilerek tedavi ve denetimli serbestlik kararının infazına başlanır.

64 89 Denetim, rehberlik ve psiko-sosyal yardım çalışmaları
(2) Denetim çalışmaları; şube müdürlüğü veya büroca şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 231 inci maddesinin sekizinci fıkrası; 5395 sayılı Kanunun 20 nci maddesi; 5237 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri, 53 üncü maddesinin beş ve altıncı fıkraları, 58 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası, 221 inci maddesinin beşinci fıkrası;

65 5275 sayılı Kanununun 105 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 108 inci maddesinin dört ve altıncı fıkraları ile 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince adli kontrol veya denetimli serbestlik kararı verilmesi halinde yerine getirilir. Ayrıca rehber görevlendirilmeksizin 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 5275 sayılı Kanunun 107 inci maddesinin yedi ve sekizinci fıkrası ile denetim görevi yerine getirilir.

66 90 Rehber görevlendirilmesi
(1) Denetimli serbestlik tedbiri kapsamında rehber aşağıdaki şekilde görevlendirilir. (a) 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, hükümlünün eğitim kurumu veya programına devam etmesi kararları ile birlikte rehber görevlendirilmesi kararının verilmesi halinde, 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından rehber öğretmen, yeterli sayıda rehber öğretmen bulunmaması halinde diğer branşlardan öğretmen görevlendirilir.            

67 90 (b) 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik veya denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesi sırasında öncelikle şube müdürlükleri ve bürolarda görevli denetim görevlisi rehber olarak görevlendirilir. Bulunmaması veya yeterli olmaması halinde rehber, ilgili kurum ve kuruluşlarca görevlendirilir.

68 90 (c) Şube müdürlüğü veya büroda yeterli sayıda denetim görevlisi
bulunmaması hâlinde; aile veya çocuk mahkemelerinden, Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumlarından, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı resmî kuruluşlardan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarından, Sağlık Bakanlığına bağlı resmî kuruluşlardan, üniversitelerden, yerel yönetimlerden, bu konuda faaliyet gösteren kanunla kurulmuş dernek ve vakıflardan, sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, özel eğitim uzmanı, pedagog, psikolojik danışman veya çocuk gelişimcisi rehber olarak görevlendirilir.


"BAĞIMLILIĞIN ADLİ YÖNÜ Doç. Dr. Duran ÇAKMAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları