Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
Mevzuat (SUT) ve Kontrol Altındaki İlaçlar Dr. Faruk ERDEN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2 Mevzuat: Kanunlarla oluşturulmuş olan kamu kurumlarının tüm hukuki düzenlemelerine verilen genel isim. Birincil mevzuat kanunları, ikincil mevzuat ise yönetmelikleri ifade eder. Sağlıkta en önemlisi bir tebliğdir?? Sağlık Uygulama Tebliği “SUT”

3 SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) Tarihçesi
1985’de; Tıp Fakülteleri ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde indirimli tarifeden hizmet verecekler (17 Fakülte), 1987’de 21 Tıp Fakültesi ile imzalanmış, 1989’da ilk kez ortak fiyat tarifesi yayınlanmış. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile Tıp Fakülteleri Hastaneleri ayrı fiyatlardan işlemlerini faturalandırıyorlar. 2001 yılında bölümlere göre ayrılmış hizmet listesi ve fiyatlandırma yürürlüğe giriyor. 2004 yılında liste bugünkü halini alıyor.

4 Mevzuat Örnekleri 1: Tebliğ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği Amaç: Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırması ve bedellerinin ödenme kuralları

5 Mevzuat 2: Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, Kurum bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/ provizyon alacaklardır.

6 Mevzuat 3: Talimatın eklerinde yer alan; (EK-2) sayılı “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar” Listesi; (EK-2/A) sayılı “Antibiyotik Reçeteleme Kuralları” Listesi, “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları” başlığı ile; (EK-2/B) sayılı “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar” Listesi ve (EK-2/C) sayılı “Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar” Listesi yeniden düzenlenerek, aynı liste numaraları ile birlikte bu Talimat ekinde yayımlanmıştır.

7 Mevzuat 4: Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’u, Diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı alınır. Ancak sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2) nde yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlardan katılım payı alınmaz.

8 Mevzuat 5: İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ:
Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, Yoğun bakım hizmetleri, Yanık tedavisi hizmetleri, Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, Organ, doku ve kök hücre nakilleri, Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, Diyaliz tedavileri, Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,

9 Mevzuat 6: Düzenlenen reçetelerde mutlaka teşhis, ilgili hekimin ıslak imzası ve bilgileri yer alacaktır. SUT eki EK-2/F Listesinde yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde kısaltma yapılmayacaktır. Reçetede yazılı ilacın/ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya tedaviyi desteklemek amacıyla yazılan ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır.

10 Mevzuat 7: Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, ihtisas yapmakta oldukları branşın uzman hekiminin yazması gereken ilaçlar ile SUT ve eki listelerde uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları yazabilir.

11 Mevzuat 8: Ayaktan yapılan tedavilerde, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir. Parenteral formlar ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecektir.

12 Mevzuat 9: Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkündür. Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunda belirtilen esaslara uyulacak.

13 Örnek: İLAÇ TEMİNİ VE ÖDEME ESASLARI
Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tüm hekimlerce yazılabilir. Triptanlar, nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Rosiglitazon ve Pioglitazon insülin ile kombine olarak yalnlızca endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.

14

15 2007’DEN SONRA SUT – MEDULA

16 Sağlıkta Dönüşüm Programı Nedir?
2004- SSK’lılar Sağlık Bakanlığı hastanelerini kullanmaya başladı. 2005- SSK hastaneleri SB’na devredildi. SSK hastaları serbest eczaneden ilaç teminine başladı. Yeşil kartlıların ayaktan tedavilerinde de ilaç bedelleri ödenmeye başlandı. 2006- SSK, BK, Emekli Sandığı ve Yeşil Kartlılar için ilaç kullanım kuralları eşitlendi. Sağlık Uygulama Tebliği

17 Sosyal Güvenlik Reformu
Mevcut Sistem Yeni Sistem Çalışma statüsüne göre farklı uygulama Türkiye’de yaşayan herkes için ortak hak ve yükümlülükler Kendi Hesabına Kamu Çalışanlar Görevlileri Çalışanlar Türkiye’de ve Yaşayanlar İşçiler Yoksullar Aileleri Maliye ve Emekli Sosyal Güvenlik SSK Bağ-Kur Sağlık Sandığı Kurumu Bakanlıklar Primsiz Primsiz Emeklilik Sağlık Sağlık Ödemeler Emeklilik Ödemeler

18 MEDULA MERNİS Genel Sağlık Sigortası SGK Sağlık Bakanlığı SB
Hastaneleri Özel Hastaneler Genel Sağlık Sağlık Sigortası Ocakları SGK Optik & Eczaneler Sağlık Bakanlığı Diğer Sağlık T.

19 MEDULA: Temel Süreçler
Sigortalı ve Hizmet Sunucu Doğrulama Sevk, Reçete ve Tetkik Talep Bildirimi HİZMET GSS SUNUCU Ödeme Sorgusu Faturalama

20 ACİL MÜRACAAT: Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri için kişilerden veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez.

21 Acil Hal; Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

22 Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, kişileri sadece tetkik ve/veya tahlil için başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edemezler. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, bünyelerinde yapılamayan tetkik ve tahlilleri hizmet alınması yoluyla başka sağlık kurum veya kuruluşlarından alabilirler.

23 GENEL SAĞLIK SİGORTASI 2010-PROGRAMI
, Global Bütçe Uygulaması , Hastanelerin Sınıflandırılması Ocak-2010, Tam Gün Yasası-Performans , DRG Uygulamasına Geçiş , e-Reçete Uygulamasına Geçiş

24 Sağlık Bakanlığı Hedefleri-2010
Tam Gün Yasası Aile Hekimliği Uygulaması Tüm Yurtta Kamu Hastane Birlikleri Yasasının 2014 yılına kadar tamamlanması

25 KONTROL ALTINDAKİ İLAÇLAR

26 KONTROL ALTINDAKİ İLAÇLAR
Belirli psikotrop ilaçlar ve diğer maddeler keyif verici etkileri nedeniyle kişiler tarafından kötüye kullanılırlar. Bunun sonucu kişide bağımlılık oluşturabilirler. Bunlara uyuşturucu (narkotik) maddeler adı verilirse de, bazıları uyuşturucu değil, uyarıcı etki yaparlar (kokain, amfetaminler ve diğer bazıları gibi). Onun için bunlara ortak bir adla bağımlılık yapıcı maddeler denilmesi yeğlenir. Ciddi sorunlara yol açan bağımlılık yapıcı ilaçlar ve maddeler uluslararası ve ulusal kontrol altına alınmışlardır.

27 KONTROL ALTINDAKİ İLAÇLAR
Kontrol altındaki bağımlılık yapıcı ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından bastırılan ve İl Sağlık Müdürlükleri'nden sağlanan kırmızı ya da yeşil reçetelere yazılması gerekir. Bu özel reçeteler seri numaralıdır, biri asıl ve 2'si kendiliğinden kopyalı olmak üzere 3 sayfadır. Reçeteyi yazan hekim ilgili yerleri doldurup, ilacı reçeteledikten sonra, tarih koyup imza atar ve reçetenin aslı ile birinci kopyasını hastaya verir; son kopya hekimin dosyasında saklanır.

28 YEŞİL REÇETEYE YAZILMASI GEREKEN PREPARATLAR
Ativan Tablet (lorazepam), Akineton Ampul (biperiden hidroklorür), Akineton Tablet (biperiden hidroklorür), Xanax Tablet (alprazolam), Contramal Ampul, Kapsül, Damla, Süpozituar (tramadol hidroklorür), Diazem Kapsül, Ampul (diazepam), Dormicum Ampul (midazolam), İmovane Tablet (zopiklon)

29 KIRMIZI REÇETEYE YAZILMASI GEREKEN PREPARATLAR
Aldolan Ampul (petidin [meperidin]), Dolantin Ampul, Tablet, Süpozituar (petidin), Fentanyl Ampul (fentanil), Morfin Ampul (morfin hidroklorür), M-Eslon Mikropellet Kapsül (morfin sülfat), M.S.T. Continus Tablet (morfin sülfat), Ritalin Tablet, Ampul (metilfenidat), Rohypnol Ampul, Tablet (flunitrazepam), Opyum Tozu (morfin, kodein), Fentanyl Citrate Ampul, Flakon (fentanil)

30 Birol AYDEMİR Eski Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
BAZI SLAYTLAR Birol AYDEMİR Eski Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sunusundan alıntıdır. İletişim için


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları