Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SGK ile Sık Karşılaştığınız Sorun ve Sorular Hazırlayan: Hatay Eczacı Odası İtiraz Komisyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SGK ile Sık Karşılaştığınız Sorun ve Sorular Hazırlayan: Hatay Eczacı Odası İtiraz Komisyonu."— Sunum transkripti:

1 SGK ile Sık Karşılaştığınız Sorun ve Sorular Hazırlayan: Hatay Eczacı Odası İtiraz Komisyonu

2 Beslenme Solüsyonları • Malnütrisyonu, (3 ayda ağırlığının %10 unu kaybetmesi, gelişiminin 2SD nin altında olması malnütrasyon anlamına gelir) malabsorpsiyonu olanlar veya oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken hastalar ile doğuştan metabolik hastalığı olanlar, kistik fibrozisi olanlarda sağlık kurulu raporu ile ödenir.Kullanılacak mamanın adı, kullanım şeması günlük kalori ihtiyacı raporda belirtilmelidi • Kanser tedavisi gören hastalarda da hastanın malnitrasyonu oldugu mutlaka belirtilmelidir. • Çukurova üniversitesi çocuk onkoloji bölümünden çıkan raporlara dikkat!!!!

3 Yeşil Kart Hastaları • Yeşil kart hastaları özel hastanelere ve üniversite hastanelerine sevkle gider. Bu birimlerden çıkan raporlarda da sevke ait bilgilerin olması gerekir. • Sgk nın 03/09/2013 tarihli duyurusuna göre so ̈ z konusu raporların ac ̧ ıklama bo ̈ lu ̈ mu ̈ nde sevk bilgisi olmadıg ̆ ı durumlarda, sorumlulug ̆ un eczacıya ait oldug ̆ una ilis ̧ kin bir hu ̈ ku ̈ m bulunmadıg ̆ ından kesinti yapılmayacak, • Ancak raporun uygun kos ̧ ullarda c ̧ ıktıg ̆ ına ilis ̧ kin veri olmadıg ̆ ından ilgili rapor pasivize edilecektir.

4 Hepatit Raporları • Raporlarda mutlaka başlangıç kriterleri yazılmalı veya başlangıç kriterlerinin hastanın tedavisine başlandığı dönemdeki "SUT" hükümlerine uygun olduğu yazılmalıdır.

5 MAJİSTRAL İLAÇ İÇEREN REÇETELER • Terkibinde hazır ilaç olan majistrallerde mutlaka kullandığınız ilaçların manuel reçete girişinden kaydını yapıp ITS onayını almanız ve çıktısını reçeteye eklemeniz gerekmektedir. • İçerisinde majistral ilaç içeren reçeteler başka şarta gerek kalmaksızın kağıt reçete olarak yazılır. • Majistral reçeteenin altına mutlaka 10 günlük tedavi amaçlıdır yazılacaktır.

6 ENJEKTABIL DEMİR PREPARATI İÇEREN REÇETELER • 4.2.41 - Parenteral demir preparatları kullanım ilkeleri: • (1) Parenteral demir preparatları aşağıda yer alan durumlarda bu durumların belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. • a) İntestinal malabsorbsiyon sendromları • b) Kronik inflamatuvar bağırsak hastalıkları • c) Aktif GIS kanaması olan hastalar • ç) Hemodiyaliz hastaları • d) Total ve subtotal gastrektomili hastalar • e) Atrofik gastritli hastalar • f) Oral demir alımını tolere edemeyen hamileler • g) Demir eksikliği anemisi bulunan (saturasyon <%20 ve/veya ferritin <100 mcg/l) evre III, IV, V kronik böbrek hastaları • ğ) Periton diyaliz hastalarının anemisi • h) Postpartum dönemde gözlenen anemi, • ı) Cerrahi öncesi ve sonrası gözlenen anemi, • i) Kansere bağlı anemi, • j) KKY hastalarının anemisi, • k) Prediyaliz [hemodiyaliz ve periton diyaliz öncesi son dönem (evre V) KBY hastaları] hastalarının anemisi.

7 KAN ÜRÜNÜ REÇETE DOZLARI • KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİNDE DOZLARA DİKKAT. • İLAÇLARIN 500 ıu VE. 1000 IU FORMLARINI BERABER ÖDEYEBİLİYOR.

8

9

10 FAKTÖR REÇETELERİ • ENDİKASYON UYUMU ŞART • ÖRNEGİN REÇETEYE HAEMATE P YAZILMIŞ OLSUN VE RAPOR TEŞHİSİDE VON WİLLEBRAND OLSUN.

11 LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR • 4.2.28 - Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri • • Kategori: Duyurular • Perşembe, 09 May 2013 12:23 tarihinde yayınlandı. • Gösterim: 855 • 4.2.28 - Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri • (Yürürlük: Yayımı tarihinden 5 iş günü sonra (11.05.2013)) • 4.2.28.A - Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) • (1) Statinler, daha önce kullanmayan hastalarda, uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır; • ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koronersendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda. • (4) Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonlarıdahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.” • b) Trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olan; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda, • kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

12 TEBOKAN SPECİAL RAPORLARI • F00.0,F00.1,F002,F00.9 ALZHIMER HAST BUNAMA • F01 VASKÜLER BUNAMA • RAPOR BAŞLIĞIDA 10.07 olmalı (demans) • 65 YAŞ VE ÜZERİNDE ÖDENDİĞİNİ UNUTMAYALIM

13 • E REÇETE OLARAK YAZILAN KIRMIZI,YEŞİL VE MOR REÇETELERİN SGK YA GÖNDERİLMESİNE GEREK YOK. Kırmızı,Yeşil ve Mor Reçeteler Kırmızı,Yeşil ve Mor Reçeteler

14 DEPAKİN SUSPANSİYON DOZ HESABI • MEDULADAN İLAÇ BİLGİSİNE BAKILMAK SURETİYLE İLACIN NASIL KAYDEDİLDİĞİNE BAKILACAK.

15

16 MinirinMinirin • MİNİRİN YAZILABİLMESİ İÇİN PRİMER ENUREZİS NOKTURNA TESHİSİ GEREKLİ !!!! • REÇETELERE GENELDE F98.0 ORGANİK OLMAYAN ENUREZİS YAZIYOR.

17 AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI DOKTORLAR • 10/11/2013 TARİHİNDEN BERİ E RAPOR YAZABİLMEYE BAŞLADILAR.

18 Rapor Dozları • RAPORLARDA YAZAN DOZLAR MAKSİMAL DOZLARI GÖSTERİYOR.

19 WELLBUTRİN REÇETELERİ • WELLBUTRİN VE ZYBAN İÇİN SUT' TA ÖZEL DÜZENLEME OLDUĞUNDAN MUTLAKA MAJÖR DEPRESYON TEŞHİSİ YAZILMALI. • SUT 4.2.2.(1) maddesi gereği • (BUPROPİYON ETKEN MADDELİ İLAÇLAR)

20 DİYALİZ HASTALARINDA CLEXAN DD • DİYALİZ HASTALARINDA DİYALİZ TEDAVİSİ DIŞINDA YAZILAN CLEXAN TÜRÜ İLAÇLARIN ÖDENMESİNDE SORUN YOK.

21 URSOFALK REÇETELERİ • SADECE K74.3 PRİMER BİLIYER SİROZ • K80 SAFRA KESESİ TAŞI • ALKALEN REFLÜ TEŞHİSLERİNDE ÖDENİR.ALKALEN REFLÜDE DOZA DİKKAT!!!!

22 BENEDAY VE THIOCTACİD • ARTIK MUTLAKA PERİFERAL YAZMASINA GEREK KALMADI DİYABETİK NOROPATİ YETERLİ • BU İLAÇTA DİKKAT EDİLECEK NOKTA ;DAHİLİYE UZMANLARI DİYABETİK NOROPATİ VE PERİFERAL DİYABETİK POLİNOROPATİDE YAZIP RAPOR ÇIKARABİLİRKEN, NOROPATİDE YAZAMAZ VE RAPORDA ÇIKARAMAZ. MALESEF SİSTEM AYIRT EDEMİYOR VE ÖDÜYOR.

23

24

25 • 4.2.15.A - Klopidogrel (kombinasyonları dahil); • (1) Koroner artere stent uygulanacak hastalarda; kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Stent takılan hastalarda hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir. • (2) Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahedeye alınan hastalarda EKG değişikliği veya troponin pozitif olan ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü veya anstabil anginalı hastalar ile ST yükselmeli miyokard enfarktüsü hastalarında; kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, iç hastalıkları veya acil tıp uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın reçete edilebilir. Bu durumlarda hasta taburcu olduktan sonra 4 haftayı geçmemek üzere bu hekimlerden biri tarafından raporsuz veya bu uzman hekimlerce düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. • (3) (Değişik:RG-04/05/2013-28637/ 13-b md. Yürürlük: 11/05/2013) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir. ) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan hastalardan asetil salisilik asit kullanamayan (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen) hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir. • (4) Girişimsel periferik veya serebral işlemler sonucu, intrakraniyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler (intraarteriyel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) yerleştirilen hastalarda; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi uzman hekimleri veya girişimsel radyoloji işlemini yapan radyoloji uzman hekimi tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Bu işlemler ile stent takılan hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir. KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ

26 PREGABALİNPREGABALİN • EPİLEPSİDE TEK ŞART NÖROLOJİ UZMANI • NÖROPATİK AGRIDA; 3. BASAMAK OLACAK, ROMATOLOJİ,ANESTEZİ,CİLT HASTALIKLARI,ENDOKRİN,NÖROLOJİ,FİZİK TEDAVİ,NEFROLOJİ, ORTOPEDİ • FİBROMİYALJİDE BASAMAK ZORUNLUĞU KALKIYOR,AMA YAZABİLECEK DOKTORLAR,ROMATOLOJİ,ORTOPEDİ,FİZİK,ALGOLOJİ

27 • SGK REÇETE TESLİM ADRESİ DEĞİŞTİ DİKKAT,!!!

28

29 TEŞEKKÜRLER KESİNTİSİZ GÜNLER TEŞEKKÜRLER


"SGK ile Sık Karşılaştığınız Sorun ve Sorular Hazırlayan: Hatay Eczacı Odası İtiraz Komisyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları