Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ 2012"— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ 2012
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ

2 Dersin Amacı ve İçeriği:
Amaç; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin mevzuat konusunda bilgilendirme yapmak Eğitimin içeriği; *6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu *TSM’lerde iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelikler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

3 İş sağlığı ve güvenliği
İşyerlerindeki işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

4 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
ÇALIŞMA BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEVRE BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ KURULUŞLARI İŞVEREN KURULUŞLARI İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması ve etkin bir şekilde yürütülmesi Şekil-1’de belirtilen tarafların ortak çalışmasının sağlanması ile mümkündür. Devletin mevzuat yapma, teşkilatlanma, denetim ve yaptırım uygulama görevleri vardır. İşveren, iş kazaları ve meslek hastalıkları oluşmadan, bu gibi durumların getireceği maliyeti düşürmeye yönelik önlemleri almalıdır. Çalışan ise alınan önlemlere uymak zorundadır. YEREL YÖNETİMLER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

5 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında” işbirliği protokolü imzalanmıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

6 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
PROTOKOLÜN AMACI Temel iş sağlığı hizmetleri; 1- Bütünsel bir anlayışla sunulmalıdır. 2- Farklı hizmet birimleri yapının içinde yer almalıdır. 3- Tüm çalışanlara yönelik ve erişilebilir olmalıdır. 4- Özellikle ve öncelikle KOBİ’lere ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine erişemeyen işyerlerine yönelmelidir. 5- İş güvenliği hizmetleri ile işbirliği içinde olmalıdır. 6- Kamu ve yerel yönetimler, işçi ve işveren sendikaları ve meslek kuruluşları tarafından desteklenmelidir. 7- Ülke sağlık politikaları ile ilişkilendirilmelidir. 8- Temel sağlık hizmetleri ile desteklenmelidir. 9- İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri tarafından desteklenmelidir. 10- Yerel ihtiyaçlara yönelmeli ve yerel koşullara uygun olmalıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

7 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Normlar Hiyerarşisi Anayasa Kanun KHK Tüzük Yönetmelik Yönerge Bir hukuk düzeninde var olan normlar altlık – üstlük ilişkisi içinde yapılanırlar. Alt basamakta olan norm geçerliliğini üst basamakta olan normdan alır ve dolayısıyla ona uygun olmak zorundadır. Alttaki norm da üstteki normun işleyişini, hayata geçirilmesini sağlar. Bu ilişkiye normlar hiyerarşisi denir. Normlar hiyerarşisinin en üstünde anayasa yer almaktadır. Kanun Anayasaya, yönetmelik kanuna aykırı olamaz. Kanunlar; Yasama organı tarafından çıkarılan, yazılı, genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve TBMM üyeleri yetkilidir. KHK (Kanun Hükmünde Kararname) Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya doğrudan Anayasadan aldığı bir yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun belli konuları düzenlemek için çıkarılan hukuk kurallarıdır. Tüzükler ( Nizamname); Bir kanunun uygulanmasını göstermek üzere veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay'ın incelenmesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Yönetmelikler; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için çıkarılır. Genelge-Tebliğ vb. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar, Anayasa’nın 90’ıncı maddesine göre kanun hükmündedir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla, ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alınacağı belirtilmektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

8 Çalışan Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Yasal Dayanaklar
Kanun; sayılı iş kanunu Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmelikler; 1-İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 2-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 3- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 4-Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği vb sayılı iş kanunu gereğince çıkarılan ilgili yönetmelikler Yönergeler; 1-Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge ( ) 2-Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Protokol; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki İşbirliği Protokolü” İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

9 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Temel iş sağlığı hizmetlerinin ne şekilde yürütüleceği; İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

10 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 4’de İşyeri hekimliği hizmeti vermek üzere Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı toplum sağlığı merkezleri tanımlanmıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

11 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge Madde 25’de TSM’lerin iş sağlığı hizmetlerindeki görev tanımı belirlenmiştir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

12 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’de Çalışanların Sağlığı Birimi (ÇSB) ve işleyişi tanımlanmıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

13 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
TSM’lerin Görevleri; a)Bölgesindeki işyerlerinin tespitini yapar. b)İşyerlerine temel iş sağlığı hizmetlerine ilişkin çalışma ve iş planlarını hazırlayarak yürütür. c)ÇSB’ler vasıtasıyla bölgesinde işyeri hekimliği ve işgüvenliği hizmetleri verir. TSM’ler bölgelerindeki işyerlerinde verilmesi gereken temel iş sağlığı hizmetlerinin planlaması için, hekim ve diğer sağlık personeli ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde bölgesindeki kayıtlı olan ve olmayan işyeri sayısını ve sektörel dağılımını, bu işyerlerinin tehlike sınıfı ve kullanılan enerji durumuna göre dağılımını yılda bir kez yazılı ve elektronik ortamdan veri alarak saptar, durum tespitini yapar. Bölgesindeki tüm çalışanların ve işyerlerinin, özellikle sağlık açısından tehlikeli işyerlerinin kayıtlarına ulaşarak koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması için işyeri ve diğer kurumlarla işbirliği yapar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

14 TSM’lerde İşyeri Hekimliği Hizmeti Sunulabilmesi İçin;
1) En az bir işyeri hekimi, en az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. 2) TSM, işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu birimlerde, 10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası, 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur. 3) TSM’ler 10/2/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmalı ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

15 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

16 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Kapsam 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; Kamu ve özel bütün işyerleri, Memur ve işçi bütün çalışanları kapsamaktadır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

17 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
İstisnalar a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin, b) Genel kolluk kuvvetlerinin, c) Milli istihbarat teşkilatının, eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetlerinde, ç) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde, d) Ev hizmetlerinde, e) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlarda, f) Ceza infaz kurumlarının iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

18 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Tam Süreli İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi İşçi Sayısı Düzenleme Ücret Kamu kurum ve kuruluşları hariç 1-9 arası çalışanı olan işyerleri İşverenler, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırabilir veya ÇSB/OSGB (ortak sağlık güvenlik birimleri) den hizmet alabilir. Ücret Bakanlık tarafından belirlenecektir. SGK tarafından ödenecektir 10 ve üzeri çalışanı olan işyerleri Ücret işverenlerce ödenecektir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

19 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Kamu kurumları; Bu hizmeti, doğrudan Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan (ÇSB) alabileceği gibi, 4737 sayılı Kamu ihale kanunu kapsamında özel sektörden de alabileceklerdir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

20 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Bu Kanun; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 3) 50 üzeri çalışanı olan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (1 ocak 2013) yürürlüğe girer. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

21 Kanunun işverene getirdiği yükümlülükler-1
*İşyerinde risk değerlendirmesi *Çalışanlara bilgilendirme ve eğitim *İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı hizmeti İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

22 Çalışanların sağlık muayeneleri;
1) İşe girişlerinde. 2) İş değişikliğinde. 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik muayene İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

23 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

24 Kanunun işverene getirdiği yükümlülükler-2
a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, b) meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

25 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Meslek hastalığı kesin tanısı yetkilendirilen kurumlarca konur. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

26 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Çalışanların eğitimi * işe başlamadan önce, *çalışma yeri veya iş değişikliğinde, *iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde, *iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce *herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

27 Kanunun çalışana getirdiği yükümlülükler
*Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışmak, *Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak, *İşyerinde güvenlik yönünden karşılaştığı eksiklikleri işverene veya çalışan temsilcisine bildirmek, *İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorundadırlar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

28 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı;
İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene bildirir ve uygulanmasını sağlar. İşverence yerine getirilmemesi durumunda Çalışma Bakanlığı’na bildirimini yapar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

29 Ulusal İş sağlığı ve güvenliği konseyi
Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulur. Konsey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlığından ilgili genel müdürlükler, Üniversite, işveren ve işçi sendikaları temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşur. Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulur. Yılda iki defa toplanır ve sekretaryası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce (İSGGÜM)yürütülür. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

30 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Konsey *İlgili Bakanlıklar *İşçi ve işveren sendikaları *Üniversite *Sivil toplum kuruluşları Yılda iki defa toplanır. Sekretaryayı İSGGÜM yapar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

31 İş sağlığı ve güvenliği kurulu
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. TİSH’nde toplum katılımı sağlanması için “İş Sağlığı Güvenliği Kurullarının” çalıştırılması ve işlevsel hale getirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve çalışan temsilcileri görev almakta, işyerinde görülen meslek hastalıkları ve iş kazalarının engellenmesi için önlemler planlanmaktadır. İşyeri yönergeleri bu kurul tarafından hazırlanıp karara bağlanmakta, işverenin ve tüm çalışanların bu kurallara uyması sağlanmaktadır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

32 Kurul Kimlerden Oluşur?
1-İşveren veya vekili 2-İnsan kaynakları veya idari mali işleri yürüten bir kişi 3-Çalışan temsilcisi 4-İşyeri hekimi 5-İş güvenliği uzmanı 6-Varsa sendika temsilcisi 7-Sivil savunma uzmanı 8-İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

33 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
İş sağlığı ve güvenliği konularında, işyerinde çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için çalışan temsilcisi kavramı getirildi. Kanun ile; İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

34 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

35 Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?
Mühendis Mimar Teknik elemanlar (kimya, fizik bölümü mezunu) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

36 İş güvenliği uzmanları
Tehlike Sınıfı Belge 6331 ile Çok Tehlikeli A sınıfı B sınıfı (4 yıl süreyle ) Tehlikeli B sınıfı C sınıfı (3 yıl süreyle) Az tehlikeli C sınıfı - İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

37 İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine;, ayda en az 12 saat, buna ilave işçi başına ayda en az 5 dakika, 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı, b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; ayda en az 24 saat, buna ilave işçi başına ayda en az 5 dakika, 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; ayda en az 36 saat, buna ilave işçi başına ayda en az 10 dakika, 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

38 İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine;, sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika, 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika, alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika. 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

39 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Sertifikalar Bu Kanunun yayımı tarihinden önce belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri gerekmektedir. İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yılda bir yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

40 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
*İşyerlerinde ve eklentilerinde bulunması gereken sağlık şartlarının, *Kullanılan alet, edevat, makineler ve hammaddeler ile oluşabilecek hastalıklara ve iş kazalarına karşı alınabilecek önlemlerin, neler olduğu belirtilmektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

41 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Tehlike sınıfları İşyerlerinin İşkollarına Göre Tehlike Sınıfları Tarih ve Sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’nde belirlenmiştir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

42 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ Her türlü yiyecek satış yerleri Pamuklu dokuma sanayii Hastane hizmetleri, tıbbi laboratuvarlar Eczaneler Mobilya üretimi Taş ocaklarında yapılan işler Her türlü malzemenin toptan veya perakende satışının yapıldığı yerler Yağ fabrikaları, şeker fabrikaları, Demir çelik endüstrisi Kamu kurum ve kuruluşları Teskstil üretimi Tersaneler ,gemi söküm tesisleri Bankalar Mebahalar, tavuk üretim ve kesim tesisleri Demir, bakır, kurşun vb. madenlerin üretimi Dini kuruluşlar Tuğla,kiremit vb. inşaat malzemesi üretimi yapılan işler Kömür işletmeciliği Müze , kütüphane, gazeteler Kağıt üretimi Tabakhaneler ve ham deri işleme faaliyetleri Noter, avukatlık ve hukuk, mühendis, mimar büroları Soğuk demircilik ve kaynak işleri Petrol rafinerileri ve petrokimya tesislerindeki faaliyetler Oteller Plastik hammadde imalatı İnşaat sektörü Her türlü tamir işleri Süt ve süt ürünleri üretimi Atık toplama, depolama ve geri dönüşüm tesisleri Pastaneler, lokantalar Hububat silolarındaki faaliyetler, konservecilik Akaryakıt depolama, satış yerleri Berber, kuaför Tornacılk ve tesviyecilik Boya sanayii İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

43 Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına kimlerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler. 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

44 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmak için;
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan çalıştırılması yasaktır. İşin devamı süresince; yaş genç çalışanların 6 ayda bir, 18 yaş üzeri çalışanların yılda bir çalışabilir raporu alması zorunludur. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

45 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

46 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi


"ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları