Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014"— Sunum transkripti:

1 MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014

2 Çalışan Sağlığı Birimi
1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. 2) Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insangücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak. 3) Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla, İl düzeyde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak. 4) Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak. 5) Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak. 6) İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimlerin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek. 7)  Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak. 8) Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak. 9)  Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek. 10)Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak. 11)Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan işyeri hekimliği hizmetleri dahil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 12)Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

3 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN SUNUMU ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ KURULMASI
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönerge İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik;

4 TSM’lerin Görevleri; (03.08.2011 tarih ve 25143 Resmi Gazete)
Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge ( tarih ve Resmi Gazete) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri başlığında; Madde 25- a)Bölgesindeki işyerlerinin tespitini yapar. b)İşyerlerine temel iş sağlığı hizmetlerine ilişkin çalışma ve iş planlarını hazırlayarak yürütür. c)ÇSB’ ler vasıtasıyla bölgesinde işyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetleri verir.

5 TSM’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışanlara verilecek sağlık gözetiminden, b) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden, c) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, ç) Acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından, d) Çalışma ortamının ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından, TSM’ler sorumludur.

6 Çalışanların Sağlığı Biriminin kurulması
Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönerge MADDE 6; Müdürlükçe bünyesinde OSG kurulması planlanan TSM’ler belirlenir. Hazırlanan başvuru dosyası ilgili Bakanlığa ÇSGB gönderilir. İlgili Bakanlığın Belgelendirmesi ile ÇSB kurulur ve tescil için Genel Müdürlüğe Halk Sağlığı Kurumuna bildirilir.

7 Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönergenin amacı;
Temel İş sağlığı hizmetlerinin etkin, yaygın ve erişilebilir hale getirilmesini temin etmek üzere mevcut sağlık izmetleri sunumuna iş sağlığı hizmetlerinin entegre edilmesi, Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde, kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti sunmayı, Burada görev yapan personelin, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

8 Ülkemizde; İş sağlığı hizmetlerinin, mevcut Sağlık Hizmetleri sunumuna entegre edilmesi amacıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında; tarihinde, tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında” işbirliği protokolü imzalanmıştır.

9 PROTOKOLÜN AMACI Temel iş sağlığı hizmetlerinin; 1- Bütünsel bir anlayışla sunulmalıdır. 2- Farklı hizmet birimleri yapının içinde yer almalıdır. 3- Tüm çalışanlara yönelik ve erişilebilir olmalıdır. 4- İş güvenliği hizmetleri ile işbirliği içinde olmalıdır. 5- Kamu ve yerel yönetimler, işçi ve işveren sendikaları ve meslek kuruluşları tarafından desteklenmelidir. 6- Ülke sağlık politikaları ile ilişkilendirilmelidir. 7- Temel sağlık hizmetleri ile desteklenmelidir. 8- Aile Hekimleri sistemin içerisinde yer almalıdır.

10 SAĞLIK BAKANLIĞININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
TSM‘lerde hizmet verecek işyeri hekimlerinin eğitimlerini üstlenmesi, Bütün mikro işletmelerin erişebileceği şekilde TSM‘lerde “İSG Hizmetleri Yetki Belgesi"ne sahip birimler kurulması, İSG Hizmetleri yetki belgesi almış TSM‘lerde personel devamlılığının sağlanması, Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmelerin İSG hizmetlerinin TSM‘ler eliyle yürütülmesi, Az tehlikeli sınıfta yer atan mikro işletmelerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin bağlı bulunduğu Aile Hekimince ücretsiz sağlanması,

11 İşyeri Hekimliği Hizmeti Sunulabilmesi İçin; Fiziki Şartlar
TSM, işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu birimlerde, 10 metrekareden az olmamak üzere muayene odası, 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası 12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunmalı. İş Güvenliği Uzmanı İstihdam edilecekse,10 metrekareden az olmamak üzere İş Güvenliği Uzmanı odası,

12 TSM’lerde İşyeri Hekimliği Hizmeti Sunulabilmesi İçin;
İşyeri Hekimliği Ç.S.Birimleri mümkünse ..! TSM bünyesinde aynı binada kurulması, Fiziki koşulları sağlanamaması durumunda diğer sağlık tesislerinde kurulması, Oda mümkün değilse kiralama talebi için İdari Mali İşler aracılığı ile Kurumumuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından izin alınarak kiralık bir yer tahsis edilmesi gerekmektedir.

13 ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL
*Hekimlerin İşyeri Hekimliği Sertifikasına sahip olması, *Diğer sağlık personeli; Hemşire,Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlığı Teknisyeni diplomasına sahip olmaları, *1/1/2016 tarihinden itibaren Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmaları zorunludur. *Varsa İş Güvenliği uzmanı;..?

14 İş Güvenliği Uzmanı; İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip Mühendis, Mimar veya Teknik elemanı, Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,”

15 İŞ YERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
İş Sağlığı hizmeti sunmak isteyen TSM ler: 1- Üst yazı (Halk Sağlığı Müdürlüğüne) 2- Fiziki alanları gösterir 1/50 ölçekli plan 3- Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair yazı (itfaiye raporu) 4- Sorumlu Müdür ,İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeline ait görevlendirme onayı 5- İşyeri Hekimi Sertifikası (Onaylı) 6- Diğer Sağlık Personelinin Diploma ve Sertifikaları (Onaylı) 7- Varsa İş Güvenliğine ait onaylı Sertifika örneği

16 EK 1/A TAAHHÜTNAME İşyeri hekimliği sertifika/sertifika yenileme eğitimini takiben Müdürlükçe veya Bakanlıkça uygun görülecek çalışanların sağlığı biriminde en az iki yıl çalışacağımı, bu süre dolmadan ayrılmam halinde eğitim süresince tarafım için yapılan tüm harcamaları yasal faiziyle birlikte Müdürlüğün döner sermaye hesabına yatıracağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.    Başvuru Sahibinin Adı Soyadı :  T.C Kimlik No :  Sicil No : Unvanı : Görev Yeri : Tel No : Tarih ve İmza

17 ÇSB Yetkilendirme İşlemleri
TSM’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası bakanlıkça incelenir, eksiklikler yazılı olarak bildirilir. Dosya incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde İş Müfettişleri tarafından inceleme yapılır. Yetki belgelerinin, TSM tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır.

18

19 AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ Her türlü yiyecek satış yerleri Pamuklu dokuma sanayii Hastane hizmetleri, tıbbi laboratuvarlar Eczaneler Mobilya üretimi Taş ocaklarında yapılan işler Her türlü malzemenin toptan veya perakende satışının yapıldığı yerler Yağ fabrikaları, şeker fabrikaları, Demir çelik endüstrisi Kamu kurum ve kuruluşları Teskstil üretimi Tersaneler ,gemi söküm tesisleri Bankalar Mezbahalar, tavuk üretim ve kesim tesisleri Demir, bakır, kurşun vb. madenlerin üretimi Dini kuruluşlar Tuğla,kiremit vb. inşaat malzemesi üretimi yapılan işler Kömür işletmeciliği Müze , kütüphane, gazeteler Kağıt üretimi Tabakhaneler ve ham deri işleme faaliyetleri Noter, avukatlık ve hukuk, mühendis, mimar büroları Soğuk demircilik ve kaynak işleri Petrol rafinerileri ve petrokimya tesislerindeki faaliyetler Oteller Plastik hammadde imalatı İnşaat sektörü Her türlü tamir işleri Süt ve süt ürünleri üretimi Atık toplama, depolama ve geri dönüşüm tesisleri Pastaneler, lokantalar Hububat silolarındaki faaliyetler, konservecilik Akaryakıt depolama, satış yerleri Berber, kuaför Tornacılık ve tesviyecilik Boya sanayii

20 İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika. b) Diğer işyerlerinden: 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

21 Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika. b) Diğer işyerlerinden; 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.


"MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları