Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ 2012

2 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Çalışanların sağlıklarının korunması ve daha da geliştirilmesi için gerekli olan koruyucu iş sağlığı hizmetleri, Temel İş Sağlığı Hizmetlerini (TİSH) oluşturmaktadır. TİSH, bilimsel kanıtlar ışığında ülke ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek şekillendirilir. İş sağlığında temel yaklaşım, sağlığın korunmasıdır. Farklı iş kollarında çalışanlar, iş ortamından kaynaklanan çeşitli faktörler nedeniyle risk altındadır ve temel sağlık hizmetleri yaklaşımı gereği öncelikli gruplar olarak belirlenmiştir.

3 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ILO verilerine göre; dünyada her yıl yaklaşık 250 milyon kişi iş kazaları, 160 milyon kişi meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan zararlara maruz kalmaktadır.Yaklaşık kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

4 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Ülkemizde SGK 2010 yılı istatistiklerine göre; işyerinde toplam çalışan istihdam edilmektedir. Söz konusu çalışanların ’ünün iş kazası, 533’nün meslek hastalığı geçirdiği ve iş kazaları/meslek hastalıkları sonucu 2085 kişinin sürekli iş göremez hale geldiği, 1444 ölüm vakasının saptandığı gösterilmiştir. İşyerlerinin %99.76’sı KOBİ’lerden (1-249 işçi çalıştıran işyerleri) oluşmakta ve çalışanların %83.76’sı KOBİ’lerde istihdam edilmektedir. KOBİ’lerin %98,31’i 1-49 arası sigortalı işçi çalıştırmakta iken, %1.69’u arası sigortalı işçi çalıştırmaktadır. Bunun yanı sıra çalışanların %73,71’i 1-49 işçi çalıştıran işyerlerinde istihdam edilirken; %26,29’u işçi çalıştıran işyerlerinde istihdam edilmektedir.

5 TİSH Kapsamında; İş sağlığı güvenliği hizmetlerinin planlaması ve yönlendirmesi, Çalışma ortamının ve çalışan sağlığının gözetimi, Sağlık ve güvenlik risklerinin değerlendirilmesi, Riskler hakkında bilgilendirme ve eğitim, Koruma ve önleme etkinlikleri, İlk yardım ve acil durum hazırlığı, Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, TİSH ile ilgili kayıtların tutulması ve değerlendirilmesi bulunmaktadır.

6 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Ülkemizde iş sağlığı hizmetlerinin etkin, yaygın ve erişilebilir hale gelmesini temin etmek üzere mevcut sağlık hizmetleri sunumuna iş sağlığı hizmetlerinin entegre edilmesi amacıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında” işbirliği protokolü imzalanmıştır.

7 PROTOKOLÜN AMACI Temel iş sağlığı hizmetleri; 1- Bütünsel bir anlayışla sunulmalıdır. 2- Farklı hizmet birimleri yapının içinde yer almalıdır. 3- Tüm çalışanlara yönelik ve erişilebilir olmalıdır. 4- Özellikle ve öncelikle KOBİ’lere ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine erişemeyen işyerlerine yönelmelidir. 5- İş güvenliği hizmetleri ile işbirliği içinde olmalıdır. 6- Kamu ve yerel yönetimler, işçi ve işveren sendikaları ve meslek kuruluşları tarafından desteklenmelidir. 7- Ülke sağlık politikaları ile ilişkilendirilmelidir. 8- Temel sağlık hizmetleri ile desteklenmelidir. 9- İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri tarafından desteklenmelidir. 10- Yerel ihtiyaçlara yönelmeli ve yerel koşullara uygun olmalıdır.

8 ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN YASAL DAYANAKLAR
Kanun; sayılı iş kanunu Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmelikler; 1- İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 2- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 3- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 4- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği vb 4857 sayılı iş kanunu gereğince çıkarılan ilgili yönetmelikler Yönergeler; 1- Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge ( ) 2- Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Protokol; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki İşbirliği Protokolü”

9 Mevzuat tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 2–(1) “Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.”

10 Mevzuat Madde 6-(2) “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.” Madde 7-(1) “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir: a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir. b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir. c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.”

11 Mevzuat Madde 8-(7) “Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. (8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.” denilmektedir.

12 Mevzuat Madde 38 – (1) “Bu Kanunun; a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri;
1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra” yürürlüğe girer.

13 Mevzuat İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Madde 4 – (1) “Bu Yönetmelikte geçen: h) Toplum sağlığı merkezi (TSM): İşyeri hekimliği hizmeti vermek üzere yetkilendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı toplum sağlığı merkezlerini ifade eder.” Madde 40 – 1) “Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9 ve 29 uncu maddelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı birlikte, diğer hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütür.” denilmektedir.

14 Mevzuat Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge Madde 25- (1) “Bölgesindeki tüm çalışanların ve işyerlerinin, özellikle sağlık açısından tehlikeli işyerlerinin kayıtlarına ulaşarak koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması için işyeri ve diğer kurumlarla işbirliği yapar. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde görevli olan işyeri hekimleri ile işbirliği yapar. İşyeri hekimi ve aile hekimleri arasında oluşabilecek problemleri çözer ve koordinasyon içinde çalışılmasını sağlar.” (2) “İlgili mevzuata uygun olarak ortak sağlık ve güvenlik birimi kurabilir ve/veya ihtiyacı olan personeli hizmet satın alma yöntemiyle temin edebilir.” denilmektedir.

15 Mevzuat Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge Madde 2- “Bu Yönerge, toplum sağlığı merkezlerinin temel iş sağlığı hizmetleri ile ilgili çalışmalarını, bünyesinde işyeri hekimliği hizmeti vermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen toplum sağlığı merkezlerinin faaliyetlerini kapsar.” Madde 4- b) “Çalışanların Sağlığı Birimi (ÇSB): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen toplum sağlığı merkezi bünyesinde, işçi sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek ve işyeri hekimliği hizmeti vermek üzere kurulan birimi” Madde 4- h) “Sorumlu müdür: ÇSB’nin iş ve işlemlerinden ilgili Bakanlığa ve Müdürlüğe karşı sorumlu olan toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimini ifade eder” denilmektedir.

16 TSM’lerde İşyeri Hekimliği Hizmeti Sunulabilmesi İçin;
1) En az bir işyeri hekimi, en az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. 2) TSM, işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu birimlerde, 10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası, 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur. 3) TSM, işyeri hekimliği hizmetini, işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. 4) İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır. 5) TSM’ler 10/2/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmalı ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır.

17 Çalışan Sağlığı Birimi (ÇSB) başvuru işlemleri;
a) Sorumlu müdürü ve faaliyet gösterilecek yerin isim ve açık adresini belirten başvuru yazısı, b) İşyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilecek diğer sağlık personeli listesi, c) İlgili mevzuata göre, binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge ile birlikte yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurulur.

18 ÇSB Yetkilendirme İşlemleri
TSM’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası bakanlıkça incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme sırasında tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için her defasında otuz günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve altı ay içinde tekrar başvuru yapılamaz. Başvuru dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç on gün içerisinde bakanlıkça yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgelerinin, TSM tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. TSM’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini yaptırmadan işyeri hekimliği hizmeti yapamazlar.

19 TSM’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları-1
a) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek için işçilere verilecek sağlık gözetiminden, b) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetleri kapsayan çalışma ortamı gözetimine katkı verilmesinden, c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden, ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından, d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından, e) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludurlar.

20 TSM’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları-2
İşyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere TSM’lerce görevlendirilen işyeri hekimi tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, TSM arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar TSM’lerce işverene teslim edilir. TSM’ler, işyeri hekimliği hizmetlerini başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

21 Sözleşmeler TSM’lerden işyeri hekimliği hizmeti alınması durumunda Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işveren arasında sözleşme imzalanır. TSM’lerde çalışan işyeri hekimi için üç nüsha olarak görevlendirme belgesi düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri TSM’de kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde TSM’lerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilir. Sözleşmeler, Ek-3’teki örneğe uygun olarak düzenlenir. Elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç iş günü içinde, diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimleri bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar. Sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.

22 SÖZLEŞME ÖRNEĞİ TSM ADINA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞYERİ ARASINDA YAPILAN HİZMET SÖZLEŞMESİ TSM : Adı: Yetki Belgesi Tarih ve No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No: Vergi Dairesi/Sicil No: İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi: Görevlendirilen işyeri hekiminin : Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: SGK Sicil No: Diploma Tarih ve No: Diploma Tescil Tarih ve No: Belge Tarih ve No: Uzmanlık alanı: İSG hizmeti vereceği süre: Hizmet verilecek işyerinin : Unvanı: Tel No.: Faks No.: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.: Vergi Dairesi/Sicil No.: Faaliyet alanı: Tehlike sınıfı: İşçi sayısı: İş bu sözleşme İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmak üzere müştereken imzalanmıştır. Tarih TSM adına Halk Sağlığı Müdürü İşveren İmza İmza

23 SÖZLEŞMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- Ek-3 Hizmet sözleşmesi örneğinin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. (TSM bilgileri, İşyeri Hekimi bilgileri, İşyeri Bilgileri) 2- İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmeti süresi ve sağlık gözetimi süresi ilgili yönetmeliğe uygun olarak aylık hesaplanarak ayrı ayrı yazılmalıdır. Bu sürenin belirlenmesinde işyeri tehlike sınıfı ve işçi sayısı önem taşımaktadır. İşyeri Hekimliği süresi ilgili yönetmelikte aylık olarak verilmektedir. Aylık sağlık gözetimi süresi ise; işçi başına yıllık hesaplanan sürenin on ikiye bölünmesi ve üst tamsayıya yuvarlanması ile tespit edilecektir. 3- İşyerince araç temin edilip edilmediği belirtilmelidir. 4- Sözleşmenin süresi (asgari bir yıl) belirtilmelidir. 5- Sözleşmede ücret konusunda yönergenin “EK 4-A Aylık İşyeri Hekimliği Fiyat Listesi” ne atıfta bulunulmalıdır.

24 Yetkilendirme 1- Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İşyeri arasında yapılan hizmet sözleşmesi ve ekleri, 2- Adına sözleşme imzalanan hekimin Tıp Diploma fotokopisi, 3- Geçerli İşyeri Hekimliği Sertifika fotokopisi, 4- Nüfus Cüzdan fotokopisi, bir dosya haline getirilir ve İSGGM’ ye üst yazı ile kargo aracılığıyla gönderilir. İSGGM ’den e-posta ile gelen yetkilendirme onayı ardından ÇSB ve işyeri hekimi bilgilendirilerek işyerinde çalışma başlatılır.

25 *İşyeri yerleşim planı,
*Ürün proses aşamasının kısa özeti, *Yapılmış olan risk analizi, *Özürlü işçi sayısı ve kayıtları, *İş kazası geçirenlerin adını, kaza tarihini,kazanın oluş yerini ve şeklini , kaza ile ortaya çıkan etkilenimi ve bunun sonuçlarını içeren düzgün bir "iş kazası listesi”, *Üretimde kullanılan asıl veya yardımcı kimyasallardan tehlikeli olabileceklerin MSDS bilgileri, Toplum Sağlığı Merkezinde tutulur.

26 İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine;, sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika, 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi, b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika, alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika. 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi

27 YETKİNİN ASKIYA ALINMASI
Yapılan denetimler sonucu; 1- İhtar puanları toplamının kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması, 2- Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla otuz günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır. Yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerektiren durumların tekrarı halinde bir yıl süreyle askıya alma yaptırımı uygulanır. İşyeri hekimlerinin yenileme eğitimine katılmamaları veya bu eğitimi tamamlamamaları halinde bu eğitimi tamamlamalarına kadar yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınır. Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Yetki belgesi askıya alınan TSM ve eğitim kurumları taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden bir başka eğitim kurumundan veya TSM’den temin etmek zorundadırlar.

28 YETKİ İPTALİ 1- Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları veya yetki aldığı adres dışında hizmet vermeleri, 2- Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri, 3- Üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların oluşması, 4- Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti, 5- Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme yaptıklarının veya hizmet verdiklerinin tespiti hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda doğrudan iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen kurumlar ve bu kurumlarda kurucu veya ortak olanlar ile eğitici belgesi sahipleri ve işyeri hekimleri beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda bulunamazlar.

29 ÇSB’nin bildirim formları
Sözleşme imzalandıktan sonra, İşyeri Hekimi tarafından Yıllık Çalışma Planı hazırlanır. İşyeri Hekimliği Ziyaret Rapor Formu her ayın ilk iş gününde doldurulup İş Sağlığı Güvenliği Kurulu toplantı tutanakları ile birlikte dosyaya konulmak üzere ÇSB’ne e-posta ile gönderilir. ÇSB, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlayarak işverene, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda ÇSGB’a gönderir. Bu bilgiler, ÇSGB tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir.

30 İşyeri Ziyaret Rapor Formu

31 Yıllık Değerlendirme Raporu

32 İşleyişte Karşılaşılan Sorunlar
* Mevzuat * Araç sıkıntısı * Personel Görevlendirmeleri * Ücretlendirme


"TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları