Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRLİK PROGRAMLARI ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, Birlik politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRLİK PROGRAMLARI ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, Birlik politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına."— Sunum transkripti:

1 BİRLİK PROGRAMLARI ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, Birlik politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak Birlik Programları çok ortaklı Katılım Öncesi Mali Destekler ülke bazlı Birlik Programları ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, Birlik politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş hibe mekanizmalarıdır. Hibe mekanizması olarak adlandırılmaları zaman zaman az önce anlatılan katılım öncesi mali yardım aracı ile karşılaştırılmasına sebep olmaktadır. Şunu açıkça ifade etmek lazım ki IPA ve Birlik Programları birbirinden tamamen ayrı yapılardır. IPA ülke bazında ve atanmış kurumlar aracılığıyla sağlanırken, Birlik Programları hibeleri çoğunlukla çok ortaklı proje üretilmesini gerektirmektedir. Bu ortakların da farklı ülkelerden olması gerekmektedir. Yani kurumlarımızın tek başına yürütecekleri projeler için programlardan hibe almaları mümkün değildir. Tabi çok az da olsa bunun da istisnaları mevcuttur ancak genel yaklaşım farklı ülkelerden kollektif çalışma gerektiren projelerin hazırlanmasıdır.

2 Birlik Programlarının Özellikleri
AB 28 farklı mekanizma Belirli alanlarda AB ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek, Bu alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak, bilgiyi paylaşmak İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir, Belirli alanlarda konu bazlı programlardır, Yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım, inovasyon projeleri gibi) MÜKTESEBAT Birlik Programları konu bazlı programlardır. Bunlar altında spesifik olarak tanımlanmış hibe çağrılarına çıkılır. Öne çıkan özelliklerinden biri Yatırım içermeyen projelerin desteklenmesidir. Yani altyapı projeleri ya da ekipman alımı, ofis oluşturulması gibi faaliyetler bunlar altında desteklenmez. Programların temel amacı Programların uygulandığı alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak, uygulamalardan ve gelişmelerden haberdar olmak, bilgiyi paylaşmaktır. Birlik Programlarının esasen çok basit bir mantığı vardır. AB tarafından aynı alanda uygulanmakta olan dağınık ve koordinasyondan yoksun faaliyetleri tek bir çatı altında almaktadır. Örnek olarak eğitim alanını alacak olursak, 28 farklı ülkedeki eğitim desteklerini tek bir çatı altına almakta ve ayrıca Komisyon tarafından sağlanan hibe ile ilave finansman imkanı doğurmaktadır. Birlik programlarının uygulanıyor olması, yine tek tek ülkeler tarafından uygulanmakta olan faaliyetlere de engel teşkil etmemektedir. Ülkeler kendi programlarını aynen uygulamaya devam edebilirler.

3 Birlik Programlarının Özellikleri
Genelde Brüksel merkezli yürütülür... Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na gönderilmektedir. Merkezi olmayan bazı programlar için ulusal ajanslar başvuru yapılmaktadır. Bütçesi = Katılımcı Ülkelerin Katkı Payları + AB Bütçesinden Tahsisat İfade ettiğimiz gibi programlara başvuru doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılmaktadır. Bunun istisnası Programları ülke seviyesinde yürütmek için kurulmuş olan ulusal ajanslardır. Hibe çağrılarına da yine Komisyon tarafından çıkılmaktadır. Programların bütçeleri ise Avrupa Birliği tarafından dönemsel olarak belirlenir. Bunun üstün ayrıca, ab üyesi olmadığı halde Programlara katılmak isteyen ülkelerin sağladığı mali katkılar eklenmektedir. Ülkemizde bir aday ülke olarak katılım sağladığı programlar için mali katkı yapmaktadır.

4 AB Bakanlığı İlgili Kamu Kurumu Teklif
BİRLİK PROGRAMLARI Katılım: Talep AB Bakanlığı İlgili Kamu Kurumu Teklif Müzakere Katılım Anlaşması İç Onay Programlara katılımın genel koordinasyonu Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Katılım için de çoğunlukla Bakanlığımızca, herhangi bir programı ülkemizde yürütebilecek ilgili kamu kurumuna teklifte bulunulmaktadır. Sonrasında ülkemizin programın uygulandığı alandaki kapasitesi, uluslararası işbirliği seviyesi, faydalanabilecek kurumlarımızın sayısı gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendirme yapılmakta ve katılımda fayda görülen programlar için komisyon ile müzakereye geçilmektedir. Bunun tersi olarak da herhangi bir kurumumuz ilgili olduğu alandaki Programlara katılmak üzere Bakanlığımıza başvurabilir ve yine fayda görülmesi halinde müzakereye geçilmektedir. Müzakere aşamasındaki temel konu ülkemizin programa yapacağı mali katkı olmaktadır. Ülkemizin programlar altında mali kayba uğramaması için Komisyonla uzun müzakereler yürütüyoruz ve anlaşmaya varılan için bir katılım anlaşması imzalıyoruz. Sonrasında da iç onay prosedürlerimizi işleterek anlaşmayı yürürlüğe koyuyoruz.

5 2014-2020 Döneminde 24 Birlik Programı
BİRLİK PROGRAMLARI Döneminde 24 Birlik Programı Programlar ifade etiğimiz gibi dönemsel olarak uygulanmaktalar ve çoğunlukla bu AB bütçe dönemiyle örtüşmektedir döneminde de yeni Programların uygulanmasına başlamıştır. Ülkemizin bu dönemdeki önceliği döneminde katılım sağlanan ve belirli bir uygulama kapasitesi yakalanılan alanlardaki Programlara katılım sağlanmasıdır. Bu amaçla öncelikle 7 programa katılım süreçleri yürütülmüştür. Slaytta sıralanmakta olan 5 programa katılım süreçleri tamamlanmıştır. Yaratıcı Avrupa programına katılım anlaşması imzalanmıştır yılı içindeki faaliyetlere katılım sağlanacaktır. İstihdam ve sosyal yenilik programına katılım anlaşmasını da yıl sonundan önce imzalamayı ve vatandaşlarımıza bu programdan da faydalanma imkanını sunmak istiyoruz. Bu programlar ek olarak da, uydu hizmetleri alanında uygulanmakta olan Kopernik, insanı yardım ve doğal afetlerle mücadele alanındaki program olan Sivil Koruma Mekanizması, Sağlık ve Tüketici Programlarına katılım sağlanması için değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Özetlemek gerekirse, bu dönemde uygulanacak olan 24 Birlik Programından 7 sine katılım sağlanması kesinleşmiştir. ***Kopernik Programı, Sivil Koruma Mekanizması, Sağlık Programı, Tüketici Programı

6 Erasmus+ Özel Eylemler 1 2 3 Spor Jean Monnet
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) Personel Hareketliliği (Yükseköğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik) Yüksek öğretim/mesleki eğitim öğrencilerinin hareketliliği Ortak Yüksek Lisans Derecesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi Garantisi Büyük Çaplı Avrupa Gönüllü Hizmeti 2 Yenilik ve İyi Ugulama Değişimi İçin İşbirliği (KA2) Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Yükseköğretim Alanında kapasite geliştirme 3 Politika Reformu Desteği (KA3) Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve karar alıcılar arasında gençlik alanında toplantılar Merkezi Teklif Çağrıları Erasmus+ programı, geçen dönem ülkemizin katılım sağladığı hayatboyu öğrenme ve gençlik programlarının yerini almıştır. İki program altındaki farklı uygulamalar 3 temel başlık altında toplanmıştır. Geçen dönem gerçekleştirilmiş olan tüm hareketlilik faaliyetleri bireysel hareketlilikler bileşeni altında toplanmıştır. Eğitim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurumlarımız arasındaki kısa ve uzun dönemli işbirliği faaliyetleri ise 2. bileşen altında hibe desteği alacaklardır. 3. bileşen altında ise bu alanlardaki iyi uygulamaların teşviki ve paylaşımı gibi projeleri destekleyeceklerdir. Özetle ifade edecek olursak, yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Erasmus+ programı bireylere, kurum ve kuruluşlarımıza farklı sektörlere proje imkanı sunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları da Erasmus+ programının hedef kitlesinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. STK’lar özellikle Erasmus+ Gençlik desteklerinin temel yararlanıcısı konumundadır. Yetişkin eğitimi konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da Erasmus+ Yetişkin Eğitimi desteklerinden aktif olarak yararlanabilirler. Program hakkında zaten bugün de özel bir sunum yapılmaktadır. Spor Jean Monnet Özel Eylemler

7 Avrupa Yeryüzü Ağı (Europe Earth Network-EEN)
Erasmus+ Erasmus+ Gençlik Küresel Çevre Derneği Avrupa Yeryüzü Ağı (Europe Earth Network-EEN) Proje ile AB’ye üye 7 farklı ülkeden çevre koruma ve gençlik konusunda çalışan 7 sivil toplum kuruluşu ve Türkiye’den Küresel Çevre Derneği (GEO)’nin içerisinde yer alacağı “Avrupa Yeryüzü Ağı” kurulacaktır. Kurulacak bu ağın amacı periyodik olarak yapılacak çevre bilinci artırma projelerini Avrupa genelinde gerçekleştirmenin yanı sıra her sene “22 Nisan Dünya Günü” kapsamında 8 Farklı ülkede aynı anda “ EEN Dünya Günü Festivali” organizasyonun düzenlenmesidir. İÇERİK SLAYYTA

8 AVRUPA ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ-NÜKLEER OLMAYAN ARAŞTIRMALAR
HORIZON 2020 BİLİMDE MÜKEMMELİYET SANAYİDE LİDERLİK TOPLUMSAL ZORLUKLAR Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) Marie-Sklodowska-Curie Eylemleri Araştırma Altyapıları Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik Risk Finansmanına Erişim KOBİ’lerde Yenilikçilik Sağlık ve Demografik Değişim Gıda Güvenliği Verimli Enerji Akıllı, Bütüncül Taşımacılık İklim Hareketi, Kaynak Verimliliği ve Hammadde Yenilikçi, Güvenli ve Kapsayıcı Toplum AVRUPA ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ-NÜKLEER OLMAYAN ARAŞTIRMALAR Program 3 temel başlık altında finansman desteği sağlayacaktır. Bilimde mükemmeliyet başlığı altında ileri bilimsel araştırmalar ve bilim adamları desteklenecektir. Bu bileşeni bilim için bilim olarak değerlendirebiliriz. Ancak AB’nin bilim alanındaki temel felsefesi toplum için bilimdir. Bu anlamda diğer iki bileşen de öne çıkmaktadır yılında beri uygulanan çerçeve programların artık doğrudan iktisadi faydasının alınması için oluşturulan iki bileşen altında doğrudan pazara sunulacak ürün ve hizmetlerin desteklenmesi ayrıca yeni kurulacak teknoloji odaklı işletmelere de destek sağlanması planlanmaktadır. Üçüncü bileşen altında ise günümüzde küresel sorunlar haline gelmiş başlıklar altında geleceğin toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülecek projelere destekler sağlanacaktır.

9 HORIZON 2020 Proje Adı: Talos Türk Ortak: Aselsan
Hibe Miktarı: 12,9 M Avro Konusu: Uzaktan Kumanda Edilebilir Otonom Sınır Gözetleme Sistemleri Geçen dönem uygulanmış projelerden örnekler vermek istiyoruz. Bu projede aselsanın dahil olduğu ortaklık kapsamında uzaktan kumanda edilebilen sınır gözetleme aracı geliştirilmiştir. Aselsanın proje de aldığı hibe miktarı 1.3 milyon avrodur.

10 Konusu: Beyaz Eşya & Otomotiv sektöründe Yarı Geçirgen Malzemeler
HORIZON 2020 Proje Adı: InnoShade Türk Ortak: Arçelik Hibe Miktarı: 7,6 M. Avro Konusu: Beyaz Eşya & Otomotiv sektöründe Yarı Geçirgen Malzemeler Bu projede ise arçelikin içinde bulunduğu ortaklık kapsamında beyaz eşyadan otomotiv sektörüne kadar geniş bir spektrumda kullanım imkanı bulunan yahrı geçirgen ısıya dayanıklı ileri malzemelerin üretilmesi gerçekleştirilmiştir.

11 Türk Ortak: Sabancı Üniversitesi Hibe Miktarı: 5,9 M. Avro
HORIZON 2020 Proje Adı: Drops Türk Ortak: Sabancı Üniversitesi Hibe Miktarı: 5,9 M. Avro Konusu: Kuraklığa dayanıklı tahılların üretimi Sabancı üniversitesinin dahil olduğu bu projede ise kuraklığa dayanıklı tahılların üretilmesi hedeflenmiştir. Görüldüğü üzere çerçeve programlar üniversitelerimize, özel sektörümüze ve kamu kurumlarımıza destekler sunabilmektedir. Doğrudan ar-ge faaliyeti yürütmenseniz bile projelerin çıktılarının denenmesinde de yer almak imkanı bulunmakta olup, bu kapsamdaki fırsatları takip etmenizde fayda görüyoruz.

12 HORIZON 2020/Açık Çağrılar
KOBİ Aracı Çağrısı Faz 1/Faz 2 Bütçe: 25,1 Milyon Avro (Faz 1) 220,8 Milyon Avro (Faz 2) Son Başvuru Tarihi: 17 Aralık 2014 Başvurabilecek kurumlar: Yenilikçi hizmet ve ürünleri geliştirmek isteyen KOBİ’ler ve şirket kurmak isteyen girişimciler Marie-Curie Yenilikçi Eğitim Ağları Bütçe: 370 Bin Avro Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2015 Başvurabilecek kurumlar: Avrupa Üniversitelerinde araştırma yürütmek isteyen araştırma görevlileri 2015 Mart’a kadar 41 açık çağrı/1,5 milyar Avro hibe desteği Sabancı üniversitesinin dahil olduğu bu projede ise kuraklığa dayanıklı tahılların üretilmesi hedeflenmiştir. Görüldüğü üzere çerçeve programlar üniversitelerimize, özel sektörümüze ve kamu kurumlarımıza destekler sunabilmektedir. Doğrudan ar-ge faaliyeti yürütmenseniz bile projelerin çıktılarının denenmesinde de yer almak imkanı bulunmakta olup, bu kapsamdaki fırsatları takip etmenizde fayda görüyoruz.

13 KOBİ’lere 2,3 milyar Avro finansman desteği
COSME KOBİ’lere 2,3 milyar Avro finansman desteği Finansmana Erişim Pazarlara Erişim İş Ortamının İyileştirilmesi Ülkemizin katılım sağladığı diğer bir program ise doğrudan KOBİ’lere destek sunan COSME Programıdır. Program altında öne çıkan başlık finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılmasıdır. KOBİ’lerimiz anlaşmalı bankalardan normal şartlara göre daha kolay şartlar altında kredi kullanabilmektedir. Ayrıca yeni kurulmakta olan ve ya gelişme aşamasındaki şirketlere de sermaye desteği sağlanması mümkündür. Avrupa İşletmeler ağı vasıtasıyla da yeni pazarlara ulaşılması, hem ürün satışı hem de aramalı ithali noktasında destek alınması mümkündür. İş ortamının iyileştirilmesi başlığı altında ise özellikle iş kurma girişimlerinde karşılaşılan idari engellerin aşılması için araştırmalara destek sağlanacaktır. Girişimcilik başlığı altında da hem girişimcilik kültürü teşvik edilecek hem de genç girişimcilerin Program üyesi herhangi bir ülkedeki şirkette staj yapmalarına imkan tanınacaktır. Girişimcilik

14 Proje Adı: Avrupa Kadın Girişimcileri Mentör Ağı Türk Ortak: KAGİDER
COSME Proje Adı: Avrupa Kadın Girişimcileri Mentör Ağı Türk Ortak: KAGİDER Hibe Miktarı: Avro Konusu: Kadın Girişimciliğinin Teşviki Kagider tarafından gerçekleştirilen bu projede Avrupa Komisyonundan alınan 38 bin avroluk hibe ile kadın girişimcilerimize rehberlik imkanı oluşturulmuştur.

15 COSME Bu imkandan faydalanarak büyümüş şirketlere küçük bir örnek verecek olursak da, sanırım az çok herkesin bildiği ve sektörde öncülük etmiş olan firmalardan olan bonifudu örnek gösterebiliriz. Demin bahsettiğimiz imkanlardan faydalanarak ülke çapında hizmet sunumuna geçmiştir.

16 Düşük sezonda Gençlerin Turizme Teşvik Edilmesi
COSME/Açık Çağrılar Düşük sezonda Gençlerin Turizme Teşvik Edilmesi Çağrı Bütçesi: 1,8 Milyon Avro Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2015 Başvuru yapabilecek kurumlar: Sektördeki firmalar Bu imkandan faydalanarak büyümüş şirketlere küçük bir örnek verecek olursak da, sanırım az çok herkesin bildiği ve sektörde öncülük etmiş olan firmalardan olan bonifudu örnek gösterebiliriz. Demin bahsettiğimiz imkanlardan faydalanarak ülke çapında hizmet sunumuna geçmiştir. *http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html

17 Yaratıcı sektörlere 1.4 milyar Avro
YARATICI AVRUPA Yaratıcı sektörlere 1.4 milyar Avro Kültür Bileşeni Sanatçılar ve kültürel alanda faaliyet gösteren kurumlar Uluslararası çalışma Yeni yetenekler Edebi tercümeler Medya Bileşeni Eğitim faaliyetleri Film festivalleri Film Okuryazarlığı İzleyici Geliştirme Diğer bir program ise yaratıcı avrupa programı. Bu program kültür sanat ve medya alanlarında uygulanacak. Özellikle sanat camiamıza yıl boyunca çıkılacak çağrılarla sürekli bir finansman desteği yaratmayı hedefliyoruz. Program altında Film yapımcıları, dağıtımcılar, satış temsilcileri ve diğer görsel-işitsel profesyoneller binlerce Avrupa filminin geliştirilmesi, tanıtımı ve dağıtımı için sağlanan fonlardan yararlanacak Sinemaseverler tüm Avrupa’da yüzlerce sinemada ve festivalde tüm Avrupa’dan filmleri izleyebilecek sanatçı ve kültür profesyoneline çalışmalarını sınır ötesine paylaşmaları için destek sağlanacak Binlerce kreatif kurum ve görsel-işitsel profesyonel yeni beceriler kazanacak ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterme kapasiteleri güçlenecek Yayıncılar, 4.500’ün üzerinde edebi eseri telif etmek için fondan destek alacak Kitapseverler sevdikleri yabancı yazarları kendi dillerinde okuyabilecek Program tarafından finanse edilen projeler sayesinde binlerce kişiye ulaşılacak

18 Proje Adı: Gölgeye Övgü Türk Ortak: İstanbul Modern
YARATICI AVRUPA Proje Adı: Gölgeye Övgü Türk Ortak: İstanbul Modern Hibe Miktarı: Avro Konusu: Gölge Tiyatrosu Geçen dönem gerçekleştirilen faaliyetlerden biri gölgeye övgü isimli gezici sergi. Yunanistan ve irlanda kültüründe de yeri olan gölge oyunu temasıyla oluşturulan sergi ülkemizde İstanbul modern de sergilenmiş ve istanbul modern proje altında 180 bin avro hibe kullanmıştır.

19 İSTİHDAM ve SOSYAL YENİLİK
 Sosyal İçerme ve Sosyal Koruma  Çalışma Şartları  Ayrımcılıkla Mücadele  Cinsiyet Eşitliği Analitik faaliyetler -Karşılıklı öğrenme, farkındalık yaratma ve bilginin paylaşımına yönelik faaliyetler -Ana aktörlerin desteklenmesine yönelik faaliyetler Toplam Bütçe: 919 milyon Avro Progress Bütçe: 600 milyon Avro Ayrıntılı olarak değineceğimiz son program istihdam ve sosyal yenilik programı. Ab’nin sosyal politikasının beş başlığı kapsamında uygulanan programın temel amacı sosyal politika alanında ihtiyaç duyulan verilerin temini ve araştırmaların gerçekleştirilmesidir. Adından hareketle sosyal içerikli tüm projelerin bu program altında desteklenebileceği düşünülebilir. Ancak sadece saydığımız analitik öğrenme faaliyetlerine destek sağlanmaktadır. Bunu özellikle vurgulamak isteriz.

20 İSTİHDAM ve SOSYAL YENİLİK
Proje Adı: Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Türk Ortak: Özürlüler İdaresi Bşk. (Mülga) Hibe Miktarı: Avro Konusu: Engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesine ilişkin politika önerileri üretilmesi Bu kapsamda örnek olarak geçen dönem gerçekleştirilmiş ayrımcılıkla mücadele projesini sizlere sunuyoruz. Bu alanda bir sempozyum gerçekleştirilmiş ve oluşturulacak politikalara temel teşkil etmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

21 Yaratıcı Avrupa: Kültür ve Turizm Bakanlığı
BİRLİK PROGRAMLARI Ayrıntılı Bilgi için: Horizon 2020: TÜBİTAK COSME: KOSGEB Yaratıcı Avrupa: Kültür ve Turizm Bakanlığı İsithdam ve Sosyal Yenilik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Erasmus+: Ulusal Ajans Açık Çağrılar: ve Avrupa Komisyonu internet sitesinde Bizi arayın vs vs

22 SİZİN İÇİN AVRUPA… UFUK 2020 ERASMUS+ COSME YARATICI AVRUPA…
İSTİHDAM ve SOSYAL YENİLİK Birlik programlarının ab ile doğrudan çalışılması noktasındaki önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Arada herhangi bir kurum olmadan doğrudan sizlere hibe sağlayan bu programlardan yararlanmak sadece faaliyetin yürütülmesi değil, uluslarası iş yapma kapasitenizin artırılması ve yeni ağlar oluşturulması için de faydalı olacaktır. Ülkemizin katılım sağladığı programların toplam bütçesi yaklaşık 100 milyar avro. 7 yıl boyunca bu bütçeyle üretilecek bilgiye ve tecrübeye ortak olacağız. Sizleri bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Program bazındaki detaylı soruları da dışarıdaki standımızda cevaplamaktan memnuniyet duyacağız. SİZİN İÇİN AVRUPA…

23 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz için teşekkürler… İletişim: Kayhan ÖZÜM Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Başkan Tel: E-posta:


"BİRLİK PROGRAMLARI ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, Birlik politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları