Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİYLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİYLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİYLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

2 TAŞINIRLARIN KAYDINDA ESAS BELGE FATURA MIDIR YOKSA TİF MİDİR
YÖNETMELİĞİN 10/a MADDESİNE GÖRE TAŞINIR İŞLEM FİŞİDİR. (Teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.) TAŞINIR İŞLEM FİŞİ İLE FATURANIN KULLANIM ALANLARI FARKLIDIR.

3 TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNİ KİM DÜZENLEYECEK
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ. SORUMLULUK TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİNDE.

4 HANGİ TAŞINIRLAR İÇİN TİF DÜZENLENMEYECEK
10/a Maddeye göre, -İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. 1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri.

5 HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU DÜZENLENİR.
YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN BAKIM ONARIMI YAPILAN FOTOKOPİ MAKİNALARI VB. İÇİN TAŞINIR İŞLEM FİŞİ GEREKİR Mİ? HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU DÜZENLENİR.

6 BİLGİSAYAR GİBİ DAYANIKLI TAŞINIRLARIN PERSONELE VERİLMESİNDE TİF DÜZENLENECEK Mİ
ZİMMET FİŞİ Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. Bu Fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir.

7 BİRDEN FAZLA HARCAMA BİRİMİ OLAN FAKAT İŞİ AZ OLAN BİRİMLERDE HER BİRİM İÇİN TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ GÖREVLENDİRİLECEK Mİ HER HARCAMA BİRİMİNİN TAŞINIRLARI AYRI GÖSTERİLMEK KAYDIYLA TEK BİR TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ GÖREVLENDİRİLEBİLİNİR.

8 KAMU İDARELERİNDE BEDELSİZ DEVİR NASIL YAPILACAK
31 İNCİ MADDEYE GÖRE (1)Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. (2) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devredilemez. (3) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar, uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan taşınırlar ile devredilmediği takdirde kullanım imkanı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemelerinin devrinde beş yıl şartı aranmaz

9 GENEL TEBLİĞ   (1) İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen taşınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devredilmesinde aşağıdaki şartlar aranacaktır:   a) Taşınırlar, kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış olmalıdır. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda beş yıl şartı aranmayacaktır. 1) Kamu idarelerince araştırma ve geliştirme amacıyla yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen ve proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra sözleşme hükümlerine dayanılarak idareye devredilen taşınırlardan idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayanlar. 2) Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için yapılan toplantı, konferans, tanıtım, spor, yarışma, gösteri, sergi ve benzeri faaliyetler için alınmış olan taşınırlardan söz konusu faaliyetler tamamlandıktan sonra idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayanlar.

10 3) İdarece kullanım imkanı bulunmadığı gibi diğer idarelere devredilmediği takdirde çürüme, bozulma veya kullanım süresinin dolması gibi nedenlerle bir daha kullanılamayacak olan ya da diğer zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemeleri.

11 b) İdarenin ihtiyaç duymaması nedeniyle devrettiği taşınıra, devralacak idarece ihtiyaç duyulmalı ve kullanılmasında yarar görülmelidir.   c) İhtiyaç fazlası taşınırlar, devralacak idareye bakım, onarım ve taşıma giderleri yönünden ekonomik olmayan malî külfetler getirmemelidir. Beş yılını tamamladığı halde devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle devri ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devir işlemine konu edilmeyecek, bu tür taşınırlar, kuruluşların tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre satılmak veya imha edilmek suretiyle tasfiye edilecektir.   ç) Devredilecek taşınırların devralacak idare tarafından taşınması esastır; ancak zorunlu durumlarda devreden idare tarafından da taşıtılabilir.   d) Kamu idarelerinin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez.  

12 e) Mahalli idarelerde ortaya çıkan ihtiyaç fazlası taşınırların, diğer idarelere devrinde ilgisine göre valinin, belediye başkanının veya birlik başkanının onayı aranacaktır.   f) Taşınır devirleri, Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Genel Tebliğinde belirlenen limitler dikkate alınarak harcama yetkilisi veya üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır.   (2) Devrine karar verilen taşınır için iki nüsha Ek-1 form (Taşınır Devrine İlişkin Protokol) düzenlenecek ve söz konusu taşınırlar, Yönetmelik hükümleri gereğince gerekli işlemler yapıldıktan sonra devredilecek ve devralınacaktır.    

13 Devredilemeyecek taşınırlar
 (1) Taşıt ve iş makineleri, ihtiyaç fazlası taşınıra konu edilmeyecek ve devredilmeyecektir.  (2)   Ancak, idarece ihtiyaç duyulmadığından diğer idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenlerin devri, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Bakanlığımızın; mahalli idarelerde meclis kararlarına bağlı olarak, sosyal güvenlik kuruluşlarınca ise ilgili Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlığımızın uygun görüşünün alınması suretiyle yapılacaktır.  (3) Kamu idarelerince araştırma ve geliştirme amacıyla yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen ve proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra sözleşme hükümlerine dayanılarak idareye devredilen taşıt ve iş makinelerinin diğer kamu idarelerine devrinde de bu madde hükmü uygulanacaktır.

14 BEDELSİZ DEVİRDE YETKİ KİMİN?
Taşınır devirleri, Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Genel Tebliğinde belirlenen limitler dikkate alınarak harcama yetkilisi veya üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır

15 BELEDİYELER 5 YILI DOLDURMADAN TAŞINIRLARI BEDELSİZ VEREBİLİR Mİ
5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile söz konusu fıkranın (b) bendinde; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;…

16 b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.”,            

17 75 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile söz konusu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde de; “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.          c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.” hükümleri yer almaktadır.

18 Bu hükümlere göre, Belediyeler tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan söz konusu hükümler gereğince, bir başka kamu idaresine bedelsiz taşınır devri yapılacak olması halinde, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde öngörülen, taşınırın, kayıtlara alınış tarihi itibariyle 5 yılını tamamlamış olması şartına bağlı kalınmaksızın devir işleminin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.  

19 TAŞINIR İSTEK BELGESİ ZORUNLU MU
YÖNETMELİĞİN 10/C MADDESİNE GÖRE ZORUNLUDUR. TALEPTE BULUNAN BİRİMİN DÜZENLEMESİ GEREKİR Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır

20 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YERTKİLİLERİNİN ÜNVANININ MEMUR OLUP OLMAMASI ÖNEMLİ MİDİR?
MADDE 6- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir

21 NİTELİKLİ ONARIM NEDİR
MADDE 14-Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere Dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir

22 ZİİMMMETİNDEKİ TAŞINIRLARI KAYBEDENLER HAKKINDA NASIL İŞLEM YAPILIR
MADDE 5/6 DEĞER TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN RAYİÇ DEĞERİ ÜZERİNDEN TAHSİLAT YAPILIR.

23 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YERTKİLİLERİ KEFALETE TABİ TUTULMALI MIDIR?
2489 SAYILI KEFALET KANUNU Umumi bütçeye ait (Mütedavil ve bu mahiyetteki sabit sermayeler dahil) para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemlerle mülhak bütçelerden muhasebeleri Maliye Vekaletine bağlı olan veya gelirlerinin en az yüzde ellisini Devlet bütçesinden alan müesseselerin ve varidat almak maksadiyle kurulan inhisar idarelerinin yukarda sayılan işlerdeki memur ve müstahdemleri için

24 TİF DÜZENLENMEYECEK HALLER
Elektrik,su ve doğalgaz ile hemen kullanılan kum,çakıl,bahçe toprağı bahçe gübresi ve Makine,taşıt ve iş makinalarınınyetkili servis ve bakımlarında yapılan onarımlarında kullanılan yedek parçalar Akaryakıt istasyonlarında doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt,yağ ve likit gazlar Kısa sürede tüketilen mutfak tüpleri ile yangın söndürme tüplerine yapılan dolumlar, hastanelerde oksijen tüplerine yapılan dolumlar, yazıcı kartuşlarına yapılan dolumlar Periyodik olarak alımı yapılan gazete ve dergi gibi süreli alımlar ile arşivlenme özelliği olmayan kütüphane materyalleri

25 Ancak satın alınarak depolanan yedek parçalar, likit gaz ve yağ ile ciltlenen dergi ve benzeri yayınlar için TİF düzenlenmelidir.

26 MERKEZİ ALIMI YAPILIP DA DAĞITIMI BAĞLI BİRİMLERE YAPILAN DURUMLARDA TİF İ KİM DÜZENLEYECEK
Merkezi alımı yapan birim TİF düzenleyecek İhtiyacı olan birimlere gönderirken TİF le çıkacak Alan birim de TİF le kendi kayıtlarına alacak

27 AYNI HARCAMA BİRİMİNİN AMBARLARI ARASI TAŞINIR DEVRİ HALİNDE NE YAPILMALIDIR?
TİF alan ve gönderen ambarlar için düzenlenmelidir. Fakat muhasebe kayıtlarını etkilemeyeceğinden kayda gerek bulunmamaktadır.

28 SATIN ALINAN TAŞINIRLARIN KAYDINA ESAS DEĞER TAŞINIRLARIN KAYDINDA KDV DİKKATE ALINACAK MI?
YÖNETMELİĞE GÖRE MALİYET BEDELİDİR. MALİYET BEDELİNE ALIŞ BEDELİ İLE ÖDENEN HER TÜRLÜ VERGİ,RESİM HARÇ GİBİ GİDERLERLE TESLİM YERİNE KADAR YAPILAN MASRAFLARIN TOPLAMI EKLENİR. KDV MÜKELLEFİ OLMAYAN İDARELER KDV Yİ MALİYET BEDELİNE DAHİ EDECEKLER İKEN, KDV MÜKELLEFİ OLAN İDARELER KDV Yİ DAHİL ETMEYECEKLERDİR.GYMY MADDE 24

29 DAYANIKLI TAŞINIRLARDA DEĞER ARTIŞI
ARACA KLİMA TAKILMASI MİNÜBÜSÜN AMBULANSA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KAMYONUN İTFAİYE ARACINA DÖNDÜRÜLMESİNDE YAPILAN MASRAFLAR MALİYET BEDELİNE EKLENİR.BUMUN İÇİN DE TİF DÜZENLENİR

30 TAŞINIR GEÇİCİ ALINDISI
MUAYENESİ YAPILAMAYANLAR İÇİN DÜZENLENİR. AYRI BİR YERDE KULLANILMADAN MUAYENESİ TAMAMLANINCAYA KADAR BEKLETİLMELİDİR.

31 PARK GÖREVLİLERİNE ZİMMETLENEBİLİR
PARKLARDAKİ BANKLAR PARK GÖREVLİLERİNE ZİMMETLENEBİLİR

32 AYNI MUHASEBE BİRİMİNE BAĞLI İDARELER ARASI DEVİRDE 254 HESAP VEYA DİĞER HESAPLAR HEM BORÇ, HEM DE ALACAK ÇALIŞIR

33 AYNI BÜTÇE KAPSAMINDA FARKLI MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI DEVİRDE MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI BORÇ; İLGİLİ TAŞINIR HESABI ALACAK ÇALIŞIR.

34 BEDELSİZ İNTİKAL EDEN TAŞINIRLAR İLGİLİ TAŞINIR HESABINA BORÇ, BÜTÇE GELİRLERİ HESABINA ALACAK KAYDEDİLİR

35 FARKLI BÜTÇELİ KAMU İDARELERİ ARASI DEVİRDE GİDERLER VE 257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI BORÇ, İLGİLİ TAŞINIR HESABI ALACAK KAYDEDİLİR. BÜTÇE GİDERLERİ HESABINA KAYIT YAPILMAZ.

36 HURDAYA AYIRMADA 294 VE 257 HESAPLARA BORÇ, 254 VE 299 HESAPLARA ALACAK KAYDEDİLİR.


"TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİYLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları