Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER PERSONELLERİNİN NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER PERSONELLERİNİN NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER PERSONELLERİNİN NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI

2 A)HALKLA İLİŞKİLER PERSONELİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER
Her esleğin kendine özgü bir takım özellikleri vardır. Doktorluk, askerlik, öğretmenlik, kamu yöneticiliği gibi sayısız meslek incelenecek olursa, her biri için birbirinden farklı özellikler sayılabilir. Meslek üyesi olan kişiler, mesleklerinin özellikleri ile uyumlu niteliklere ve yeterliliklere sahip olmalıdırlar. Başka bir yaklaşımla, herhangi bir mesleğe girmeye istekli olanlar mesleğe üye olmadan önce; o mesleğin ya özelliklerine uygun olarak eğitim alırlar, kurs görürler, staj yaparlar veya belli bir süreç içerisinde usta-çırak usulü yetişirler. Örneğin ülke güvenliğinden, asayişten sorumlu güvenlik güçlerinde faaliyet gösteren bir kişi ile bir öğretmenden veya halkla ilişkiler uzmanından beklenen niteliklerin aynı olması mümkün değildir. Her meslek, özelliğe paralel olarak eğitim almış, fiziki yeterlilikte ve deneyimli eleman gerektirir. Örneğin en azından; Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Emniyet Teşkilatında profesyonel asker veya polis olabilmek için veya pilot olabilmek için tam anlamıyla sağlık raporu alabilecek yeterlilikte olmak ve kurum tarafından istenen fiziki performansı yerine getirebilmek temel şarttır. Bu ön şartlar yerine getirilmesini müteakip farklı nitelikler üzerinde durulur ve mesleğe özgü özel eğitim verilir.

3 Değişik meslek gruplarında faaliyet gösteren kişilerin de gerek aldıkları eğitim, çizdikleri davranış biçimi davranış biçimi ve görüntüleri farklıdır. Örneğin, aynı şekilde, ülke güvenliğinden sorumlu askerlik teşkilatı/mesleği veya polislik mesleği ile doktorluk mesleğini veya öğretmenlik mesleğini karşılaştıracak olursak bu farkın derinliği daha net olarak ortaya çıkacaktır. Ülke güvenliğinden sorumlu askerlik mesleğinin özellikleri ve ülke savunmasının gereği olarak ve en azından toplam eğitimin bir bölümünde, savaş taktiği ve eğitimi verilirken; doktorluk mesleğinde insan hayatının kurtarılması, öğretmenlik mesleğinde ise çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle sözü edilen bu mesleklerde alınan eğitimin niteliği ve süresinin farklı olması olması doğaldır ve tartışılmaz. Aynı şekilde, bu farklı meslek üyelerinin görevlerini ifa etmeleri esnasında her zaman aynı davranış biçimini sergilemeleri de mümkün değildir. Örneğin suçlu peşinden koşan bir güvenlik görevlisinin davranış biçimi ile öğretmen – öğrenci ilişkisi içerisindeki bir öğretmenin veya hastası ile ilgilenen bir doktorun davranış biçimi de farklı olacaktır.

4 Halkla ilişkiler mesleği de, diğer meslekler gibi kendine özgü bir takım farklılıklar olan bununla birlikte, halkla ilişki içerisinde olan tüm mesleklerle de bütünleşen bir meslektir. Örneğin yukarıdaki örnekler dikkate alınırsa; bugün hastanelerde, okullarda, Emniyet Teşkilatında ve Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkilatında halkla ilişkiler mesleği yaygın olarak kullanılmaktadır. Halkla iç içe olan her meslek grubunda halkla ilişkiler faaliyeti mutlaka vardır. Bu faaliyetler çoğunlukla küçük ölçekli ve dar bütçeli işletmelerde ve kuruluşlarda uzman olmayan işletme/kurum personeli ile daha büyük işletme/kurumlarda ise hem halkla ilişkiler uzmanları ile hem de diğer personel ile yürütülmektedir. Aynı meslek örneklerine devam edecek olursak; halkla doğrudan temas kuran bir polis memurunun, uzman çavuşun veya hastanede görevli bir doktorun, halkla ilişkiler uzmanı olmadıkları halde, kurumları adına kendilerini bu görevden soyutlamaları mümkün değildir ve hatta bu konuda da yeterli eğitim almaları gereği de vardır.

5 B)HALKLA İLİŞKİLER MESLEĞİ PERSONELİNİN NİTELİKLERİ
Halkla ilişkileri meslek olarak seçmiş herkesi aynı kalıba sokmak mümkün değildir. Zira basından sorumlu bir uzman personel ile yönetici konumundaki bir halkla ilişkiler daire başkanı/genel müdürünün veya iç ilişkiler sorumlusu ile halkla ilişkiler şube müdürünün farklı özellikleri vardır. En azından sayılan bu görevlerin gerektirdiği eğitim ve deneyim farklıdır. Yönetici konumunda olan personelin yöneticilik konusunda bir eğitim alması ve yöneticilik formasyonu olması gerekir. Üst düzey halkla ilişkiler yöneticilerini diğerlerinden ayıran farklı bir eğitimi ve tecrübesi olmalıdır. Büyük işletme ve kamu kurumlarında bu kadrolarda yüksek ihtisas yapmış veya doktora eğitimi almış ya da konu ile ilgili araştırmaları olan deneyimleri kişiler arzulanırken, daha alt kadrolarda görevin ihtiyaçlarına göre lisans eğitimi veya özel kurslarla alınacak eğitim yeterli olabilir. Dolayısıyla, böyle bir ayırımı saklı tutarak halkla ilişkiler personelinde bulunması gereken temel ve ortak nitelikleri şu şekilde sıralamak daha akılcı olacaktır:

6 Verilen göreve ilişkin yeterli eğitimi almış olmalı,
Basın, gazetecilik, bilgi toplama, araştırma, kurum içi ve dışı ilişkiler v.b. Yöneticilik , Ekonomi, işletme, hukuk, sosyoloji, psikoloji, Yabancı Aldığı göreve paralel olarak deneyimli olmalı Konuşma, yazma ve ikna anlamında yetenekli olmalı, Kılık, kıyafeti ve davranışıyla, güven verici bir tavır ve görünüm sergilemeli, Güler yüzlü olmalı, Sabırlı olmalı, Dinlemesini bilmeli, Açık fikirli olmalı, ön yargılı olmamalı, Araştırmacı ve yaratıcı olmalı. Doğruluk ve dürüstlükten taviz vermemeli (Her ne kadar herkes de bulunması gereken temel özellik olsa da ve burada yazmak anlamsız gibi görünse de, güven verici olmada ki önemini vurgulamak amacıyla yazmak da yarar görülmüştür.).

7 Güler yüzlü, ciddi ancak cana yakın olmalı, fakat laubali olmamalı,
C) KURUM/İŞLETMELERİNİN HALKLA TEMAS EDEN DİĞER PERSONELİNİN HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI Güler yüzlü, ciddi ancak cana yakın olmalı, fakat laubali olmamalı, Kılık ve kıyafeti ile ve davranışı ile güven verici olmalı, Karşısındaki insanı sabırla dinlenmesini ve sabırlı olmayı bilmeli, Şikayet ve dilekleri ilgili makamlara veya kişilere süratle ulaştırmalı Halkla ilişkiler uzmanlarınca kendisine yapılan bilgilendirme ve verilen eğitim çerçevesinde halkı bilgilendirilebilir.

8 D)Kurumsal Sorumluluklar
Halkla ilişkiler uzmanlarında veya diğer kurum/işletme personelinde istenilen niteliklerin olması ve bu anlamda her türlü kurala uyulması yeterli olmaktadır. İşletme/kurum bir bütün olarak halkla ilişkiler anlamında bir dizi kurala uymak ve kurumsal sorumluluklarını üstlenmek durumundadır. Bu kapsamda; çalışanlarına, tüketicilere, çevreye ve topluma karşı bir takım sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk ve önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

9 1) Çalışanlarına Karşı İş güvenliğini sağlamalı (İş yerinde sağlığı ve güvenliği tehdit edici ortam olmamalıdır.). Aile yaşamlarına saygılı ve yardımcı olmalı (Hamilelere yeterince izin verilmeli, çalışanların çocukları için anaokulu olanağı sağlanmalıdır.). Liyakat ilkesini uygulamalıdır.(Ayrımcılığa olanak verilmemelidir.). Çalışanların özel yaşamlarına saygı duyulmalıdır. Çalışanların iş yaşamından tatmin olmaları için önlemler alınmalı ve gelişen yenilikler uygulanmalıdır.

10 2)Tüketicilere Karşı Ürün/Hizmet güvenliği sağlanmalı . Garanti süre ve koşulları konusunda aldatıcı olmamalı. Yanıltıcı paketleme,reklam yapılmamalıdır.

11 3) Çevreye Karşı Canlılara ve doğaya zarar verilmemelidir. Çevre kirliliğine yol açılmamalıdır. Doğal kaynaklara zarar verilmemelidir

12 4) Topluma Karşı İyi vatandaş kimliği ön plana çıkarılmalı, yasa ve yönetmenliklere uymaya özen göstermelidir. Vergiler zamanında ödenmelidir. Toplumsal yaşamı zenginleştirecek sosyal-kültürel sportif etkinliklere katkıda bulunmalıdır. Bunların dışında; kurum ve işletmenin fiziki görünümünü ön plana çıkaran önlemler güven verici olma, temizlik, iç açıcılık ve düzenli olma gibi dört grupta toplanabilir.

13 Fiziksel Görnümü Etkileyen Unsurlar
Güven Vericilik İç Açıcılık Düzen Temizlik

14 Dış sıvanın ve badananın temiz görünüşlü olmasına önem verilmelidir.
Güven verici olma : Çalışma yeri olarak kullanılan binanın halka güven sağlayacak bir yapıda olması gerekir. Rekabetin geçerli olduğu ticaret kuruluşlarında ve özellikle bankalarda bu konu çok önemlidir. Binanın sağlam görünüşü, geniş vitrinli ve estetik yapıya sahip olması gerekir. Temizlik : Temizlik, binayı ve gereçleri daha güzel, daha sevimli gösterir. Özellikle, yiyecek , içecek, satan yerlerde olduğu gibi, bilinçli bir seçme nedeni olmasa bile, binası ve gereçleri temiz olan kuruluşlar daha sevimli daha çekici olacaklarından diğerlerine üstün tutulacaklardır. Bir kuruluşu halkın temizlik yönünden güven verici ve sempatik bulması için şu hususlara dikkat edilmelidir ; Dış sıvanın ve badananın temiz görünüşlü olmasına önem verilmelidir. Duvarlara afişler yapıştırılmamalıdır. Binanın çevresi temiz tutulmalıdır Gezici satıcıların binanın önünde devamlı olarak bulunmalarına engel olunmalıdır. Vitrin camları temiz tutulmalıdır. Kapı girişlerine paspas konulmalıdır. Kapı yanları, pencere önü ve salonlar güzel çiçeklerle donatılmalıdır. Lavabo ve tuvaletler temiz tutulmalıdır.

15 İç Açıcılık: Halka hoş görünmek isteyen bir kuruluş iç açıcı bir binada çalışmalıdır. Bir binanın bu nitelikte olması için şunlara dikkat edilmelidir. Binanın görünüşü sevimli olmalıdır. Vitrin camları geniş, salonlar iyi ışıklandırılmış ve açık renge boyanmış olmalıdır. Bina içinde gereksiz eşya bulundurulmamalı, canlı çiçeklere yer verilmelidir. Binanın içi çok iyi havalandırılmalı ve sıcaklık derece civarında olmalıdır.

16 Binanın dışı, bahçesi ve koridorları düzenli olmalıdır.
Düzen : Düzen konusunda şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. Binanın dışı, bahçesi ve koridorları düzenli olmalıdır. Salon ve odalardaki eşyalar ve uygun ve kullanışlı biçimde yerleştirilmiştir. Daktilo, hesap makinesi, bilgisayar ve diğer araçlar en uygun yere konulmalıdır.


"HALKLA İLİŞKİLER PERSONELLERİNİN NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları