Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞİŞİM’e SEN DE KATIL !. Ö Ğ RENC İ DE ĞİŞİ M PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı Sunumu SÜ Uluslararası İ li ş kiler Ofisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞİŞİM’e SEN DE KATIL !. Ö Ğ RENC İ DE ĞİŞİ M PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı Sunumu SÜ Uluslararası İ li ş kiler Ofisi"— Sunum transkripti:

1 DEĞİŞİM’e SEN DE KATIL !

2 Ö Ğ RENC İ DE ĞİŞİ M PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı Sunumu SÜ Uluslararası İ li ş kiler Ofisi http://iro.sabanciuniv.edu/

3 Neden Erasmus/De ğ i ş im Programı ? Ö ğ renci De ğ i ş im Programları: Erasmus ve İ kili Anla ş malar SÜ’de De ğ i ş im Programları- Uluslararası İ li ş kiler Ofisi –De ğ i ş im Komitesi- Akademik Danı ş manlar Ba ş vuru, Seçim ve Sonrası ile ilgili Kurallar Mevcut Anla ş malar Gündem:

4 Değişim programına katılmanız için 10 iyi neden: göze çarpan bir CV İş dünyasına göze çarpan bir CV ile adım atacaksınız Döndü ğ ünüzde daha ba ğ ımsız ve kendine güvenen ki ş iler oldu ğ unuzu farkedeceksiniz Ekstra bir okul ücreti ödemeyeceksiniz ve Erasmus hibesi alma ş ansınız olacak Burs alıyorsanız de ğ i ş im döneminde de almaya devam edeceksiniz (Lisans Ö ğ r. için) Aldı ğ ınız derslerin tamamını SU’da saydırabilecek, zaman kaybetmeyeceksiniz.. Aldı ğ ınız derslerin tamamını SU’da saydırabilecek, zaman kaybetmeyeceksiniz.. Sınıflarda alamayaca ğ ınız ya ş am derslerini tek tek deneyimleyeceksiniz Farklı bir akademik ortamda e ğ itim ş ansı bulacak, de ğ i ş ik ders seçeneklerine sahip olacaksınız Yabancı dilinizi Yabancı dilinizi geli ş tirme imkanı bulacaksınız Farklı ülkelerden bir sürü arkada ş ınız olacak ve farklı kültürler tanımanız size uluslararası bir perspektif katacak Gelece ğ e dönük akademik/profesyonel çalı ş malar için deneyim sahibi olacaksınız (Multiculturalism) Çok e ğ leneceksiniz Ve bunları yaparken Çok e ğ leneceksiniz

5 ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI 1) Erasmus De ğ i ş im Programı AB E ğ itim programları bütünü, Avrupalı yüksek ö ğ retim kurumlarının birbirleri ile i ş birli ğ i yapmalarını te ş vik etmeye yönelik bir Avrupa Birli ğ i programıdır. Programın Amacı: Avrupa'da yüksek ö ğ retimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek Yenili ğ i te ş vik etmek Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yüksekö ğ retim çevrelerinde kırılması

6 Erasmus Hibeleri: Avrupa Komisyonu tarafından Ulusal Ajans ve Üniversite kanalıyla değişime katılan öğrencilere, bu değişimden kaynaklanan ek maliyetlerin karşılanması maksadıyla verilen destektir. Miktarlar ülkelerin pahalılık endeksine göre hesaplanmıştır. 2010-2011 Akademik Yılı için aylık hibe dağılımı yandaki gibidir (Euro): *** İsviçre, Norveç, İzlanda hibe kapsamı dışındadır! Çek Cumhuriyeti 420Slovak Cumhuriyeti 373 Letonya 365 Estonya 365Avusturya 463 Portekiz 395 İngiltere 540Belçika 429 Romanya 322 Yunanistan 407Bulgaristan 300İsveç 493 Macaristan 403 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 382 Slovenya 386 İrlanda 523Danimarka 596 İspanya 438 İtalya 480Almanya 425 Polonya 403 Litvanya 326Fransa 497 Hollanda 468 Lüksemburg 429Finlandiya 515 Malta 365

7 ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI 2) Di ğ er İ kili Anla ş malar: Genelde Avrupa dı ş ındaki kurumlarla yapılan ö ğ renci de ğ i ş imi anla ş malarıdır. Üniversite-Fakülte veya program düzeyinde olabilir. Giden ö ğ renciler için Erasmus programında belirtilen prosedür uygulanır. Erasmus Programı’ndan farklı olarak ikili anla ş mada aksi belirtilmedikçe bu kapsamda giden ö ğ rencilere SÜ tarafından ek bir burs sa ğ lanmaz. Önemli : Önemli : La Trobe Üniversitesi(Avustralya) lisans ö ğ rencilerine 5000 AUD burs sa ğ lacaktır. Detaylar için : http://iro.sabanciuniv.edu/partners/bilateral/la-trobe http://iro.sabanciuniv.edu/partners/bilateral/la-trobe UIO Seyahat Deste ğ i: UIO Seyahat Deste ğ i: 2010-11 akademik yılında ‘ikili anla ş malar’ kapsamında Singapur, Hong Kong ve ABD’ye giden 6 ö ğ rencimiz 750 Euro’ya kadar uçak bileti deste ğ i aldılar. 2011-12 senesi için de destekler mevcut !

8 SÜ’DE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI İ dari Yapılanma: Uluslararası İ li ş kiler Ofisi De ğ i ş im programları Rektörlük’e ba ğ lı olan Uluslararası İ li ş kiler Ofisi tarafından koordine edilir. Uluslararası İ li ş kiler Ofisi: E. Burak Arıkan Evrim Güngör Seda Sözügeçer (Giden SU Ö ğ rencilerinden Sorumlu) Nursen Karamahmut (Giden SU Ö ğ rencilerinden Sorumlu) Zeynep Ergin (SU’ya Gelen Ö ğ rencilerden Sorumlu) Ebru Koç

9 SÜ’DE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI İ dari Yapılanma: İ dari Yapılanma: Erasmus Komitesi/De ğ i ş im Komitesi Ö ğ renci De ğ i ş imi ile ilgili karar alma süreçlerinde Erasmus Komitesi/De ğ i ş im Komitesi a ş a ğ ıdaki ba ş lıklarda Uluslararası İ li ş kiler Ofisi’ne destek verir: De ğ i ş im programlarına ba ş vuru ve seçim kriterlerinin belirlenmesi, Fakülte ve birimlerin de ğ i ş im programları tarih ve gündemi konusunda bilgilendirilmesi, De ğ i ş ime katılacak ö ğ rencilerin seçimi Kredi ve Not dönü ş ümleri ile ilgili önerilerin geli ş tirilmesi, De ğ i ş im prosedürlerinin denetlenmesi SU’nun ilgili ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edilmesi İ lgili di ğ er i ş lemler

10 SÜ’DE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI Erasmus/ De ğ i ş im Komitesi Burak Arıkan, De ğ i ş im Programları Kurumsal Koordinatörü Kür ş at Ş endur, MDBF Koordinatörü Cem Öztürk, MDBF Koordinatörü İ nci Gümü ş, SSBF Koordinatörü Yoong Wah Alex Wong, SSBF Koordinatörü Ronan de Kervenoael, YBF Koordinatörü David Hill, Diller Okulu Koordinatörü

11 SÜ’DE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI De ğ i ş im Programı Danı ş manları: SSBF: SSBF: Cultural Studies: Hülya Adak Economics: İ nci Gümü ş VA/VACD: Erda ğ Aksel SPS: I ş ık Özel YBF: YBF: MAN: Ronan Kervenoael MDBF: MDBF: Computer Science: Yücel Saygın/Hüsnü Yenigün Electric Engineering: Cem Öztürk Manufacturing Systems Engineering: Güvenç Ş ahin Material Science: Mehmet Yıldız Mechatronics: Kür ş at Ş endur Biology: Hikmet Budak

12 SÜ’ye Gelen Değişim Öğrencileri Mundus: 07-08:11; 08-09:18; 09-10:21

13 * Yaz dönemi değişim öğrencileri dahil değildir

14 Başvuru, Seçim ve Sonrası ile ilgili Kurallar Lisans Ö ğ rencileri İ çin Ba ş vuru Kriterleri: Bir diploma programına kayıtlı olmak ya da dönem sonu itibarıyla / de ğ i ş im dönemi öncesinde diploma programı seçebilecek kredi yükümlülü ğ ünü (58 ve üstü) sa ğ layabiliyor olmak En az 2,0 (CGPA) ortalamaya ba ş vuru anında sahip olmak. Master ve doktora ö ğ rencileri en az 2,5 ortalamaya (CGPA) sahip olmalıdır. Gidilecek ülkede/kurumda İ ngilizce dı ş ında yapılan e ğ itimi takip edebilecek dil bilgisi yeterlili ğ ine a ş a ğ ıda belirtilen durumlardan birini sa ğ layarak sahip olmak: oSöz konusu dilde e ğ itim veren bir liseden mezun olmak. oSÜ'de söz konusu yabancı dilde en az 4 dönem ders alıp en az B notu ile geçmi ş olmak veya ba ş ka yerde ba ş ladı ğ ınız kursa SÜ’de devam edip B notu ile orta düzeyde yeterlilik belgesine sahip olmak oKonsolosluklara ba ğ lı olarak söz konusu dilin e ğ itimini veren Kültür Merkezleri'nden orta düzeyde yeterlilik belgesi almı ş olmak. SÜ’ye kar ş ı herhangi bir borcun / sorumlulu ğ unun olmaması SÜ'den ‘uyarı’ dı ş ında bir disiplin cezası almamı ş olmak.

15 Başvuru, Seçim ve Sonrası ile ilgili Kurallar Yerle ş tirmeler de ğ i ş im ba ş arı puanlarınıza göre yapılacaktır. De ğ i ş im Puanı= CGPA * %50 + İ ngilizce sınav sonucu * %50 Gidecekleri üniversitenin e ğ itim dili ne olursa olsun tüm ö ğ renciler yazılı İ ngilizce sınavına girerler. Yüksek Lisans ve Doktora Ö ğ rencileri İ çin Ba ş vuru Kriterleri: Yüksek Lisans ve Doktora Ö ğ rencileri İ çin Ba ş vuru Kriterleri: Değişim programına katılmak isteyen SÜ lisansüstü öğrencileri için Üniversite genelinde uygulanacak standart başvuru kriterleri belirlenmemiştir. Her Fakülte kendi kriterlerini belirler ve başvuru dönemi öncesinde öğrencilerine duyurur.

16 Başvuru, Seçim ve Sonrası ile ilgili Kurallar Son başvuru tarihi: 6 Nisan Çarşamba, 24:00 İngilizce Sınav Tarihi: 7 Nisan Perşembe 17:30 (YBF L014) Başvuru Formunuzu Sunarken.. Değişime gidilecek dönemin ve (gerekirse) anlaşma alanının belirtilmesi: Öğrenci değişim programına katılmak istediği dönemi tercih listesini yaparken belirtecektir. Tercih edilen üniversitelerin yanına parantez içerisinde, gidilmek istenen dönem belirtilir. Birden daha fazla anlaşmamız bulunan partner üniversiteler için yerleştirilmenizin hangi alanda yapılmasını istiyorsanız lütfen belirtin! Örneğin: 1. PREFERENCE: Uppsala University (Spring Semester) 2. PREFERENCE: Freie Universität Berlin (Fall Semester- European Studies )

17 Hatırlatmalar.. MDBF 4. sınıf ö ğ rencileri bitirme projelerini tamamlamadıkları takdirde ö ğ renci de ğ i ş im programlarına son yıllarında katılamazlar. Ancak bitirme projelerini yurtdı ş ında yapmayı ayarlayabilirlerse fakülte onayı ile bu imkândan faydalanabilirler. Çalı ş ma bursu alan master ve doktora ö ğ rencileri de ğ i ş im döneminde çalı ş madıkları için bu bursu almaya devam etmezler. Her ö ğ renci mezuniyet ko ş ullarını göz önünde tutarak programını ayarlayabildi ğ i takdirde her anla ş ma için ba ş vurusunu sunabilir. Burda önemli olan ö ğ rencinin o partnerda alabilece ğ i derslerin ne ş ekilde (kaç SU kredisi, hangi havuza..?) sayılaca ğ ını gitmeden de ğ i ş im danı ş manı onayı ile ayarlamasıdır. Yerle ş tirmelerde anla ş ma hangi fakülteye aitse o fakülte ö ğ rencilerine öncelik tanınır. Tüm lisans ö ğ rencileri tamamlanması gereken kredi sayısına- 58 SU kredisi- de ğ i ş im dönemi öncesi ula ş tıkları takdirde ba ş vurularını sunabilir..

18 Başvuru, Seçim ve Sonrası ile ilgili Kurallar Ba ş vuruda Dikkat Edilecek Hususlar: Ba ş vuru kriterlerine kesin uygunluk Vaktinde ba ş vuru (Gerekli belgelerin teslimi dahil) Üniversite seçerken partner üniversitelerin bilgilerinin dikkatlice incelenmesi, Ba ş vuru tarihleri içinde akademik danı ş manla görü ş ülmesi IRO web- sitesinde yer alan ‘Daha önce de ğ i ş ime katılmı ş ö ğ rencilerin aldıkları ders listesi’nin dikkatlice incelenmesi: İ leti ş im dosyasından ilgilenilen partnera giden ö ğ rencilerle ileti ş ime geçilmesi.. Ba ş vuru adımları: Online ba ş vuru formu (Finansal Taahhüt Belgesi ve -hazırsa- Dil Yeterlili ğ i Belgesi ) Akademik Danı ş man ve De ğ i ş im Danı ş manı ile görü ş me (kesinlikle tavsiye edilir) Mart ba ş ında diller okulu tarafından yapılacak yazılı İ ngilizce sınavına katılım ! Yazılı sınava katılmayan ö ğ renciler ba ş vuru i ş lemlerini tamamlamamı ş sayılacaktır. Ö ğ renci seçimi: De ğ i ş im Komitesi, de ğ i ş ime katılacak ö ğ rencileri ve tercihlerine göre gidecekleri üniversiteleri belirler ve sonuçlar ilgili web sitesinde duyurulur. Seçim kriterleri: Akademik ba ş arı: %50 (GPA) Dil yetene ğ i: %50 (%50 yazılı)

19 Başvuru, Seçim ve Sonrası ile ilgili Kurallar Seçim Sonrası Katılım Teyit Dilekçesi Ö ğ renim Anla ş ması: De ğ i ş im Dönemi Ders Kayıt Belgesi Ö ğ renim Anla ş ması: De ğ i ş im Dönemi Ders Kayıt Belgesi Ö ğ renim anla ş ması ö ğ rencinin de ğ i ş im ile gidece ğ i kurumdan alaca ğ ı dersleri, bu derslerin SU kredilerini, SU ders türü kar ş ılı ğ ını gösteren ve 3 taraflı olarak imzalanan bir anla ş madır. ÖA ö ğ renci de ğ i ş ime gitmeden De ğ i ş im Danı ş manının bilgisi ve onayı dahilinde hazırlanır, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ö ğ renci Sözle ş mesi (Erasmus Ö ğ rencileri için) Vize için ba ş vuru Sa ğ lık sigortası Burs ödemeleri (Erasmus kapsamındakilere Erasmus bursunun; SÜ’den yurt ve nakit burs alanlara bu bursların pe ş inen ödenmesi )

20 Başvuru, Seçim ve Sonrası ile ilgili Kurallar ECTS ECTS (European Credit Transfer System / Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Erasmus programı kapsamında de ğ i ş ime katılan ö ğ rencilerin kredi ve not transferini garanti altına alan bir sistemdir. De ğ i ş im Danı ş manı en az 24 ECTS o ECTS kredisinin SU kredisi kar ş ılı ğ ı ö ğ rencinin ders yüküne göre, De ğ i ş im Danı ş manı tarafından hesaplanır. Ulusal Ajans her de ğ i ş im ö ğ rencisinin bir dönemde 30 ECTS alması gerekti ğ ini belirtir. (Bir dönem için en az 24 ECTS kredisi alınabilir.) o ECTS Notu ö ğ rencinin sınıftaki ba ş arı yüzdesine göre hesaplanır.

21 ECTS? Öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmesini sağlayan bir sistem

22 Mevcut Değişim Anlaşmaları De ğ i ş im Anla ş maları Ö ğ retim üyelerinin giri ş imi ile ba ş lar. De ğ i ş im anla ş maları genelde Program/Alan bazında yapılır ve bu programa kayıtlı ö ğ rencilere uygulanır. Anla ş ma alanı ö ğ rencinin programına uyar ve ö ğ renci de ğ i ş im danı ş manının onayını alırsa anla ş ma alanı ne olursa olsun ba ş vurusunu sunabilir. Yerle ş tirmeler açısından anla ş ma hangi fakülteye aitse o fakülte ö ğ rencilerinin yerle ş tirilme önceli ğ i olacaktır. (Ortalama rakamlar verilmi ş tir; güncellenebilir) ErasmusDiğerToplam Ülke Sayısı22628 Anlaşma Sayısı12010130 Üniversite Sayısı1005105 1 Akademik Yıl içerisinde gönderilecek öğrenci kapasitesi 37934413

23 INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE WEBSİTESİ: SÜ’de Değişim Programları ile ilgili en güncel bilgi ve duyuruların yer aldığı ve online başvuruların yapıldığı web adresleri aşağıdaki gibidir: http://iro.sabanciuniv.edu/http://iro.sabanciuniv.edu/ EXCHANGE STUDENTS  OUTGOING STUDENTS EXCHANGE STUDENTS  OUTGOING STUDENTS Motives for going abroad (Neden de ğ i ş im programı?) Motives for going abroad Agreements (Anla ş malar – Exchange & Bilateral) Agreements Cost and Grants ( Erasmus grants and IRO travel support) Cost and Grants Credit and Grade Transfer (De ğ i ş im dönemi notlarınız ne ş ekilde sayılacak?) Credit and Grade Transfer Sharing Experiences (De ğ i ş ime katılan ö ğ renciler ne diyor? Payla ş ımlar & Foto ğ raflar..) Sharing Experiences How to Apply ( Ba ş vuru adımları..) How to Apply Pre-Departure (Seçim sonrası de ğ i ş im programı ile ilgili sorumluluklar..) Pre-Departure Upon Your Return ( De ğ i ş im dönemi sonrası yapılacaklar..) Upon Your Return FAQ (De ğ i ş im Programı ile ilgili ‘Sık Sorulan Sorular’) FAQ Important Dates ( Önemli tarihler – Ba ş vuru Dönemi ve Seçim Sonrası) Important Dates Useful Documents ( Ba ş vuru Adımları, De ğ i ş imde Alınan Ders Listesi, Ö ğ renci İ leti ş im Bilgileri..) Useful Documents Checklist ( Kontrol listesi ) Checklist

24 Başvuru Formu http://myweb.sabanciuniv.edu/iro/?page_id=29#Application http://myweb.sabanciuniv.edu/iro/?page_id=29#Application suoutgoing@sabanciuniv.edu Görüşmeler ve bilgi için suoutgoing@sabanciuniv.edu adresine email atabilirsiniz.suoutgoing@sabanciuniv.edu Ofis saatleri: Ptesi, Salı, Çarş: 10:30-12:30 Perş: 14:30-16:30 Seda Sözügeçer & Nursen Karamahmut # YBF 1162

25 Yeni anlaşmalara dikkat ! Lazarski University Lazarski University Country: Poland Scope of Agreement:Economics, Management (2UG) State University of New York-Oswego State University of New York-Oswego**** Country: USA Scope of Agreement: SPS (1 UG/PG) University of Florida University of Florida Country: USA Scope of Agreement: Business Adm. (1 UG)

26 Yeni anlaşmalara dikkat! The Hong Kong University of Science and Technology The Hong Kong University of Science and Technology Country: China Scope of Agreement:Life Sciences (5 UG/PG) Engineering Technology(2UG) Universita’ Degli Studi di Modena e Reggio Emilia Universita’ Degli Studi di Modena e Reggio Emilia Country: Italy Scope of Agreement: Engineering & Eng.Trade (3UG,1PG,1 D) Doshisha University Doshisha University Country: Japan Scope of Agreement: All fields ( 2UG) (suitable only for the students who would like to take courses in Japanese literature and culture.)

27 Yeni anlaşmalara dikkat ! National University of Singapore National University of Singapore Country: Singapore Scope of Agreement:MBA (1PG) Business (1UG) La Trobe University La Trobe University Country: Australia Scope of Agreement: All fields 1 UG/PG (Scholarship available for 4 UG students) Ulm Universitat Ulm Universitat Country: Germany Scope of Agreement: Electronic Engineering ( 2 UG/PG)

28 Yeni anlaşmalara dikkat ! Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology Country: Ireland Scope of Agreement:Visual Arts (2 UG/PG) Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) Country: Korea Scope of Agreement: All fields ( 2 UG/PG) (Engineering & Management courses available) Queen’s School of Business Queen’s School of Business Country: Canada / Kingston /Ontario Scope of Agreement: Management ( 2UG)


"DEĞİŞİM’e SEN DE KATIL !. Ö Ğ RENC İ DE ĞİŞİ M PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı Sunumu SÜ Uluslararası İ li ş kiler Ofisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları