Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için işlerini planlayıp uyguladığı mekanlardır. Hizmet verilen işkolunun özelliklerine göre; Örgütsel faaliyetlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için işlerini planlayıp uyguladığı mekanlardır. Hizmet verilen işkolunun özelliklerine göre; Örgütsel faaliyetlerin."— Sunum transkripti:

1

2  Bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için işlerini planlayıp uyguladığı mekanlardır. Hizmet verilen işkolunun özelliklerine göre; Örgütsel faaliyetlerin yerine getirildiği, üst, orta ve alt düzey yönetici ve çalışanlar tarafından kullanılan mekanlardır.

3  Bürolarda üretilen materyaller;  BİLGİ BELGE

4  İçinde yapılacak işin mahiyetine göre gerekli demirbaş ve diğer yardımcı vasıtalarla donatılmış, bir işi görmeye mahsus çalışma yeridir.  Demirbaş: Bir yerde kullanılan, bir yere kayıtlı olan, bir görevliden öbürüne teslim edilen dayanıklı eşya:

5  Bir örgüt-işletme-kurum-kuruluşta bilgi üretimi ve akışını sağlayan işlemlerin gerçekleştirildiği,  Bu işlemi yapan personel, ekipman, malzeme vb unsurları barındıran mekanlardır.

6  İçinde icra edilen mesleğe göre sınıflandırılan-adlandırılan bürolar,  Endüstriyel bir tesisin (fabrika vs) faaliyetlerinin organize edildiği bürolar,  Mamul veya hizmetlerin satış veya dağıtımıyla ilgili bürolar,  Bir şirket(ler topluluğunun) faaliyetlerinin koordine edildiği bürolar,  Kamu hizmetlerinin yürütüldüğü bürolar,  Devletle olan resmi işlemlerin yürütüldüğü bürolar,

7  Kamu yararı için çalışan Kurum-Kuruluş büroları,  Yerleşim biçimlerine göre bürolar: 1. Açık Bürolar 2. Özel Bürolar

8 TEMEL İŞLEV;  Bir örgütün tüm faaliyetlerini yürütmek ve yönetmek,  Faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamaktır. Bir büronun asli sorumluluğu;  Bilgi edinme ve elde ettiği ham bilgileri anlamlı bilgiler haline getirip yönetime karar verme aşamasında destek olmaktır.

9  Bilginin Toplanması,  Bilginin kayıt edilmesi,  Bilginin Düzenlenmesi,  Bilginin İletilmesi,  Verilerin Korunması

10  İşlerin planlanması ve iş programlarının yapılması  Büroların örgütlenmesi  Örgüt, pozisyon ve fonksiyonlarının şemasının oluşturulması,  Verimlilik ve iş basitleştirme tekniklerinin uygulanması  İş akışı ve hareket ekonomisi tekniklerini uygulama  Yerleşme ve çalışma koşullarının geliştirilmesi  Form kullanım esasları ve form kontrolü  Araç-gereç ve makinaların seçimi ve kullanım etkinliği  Etkin dosyalama ve arşivleme sisteminin seçimi ve kullanımı

11  YÖNETİCİ: Büro faaliyetlerini planlayan, örgütleyen, yöneten, koordine eden ve kontrolünü yapan kişidir.  UZMAN (DANIŞMAN): Belli bir konuda uygulama ve deneyim yoluyla geniş bir bilgi ve beceri kazanmış kimselerdir. Emir komuta zincirinde yer almazlar. Büronun kurmay elemanlarıdır. Yöneticilere, uzmanı oldukları alanlarda danışmanlık yaparlar.

12  MEMUR: Bir işi yapmakla görevlendirilmiş, operasyonel düzeyde bulunan çalışanlar. Evrak kayıt, dosyalama, yazı-daktilo işleri vs görevlerde bulunurlar.  SEKRETER: Büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan sorumluluk alabilen, alınan karar ve sorumlulukları uygulayan, yetki sınırları içerisinde kararlar verebilen ve yönetim kadrosu içinde kısıtlı olarak yer alan büro görevlisidir.

13  Görev paylaşımına ve takım çalışmasına yatkın olmalıdır,  Organizasyonu ve yönetimi temsil etmelidir,  Bilgi akışını sağlama hususunda dikkatli ve titiz olmalıdır,  Hiyerarşik yapıya uygun davranılmalıdır,

14  Görev ve sorumluluktan kaçınmamalıdır,  Üstlerin görevlerini kolaylaştırmalıdır.

15  Büro işlemlerini yürütmek,  Gelen-giden evrak işlerini yürütmek,  İletişim sağlamak,  Doküman hazırlamak,  Dosyalama işlemlerini yürütmek,  Toplantı organizasyonu yapmak,  Seyahat organizasyonu yapmak,  Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

16 YÖNETİCİ: Örgütün amaçlarına ulaşması için, elinde bulunan kaynakların koordinasyonunu sağlayarak belirlenen amaca yönelten kişi idi. Amaçların etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için, işgörenlerde işbirliği ve eşgüdümleme sağlamaya yönelik sürdürülen çalışmaların tümü ise YÖNETİM kavramını açıklıyor idi.

17 BÜRO YÖNETİCİSİ ise; büroların belirlenen amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için planlı bir şekilde bilgiyi, çalışanları, araç- gereç ve malzemeyi,  Planlayan,  Örgütleyen,  Yöneten,  Koordine eden ve  Denetleyen kişidir.

18  Kendi birimi için hedefler belirleme,  İşi anlama ve yapılmasını bilme,  İşletmenin politikalarını bilme ve çalışanlara yorumlama,  İzlenen metotları geliştirme,  Yeni gelişimlere ayak uydurma.

19  Belirtilen uygulama ve prosedürleri takip etme,  İş için konulan standartlardan yararlanma, kullanma,  Maliyet açısından iş çıkışını geliştirme, genişletme.  İşin niteliğini ve doğruluğunu kontrol etme,  Yoğun iş yükünü azaltmak.

20  İşleri başkasına havale etme,  İşleri çalışanlar arasında bölme,  Aynı birimlere benzer işler yerleştirme, dağıtma,  Birim üyeleri arasında uygun otorite ilişkisi kurma,  İş ile çalışan ilişkisini güne uyumlu tutma.

21  Çalışanları değişikliklerden haberdar etmek,  Çalışanları geliştirmek, değerlendirmek, disipline etmek,  Takım çalışmasını ve çalışanlar arasındaki uyumu güven altında tutmak,  Çalışanları moralli kılmak.

22  Teknik Bilgi: Prosedürler, malzemeler, büro yerleşim şekilleri, ekipmanlara ilişkin bilgi birikimini ifade eder. Bu bilgilere sahip olunmadan liderlik, planlama, kontrol fonksiyonları yerine getirilemez.  Sorumluluk Bilgisi: İşletme politikaları, kuralları, yönetmelikleri, yönetici otoritesi ve sorumluluklarının kapsamı ile son kararların verileceği konuların mahiyeti bilgisini kapsar.

23  Öğretme Yeteneği  Metot Geliştirme  İnsan ilişkileri Becerisi

24  İşini ve işyerini sevmek,  Kendine güvenmek,  İnsanları tanımak,  Anlayışlı olmak,  Objektif olmak,  Görev ve yetkileri adaletli dağıtmak,  İnisiyatif sahibi olmak,  Sorumluluk sahibi olmak,

25  Yeni fikirlere sahip ve açık olmak,  Ekip kurmak ve organize edebilmek,  Etkin bir motivasyon sağlayabilmek,  Başarıyı paylaşabilmek,  Başarıyı ödüllendirmek, başarısızlığı İNCELEMEK,  Hatalardan ders almak ve tekrarlamamak.

26  Anlayışsız olmak,  Taraflı davranmak,  Çabuk etkilenmek,  Kararsızlık,  Korkak davranmak,  Sağduyusuz olmak.

27  Bürolarda sekreterya hizmetlerini koordine eden, iletişim akışını sağlayan, bunu dengeleyen, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini belirleyen faaliyetler topluluğudur.  Başlıca görevler; servisleri sağlamak, kayıtları tutmak, gelen bilgileri analiz etmek, planlamak, haberleşmeyi düzenlemek, örgütün çıkarlarını korumakla ilgili bilgileri gerektiren fonksiyonlardır.

28  Sayılan bu fonksiyonları yerine getirilmesi için işin yapılan içeriğine göre gerekli PERSONEL ve EKİPMANLARIN sağlanması anahtar bir öneme sahiptir. Büro yöneticisi bunları sağladıktan sonra çalışanların verimliliğini, zaman ve stres yönetimlerini de üstlenmek durumundadır.

29 Tüm sektör ve kuruluşlarda işlerin büyük kısmı bürolarda yapıldığına ve ürün/hizmet kalitesinin de bu nedenle bürolarda verilen hizmetlerin verimlilik etkinlik esaslarına bağlı bulunduğuna göre;  Büro yöneticisinin, Kuruluşun genel amaçları, politikası, planları, üniteleri, ünitelerin görevleri ile ilgili geniş bilgilere sahip olması gerekir.

30  Bilgi toplamak,  Bilgiye dayanarak gelecekteki olayları tahmin etmek,  Geleceği iyi değerlendirebilmek,  Bu değerlendirmelere bağlı olarak ulaşılabilecek hedefleri belirlemek,  Seçilen hedeflere ulaşmak için planlar yapmak,  Geliştirilen bilgiler doğrultusunda geri bildirim alarak ilerlemeyi takip etmek.

31 İşletmenin Geçmiş Verileri Bugünü Geleceği Geçmişin AnaliziDeğerlendirilmesi Tahmini

32  Klasik Büro Yönetimi  Neoklasik Büro Yönetimi  Modern Büro Yönetimi


" Bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için işlerini planlayıp uyguladığı mekanlardır. Hizmet verilen işkolunun özelliklerine göre; Örgütsel faaliyetlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları