Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab"— Sunum transkripti:

1 (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab
GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI - II Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon

2 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A. İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK İşletme, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan sosyal ve ekonomik birimdir. Sanayi devriminden önce insanlar, el becerilerine dayalı ola­rak, kendilerine ait işyerlerinde zanaat işleriyle uğraşmaktaydılar. Sanayi devriminden sonra ise kas gücünün yerine makinenin gücü ikame edilerek, üretim etkinlikleri makinalaşmaya başladı. Bireysel üretim makina gücü yardımıyla kütle üretimine dönüştü. Üretimde makineleşmeyle birlikte gelişmiş teknolojilerin de yardımıyla, çok sayıda işçinin çalıştığı fabrika sitemleri meydana geldi. Böylece, sanayi devriminden sonra organizasyonların sayı ve büyüklükleri artmış, yapıları karmaşıklaşmış ve faaliyet alanları genişlemiştir. Yönetim literatüründe bu gelişmeye, “işletmecilikte devrim” veya “örgütsel devrim” adı verilmektedir.

3 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A. İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK Her örgütsel yapı belli bir amacı yerine getirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmakta, işletmeler de amaçlarına ulaşmak için çok çeşitli faaliyeti yerine getirmektedir. Söz konusu faaliyetler benzerliklerine göre gruplandırılabilir. Bu faaliyet grupları, işletme işlevleri veya fonksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Temel işletme işlevleri; üretim, pazarlama, muhasebe- finansman ve insan kaynakları olarak sıralanmaktadır. İşletme fonksiyonlarının yanında, işletme örgütünün etkin bir şekilde yönetilmesi ve fonksiyonların eşgüdümü için yönetimin fonksiyonlarına ihtiyaç vardır. Yönetimin fonksiyonları ise; plan­lama, örgütleme, kadrolama, yöneltme ve denetimdir. Bunlar yöne­timin temel fonksiyonlarıdır.

4 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A. İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK Girişim veya müteşebbis, işletme kavramının karşılığıdır. Do­layısıyla girişimcilik dendiğinde ilk anda işletmecilik hatıra gelir. Fakat girişimciliğin aynı zamanda bir yenilikçilik anlamı da vardır. Yönetim literatüründe yönetim ve işletme yönetimi kavramlarını birbirinden ayıran iki temel farklılık vardır. İşletme yönetimini genel anlamda yönetimden ayıran ilk farklılık, ortak amacın iktisadi olmasıdır. ikinci farklılık ise, işletme yönetiminin sosyo-teknik bir niteliğe sahip olmasıdır. Yönetim sosyal bir bilim dalıdır ve dolayısıyla bir insan grubunun ortak amaca yönelik çabalarını kapsar. İşletme yönetimi­nin sosyal niteliği yanında, üretim süreci ve teknoloji kullanma zorunluluğu nedeniyle, teknik bir yanı da bulunmaktadır

5 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A1. İŞLETME KAVRAMI İktisadi mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmek için bir takım üre­tim faktörlerinin bir araya getirilmesi gerektiğine göre işletmeler, üretim faktörlerini uygun oranda birleştirerek bir araya getirir. Böylece iktisadi birim olan ve teknik faaliyetlerin de yürütüldüğü işletmenin iki temel özelliği ortaya çıkar. Birincisi; iktisadi mal ve hizmetlerin üretimini gerçekleştirmeye çalışmak, İkincisi, iktisadi mal ve hizmetlerin üretimi­nin gerçekleşmesi için gerekli teknik olanakların ve üretim faktörlerinin uygun ortamda bir araya getirilmiş olmasıdır.

6 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A1. İŞLETME KAVRAMI “sosyal bir kuruluş” “planlı ve sürekli olarak işlemlerin dü­zenlendiği ve yüksek ekonomiklik ilkesine göre örgütlenmiş bir kuruluş” “İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak için, sınırlı üretim faktörlerinin sistemli ve uyumlu biçimde bir araya getirildiği, azami kâr elde etmek amacıyla üretim sürecinden geçirilerek iktisadi mal veya hizmete dönüştürüldüğü ve/veya pazarlandığı bir katma değerin oluşturulduğu ekonomik, hukuki, teknik ve aynı zamanda sosyal bir birimdir” biçiminde tanımlanabilir.

7 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A2. İŞLETMECİLİK KAVRAMI Özellikle fizyolojik ihtiyaçları gideren faaliyetlerin tü­müne işletmecilik denilmektedir. İşletmecilik; işletmenin amaçları­nı gerçekleştirmek üzere, üretim faktörlerinin bir araya getirilerek mal ve hizmet üretiminin bir meslek olarak sürdürülmesidir. Söz  konusu etkinlikleri yerine getiren şahıslara “işletmeci”, yaptıkları işe “işletmecilik” ve işin yapıldığı yere de “işletme” adı verilmek­tedir.

8 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A2. İŞLETMECİLİK KAVRAMI İşletmecilik, işletme kurulması, işletmeye ilişkin uygulama­ların gerçekleştirilmesi, temel yönetsel ve diğer işletme fonksi­yonlarının yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin tamamıdır. İşletme­ler amaçları itibariyle “ekonomik”, yapıları itibariyle de “teknik” birimlerdir. Teknik ve ekonomik birimler olan işletmelerin, belli bir bilgi ve beceriyle yönetilmesi gerekir. Bu ihtiyaç işletmeciliğin profesyonel bir uğraş olduğunu gösterir.

9 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A3. GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK İŞLETME = TEŞEBBÜS Her iki kavram arasında ayrım yapmaya gerek yoktur; zira gerek işletme, gerekse teşebbüs bir mal veya hizmetin üretimi için üretim faktörlerini bir araya getirmektedir. Her iki durumda da kâr elde etmek amacı bulunmaktadır. Her iki birim de iktisadi ve teknik birim olarak tanımlanmaktadır. Girişimci veya müteşebbis, mal veya hizmet üret­mek/pazarlamak üzere kâr/zarar riskini göze alarak, sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüştüren kişidir.

10 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A3. GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK Girişimci, bir mal veya hizmeti üretmek, pazarlamak için ken­dine ait ya da başka kişi veya kurumlardan sağladığı kaynaklarla, üretim faktörlerini bir araya getiren, bu faaliyeti yaparken ortaya çıkabilecek zararı da göze alan kişidir. Buna göre girişimcinin baş­lıca amaçları şunlardır: İşletmenin stratejisini belirleme, Yönetim ve organizasyon politikalarını belirleme, Üretim faktörlerini temin ederek üretim faaliyetine geçme, Yeni mal ve hizmetler bulma, yeni üretim yöntemleri, dağıtım kanalları araştırma, Çevreyi takip etme; işletmenin karşısına çıkacak değişme ve gelişmelerin fırsat mı? tehdit mi? oluşturacağını tahmin etme, fırsatların değerlendirilmesi, tehditlerden zarar görülmemesi için gerekli tedbirleri alma,

11 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A3. GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK Teknolojideki değişme ve gelişmeleri üretim sürecine uygula­yabilme, faaliyetlerinin daha ucuz ve kaliteli yapılabilmesi için ve sürekli bir çaba içinde bulunma, çeşitli riskleri karşılama.

12 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A3. GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK Girişimci kavramı; iş adamı, iş bilen, yönetici, patron, kendi işini, kendi kurma çabası içinde bulunan anlamlarında kullanılmak­tadır. Kendi işini kurmaya çalışan kişinin işin özellikleri hakkında bazı yeteneklerinin olması gerekir. Bu yetenek sayesinde girişimci, başkalarının göremediği fırsatları görüp, onları birer iş fikrine dö­nüştürebilme beceri ve yeteneğini gösterir.

13 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A3. GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik ise; bir işletmenin kurulması, yönetsel süreçlerin işletilmesi, üretim ve pazarlamaya yönelik tüm risklerin üstlenilmesi gibi, bir işin kurulması ve yürütülmesine ilişkin Maliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Girişimciliğin çağdaş toplumdaki önemi, ardı arkası kesilmeyen yenilikleri gerçekleştirmek şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan modem girişiminin gücü; yenilik yapma ve yaptığı yenilikleri iş dünyasında somut ticari ürünlere dönüştürülebilme kapasite­sine dayanır. Bu bakımdan girişimci sürekli yenilik yapan kişi veya kişiler anlamında kullanılmaktadır

14 GİRİŞİMCİLİK 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ A3. GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK Başarılı Girişimci: Bir girişimi, katma değerini artırarak sürekli büyüme ve gelişme sürecinde tutabilen kişidir.

15 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A3. GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK Girişim kavramı nasıl ele alınırsa alınsın, girişimcinin her du­rumda kâr etmek, topluma hizmet sunmak gibi amaçları vardır. Kâr veya başka biçimlerde yarar sağlamak amacıyla, ücret karşılığında satmak için mal veya hizmet üretmek, ya da fonlar sağlamak üzere kurulan, hukuki ve finansal kişiliğe sahip, devamlı nitelikte bir örgüt olarak da tanımlanan girişimin (teşebbüs), belirleyici nite­likleri, aşağıdaki gibi özetlenmektedir;

16 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A3. GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK Girişimin amacı, kazanç veya yarar sağlamaktır. Girişim, ücret karşılığında satmak üzere mal veya hizmet üre­tir veya fonlar sağlar. Bu nitelik, girişim olmanın zorunlu un­surudur. Girişimin üç temel işlevi, üretim, satış ve bu iki işlevin yerine getirilmesi için gerekli fonların sağlanması veya finansmanıdır. Girişim hukuki bir birimdir. Tüzel kişiliğe sahip bulunan giri­şim, sahiplerinden ayrı bir kişiliğe sahiptir. Çalışmalarını bu kişilik altında yürütür, haklara sahip olur ve yükümlülükler üstlenir. Girişim finansal bir birimdir. Girişimin kendisine ilişkin var­lıkları ve bunları karşıladığı öz ve yabancı kaynakları bulunur. Girişim, insan ve materyalden oluşan bir örgüttür ve bu örgüt devamlılık gösterir.

17 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A5. GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL FONKSİYONLARI Yeni mal veya hizmet üretmek Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek Endüstride yeni organizasyonlar kurmak Yeni pazarlara ulaşmak Hammaddelerin ve benzeri maddelerin sağlanabileceği yeni kaynaklar bulmak

18 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B. GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ ve TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK B1. TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ Pazardaki fırsatları ve gelişmeleri gören Pazar fırsatlarını iş fikrine dönüştüren Risk üstlenen Küçük işletmeyi başarıyla yöneten Rekabeti yaşam biçimine dönüştüren Yenilikçi ve azimli

19 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B1. TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ Bir kişinin girişimci olabilmesi için temelde; Risk ve sorumluluk üstlenebilme, Dinamik bir kişilik, Yeniliklere açık olma, Büyüme tutkusu

20 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B1. TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ İşletmenin başarısını etkileyecek temel girişimci özellikleri ise şunlardır Uzun süre yorulmadan çalışabilme, Zorluklara kolaylıkla karşı koyabilme, Davranış ve kararlarda azimli olma, Mali gücünü kuvvetlendirinceye kadar az kârla yetinme, İşin gerektirdiği teknik ve sosyal beceriye sahip olma.

21 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B1. TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ Literatürde başarılı bir girişimcinin kişilik özellikleri de ta­nımlanmıştır. Bunlardan bir kısmı aşağıda sıralanmıştır Özgüven Kararlı olma İletişimi becerileri Yeni fikirlere açık olma Vizyon sahibi olma İnsiyatif kullanabilme Güvenilirlik Olumlu düşünme Esneklik Risk alma Gayretli, cesaretli, maceraperest ve enerjiktir. Liderlik rollerini ve baskın olmayı sever. Güç, statü ve maddi zenginliği ister. İkna yeteneği kuvvetlidir. Sözel yeteneği kuvvetlidir. Uzun süreli entelektüel çaba gerektiren işleri ve detayları sevmez.

22 Yaratıcılığı Artırma Yolları
GİRİŞİMCİLİK 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ B1. TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ Organizasyon içinde yaratıcı ortam geliştirme yolları şunlardır: Yaratıcılığı çalışanlardan bekleme talep etme Başarısızlığı tolere ve kabul etme Merak ve ilgiyi teşvik etme, Problemleri mücadele unsuru olarak görme, Yaratıcılık konusunda eğitimler verilmesi, İşletme içinde yaratıcılığa destek verme, Yaratıcılığı ödüllendirme, Yaratıcı davranışı model yapma Yaratıcılığı Artırma Yolları

23 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B2. GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ Girişimciliği, temelde fırsat girişimciliği ve yenilikçi girişim­cilik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Fırsat girişimciliği, piyasa­da bir mal veya hizmetin bulunmaması veya az bulunması gibi mevcut durumların değerlendirilmesini ifade eder. Yenilikçi giri­şimcilik ise yeni bir fikir veya düşüncenin veya mevcutların farklı­laştırmaya gidilerek piyasaya sunulmasıdır. Bir diğer girişimcilik türü ise, rakiplerin izlenmesi anlamında takipçi girişimciliktir

24 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B2. GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ Fırsat girişimciliği Fırsatçı girişimci, geleceğe ait öngörülerde bulunarak, kârlı olabilecek alanlara yatırım yapan kişidir. Bu bağlamda girişimci, doğabilecek fırsatları kollar ve kâr elde edebileceği konularda yatı­rımlar yapar. Bu bakış açısı bizi, fırsat girişimciliğine götürür. Fırsat girişimciliği temelde, pazardaki mevcut fırsatları görerek ya da potansiyel fırsatları sezinleyerek, mevcut olan bir mal veya hizmeti pazara sunmaktır

25 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B2. GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ Yenilikçi girişimcilik Yenilikçi girişimcilik, yeni bir fikir veya buluşu, ya da mevcut olan bir mal veya hizmetin dizayn, fiyat, kalite gibi yönlerden iyileştirilerek pazara sunulmasıdır. Kimi araştırmacı­lar, ikinci tür girişimciliğin asıl girişimcilik olduğu görüşündedir­ler. Ancak, her iki tür girişimcilik de toplumun gerek duyduğu mal ve hizmetleri karşılamayı amaçlar ve riskleri üstlenmeyi, irade gücünü ve cesareti gerektirir. Bu nedenle her iki girişimcilik ara­sında pek bir fark olduğu söylenemez. Bununla beraber gelecekteki girişimciliğin ağırlık olarak yaratıcı girişimcilik olacağı gerçeği de gözden uzak tutulmamalıdır

26 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B2. GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ Takipçi girişimcilik Piyasadaki gelişmeleri izlemekle yetinen, bu gelişmelere göre davranan, yenilik yapan girişimcilerin yolundan gitmeyi içeren girişimcilik türüdür. Bu girişimcilik türünde girişimcilerin, yenilikçi girişimcileri izlemekle yetindikleri görülmektedir. Fakat girişimciliğin dinamik yapısı nedeniyle roller her an değişe­bilir. Başlangıçta dinamik bir hareket yeteneği kazanan yenilikçi bir girişimci zamanla takipçi bir girişimci haline gelebileceği gibi, zamanla takipçi bir girişimcinin yenilikçi bir girişimci durumuna gelmesi de mümkündür

27 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B3. TÜRKİYE DE GİRİŞİMİCLİK Ülkemizde 1980’lerde ve sonrasında 1990’lı yıllarda, girişimciliğe ilişkin çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir sonrası uygulanan dışa açık ekonomi programı, girişimciliği geliştirmeye yö­nelik uygulamalar ve KOBİ’leri destekleyen politikalar ile yoğun piya­sa ekonomisi ve buna bağlı gelişen girişimcilik ortamlarında, Türk insanının çok başarılı olabileceği fikri kabul görmeye başlamıştır. Ülkemizde bir çok vatandaşımız, girişimcilik niteliğine sahip olduğu halde, yeterli finansman bulamadığı ve yeterli olanaklara sahip olamadığı için, bu alana inememekte, sahip olduğu yetenek­leri kullanamamaktadır. Ancak hem finansman imkanı olan hem de girişimcilik niteliklerine sahip olan insanlarımız başarılı birer giri­şimci olarak faaliyet göstermektedirler

28 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B3. TÜRKİYE DE GİRİŞİMİCLİK Ülkemizin mevcut ekonomik ve sosyo-kültürel şartları giri­şimciliğe zemin hazırlamaktan oldukça uzaktır. Bu durum insanla­rımızı genellikle kamu sektörüne yöneltmiştir. Gerek girişimci ve gerekse özel sektörde yönetici konumunda çalışmanın, sermayele­rini veya kendilerini riske atmak olduğu düşüncesi hakim olmuştur. “Ülkemiz nüfusunun yalnız % 1.0’inin girişimci ve üst düzey yö­netici olması da bunun en iyi göstergesidir”. Ülkemizde girişimciliği engelleyen unsurlar olarak; öncelikle ekonomik istikrarsızlık, politik istikrarsızlık, bürokratik işlemler, sermaye birikimi, nitelikli personel yetersizliği ve teknoloji transferi gibi hususlar ileri sürülmektedir. Bunun da bir sonucu olarak Türki­ye’de mevcut girişimciliğin %99’unu KOBİ’ler teşkil etmektedir.

29 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B3. TÜRKİYE DE GİRİŞİMİCLİK Bunların yanında ilköğretimden itibaren özgüven ve risk üst­lenme gibi girişimcilik özelliklerini kazandıracak bir eğitim prog­ramının eksikliği, ülke ekonomisinin vatandaşının eğitim, sağlık ve hiç olmazsa en az geçimini sağlayacak geliri sağlama güvencesi vermeye yeterli olmaması gibi faktörler de sayılabilir.

30 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B4. GİRİŞİMCİLİĞİN GELECEĞİ Günümüzde girişimcilik sahnesinde iyi eğitim gömüş, teknolo­jinin olanaklarına sahip, bir ayağı uluslararası piyasalarda olan bir kuşak vardır. Bu yeni girişimciler, babalarının engin tecrübeleriyle, ellerindeki zengin kaynakları birleştirme şansına sahiptirler ve bunu da en uygun bir şekilde yapmaktadırlar.

31 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B4. GİRİŞİMCİLİĞİN GELECEĞİ Günümüz girişimcilerinin önemli özelliklerinden biri de, işlerini şansa bırakmamalarıdır. Bu nedenle bugün girişimciler profes­yonelleşmeye önem vermektedirler. Gençler arasında girişimcilik ve işadamlığı’nın bir meslek olarak tercih edilmesi; bir hatta iki dil bilen, iyi eğitilmiş, zeki, genç üniversite mezunlarının kendi işlerini kurmayı ciddi olarak düşünmeleri, girişimciliğin geleceğinin ne derece ümit verici olduğunu göstermektedir

32 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B4. GİRİŞİMCİLİĞİN GELECEĞİ Klasik finansman enstrümanları, yeni uygulamalar nedeniyle bugün çağın gerisinde kalmıştır. Think Thank’ler finansal alanda da yeni gelişmeler doğurabilmiştir. Swot Analizleri yapılabilmek­tedir. Günümüzde Leasing, Factoring, Forfaiting, Barter gibi alternatif finansman araçları gündemdedir. Girişimcilik kültürünün geleceği ile ilgili olarak, söz edilen bütün bu gelişim ve yaklaşımların yakından izlenmesi, KOBİ sahip veya ortakları ile yöneticiler için bir zorunluluktur. Önemli olan işletmenin ölçek büyüklüğünden ziyade, yönetim felsefesinin, mo­dem veya post-modem gelişmelere açık tutulup, örgütsel değişimin sağlanabilmesidir

33 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B4. GİRİŞİMCİLİĞİN GELECEĞİ Girişimciliğin geliştirilmesine ve bölgesel kalkınmaya yönelik son bir uygulama da, ülkemizin 26 Düzey 2 bölgesine ayrılması ve Kalkınma Ajanslarının kurulmasıdır. Kalkınma Ajanslarının temel amacı şudur; Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında­ki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği­ni sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azal­tılmasına katkı sağlamak. Nihayet AB Hibe projeleri de, girişimciliğin geliştirilmesine yönelik uygulamaları desteklemektedir.

34 1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
B4. GİRİŞİMCİLİĞİN GELECEĞİ Sonuç olarak girişimciliğin ufku açıktır. Özellikle, finans ku­ruluşları iki teminat alıp bir destek vermek şeklindeki girişimci ruhunu körelten plasman modelini yeniden gözden geçirmelidir. Bu bağlamda, sürekli gelişen ve değişen piyasa koşullarına uygun, beklentilerin karşılığı olacak hizmetler geliştirilmelidir. Zaten giri­şimcinin önüne her gün yeni mönüler konmaktadır. Bunun üstesin­in gelebilecek finansman uygulamaları da, yenilikler dikkate alınarak düzenlenmiş, yeni beklentileri karşılayacak nitelikte olma­lıdır.


"(HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları