Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUMU

2 Denetim tutanağı düzenlenirken yapılan yanlışlıklar; İşyeri denetlenmeden ve esnafa gidilmeden adres ve bilgilerin belediye ve vergi dairelerinden alınması, Ticaret ve sanayi siciline kayıtlı olanlara tutanak tutulması, Tutanaklarda esnafın hangi meslek dalında olduğunun yazılmaması,

3 Tutanaklarda T.C. kimlik numarası yazılmaması, Tutanaklarda yazıların belirgin ve okunur olmaması, Tutanakta denetime yetkili kişi imza sayısı en az 2 olması gerekirken 1 imza olması, Oda denetim elemanlarının kendi kayıtlı üyelerine tutanak tutmaları.

4

5 Yönetim Kurulu Toplantısı Gündem Örneği GÜNDEM 1)Gelir ve gider hesaplarının incelenmesi, 2)Resmi ve özel kurumlar ile üyelerden gelen yazıların okunması, 3)Odaya yapılan yeni kayıtlar, 4)Odadan ayrılanlar, 5)Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan konuların görüşülmesi (eğitim, teorik ve pratik kurs programları…), 6)Diğer Konular: a) Personel ile ilgili hususlar, b)Alımlar, c) Üyelerin toplantı anındaki dilek ve temennileri, d) Demirbaşların düşümü…….

6 Yönetim Kurulu Karar Örneği 1.Başkan ……………………başkanlığında toplanıldı,çoğunluğun olduğu görüldü. Önceki karar okundu ve gündem maddelerine geçildi. 2.Başkanlık divanının yapmış olduğu harcamalar (Tediye fişinin tarihi, seri nosu ve tutarı yazılarak)

7 Örnek: 12.04.2010 tarihli 189154 seri no’lu tediye fişine eklenen yekün 1.173,00 TL.(binyüzyetmişüç lira), 13.04.2010 tarihli 189155 seri no’lu tediye fişine eklenen yekün 153,40 TL. (yüzelliüç lira kırk kuruş), 15.04.2010 tarihli 189156 seri no’lu tediye fişine eklenen yekün 829,88 TL.(sekizyüzyirmidokuz lira seksensekiz kuruş), 16.04.2010 tarihli 189157 seri no’lu tediye fişine eklenen yekün 1.048,66 TL.(binkırksekiz lira altmışaltı kuruş), 19.04.2010 tarihli 189158 seri no’lu tediye fişine eklenen yekün 154,04 TL. (yüzellidört lira dört kuruş), 22.04.2010 tarihli 189159 seri no’lu tediye fişine eklenen yekün 1.262,99 TL.(binikiyüzaltmışiki lira doksandokuz kuruş), 30.04.2010 tarihli 189160 seri no’lu tediye fişine eklenen yekün 1.796,50 TL.(binyediyüzdoksanaltı lira elli kuruş), 30.04.2010 tarihli 189161 seri no’lu tediye fişine eklenen yekün 442,50 TL.(dörtyüzkırkiki lira elli kuruş)’ nin incelenerek kabulüne karar verildi.

8 3.Üst kuruluşlarımız ile Resmi ve özel kurumlardan gelen yazılar okunarak bilgi verildi. İşlem yapılacaklar genel sekretere havale edildi. Diğerleri dosyalarına kaldırıldı.

9 4.Odamıza kayıt olmak için müracaat eden Hikmet KARAKAYA’ nın 5519 numaralı üye olarak kaydına, Sedat AKGÜN’ ün 5520 numaralı üye olarak kaydına, Mehmet SARI’nın 5521 numaralı üye olarak kaydına, Özcan TOKGÖZ’ün 5522 numaralı üye olarak kaydına, Fatih ALTINTAŞ’ın 5523 numaralı üye olarak kaydına, Ahmet BEKTAŞ’ın 5524 numaralı üye olarak kaydına, Arif KURTULUŞ’un 5525 numaralı üye olarak kaydına, Serdar CAN’ın 5526 numaralı üye olarak kaydına, Sabri GÜRDAL’ın ile 5527 numaralı üye olarak kaydına, Barış ERCAN’ın 5528 numaralı üye olarak kaydına, Bünyamin ALEMDAR’ın 5529 numaralı üye olarak kaydına, Fatih DEMİR’in 5530 numaralı üye olarak kaydına, Ertan YEMİŞEN’in 5531 numaralı üye olarak …….üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

10 5.Odamızdan kaydını sildirmek üzere müracaat eden 5440 numaralı üye Ercan SÖNMEZ’in, 4550 numaralı üye Muharrem KAYA’nın, 5451 numaralı üye Ali KAYA’nın, 2724 numaralı üye Mustafa KÜTÜKÇÜ’ nün 03.05.2010 tarihi itibarı ile, 3343 numaralı üye Turhan KÖKTEN’in …………. istifalarının kabulüne ve kayıtlarının düşürülmesine karar verildi. 6.5362 sayılı yasanın amir hükümleri gereği güncelleme işlemleri, eksiklerin tamamlanması için gereken yazışmaların ve kontrollerin gözden geçirilerek tamamlanmasının sağlanmasına karar verildi. 7.Gelecek toplantının ……………. tarihinde ve saat ………..da yapılmasına karar verildi.

11 DİĞER KONULAR: 8.Personele asgari ücret artışı nedeniyle 01.07.2011 tarihinden itibaren %....... oranında artış yapılmasına karar verildi. 9.Odamıza alınacak hesap makinesi, bilgisayar, fotokopi makinesi gibi ihtiyaçların karşılanması için piyasa araştırması yapılmasına karar verildi.

12 10.Yıpranmış demirbaşların komisyon kurularak demirbaştan düşülmesi ve ihtiyacı olanlara verilmesinin sağlanmasına karar verildi. 11.Üyelerimizden geçmiş dönem borçları olanlara avukat yazısıyla ödemeleri konusunda mektup gönderilmesine karar verildi. Bu şekilde daha birçok gündem maddeleri sıralanabilir.

13 Alınacak Kararda Yazılması Gerekenler Toplantı günü için toplantı gündemi hazırlanmalı, kararın içeriğinde; Yapılan harcamalar Yapılan tahsilatlar Resmi ve özel kurumlar ile üst kuruluşlardan gelen yazılar hakkında yönetim bilgilendirilmeli ve karara yazılmalı, Yaptırılacak işler ve yapılacak harcamalar ile ilgili hususlar (Yapılacak işlem hakkında teklif alınmalı ve karara da geçmeli)

14 Personelin özlük hakları ile ilgili hususlar Odaya kaydı yapılanlar (üye numarası ve ad soyad) yazılarak karara geçilmeli Odadan kaydı silinenlerin de aynı şekilde üyenin adı soyadı ve üye numarası yazılarak karara geçilmeli (üyeye sicile gitmesi hatırlatılmalı). KARAR DEFTERLERİNDE SİLİNTİ, KAZINTI YAPILMAZ, TİPEKS KULLANILMAZ, YANLIŞ YAZILAN KISIM ÜZERİ OKUNAKLI KALACAK ŞEKİLDE TEK ÇİZGİ İLE ÇİZİLEREK YAPILIR.

15 Denetim Raporu Örneği Başkan …………… başkanlığında toplanıldı, çoğunluğun olduğu görüldü. İşlemlerin incelenmesine başlandı. 1.Denetim günü: Kasa mevcudu : ……………… TL. Banka mevcudu : ……………… TL.

16 2.Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’nun tarafımıza verdiği yetki çerçevesinde yaptığımız incelemede tüm harcamaların usulüne uygun belge karşılığı yapıldığı, yönetim kararına yazıldığı görüldü. Giderler toplamı :…………….TL. Gelirler toplamı :……………..TL.

17 3.Oda kayıtları ve kayıt silmelerinin yönetim kurulu kararına yazıldığı, Kaydı silinenlerin sayısı : ……… kişi Kayıt yapılan üye sayısı : ……… kişi 4.Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafından verilen görevler yerine getirilmiştir. 5.Odamızın resmi kurumlara ödemesi gereken ödemelerin (muhtasarlar, elektrik- su, katılım payı) zamanında yapıldığı, verilen hizmet ve onaylanan belgelerden mevzuat ve konfederasyonun belirlediği sınırlar içinde ücret alındığı görüldü.

18 6.Odamıza üye sayısının arttırılması için güncelleme işlemlerine önem verilmesi, 7.Odamızın gelirlerini arttırıcı faaliyetler araştırılarak odanın gelir durumunun daha da iyileştirilmesi gerektiği görüşümüzü takdirlerinize sunarız. Titiz, gayretli, harcamalarda tasarrufu prensip edinen yönetim kurulu ve personele teşekkür ederiz.

19 Üç Aylık Faaliyet Raporu Örneği YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Denetim kurulu olarak aylık yaptığımız denetimleri değerlendirmek ve yasamızın emrettiği şekliyle 3 aylık denetim kurulu raporunu hazırlamak üzere toplanıldı. Denetim kurulu olarak aylık yaptığımız denetimleri değerlendirmek ve yasamızın emrettiği şekliyle 3 aylık denetim kurulu raporunu hazırlamak üzere toplanıldı.

20 1.Aylık yaptığımız denetimlerde tüm harcamaların usulüne uygun belge karşılığı yapıldığı, yönetim kurulu karar defterine yazıldığı, Odamızın 3 aylık gelirler toplamı : …………...TL. Odamızın 3 aylık giderler toplamı : …………..TL.

21 2.Odamıza yapılan üye kayıtları ile kayıtların silinme işlemlerinin süresinde yapılarak yönetim kurulu karar defterine yazıldığı, Kaydı silinenlerin sayısı : ……… kişi Kayıt yapılan üye sayısı : ……… kişi 3.Maaş ve huzur haklarının süresinde bordro karşılığı yazıldığı, 4.Odamızın resmi kurumlara ödemesi gereken (stopaj, telefon, elektrik-su, birlik katılım payı gibi) ödemelerin süresinde ödendiği,

22 5.Odamıza üye sayısının arttırılması için güncelleme işlemlerine önem verilmesi, 6.Oda gelirlerinin rakamsal olarak düştüğü göz önüne alınarak üye aidat tahsilatlarının tekrar gözden geçirilerek uzun süredir ödenmeyenlerin tespiti gereğinin yapılmasının uygun olacağı görüşümüzü takdirlerinize sunarız. 7.Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafından verilen görevler yerine getirilmiştir.

23 8.Verilen hizmet ve onaylanan belgelerden mevzuat ve konfederasyonun belirlediği sınırlar içinde ücret alındığı görüldü. 9.Denetim kurulu raporlarının Bakanlık e- esnaf ve sanatkâr veri tabanında yayınlanması. Titiz, gayretli, harcamalarda tasarrufu prensip edinen yönetim kurulu ve personele teşekkür ederiz.

24 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Kullanacağı Defter ve Belgeler Meslek Yasamız amir hükmü gereği esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, belge, beyanname, makbuz ve fişler (Madde 60)

25 Mevcut mu? Tasdikli mi? Kullanılıyor mu? Mevcut mu? Tasdikli mi? Kullanılıyor mu? 1.Üye Kayıt Defteri □ □ □ 2.Genel Kurul Karar Def. □ □ □ 3.Yönetim Kur. Karar Def. □ □ □ 4.Denetim Kur. Karar Def. □ □ □ 5.Denetim Defteri □ □ □ 6.Gelen Evrak Kayıt Def. □ □ □ 7.Giden Evrak Kayıt Def. □ □ □

26 Mevcut mu? Tasdikli mi? Kullanılıyor mu? 8.Kıymetli Evrak Kayıt Def. □ □ □ 9.Demirbaş Def.(Muhasebe) □ □ □ 10.Zimmet Defteri □ □ □ 11.Kasa Defteri □ □ □ 12.Personel İzin Takip Def. □ □ □ 13.Gelir-Gider Makbuzu □ □ □

27

28 TEŞEKKÜR EDERİZ İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ


"İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları