Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlyas Akkuş.   Parametrik testler (t testi, anova (Tek yönlü varyans analizi/F testi) testi)  Parametrik olmayan testler (Non-parametric) (kay- kare.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlyas Akkuş.   Parametrik testler (t testi, anova (Tek yönlü varyans analizi/F testi) testi)  Parametrik olmayan testler (Non-parametric) (kay- kare."— Sunum transkripti:

1 İlyas Akkuş

2   Parametrik testler (t testi, anova (Tek yönlü varyans analizi/F testi) testi)  Parametrik olmayan testler (Non-parametric) (kay- kare testi, Mann whitney U testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi, Kruskal Wallis H Testi) ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN HİPOTEZ TESTLERİ KAÇA AYRILIR?

3   Parametrik testlerin kullanılmasında iki varsayım (şart/koşul) vardır. Bunlar:  Elde edilen verilerin en az eşit aralıklı (interval) ölçekten elde edilmiş olması gerekir. Yani verilerin puana dayalı türden olması gerekir. Eğitimde sınıflamalı ölçeklerden elde edilen verilere de (geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmış olması şartıyla) parametrik testler uygulanabilir.  Veri dağılımının normal bir dağılım özelliği göstermesi gerekir.  Grup varyanslarının homojen bir dağılım göstermesi gerekir. TESTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ NEDİR?

4   Normallik ve homojenlik varsayımları sağlanmadığında Non-parametrik testler kullanılır. Şöyleki;  Bağımsız gruplardaki t testi yerine; Mann whitney U testi  Bağımlı gruplardaki t testi yerine; Wilcoxon işaretli sıralar testi  Anova testi yerine; Kruskal Wallis H Testi  Normallik varsayımı sağlanıp homojenlik sağlanmazsa; parametrik testlere devam edilip, onların içinde yer alan özel testler, işlem yolarına müracaat edilir

5   Sınıflama (Nominal)  Sıralama (Ordinal)  Eşit Aralıklı (Interval)  Oranlı (Ratio) ÖLÇEKLER KAÇA AYRILIR? TEST SEÇİMİNDEKİ YERİ NEDİR?

6   Nitelikleri, benzerlik ya da farklılıklarına göre ayırmaya yarayan ölçeklerdir.  Bu ölçeklerin belli bir başlangıç noktası ve birimi yoktur.  Verilen sayıların sayısal anlamları yoktur. Sayılar adlandırma için kullanılır. Bu yüzden sınıflama ölçeğinin diğer adı da adlandırma ölçeğidir.  Bir grubun kadın erkek diye ayrılması ya da güzel çirkin diye ayrılması. Sınıflama ölçeği

7   Kpss ölçme ve değerlendirme içindeki ölçek türlerinden sıralama ölçekleri, bir özelliğe sahip oluş derecesine göre ölçen ölçeklerdir.  ”En” ve ”daha” sözcükleri kpss sorularında sıralama ölçeği için anahtar kelimelerdir.kpss  Ölçümleri arasında büyüklük, küçüklük gibi karşılaştırmalar yapılabilir fakat toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemler yapılamaz. Ancak ortanca (medyan) ve yüzdelikleri belirleyebiliriz.  Sıralama ölçeğinde verilen rakamların matematiksel anlamı yoktur.  Birimler arasında eşitlik yoktur.  Nesneler en büyükten en küçüğe, en hafiften en ağıra gibi sıralanabilir.  Sıralama ölçeklerinden elde edilen değerler birinci, ikinci, üçüncü gibi sıra sayılarını alabilir. Sıralama Ölçeği

8   Ölçek türleri içinde yer alan eşit aralıklı ölçekler, ölçülen özelliğin belli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş miktarına göre eşit aralıklarla sıralanmasını ifade etmektedir.  Ölçekte bulunan tüm birimler birbirine eşittir.  İzafi (bağıl) bir sıfır vardır. Yani başlangıç noktası olan sıfırın matematiksel anlamda sıfır olmamasıdır. Dolaylı ölçme türüne girmektedir. Eşit Aralıklı Ölçek

9   Ölçülen özellik hakkında en duyarlı ölçme sonuçlarını veren ve en çok bilgiyi sağlayan ölçek türüdür.  Gerçek sıfır vardır ve bu sıfır yokluğu ifade eder.  Örneğin;Kpss soruları içinde eşit aralıklı ölçek ile eşit oranlı ölçek birbiriyle karıştırılmaktadır. Aralarındaki keskin ve tek fark eşit oranlı ölçekte sıfırın mutlak yani gerçek sıfırı ifade etmesidir. Bir diğer deyişle sıfır, yokluğu ifade ediyorsa ölçek türü eşit oranlı ölçek türüdür. Eşit Oranlı Ölçek

10   Değişkenler hakkındaki verilerin hangi ölçek(ler) kullanılarak toplandığı bu değişkenlerle ilgili verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında kullanılacak istatistik testleri de belirlemektedir. Bir başka deyişle, bir değişkenin aldığı değerler özetlenirken, örneğin, ortalama ve standart sapmanın mı yoksa frekans dağılımı, ortanca veya tepedeğerin mi kullanılması gerektiği o değişken için hangi ölçek türüyle veri toplandığına bağlıdır. Ya da iki veya daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığı test edilirken kullanılacak anlamlılık (manidarlık) testinin türü (örneğin, t -testi, z -testi, c 2 [Ki-kare] testi), yine değişkenler için hangi ölçeklerle veri toplandığına bağlıdır Ölçek Türleri İle İstatistik Testler Arasındaki İlişkiler

11  Bağımsız değişken SınıflamaSıralamaEşit Aralıklı/Oranlı SınıflamaÇapraz tablolar Ki-kare Lambda SıralamaÇapraz tablolar Bağımlı Ki-kare Değişken Lambda Gamma Kendall's Tau Sommers' d Eşit Aralıklı-Ortalamalar Korelasyon Oranlıt-testleri Pearson's r ANOVA Regresyon (R) Ölçek Türleri İle İstatistik Testler Arasındaki İlişkiler

12   Araştırma Teknikleri dersinde Erkek öğrenciler bayan öğrencilerden daha çalışkandır (Araştırma Teknikleri dersinde öğrencilerin akademik başarıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir) Bağımsız değişken: Cinsiyet (Bay (1), bayan (2)): Sınıflama ölçek yapısındadır.  Bağımlı değişken: Akademik başarı (alınan notlar, puanlar (78, 87, 65…): Eşit aralıklı ölçek yapısındadır. ÖRNEK:

13   Soru: Bu örneğe hangi test kullanılır? (Normallik varsayımının sağlandığını varsayalım).  Cevap: t testi kullanılır. (Bağımsız gruplardaki t testi) kullanılır. Neden? Bağımsız değişken (Bay, bayan) iki seçenekli olduğu için. Seçenek sayısı üç ve üzeri olsaydı anova kullanılırdı.

14   Ortaokul öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıflara göre Matematik dersine karşı tutumları farklılık göstermektedir  Soru : Bu örneğe hangi test kullanılır? (Normallik varsayımının sağlandığını varsayalım).  Ortaokul Matematik dersinde kullanılan öğretim yöntemlerinin sıklığı, öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre farklılık göstermektedir  Soru : Bu örneğe hangi test kullanılır? (Normallik varsayımının sağlandığını varsayalım).  Ortaokul Matematik dersinde kullanılan öğretim yöntemleri öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre farklılık göstermektedir

15   Okuduğunun sınıf?  ( ) 5. Sınıf( ) 6. Sınıf( ) 7. Sınıf8. Sınıf  Sınıfın mevcudu?  ( ) 10-20( ) 21-30( ) 31 ve üzeri  Öğretmenin mezuniyeti?  ( ) Eğitim Fk.( ) Eğitim Enstitüsü  ( ) Fen-Edebiyat ( ) Diğer Fak.  Öğretmenin cinsiyeti?  ( ) Bay( ) bayan  Öğretmeniniz matematik dersinde aşağıdaki yöntemlerden daha çok hangisini kullanmaktadır  ( ) Düz anlatım  ( ) Soru cevap  ( ) Beyin fırtınası  ( ) Oyun  ( ) İş birlikli öğretim  Soru: Bu örneğe hangi test kullanılır? (Normallik varsayımının sağlandığını varsayalım).

16   Grup varyanslarının homojenliğini test etmede Levene testi kullanılır. Levene testi: Gruplar iki ve daha fazla olduğunda işe koşulur. Yani Bağımsız gruplardaki t test ve Anova testinde kullanılır. Grup adedinin tek olduğu bağımlı gruplardaki t testinde kullanılmaz.  Levene testi sonucunda bulunan sig (p) değerine bakılır. Bu değer 0.05’ten büyük ise fark yoktur deriz. Gruplar arasında farklılık yoktur. Yani varyanslar eşittir (homojen) deriz. Bu durumda birinci satırdaki değerler (t değeri, p değeri) dikkate alınır. Homejenlik testi nedir?

17   Varyansların eşitliği sağlanmazsa ikinci satırdaki değerler (t değeri, p değeri) dikkate alınır. Örneğin: levene testinin p değeri 0.949 bulunmuş olsun. Bu değer 0.05’den büyük olduğu için varyanslar eşittir (Equal variances assumed) deriz. Ve birinci satırın devamında değerlere bakarız.

18   Örnek t testinin p değeri 0.123 bulunmuş olsun. Bu değer p=0.05’e eşitse/küçükse hipotez doğrulanır. Aksi halde doğrulanmaz. Örneğimizdeki eşitlik şöyle oldu: 0.123>0.05  Bu durumda hipotezimiz doğrulanmadı. H 0 (yoktur) kabul edildi, H 1 (vardır) red edildi.


"İlyas Akkuş.   Parametrik testler (t testi, anova (Tek yönlü varyans analizi/F testi) testi)  Parametrik olmayan testler (Non-parametric) (kay- kare." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları