Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Doğrudan Temin Alım Usulü İle İhtiyaçların Temin Edilmesi Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Doğrudan Temin Alım Usulü İle İhtiyaçların Temin Edilmesi Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Doğrudan Temin Alım Usulü İle İhtiyaçların Temin Edilmesi Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

2 2Alattin ÜŞENMEZ Bütçe Ödeneklerinin %10 Sınırı 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (ı) bendine göre; 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (ı) bendine göre; Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, 21/f, 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında 21/f, 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında (temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç) (temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç) yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10’unu yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşmamalıdır.

3 3Alattin ÜŞENMEZ %10 Sınırının Tespiti Kurum ve kuruluşlar, Kurum ve kuruluşlar, --mal alımı, --hizmet alımı --yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranını hesaplayacaklardır.

4 4Alattin ÜŞENMEZ %10 Sınırının Aşılması İçin Başvuru Yapılmayacak Durumlar Kamu kurum ve kuruluşların bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının, Kamu kurum ve kuruluşların bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının, -- mal ve hizmet alımları için Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile --22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitlerin toplamını, ---yapım işlerinde ise 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limiti geçmemesi halinde % 10 oranının aşılması için 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limiti geçmemesi halinde % 10 oranının aşılması için ***Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınması şartı aranmayacaktır.

5 5Alattin ÜŞENMEZ Bütçe Ödeneklerinin %10’unun Hesaplanmasında İstinai Durumlar Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde: Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde: Mal ve hizmet alımları için öngörülen ödenek tutarının % 10’unun, Mal ve hizmet alımları için öngörülen ödenek tutarının % 10’unun, --Kanunun 21/(f) bendi ve 22/(d) bentlerinde yer alan parasal limitlerin toplamının altında kalması halinde bu maddelerde belirtilen parasal limitlerin toplamı kadar, Büyükşehir: (157.923 + 47.373=205.296-), Büyükşehir: (157.923 + 47.373 =205.296-), Diğer : (157.923 + 15.783=173.706-), Diğer : (157.923 + 15.783 =173.706-), Yapım işleri için bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının % 10’unun Yapım işleri için bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının % 10’unun --- 22/(d) bendinde yer alan parasal limitin altında kalması halinde ise Büyükşehir: ( 47.373), Büyükşehir: ( 47.373 ), Diğer : ( ), Diğer : (15.783 ), ***B u parasal limite kadar olan harcamalar için de Kamu İhale Kurulundan ***B u parasal limite kadar olan harcamalar için de Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alma şartı aranmayacaktır.

6 6Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Temin Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 47.373- TL’yi aşmayan ihtiyaçları (diğer idarelerin () d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 47.373- TL’yi aşmayan ihtiyaçları (diğer idarelerin (15.783-) ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. (KİK Maddde:22) (KİK Maddde:22)

7 7Alattin ÜŞENMEZ Hangi Hallerde Doğrudan Temin Usulü Uygulanmalı (Kamu İhale Kanunu 22.Md) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. ( bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim v.b.) b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. ( bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim v.b.) c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. (KİK Madde:22-Tebliğ Md:22)) (KİK Madde:22-Tebliğ Md:22))

8 8Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Teminin (a,b,c) Bentlerine Göre Yapılan Alımlarda Tek Kaynak Formu 22 nci maddenin (a), (b), (c) bentleri kapsamında idarece yapılacak alımlarda, 22 nci maddenin (a), (b), (c) bentleri kapsamında idarece yapılacak alımlarda, “4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form” un kullanılması gerekmektedir.(KİK022.0/M ve KİK021.0/H). Bu form hazırlanırken Bu form hazırlanırken --formdaki dipnot belirlemelerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

9 Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form 9Alattin ÜŞENMEZ

10 10Alattin ÜŞENMEZ Tek Kaynak Formunda Yer Alması Gereken Gerekçeler Alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri Alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri -- ayrıntılı, --net ve objektif bir biçimde ortaya konmalı, --Kanunun 22 nci maddesinin anılan bentlerinde belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebepler detaylı olarak yazılmalı, --bunlara ilişkin belgeler forma eklenmelidir.

11 11Alattin ÜŞENMEZ Tek Kaynak Formunda Yer Alması Gereken Gerekçeler (Mal Alımları) Mal alımlarıyla ilgili olarak; Mal alımlarıyla ilgili olarak; --ihtiyacın niteliği, --ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri, --ne amaçla kullanılacağı, --anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek; *** diğer ürünlerin-modellerin-markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve ***bulunmuyorsa nedenleri, --ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilmelidir.

12 12Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Teminin (a,b,c) Bentlerine Göre Yapılan Alımın Gerekçesine İtiraz Sonucu Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında bu Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak da yer almaktadır. İtirazın, “"Doğrudan Temin"” yoluyla gerçekleştirilen alım/alımlara ilişkin olması, İtirazın, “"Doğrudan Temin"” yoluyla gerçekleştirilen alım/alımlara ilişkin olması, “Doğrudan Temin" in Kamu İhale Kanunu kapsamında bir ihale usulü olarak kabul edilmemesi, “Doğrudan Temin" in Kamu İhale Kanunu kapsamında bir ihale usulü olarak kabul edilmemesi, Nedeniyle, Kamu İhale Kurumunun bu tür alımlara yapılan itirazları inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Nedeniyle, Kamu İhale Kurumunun bu tür alımlara yapılan itirazları inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

13 13Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Teminin (a,b,c) Bentlerine Göre Yapılan Alımın Gerekçesini KİK’in Değerlendirmesi Kamu İhale Kurumu, yapılan itirazı reddetmekte. Kamu İhale Kurumu, yapılan itirazı reddetmekte. Fakat yapılan işlemin, Fakat yapılan işlemin, --- iddialar çerçevesinde araştırılmasının yapılması için ---şikayetçinin dilekçesi ve ekleri Kurumun Merkezine gönderilmekte. (KİK Kararı:2009/UH.III-3008)

14 14Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Temin Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı *** stoklanması ekonomik olmayan, *** veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ------ile ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ------ile ------- ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ----ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

15 15Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Temin (22/d bendi) İşin niteliğine göre idareler, bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için İşin niteliğine göre idareler, bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için ---genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, --her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler. İlgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenmelidir. İlgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenmelidir. Ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, --Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur. ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur. **KİK Genel Tebliği Md: **KİK Genel Tebliği Md: 22.5.1)

16 16Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Teminin İhaleden Temel Farkları 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, ilan yapılmadan, teminat alınmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve Kanunda sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale komisyonu kurma ve Kanunda sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. (KİK Genel Tebliği Md:22.1.1.1)

17 17Alattin ÜŞENMEZ Bir İhale İçin Yapılanların 22 nci Maddede Uygulanması Her ne kadar bu maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, Her ne kadar bu maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, İhtiyacın Niteliğine Göre: İhtiyacın Niteliğine Göre: --ilan yapılması, teminat alınması, --ihale komisyonu kurulması, --isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması, --şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar, idarelerin takdirindedir. idarelerin takdirindedir. (KİK Genel Tebliği Md:22.1.1.2)

18 Doğrudan Temin Alım Süreci Doğrudan Temin Alım Süreci 18Alattin ÜŞENMEZ

19 19 Doğrudan Temin Süreci İhtiyacın Ortaya Çıkması Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi Satın Alma Onayının Alınması Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının (PFAT) Düzenlenmesi Alım Konusu İşin Yerine Getirilmesi İhtiyacın Tespiti Teknik Şartname Hazırlanması Yaklaşık Maliyetin Tespiti Doğrudan Temin Alımına Karar Verilmesi Gerekmesi Durumunda Tek Kaynak Onayının Alınması İhale/Harcama Yetkilisinden Onayın Alınması Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisinin/lerinin Belirlenmesi En Avantajlı Fiyatın Belirlenerek PFA Tutanağının Düzenlenmesi KİK Yasaklılık Teyidinin Yapılması Gerekmesi Durumunda Sözleşmenin İmzalanması Yüklenicinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi İçin Talimat Verilmesi. KİK’e Alım İşleminin Bildirilmesi. Kabul İşleminin Yapılması Gerekmesi Durumunda TİF Düzenlenmesi Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesi

20 20Alattin ÜŞENMEZ Bir Alımın İlk Aşaması İHTİYACIN İHTİYACINORTAYAÇIKMASI

21 21Alattin ÜŞENMEZ Teknik Şartnamenin Hazırlanması Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine yönelik olarak teknik şartname mutlaka hazırlanmalıdır.

22 22Alattin ÜŞENMEZ Teknik Şartname Teknik Şartname hazırlanırken; Teknik Şartname hazırlanırken; İsteklilerin yaklaşık maliyete ve işi yapmak için gerçek fiyatlarını teknik şartnameye göre verecekleri, İsteklilerin yaklaşık maliyete ve işi yapmak için gerçek fiyatlarını teknik şartnameye göre verecekleri, Yüklenicinin teknik şartnameye göre teslimat yapacağı Yüklenicinin teknik şartnameye göre teslimat yapacağıve İşin yapıldığına yönelik idare tarafından muayene ve kabul işlemlerinin teknik şartnameye göre YAPILACAĞI İşin yapıldığına yönelik idare tarafından muayene ve kabul işlemlerinin teknik şartnameye göre YAPILACAĞI *** unutulmamalıdır. *** unutulmamalıdır. Bu çerçevede, yaptırılacak olan işin özelliklerine ve teslim edilme şekline yönelik olarak Bu çerçevede, yaptırılacak olan işin özelliklerine ve teslim edilme şekline yönelik olarak teknik şartname hazırlanmalıdır.

23 23Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Teminde Yaklaşık Maliyet Hazırlanması Doğrudan Temin ile ilgili olarak “yaklaşık maliyet”in hazırlanması, Doğrudan Temin ile ilgili olarak “yaklaşık maliyet”in hazırlanması, ---sadece (a, b, c) bentlerine göre yapılacak alımlarda gereklidir. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin diğer bentlerine göre yapılan alımlarda “onay işlemi”nden önce yaklaşık maliyet çalışması yapılmasına ilişkin bir düzenleme olmamasına rağmen 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin diğer bentlerine göre yapılan alımlarda “onay işlemi”nden önce yaklaşık maliyet çalışması yapılmasına ilişkin bir düzenleme olmamasına rağmen --Genel olarak bu maliyet çalışması yapılmakta; ** Bu çalışma idare personelinin zaman kaybına, **İşin gecikmesine, ** İsteklilerin birden fazla teklif çalışması yapmasına, neden olmaktadır. neden olmaktadır.

24 24Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Teminde Günlük İhtiyaçlar İçin Genel Onay Alımı İşin niteliğine göre idareler ---4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi, düzenleyebilirler. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir. (KİK Genel Tebliği Md:22.5.1)

25 25Alattin ÜŞENMEZ Günlük İhtiyaçlar İçin Genel Onay Alımının Değerlendirilmesi İdareler herhangi bir ihtiyaçları olmadan “İşin niteliğine göre günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi,” ifadesinden yola çıkarak YAKLAŞIK MALİYET VE MİKTAR BELİRLEMEKSİZİN günlük ihtiyaçları için genel bir onay alabilir. Bu da bizlere 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi gereğince yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet çalışmasının zorunlu olmadığını göstermektedir. (KİK Genel Tebliği Md:22.5.1)

26 26Alattin ÜŞENMEZ Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler (Doğrudan Teminde Fiyat Farkı) Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, **piyasa araştırması yapılması aşamasında ***bu hususun belirtilerek fiyat tekliflerinin alınması Ve bu konuda karşı tarafın bilgilendirilmesi gerekmektedir. KİK Genel Tebliği Md:22.1.1.4)

27 Onayın Düzenlenmesi (Doğrudan Teminin (a), (b) veya (c) bendine göre alım yapılması halinde (Doğrudan Teminin (a), (b) veya (c) bendine göre alım yapılması halinde Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formun düzenlenmesi) fiyat araştırması yapmak üzere kişi veya kişilerin ihale yetkilisince, o nay belgesi düzenlenirken görevlendirilmesi. Piyasa fiyat araştırması yapmak üzere kişi veya kişilerin ihale yetkilisince, o nay belgesi düzenlenirken görevlendirilmesi. Satın alma ile ilgili özel durumların olması halinde, gerekçelere onay belgesinde yer verilmesi. Satın alma ile ilgili özel durumların olması halinde, gerekçelere onay belgesinde yer verilmesi. 27Alattin ÜŞENMEZ

28 Piyasa Fiyat Araştırmasının Düzenlenmesi 28Alattin ÜŞENMEZ

29 29Alattin ÜŞENMEZ Piyasa Fiyat Araştırma Usulleri (22 nci Maddenin Geneli İçin) İdarelerce gerekli görülmesi halinde; İdarelerce gerekli görülmesi halinde; --fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ****yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir. ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir. (KİK Genel Tebliği Md:22.1.1.4)

30 Doğrudan Teminde Fiyat Farkı (Piyasa Fiyat Araştırması Aşaması) Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, piyasa araştırması yapılması aşamasında piyasa araştırması yapılması aşamasında ***bu hususun belirtilerek fiyat tekliflerinin alınması *** *** bu konuda karşı tarafın bilgilendirilmesi. gerekmektedir. gerekmektedir. (KİK Genel Tebliği Md:22.1.1.4) 30Alattin ÜŞENMEZ

31 31Alattin ÜŞENMEZ 4734/ 22 - (d) bendi İçin Özel Durum Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, --piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, --piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir. ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir. (KİK Genel Tebliği Md: 22.5.1.1)

32 Doğrudan Temin Kapsamında Yasaklılık Teyidi (Genel Olarak) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde; ---alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. (KİK Genel Tebliği Md:31/4) (KİK Genel Tebliği Md:31/4) 32Alattin ÜŞENMEZ

33 Doğrudan Temin (22/d) Kapsamında Yasaklılık Teyidi Doğrudan Teminin 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin **** KİK’in internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi VeVe --- yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir. (KİK Genel Tebliği Md:31/4) (KİK Genel Tebliği Md:31/4) 33Alattin ÜŞENMEZ

34 EKAP’tan (22/d) Kapsamında Yasaklılık Teyidi 34Alattin ÜŞENMEZ

35 Piyasa Araştırma Sonucu Belirlenen İsteklinin Sisteme Girilmesi 35Alattin ÜŞENMEZ

36 Yasaklılık Teyid Sonucu 36Alattin ÜŞENMEZ

37 37Alattin ÜŞENMEZ Sözleşme Durumu 22 nci madde kapsamında alımı yapılacak 22 nci madde kapsamında alımı yapılacak --malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup ---bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. ---bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Ancak, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise, Ancak, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise, madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur. madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur. (KİK Genel Tebliği Md: 22.1.1.3)

38 38Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Teminde Sözleşme (İş Deneyim İçin) Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, ---İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür. iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür. (KİK Genel Tebliği Md: 22.1.1.6)

39 Doğrudan Teminde Damga Vergileri Karar damga vergisi hangi hallerde kesilmeli? Cevap- Yapılacak olan alım için ‘Fiyat Tespit Komisyonu/İhale Komisyonu’ kurulması, Bu komisyon tarafından karar alınması halinde, *** Karar Damga Vergisi’nin tahsil edilmesi gerekir. 39Alattin ÜŞENMEZ

40 Doğrudan Teminde Damga Vergileri Soru- Sözleşme damga vergisi kesilmeli mi? Cevap- Yapılacak olan alım için "sözleşmenin düzenlenmesi halinde" ---İmzalanacak olan sözleşmeden doğacak olan damga vergisinin tahsil edilmesi gerekmektedir. 40Alattin ÜŞENMEZ

41 Doğrudan Teminde Teminat Alınması Soru- Teminat alınmalı mı ? Cevap- Yapılan alımın özelliğine göre teminatın alınıp alınmaması idarenin takdirindedir. Eğer yapılan alımlarda; --Bir garanti süresi, risk unsuru bulunması --Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda idarenin zarara uğraması söz konusu ise, Teminat alınmalıdır. 41Alattin ÜŞENMEZ

42 Doğrudan Teminde Soru- Hak edişlerden teminat-karar-sözleşme damga vergileri kesilebilir mi ? Cevap- Uygulamanın en sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bunların sözleşme imzalanmadan önce alınmasıdır. Doğrudan temin olması nedeniyle, -teminat, hakedişten kesilebilir. (Bu benim şahsi görüşümdür.) Fakat damga vergisinin Damga Vergisi Kanununa göre, --Tebliğ tarihinden itibaren belirli sürede yatırılmadığı takdirde gecikme cezası uygulanmaktadır. 42Alattin ÜŞENMEZ

43 Doğrudan Teminin KİK’e Bildirilmesi Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın 10 uncu gününe kadar ----usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kuruma internet üzerinden gönderilmelidir. Bilgilerini tam ve düzenli olarak göndermeyen idarelerin ***4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi çerçevesinde yapacakları başvuruların değerlendirilmesi sırasında bu husus dikkate alınacaktır. (KİK Genel Tebliği Md:32) 43Alattin ÜŞENMEZ

44 Doğrudan Teminlerin EKAP Üzerinden Bildirilmesi 44Alattin ÜŞENMEZ

45 22 nci Maddenin İlgili Fıkrasına Göre Veri Girişinin Yapılması 45Alattin ÜŞENMEZ

46 Alım Konusu İşin Yerine Getirilmesi İşin gerçekleştirildiğine ilişkin idare tarafından İşin gerçekleştirildiğine ilişkin idare tarafından -- muayene kabul komisyonu raporunun veya hizmet kabul tutanağının düzenlenmesi. Alımı yapılan malların Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Taşınır İşlem Fişinin düzenlenmesi. Alımı yapılan malların Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Taşınır İşlem Fişinin düzenlenmesi. Ödeme Emri Belgesinin düzenlenmesi. Ödeme Emri Belgesinin düzenlenmesi. 46Alattin ÜŞENMEZ

47 Piyasa Fiyat Araştırma Görevlileri (Muayene Kabul) Soru: Soru: Piyasa Fiyat Araştırmasında görevli ve imzası olan kişi Piyasa Fiyat Araştırmasında görevli ve imzası olan kişi o malzemenin muayenesinde yani muayene kabul komisyonunda görev alabilir mi?? Ben yönetmelik, genelge bazında tam bir karşılığını bulamadım. Ben yönetmelik, genelge bazında tam bir karşılığını bulamadım. 47Alattin ÜŞENMEZ

48 Piyasa Fiyat Araştırma Görevlileri (Muayene Kabul) Cevap: Cevap: Evet piyasa fiyat araştırmasında bulunanlar Evet piyasa fiyat araştırmasında bulunanlar MUAYENE KABUL KOMİSYONUNDA yer alabilirler. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 48Alattin ÜŞENMEZ

49 49Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)


"1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Doğrudan Temin Alım Usulü İle İhtiyaçların Temin Edilmesi Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları