Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞRUDAN TEMİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞRUDAN TEMİN."— Sunum transkripti:

1 DOĞRUDAN TEMİN

2 DOĞRUDAN TEMİN (MADDE: 22)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.Maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların; İlan Yapılmadan, Teminat Alınmadan, Yeterlik Kuralları aranmadan İhale Komisyonu Kurulmadan, İhale Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasadan fiyat araştırılması ile temin edilebilmesidir. (Bir ihale usulü değildir)

3 a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi
Özellikle fiilen tekel niteliğinde üretilmekte veya satılmakta olan mal ve hizmetler, bu fıkranın en bariz örneğidir. Mal alımlarında bu hususun, adına belge düzenlenen kişinin muayyen bir tarihte, muayyen bir malın Türkiye’de fiilen ve münhasıran bir tacirin elinde bulunduğunu gösteren “yed-i vahit belgesi” ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu tür durumlarda ihtiyacın giderilmesi açısından idarenin başka alternatifi bulunmamaktadır. Ancak bu benddeki tek üreticilik veya satıcılık, kanunla verilmiş özel bir haktan kaynaklanmamaktadır. Örnek: Bir beldede sadece 1 adet akaryakıt (pompa) istasyonu varsa ve diğer belde/ilçe sınırları içindeki istasyonlardan alım yapmak (uzaklığından dolayı) fiilen imkansız ise, o belde içindeki istasyondan 22/a kapsamında alım yapılabilir.

4 KİK Genel Tebliği B. İhtiyacın Gerçek veya Tüzel Tek Kişiden Temini İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK026.0/M-H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

5 Kanunun 22. maddenin (a) bendine göre mal ve hizmet alımlarında, “4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK026.0/M-H)” kullanılır. İhtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceği detaylı olarak yazılır ve ihtiyaç konusu malın veya hizmetin nitelikleri tarif edilerek bu hususlara ilişkin bütün belgeler standart forma eklenir.

6 b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
Kanunun 22/ (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade eder. İhale konusu mal veya hizmet alımı; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkündür. Örneğin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim v.b. mal veya hizmet alımları bu bent kapsamındadır. Örnek: Belediyelerin düzenlediği festival kapsamında, belli bir ajansa bağlı olarak çalışan sanatçılar, o ajansla anlaşma yapılarak davet edilebilir. (Sanatçı ajansa bağlı çalışmıyorsa doğrudan kendisi 22/a kapsamında davet edilebilir.) Örnek: Bakım onarım işlerini yapabilecek yetkili firmanın 1 tane olması (1’den fazla ise veya garanti süresi geçmiş ise doğrudan teminle alınamaz) Örnek: Bir ressamın tablosunun satın alınması Örnek: Bir yazarın kitabının yayın hakkının satın alınması. (Piyasadan tedarik edilebilen Kitap alımları bu kapsamda değerlendirilemez.) Örnek: Sadece yazar tarafından satılan, piyasadan temin edilemeyen bir kitabın satın alınması Örnek: İkamesi veya dengi bulunmayan bir bilgisayar programının satın alınması (Patent ve telif hakları çerçevesinde tescil edilmiş olması, tek başına 22/b ile alım yapılması için yeterli değildir)

7 Benzer şekilde, günümüzde bazı mal ve hizmetler, özel bir kanun veya özel bir düzenlemeyle sadece tek bir kişi tarafından üretilebilmekte veya satılabilmektedir. Örneğin: tekel niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz, telefon hattı, resmi posta, resmi gazete gibi mal ve hizmetlerin, bu nitelikleri devam ettiği sürece, 4734 sayılı Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanmaksızın ait oldukları mevzuat çerçevesinde temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

8 KİK Genel Tebliği C. İhtiyacın Özel Bir Hakka Sahip Gerçek veya Tüzel Tek Kişiden Temini 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, ihale konusu mal veya hizmet alımı; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır. Örneğin idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim v.b. mal veya hizmet alımları bu bent kapsamında temin edilebilecektir. İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendinin uygulamasında, Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Form (KİK026.0/M-H) kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımının niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.

9 Karar No :2004/UM.Z-1429 “… İhale konusu mal alımı, bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır.” İdare, ihtiyacı olan … sistemini belirleyerek, bunun teknik özelliklerini oluşturması, bu özelliklere göre başka gerçek yada tüzel kişiler tarafından da karşılanabilip karşılanamayacağını araştırarak, tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi ve özel bir hak bulunması halinde 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi gereğince doğrudan temin usulü ile alım yapabilecektir.

10 Karar No :2006/UH.Z-1689 … yaptırılacak heykel, anıt ve rölyeflere ilişkin ortaya çıkan ihtiyacın doğrudan temin yoluyla karşılanması için öncelikle bu ihtiyacın, ihtiyaç ile ilgili" özel bir hakka sahip" olan gerçek veya tüzel kişiden temininin kaçınılmaz olması gerekmektedir. 22 / (b) bendinde göre bir alım yapılabilmesi için öncelikle ihtiyacın doğduğu tarihte “sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili" özel bir hakka sahip" olması” durumunun varolması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu alım usulü, ihale konusu hizmet alımının bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa söz konusu olabilecektir.

11 Karar No :2006/UH.Z -1726 (Banka promosyonu olarak kullanılmakta olan bir HBYS programının müteakip yıllarda 22/b ile temin edilmesi? Yazılım üzerindeki hakların salt kanunen korunmasının, 22 nci maddenin (b) bendine göre sadece tek gerçek veya tüzel kişinin özel hakka sahip olduğu çerçevesinde hizmet alımı yapılmasına imkan vermeyeceği, 4734 sayılı Kanun kapsamında Kamu İhale Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, ihtiyacın neden sadece "özel bir hakka sahip" gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazılması, fiyat araştırması yapılması, ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımının niteliklerinin tarif edilmesi gerektiği, idarece sadece belli bir yazılımın ihtiyacını karşılayacağını net ve objektif olarak ortaya konulamadığı durumlarda ihale usullerinin kullanılarak ihaleye çıkılması gerektiği, ve bu nedenle idarece ihaleye çıkılmayıp 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendine göre doğrudan temin yöntemiyle otomasyon hizmet alımı yapılmasının kanuna aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

12 Karar No :2003/UK.Z-782 Eser sahibi A… Bilgisayar Firması tarafından HBYS programının lisansı ve kullanım hakkı bir yazı ile … Devlet Hastanesine devredilmiştir. Söz konusu hizmet, eser sahibinin devrettiği kullanım hakkı kapsamında olduğundan, … Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 22/(b) bendine göre alımı yapılan 35 personel ile bilgisayar bakım onarım, destek ve işletme hizmet alım işine ilişkin olarak, eser sahibinin özel bir hakkı bulunmamaktadır. … bu tarz uygulamalar idareleri tek firmaya veya markaya bağımlı hale getireceği gibi söz konusu hizmet alımına ilişkin maliyet rekabetin ve ihaleye olan katılımın engellenmesiyle artacaktır. Ayrıca doğrudan temin yoluyla bu hizmetin alınmasına yol açan olgu, yazılımın hastaneye hibe edilmesidir. Yazılımın hibeyle iktisap edilmesi üzerine doğrudan temin yoluyla alınan “bakım, onarım, destek ve işletme” hizmetini idareye maliyeti ile bu hibe kabul edilmeseydi bu kez ihale yoluyla “yazılım” ve bunun yanında “bakım, onarım, destek ve işletme hizmeti” alınsaydı bunun idareye maliyetinin ne olacağı hususu önem taşımaktadır.

13 Karar No  : 2004/UM.Z-1429 İdare, mevcut sistemin upgrade edilmesi adı altında yeni bir sistem satın almıştır. Sistemin satın alındığı VOSS Varinak Onk. Sist. Satış ve Ser. Ltd. Şti.nin Varian Medical Sytems İnternational AG Zug İsviçre’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olduğuna ilişkin belge dosya içerisine konmuş ancak üç boyutlu tedavi planlama sisteminin başka firmalar tarafından satışının yapılıp yapılmadığı hususu araştırılmamıştır. İdare, ihtiyacı olan tedavi planlama sistemini belirleyerek, bunun teknik özelliklerini oluşturması, bu özelliklere göre başka gerçek yada tüzel kişiler tarafından da karşılanabilip karşılanamayacağını araştırarak, tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi ve özel bir hak bulunması halinde 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi gereğince "doğrudan temin" usulü ile alım yapabilecektir. Ayrıca buna ilişkin belgelerin ihale onay belgesine eklenmesi gerekmektedir. Bu haliyle yapılan alımın mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

14 Bu kapsamda yapılacak alımlarda;
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. Bu kapsamda yapılacak alımlarda; Daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmiş olması; Asıl sözleşmeye dayalı olarak 22/c’ye göre yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkması, Tamamlayıcı nitelikte bir alım olması Temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunması Mevcut ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyonunun sağlanmasının zorunlu olduğunun idarelerin teknik birimlerince ya da ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınarak saptanması gerekir.

15 İdare ile yüklenici (ilk alım yapılan gerçek ve tüzel kişi) arasında asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek sözleşmelerin süreleri 3 yılı geçmez. Bu mal ve hizmetler ilk alım yapılan gerçek ya da tüzel kişiden 22. maddenin (c) bendi kapsamında alınabilir. İdareler (c) bendinin uygulamasında, 22 nci Maddenin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK026.0/M-H) kullanacaklardır.

16 İhtiyaç duyulan şey ile mevcut olan şeyin aynı türden olması zorunluluğu bulunmamaktadır. (Mal/Hizmet) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetin daha önceden bir sözleşme ile temin edilmiş olması zorunludur. Kanun koyucu uyum ve standardizasyonun sağlandığının ispatlanmasına ilişkin herhangi bir teknik kriter getirmemiştir. ilk sözleşmenin şeklinin önemi bulunmamaktadır. ilk sözleşmenin bir ihale sonucunda düzenlenmiş olması zorunluluğu da bulunmamaktadır. doğrudan temin ile yapılacak söz konusu alımın toplam süresi 3 yılı geçemeyecek

17 Örnek: Mevcut mal veya hizmetin alınması: tarihinde: 12 aylık 22/c tarihinde: 4 aylık 22/c tarihinde: 12 aylık 22/c tarihinde: 8 aylık 22/c TOPLAM : 36 aylık 22/c

18 Karar No: 2004/UK.Z-1026 Yapılan inceleme sonucunda; … Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan, 27 Kalem trafik sinyalizasyon malzemesi alımında, söz konusu alımın daha önce açık ihale ile benzer konuda alımın gerçekleştirildiği firmadan yapılmasında mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması açısından teknik olarak bir zorunluluk bulunmadığı yönündeki teknik görüşün değerlendirilmesi sonucunda, yapılan alımın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi gereğince Doğrudan Temin ile yapılabilmesi için gereken şartların oluşmadığı anlaşılmıştır.

19 Karar No  : 2006/UH.Z -1726 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca yapılacak alımlarda; daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi; asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi Temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunması gerekmektedir

20 Karar No  : 2006/UH.Z -1726 .. Hastanesince 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yaptığı alımlarında, Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formunun (KİK026.0/M-H) kullanılmadığı ve yeterli piyasa araştırması yapılmaksızın yazılımın Bilbest firmasının lisanslı ürünü olması nedeniyle sadece anılan firmadan fiyat alınarak maliyet tespiti ve hizmet alımı yapıldığı, yukarıda anılan formun düzenlenmemesi sebebiyle alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konulmadığı, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi yönünden, alımı gerçekleştirilecek mal ve hizmetin, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanmasının zorunlu olduğunun idarelerin teknik birimlerince ya da ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınarak saptanması gerekmekte olup bu tespitlerin yapılmadığı anlaşılmıştır.

21 Büyükşehir: 35.037-TL --- Diğer: 11.674-TL
d) Belirli parasal limitleri aşmayan alımlar ile temsil ağırlamaya ilişkin alımlar Büyükşehir: TL --- Diğer: TL Bir kurumun hem büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde, hem de bu sınırların dışında olan birimleri bulunduğu taktirde, idare merkezinin bulunduğu birim dikkate alınarak, parasal limit belirlenecektir. Öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kanunun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, 22 nci maddenin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle 22 nci maddenin (d) bendine göre temini, Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

22 bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

23 İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilirler. Her bir alım için de onay belgesi düzenlenebilir. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir. bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

24 %10 Limit ! Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz. %10’luk limit mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ayrı ayrı hesaplanacaktır. İlgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10 unun aşılıp aşılmamasıdır.

25 Alınan mal/hizmetin cinsi değil, alımın amacı/niteliği önemlidir.
Temsil Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat Ve İaşeye İlişkin Alımlar Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten ödenen parayı … ifade eder. Ziyaretlerle ilgili ikramlar, çiçek alımı gibi çok geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Ancak bunlardan yalnızca konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin olanlar 22/d bendine göre alınabilir. Alınan mal/hizmetin cinsi değil, alımın amacı/niteliği önemlidir. Herhangi bir parasal limite bağlı değildir. Yapılacak alımların “temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında” olup olmadığına, idarenin tabi olduğu bu konudaki özel mevzuata göre karar verilecektir.

26 Karar No: 2007/UH.Z-1148 Anılan karar tarihlerini kapsayan – tarihleri arasında 22 nci maddenin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler açısından limitin TL olduğu, işin katma değer vergisi hariç bedelin ise TL olduğu anlaşıldığından, söz konusu alımın doğrudan temin yoluyla yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

27 f) Bazı ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. Eski: Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları. Yeni: Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

28 Bu bent kapsamında yapılacak alımların şartları:
1- Alınacak malzemelerin cinsi: a) Test ve tetkik sarf malzemeleri b) İlaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri c) Ortez, protez gibi hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, 2- Alınacak malzemelerin niteliği (iki şarttan birisi yeterli) : a) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayacak veya b) Acil durumlarda kullanılacak.

29 Stoklama ve Acil Durum Şartları!
Bentte Yapılan düzenlemeyle, fiziki olarak stoklama imkanı olsa bile, stoklamanın ekonomik olmaması durumunda 22/f bendi uygulanabilecektir. Buna karşılık idarenin fiziki olarak stoklama imkanının olmaması tek başına stoklama imkansızlığını göstermez. Önemli olan, ilacın özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanmasının ekonomik olmamasıdır. Son kullanma tarihi stoklanamama için bir örnektir. Acil durum: Acil durum ise doktoru tarafından belirlenen ve acilen alım yapılmadığı taktirde hayati tehlikeden söz edebileceğimiz durumlardır. Aksi taktirde gerekli ilacın ve malzemenin ihale usulleri ile temini gereklidir.

30 Doğrudan Temin e) Taşınmaz malın alımı veya kiralanması. (Uyulması gereken hususlar 2005 Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilmiştir) g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları

31 ı) Türkiye İş Kurumunun bazı görevlerine ilişkin hizmet alımları
Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları, i) YSK tarafından yapılacak oy pusulası kağıdı oy zarfı kağıdı alımı Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

32 Doğrudan Temin İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartlar ve fiyat görüşülür İhale yetkilisinin görevlendireceği kişi veya kişilerce piyasadan fiyat araştırması yapılarak alım yapılır. Piyasa araştırması belgelendirilmeli ve onay belgesine eklenmelidir, İdarenin gerekli görmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili uygulama yönetmeliklerindeki yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

33 İhale Kayıt Numarası Her bir alım için ihale kayıt numarası alınmayacak, Ancak, alımın yapılmasından itibaren bir ay içerisindeki diğer alımları da içerecek şekilde form tanzim edilecektir.

34 Doğrudan Temin Kayıt Formu
Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kamu İhale Kurumuna internet üzerinden gönderilecektir.

35 Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form
22 nci Maddesinin (a), (b), (c) bentleri kapsamında idarece yapılacak alımlarda “4734 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form” (KİK026.0/M-H) düzenlenecektir. Anılan form hazırlanırken formdaki dipnot belirlemelerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna göre alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konacak, Kanunun 22 nci maddesinin anılan bentlerinde belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebepler detaylı olarak yazılacak, bunlara ilişkin belgeler de anılan forma eklenecektir.

36 Sözleşme yapılması 22’nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur. Diğer bentlere göre bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunludur. Diğer mevzuatın gerektirdiği durumlarda da sözleşme düzenlenecektir.

37 Onay belgesi Onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili uygulama yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir.

38 İsteklinin teyit ettirilmesi
4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

39 Doğrudan temine katılamayacaklar
Doğrudan teminin ihale usulü olmaktan çıkarılması sebebiyle 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesi ile “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinin uygulanması zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.

40 İhalelere katılma yasağı / ceza uygulanması
Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda 4734 sayılı Kanunun 10’uncu, 11’inci ve 40’ıncı maddelerinin uygulanması zorunlu olmadığından, Kanunun 58’inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. Sözleşmesinde belirtilmiş olması kaydıyla, gecikme cezası, cezai şart, vs. uygulanabilir

41 4735 sayılı Kanuna göre yaptırımlar
Doğrudan teminin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden; aynı Kanunun 26’ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

42 Kanunlarda açıkça suç olarak tanımlanmamış bir fiil suç olarak nitelendirilemez.
4734 sayılı Kanunun 17.maddesi doğrudan temin işlemlerini kapsamamaktadır. 4734 sayılı Kanunun 60.maddesi hükmünün, doğrudan temin işlemleri de kapsayacak şekilde geniş yorumlanması mümkün değildir. Ceza Kanununda ihaleye fesat suçunu düzenleyen 235.maddenin, doğrudan teminle yapılan alımları da kapsadığını söylemek teorik olarak mümkündür. Ceza Kanununda Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun düzenlendiği 236.maddede doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen bir alımda, edimin ifasına fesat karıştırma suçu ortaya çıkabilecektir. 5018 sayılı Kanunun 71.maddesinde öngörülen cezalar doğrudan temin ile yapılan alımların bazılarında (a, b ve d bentlerinde) uygulanabilecektir.

43 Doğrudan Temin Alımlarının KİK’e Şikayet Edilmesi
-Doğrudan temin usulü, ihale usullerinden biri olmayıp, yapılan işlemlere karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamaz -Ancak “22.maddedeki koşullar oluşmadan bu yöntemle alım yapıldığına ilişkin şikayetler Kurum tarafından incelenebilir..." tarih 2005/UM.Z-440 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı

44 Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılacak Alımlarda Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler
İhale Yetkilisince Piyasada Yaklaşık Maliyet Araştırması yapmak üzere kişi veya kişilerin görevlendirilmesi, Onay Belgesi, Yaklaşık Maliyet Cetveli 22 /a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak belirlenen standart form, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Düzenlenmiş ise Sözleşme, Düzenlenmiş ise Sözleşme Damga Vergisi (%07,5) Alındıları, Muayene Kabul Komisyonu Kurulması ve Tutanağı, Kabul idarece yapılmış ise İdarece düzenlenmiş Belge, Mal Alımlarında Taşınır İşlem Fişi, Fatura

45 Doğrudan teminde Damga Vergisi kesintileri?
488 sayılı DV Kanununa göre 3 tür DV vardır: 1-İhale Karar Pulu (0,0045): Sadece ihale komisyonunun karar aldığı alımlarda kesilir. İ.K. Oluşturulmayan D.T. Alımlarında kesilmez 2-Sözleşme Pulu (0,0075): Sözleşme düzenlenen bütün alımlarda kesilir. Sözleşme düzenlenmeyen D.T. Alımlarında kesilmez 3-Ödemelerden D.V. (0,0075): Her türlü ödemelerden (D.T.dahil) kesilir

46 Kamu İhale Kurumu Payı 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) no’lu alt bendine göre; Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, sözleşme bedelinin onbinde beşi tutarında.” KİK Payı kesilmektedir. İhale olmadığı içim sözleşme düzenlenmiş olsa bile Kurum payı tahsil edilmeyecektir

47 Doğrudan Teminde İş Deneyim Belgesi
- Sözleşme düzenmiş olması şartıyla doğrudan temin işleri sonucunda iş deneyim belgesi düzenlenebilir (Karar No  : 2008/UH.Z-2191 )


"DOĞRUDAN TEMİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları