Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENİTOÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI SEMPTOMLAR VE TANI YÖNTEMLERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AB.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENİTOÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI SEMPTOMLAR VE TANI YÖNTEMLERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AB."— Sunum transkripti:

1 GENİTOÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI SEMPTOMLAR VE TANI YÖNTEMLERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AB

2  ÜS infeksiyonu,daha çok bakterilerle oluşan,üriner sistemin üretra ağzından renal kortekse kadar herhangi bir dokusundaki infeksiyonudur.  Normalde steril olması beklenen idrarda infeksiyon veya kontaminasyon sonucu bakteri olması bakteriüri’yi tanımlar.  ÜSİ bakteriüriye neden olur. ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI

3 Terminoloji  Piyüri: E’de orta idrarda, K’da kateterle veya suprapubik aspirasyonla alınan idrarda 5-8 lökosit.  Anlamlı bakteriüri: 10 bin(CFU/ml) üzerinde koloni,(suprapubik alınan idrar 100 bakteri)  Asemptomatik bakteriüri: Semptom(-) 100 bin üzerindeki bakteriüri. Çocuk, gebe, yaşlı !  Reenfeksiyon:İlk enfeksiyonun eradikasyonundan farklı bir ajanla enf.  Relaps:İki hafta içinde aynı etkenle enf.

4 GENİTOÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI   Geleneksel olarak idrarın mililitresinde 10 5 koloni oluşturan ünite (cfu/ml) saptanması üriner enfeksiyon olarak değerlendirilir.   Sık işeme ve sıvı alımına bağlı olarak hastanın hidrasyon durumu hastaların % 30’unda bakteri sayısını 100 000 koloninin altına indirecektir.   BU NEDENLE semptomatik olgularda idrar kültüründe 10000 cfu ya da daha fazla sayıda üreme olması anlamlıdır.

5 İdrardaki Koruyucu Etkenler   Üre konsantrasyonu   Asit içeriği   Osmolalite  Üromukoidler (Tomm Horsfall proteini)   İdrar Ig A ve G varlığı

6 RİSK Faktörleri-1 1) Konak ile ilgili faktörler: ÜS anatomik bütünlüğü Normal işeme fonksiyonları Normal perianal flora İmmün sistem (gebelik, DM,KRY, Tx, steroid kullanımı......) 2) Cinsiyet ( PAF,BPH...)

7 RİSK Faktörleri-2 3) Yaş 4) Obstrüksiyon 5) Reflü 6) Kateterizasyon 7) Taş: (Üreaz(+)  Struvit) 8)Mikroorganizma virülans faktörleri (K antijeni, hemolizin, Adherens fak..) (K antijeni, hemolizin, Adherens fak..)

8 ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ SINIFLAMASI  ÜSİ’nin sınıflandırılmasında çeşitli tanımlamalar kullanılmaktadır: 1.Semptomatik ve asemptomatik 2.Komplike ve komplike olmayan 3.Üst üriner ve alt üriner sistem infeksiyonları gibi.

9 ÜSE Sınıflandırılması  Tüm ÜSE’ler bu sınıflandırmanın içinde yeralır. A. İlk Enfeksiyon : Belgelenmiş ilk ÜSE’dur. Genç bayanlarda ilk enfeksiyon komplike olma eğiliminde değildir. B. Düzelmeyen Bakteriüri : ÜS’in tedavi sırasında sterilize olamadığı enfeksiyonlardır. Tedavi sırasında veya hemen sonrasında alınan kültürlerde bakteri sayısı azalmış bile olsa tespit edilir.

10 ÜSE Sınıflandırılması Düzelmeyen Bakteriüri Nedenleri - Yanlış antibiyotik seçilmesi veya ilaca karşı direnç - Yanlış antibiyotik seçilmesi veya ilaca karşı direnç varlığı varlığı - Hastanın uyumsuzluğu - Hastanın uyumsuzluğu - Başlangıçta duyarlı olan mo’nun daha sonra dirençli hale geçmesi - Başlangıçta duyarlı olan mo’nun daha sonra dirençli hale geçmesi - Farklı duyarlılıkları olan mo suşları ile enfeksiyon - Farklı duyarlılıkları olan mo suşları ile enfeksiyon - Tedavinin başlangıç aşamasında yeni, dirençli bir bakteri türü ile enfeksiyon - Tedavinin başlangıç aşamasında yeni, dirençli bir bakteri türü ile enfeksiyon - Böbrek yetmezliği - Böbrek yetmezliği - Enfekte koraliform taş - Enfekte koraliform taş

11 ÜSE Sınıflandırılması C. İnatçı Bakteriyel Enfeksiyon : Tedavi sırasında idrar kültürlerinin steril olmasına karşın inatçı bir enfeksiyon odağının ortadan kaldırılamadığı ve sonuçta aynı mo ‘lar ile oluşan reenfeksiyonu ifade eder. Altı ay içerisinde >3 ÜS infeksiyonu gelişmesine rekürren ÜS infeksiyonu (relaps) denir. Nedenleri Nedenleri  Enfekte Üriner Sistem taşları  Kronik bakteriyel prostatit  Tek taraflı enfekte atrofik böbrek  Vezikovajinal veya vezikointestinal fistüller  Obstrüktif Üropati  Üretra divetikülü  Yabancı cisimler  Enfekte piyelokalisiyel divertiküller  Piyelonefrit/piyonefroz nedeniyle yapılan nefroktomi sonrası kalan üreter güdüğü  Papilla nekrozunun enfekte papillaları  Enfekte urakal kist  Enfekte medüller sünger böbrek

12 ÜSE Sınıflandırılması D. Reenfeksiyonlar : İlk enfeksiyon yok edildikten sonra yeni patojenlerle enfeksiyon oluşmasıdır. Tekrarlayan ÜSE’lerin %80’ini oluşturur. Konakçı savunması ile ilgilidir.

13 ÜSE Patogenezi ÜS’e bakterilerin girişi başlıca 4 yola ÜS’e bakterilerin girişi başlıca 4 yola olmaktadır. olmaktadır. 1. Asendan 1. Asendan 2. Hematojen 2. Hematojen 3. Lenfojen 3. Lenfojen 4. Komşuluk yolu ile doğrudan 4. Komşuluk yolu ile doğrudan

14 Asendan Yol  Üretradan kaynaklanan asendan enfeksiyon erkeklerde ürogenital, kadınlarda üriner sistem enfeksiyonun en sık görülen nedenidir.

15  Kısa kadın üretrası  Rektal bakterilerin perine ve vajen vestibulumunda kolonize olma eğilimleri  Cinsel ilişki varlığı  Doğum yapma gibi nedenlerle kadınlar ÜSE’na daha kolay yakalanırlar.

16 Hematojen Yol  Bu yolla yayılım nadirdir.  Tüberküloz  Böbrek ve perinefritik apseler  Ayrıca akut prostat ve böbrek enfeksiyonları sırasında da bakteriler kana karışabilirler.

17  Fonksiyonel ve yapısal anormalliklerin olduğu hastalarda bakteriyemilerin ÜSE’i komplike hale getirme olasılığı yüksektir.

18 Lenfojen Yol  Lenfatikler yoluyla ÜSE olası fakat nadir görülen bir durumdur.

19 Lenfojen Yol  Bakteriyel patojenlerin  Rektal ve kolonik lenfatiklerden prostat ve mesaneye  Uterus ve çevresi lenfatiklerle kadın ürogenital sistemine gittiğine ait delil çok az olmakla beraber ciddi spekülasyonlar vardır.

20 Komşuluk Yolu İle Doğrudan  Enflamatuar barsak hastalıkları  Kadınlardaki pelvik inflamatuar hastalık  Paravezikal apseler  Üriner yolla ilişkili fistüller  Periton içi apseler doğrudan üriner sistemi enfekte edebilirler.

21 PATOGENEZ  ÜSE’den sorumlu mo’ların temelde fekal floraya dahil olduğu bilinmekte fakat bu mo’ların üriner sistemde nasıl çoğaldığı ve nasıl enfeksiyöz tablo oluşturduğu çok açık değildir.  Kadınlarda başlangıçta rektumdan gelen patojenik bakterilerin vajinal mukozada kolonize olduğu ve üretra yolu ile mesaneye girdiğini düşündürtmektedir.

22 ÜROPATOJENLER ÜROPATOJENLER  ÜSİ’larının %85’ten fazlasından tek bir bakteri sorumludur.Ancak nazokomiyal infeksiyonlarda birden fazla mikroorganizma etken olabilmektedir.  USE en sık etken patojen E. Coli  nazokomiyal enf. da da en sık  Diabetiklerde  B grubu Streptokoklar  Kateterli  Staf. Aureus

23 Bakteriyel Virülans Faktörleri  150’den fazla E. Coli suşu bilinmesine karşın bu enfeksiyonların çoğu O1, O2, O4, O6, O18, O75 serotipleri ile oluşmaktadır.  Akut Piyelonefritli çocuklardan izole edilen E. coli suşlarının vajinal ve üroepitelyal hücre yüzeylerine yüksek derecede yapışma özelliği bilinmektedir. Buna karşın feçesteki ve asemptomatik bakteriürili hastalardaki suşların düşük bir yapışma özelliği vardır.

24 Bakteriyel Virülans Faktörleri  Bu yapışma bakteriyel fimbria veya pili aracılığı ile olmaktadır.  Bu yapılar flagella yapısında olmayan, ince protein çıkıntılardır.  Bu pililer farklı hayvan eritrositlerini aglütine etmesi ve farklı şekerlere göre aglütinasyonun bloklanması durumuna göre sınıflandırılırlar.

25 Bakteriyel Virülans Faktörleri  Tip 1 pililer, Tip 2 pililer, p pili  Böbrekte özellikle tübüler hücrelerinde ve üroepitelyal hücre yüzeylerinde p pili reseptörleri vardır.

26 ÜRİNER SİSTEMİN SPESİFİK ENFEKSİYONLARI   Tüberküloz   Gonore   Aktinomikozis   Kandidiazis   Şistozomiazis   Filariazis   Ekinokokkozis  Seksüel yolla geçen hastalıklar *Gonokoksik üretrit *Syfiliz *Gonokoksik üretrit *Syfiliz *Nongonokoksik üretrit *Herpes *Nongonokoksik üretrit *Herpes *L.venerum *Şankroid *L.venerum *Şankroid *Kondilloma akuminata *Kondilloma akuminata

27 ÜRİNER SİSTEMİN NONSPESİFİK ENFEKSİYONLARI Gram (+) koklar   Staf. Aureus   Staf. Epidermidis   Staf. Saprophyticus   Strep. Faecalis   Strep. Bovis Diğer patojenler   Chlamydiae (trachomatis)   Mycoplasmas (U. Urealyt.)   Fungi (candida sp)   Trichomonas vaginalis   Virusler   Zorunlu anaerob bakteriler Gram (-) koklar   E. Coli   Klebsiella sp   Proteus mirabilis   Pseudomonas aer   Serratia sp   Citrobakter   Enterobakter sp   Gardnerella vag   Neiss. Gonorrhoeae

28 Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Yaş Gruplarına Göre Epidemiyoloji Kadın Erkek Kadın Erkek Prevalans Risk faktörü Prevalans Risk faktörü Prevalans Risk faktörü Prevalans Risk faktörü Yaş (%) (%) Yaş (%) (%) < 1 1 Anatomik veya fonksiyonel ürolojik anomaliler 1 1-54-5 Konjenital anomaliler, Vezikoüreteral reflü 0,5 Konjenital anomaliler, Sünnetsizlik 6-154-5 Vezikoüreteral reflü 0,5- 16-3520 Cinsel temas, spermisid ve Diyafram kullanımı 0,5Homoseksüalite Sünnetsizlik, HIV İnfeksiyonu 36-6535 Jinekolojik ameliyatlar, Mesane prolapsusu, Postmenopozal östrojen eksikliği20 Prostat hipertrofisi, Obstrüksiyon, sonda Kullanımı, cerrahi girişim >6540 36-65 yaş faktörlerine ek Olarak inkontinans, Kronik sonda kullanımı 35 36-65 yaş faktörlerine ek Olarak inkontinans uzun süreli sonda kullanımı

29 ÜSE TANISI ÜSİ’nun kesin tanısı idrar kültürü ile konur.  İdrarın uygun şartlarda ve uygun şekilde alınması önemlidir.  Numune idrar örnekleri 2 saat içinde bekletilmeden kültüre ekilmeli yada buzdolabında veya uygun kimyasal katkı ile saklanmalıdır.

30 İdrar kültürünün kabul edilebilir alınma yöntemleri şöyledir:  Dış genital organların dikkatle yıkanmasından sonra orta akım idrarının steril bir kaba alınması,  Mesaneden suprapubik iğne aspirasyonu veya tek sonda ile idrar elde edilmesi,  Kapalı kateter direnaj sistemindeki tüpten idrarın steril tüpe aspirasyon ile alınması şeklindedir.

31 GENİTOÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA SEMPTOMLAR  İrritatif veya Obstrüktif işeme semptomları  Suprapubik ağrı  Terleme-Titreme  Bulantı-Kusma  Yan ve/veya abdominal ağrı  > 38.5 0 C Ateş  Rektal veya Perineal ağrı  Testislerde ağrı,kızarıklık ve ödem  Halsizlik,iştahsızlık  Bilinç bulanıklığı,konfüzyon-------- koma

32 Depolama (irritatif) İşeme (obstrüktif) Hematüri  Pollaküri (Günlük işeme sıklığı )  Noktüri (Gece işeme sıklığı)  Urgency/Urge inkontinans  Suprapubik ağrı  Dizüri (İşeme esnasında üretral ağrı)  Hesitancy (işemeye başlarken bekleme)  Azalmış akım  Projeksiyonda azalma  Terminal dribbling (İşeme sonrası damlama)  İntermitancy (kesikli işeme)  Rezidü hissi (Tam boşalmama hissi)  Strongüri işeme sonunda üretral ağrı AğrısızAğrılı Total (işeme boyunca) İnisiyal (sadece işeme başlangıcında Terminal (sadece işeme sonunda

33 Ürolojide Ateş Erkeklerde ateşe neden olan ürogenital enfeksiyonlar 1.Akut Piyelonefrit 2.Ksantogranülomatöz PN 3.Amfizematöz PN 4.Perirenal/Renal abse 5.Pyonefroz 6.Akut Prostatit 7.Akut Epididimorşit Kadınlarda ateşe neden olan ürogenital enfeksiyonlar ürogenital enfeksiyonlar 1.Akut Piyelonefrit 2.Ksantogranülomatöz PN 3.Amfizematöz PN 4.Perirenal/Renal abse 5.Pyonefroz

34 AKUT Piyelonefrit  Böbrek parankim ve pelvis enfek.  Tedavi edilmez ise skar ve fonks. kaybı  KRY  ETYOLOJİ:*E.Coli (%80) *Proteus,Kleb,Pseud, Enterobakter, Staf. diğer patojenler *Proteus,Kleb,Pseud, Enterobakter, Staf. diğer patojenler *Asendan enf. *Asendan enf.

35 AKUT Piyelonefrit AKUT Piyelonefrit  Klinik Bulgular: * Ateş *Terleme-Titreme * Ateş *Terleme-Titreme *Yan ağrısı (KVAH) *Bulantı-kusma *Yan ağrısı (KVAH) *Bulantı-kusma *Sistitizm bulguları *Sistitizm bulguları *Taşikardi *Taşikardi *Abdominal distansiyon *Abdominal distansiyon

36 Laboratuvar  Lökositoz  Sedimantasyon   CRP   PY’da sola kayma  TİT (Piyüri,bakteriüri,hematüri,silendir)  İdrar kültürü (+)

37 Radyoloji  İVP **Fonksiyonel gecikme *Obstrüksiyon bulguları  Abdominal US  CT :72 satte ateş düşmez ise  Ga-67 Radyonüklid İnceleme

38 Ayırıcı Tanı  Akut Sistit  A.Pankreatit  A.Kolesistit  A.Apendisit  Divertikülit  Bazal pnömoni  Zona zoster

39 Komplikasyonlar  Skarlaşma  Böbrek absesi  Sepsis ve septik şok  Amfizamatöz piyelonefrit

40 Hospitalizasyon Endikasyonları  Gebelik  Ürosepsis  65 yaş   Düşkün, oral antibiyotik alamayan hastalar  Tedaviye yanıt alınamayan hastalar

41 TEDAVİ  Yatak istirihati  Hidrasyon  Analjezik,antipiretik,antiemetik  Antibiyotik: Komplike olgularda 3 hafta,nonkomplike olgularda 2 hafta

42 Renal ABSE  Böbrek parankiminde pürülan madde birikimi  Etken Gr(-) enterokoklar, stafilokoklar  En önemli tanı aracı CT  Tedavi : Drenaj + antibiyotik

43 Perinefrik ABSE  Gerota fasyasını aşmayan parankim dışındaki dokularda pürülan madde birikimi  Diyabet ve taş öyküsü sık  Renal abse ve travmalar sonrası hematom veya ürinomun enfekte olması sonrası gelişebilir

44 Amfizematöz PİYELONEFRİT  Diyabet, obstüksiyon, taş, papiller nekrozda sık  Mortalite %45  En sık etken E.Coli  CT’ de böbrek lok.da gaz (+)

45 Kronik PİYELONEFRİT  İnterstisiyel nefrit, reflü nefropatisi, kronik atrofik piyelonefriti içerir  Küçük skarlı atrofik böbrek  Semptom ve FM bulguları hafif  Bakteriyemi,HT,enfeksiyon taşı gibi komplikasyonlar

46 Ksantogranülomatöz PİYELONEFRİT  Tüm böbrek enf.’larının %1’i  %70 taş, %15 DM var  En sık etken proteus ve E.Coli  Mikroskopik incelemede lipit yüklü makrofajlardan oluşan ksantom h.leri (+)  Ateş (2/3),ağrı,kilo kayıbı,taş öyküsü ve HT(%20),anemi,lökositoz, renal kitle

47 Ksantogranülomatöz PİYELONEFRİT  En önemli Tetkik yöntemi CT  Ayırıcı tanı; RCC,Tbc,Piyonefroz  Tedavi: NEFREKTOMİ

48 AKUT Bakteriyel Sistit  En sık etken üropatojenler; E.Coli,proteus,klebs, staf  Vaginal akıntı ve Sistosel kolaylaştırıcı faktörler  Komplikasyonlar * Üst üriner sisteme asendan yayılım * Üst üriner sisteme asendan yayılım *Prostatit, epididimit *Prostatit, epididimit

49 Semptomlar  Pollakiüri * Noktüri  Dizüri *Urgency  Hematüri  Çocuklarda E. Nokturna  Suprapubik ağrı  ATEŞ genellikle yok!

50 AKUT Bakteriyel Sistit  Tedavi: antibiyoterapi ve semptomatik tedavi

51 KRONİK Bakteriyel Sistitler *Devamlılık gösteren yada yılda 3 veya daha fazla tekrarlayan arada asemptomatik bakteriüri devreleri gösteren mesane enfeksiyonu *Devamlılık gösteren yada yılda 3 veya daha fazla tekrarlayan arada asemptomatik bakteriüri devreleri gösteren mesane enfeksiyonu  Mesane ödemli, eritemli yer yer ülsere. İleri evrede detrüsör etkilenirse kontrakte MESANE

52 KRONİK Bakteriyel Sistitler  Etyoloji ve semptomlar akut sistitle aynı  Komplikasyonlar; *Taş *Prostatit *Taş *Prostatit *Epididimit *VUR *Epididimit *VUR *Kontrakte mesane *Kontrakte mesane *Mallakoplaki  Skuamöz hücreli ca *Mallakoplaki  Skuamöz hücreli ca

53 AYIRICI Tanı  Tbc Sistiti  Radyasyon Sistiti  İnterstistel Sistit STERİL PYÜRİ  Eosinofilik Sistit  Kimyasal sisitit  Prostatit, üretrovajinit  Psikosomatik sendromlar

54 ÜRETRAL Sendrom  Genellikle cinsel yönden aktif kadınlarda görülen üropatoloji saptanmayan uzun süreli inatçı suprapubik ağrı, sırt ağrısı,dizüri, urgency,urge inkontinans yakınmaları ile seyreden sendrom  Teşhis Ürolojik+Jinekolojik+Nörolojik

55 ÜRETRAL Sendrom  TEDAVİ:*Üretral dilatasyon *Gümüş Nitratla Mesane instilasyonu *Gümüş Nitratla Mesane instilasyonu *Mesane eğitimi *Mesane eğitimi *Psikoterapi *Psikoterapi *Ürodinamik bozukluklarda antikolinerjik,  bloker,miyorölaksan *Ürodinamik bozukluklarda antikolinerjik,  bloker,miyorölaksan

56 PROSTATİTLER  Ürogenital yakınmaların %25’i  Erkelerin %50’i bir dönemde prostatit geçirmekte  Prostatitler *Akut bakteriyel prostatit *Akut bakteriyel prostatit *Prostat absesi *Prostat absesi *Kronik bakteriyel prostatit *Kronik bakteriyel prostatit *Abakteriyel prostatitler *Abakteriyel prostatitler

57 Akut Bakteriyel Prostatitler  En sık etken E.Coli,pseudomonas,strep.faecalis  Ateş,titreme,bel/perineal ağrı, pollakiüri,urgency,dizüri,halsizlik, artralji,miyalji,infravezikal obs. bulguları mevcut  Lökositoz,piyüri.bakteriüri,hematüri  Stamey Meares testi

58 Komplikasyonlar  Retansiyon  Abse  Sistit  Piyelonefrit  Epididimit  Sepsis

59 TEDAVİ  Kinolonlar,TMP-SMX,Aminoglikozit, Ampisilin  İnfravezikal obs.   bloker  Semptomatik tedavi-diyet  Tedavi en az 30 gün

60 Kronik Bakteriyel Prostatitler  Etken genelde birden çok. E.Coli (%80),staf,strep,difteroid,strep.faecalis  Klinik bulgular a.prostatitle aynı  DRE’de prostat normal ya da düzensiz  Ayırıcı tanı;üretrit,sistit,anal fissür,hemoroid ile yapılmalı  Stamey Meares testi

61 Kronik Bakteriyel Prostatitler  TEDAVİ:*TMP-SMX ile 3-6 ay *Kinolonlar 4-6 hafta *Kinolonlar 4-6 hafta *prostatta taş veya pseud. Varsa 100mg nitrofurantoin ile uzun süreli tedavi *prostatta taş veya pseud. Varsa 100mg nitrofurantoin ile uzun süreli tedavi *Semptomatik  bloker *Semptomatik  bloker *Cerrahi tedavi *Cerrahi tedavi

62 AKUT Epididimoorşit  Etyoloji:*Kabakulak (parotitden 3-4 gün sonra ), *Piyojenik enf.’lar :E.Coli,Kleb, Pseud, Staf, Strep *Piyojenik enf.’lar :E.Coli,Kleb, Pseud, Staf, Strep *Granulomatöz orşit *Granulomatöz orşit *Travmatik orşit *Travmatik orşit *Sistemik enf.’lar:Tbc,brucella, influenza, lepra,tifo,fungus,difteri, rubella,sifiliz, amibiazis *Sistemik enf.’lar:Tbc,brucella, influenza, lepra,tifo,fungus,difteri, rubella,sifiliz, amibiazis

63  KLİNİK Bulgular:Testiste ağrı ve şişlik, *Ateş, bulantı, kusma *Ateş, bulantı, kusma *Şiş ödemli ve hiperemik skrotum *Şiş ödemli ve hiperemik skrotum *Testis palpasyonda büyük, sert ve ağrılı *Testis palpasyonda büyük, sert ve ağrılı *Üriner semptom eşlik edebilir. *Üriner semptom eşlik edebilir.

64 Ayırıcı Tanı  A. Epididimit  Spermatik kord torsiyonu  Testis tm.  Travma  Bruselloz

65 Komplikasyonlar  Atrofi: %30 spermatogenez bozukluğu  Bilateral patolojilerde kalıcı sterilite  Androjenik aktivite normal

66 TEDAVİ  Piyojenik orşitlerde; antibiotik  Granülomatöz orşitlerde; prednizolon 1-1.5mg/kg  Kabakulak orşitlerinde;*Korda lidokain enj *İnterferon  2a ve 2b *İnterferon  2a ve 2b *GnRH analoğu *GnRH analoğu Analjezik,anipiretik,skrotal elevasyon,yatak istirihati

67 Gonore; seksüel geçişli bir mikroorganizma olan Neisseria Gonorrhea ’nın müköz membran yüzeylerindeki pürülan inflamasyonudur. Tüm müköz membranlar tutulabilir GONOKOKSİK ÜRETRİT

68 Enfeksiyon etkeni bakteri ; gonokok (Neisseria gonorrhoeae) hareketsiz, kahve çekirdeği şeklinde ikiz diplokok

69 Gram negatif İnkübasyon dönemi genelde 3-10 gün arasında değişir. Başlangıçta nötrofillerin içinde bulunmasına karşın, kronikleştikçe ekstrasellüler olur.

70 Perinatal geçiş Genitoüriner mukozaya maruz kalma sonucu oluşan neonatal göz enfeksiyonlarının profilaksisi standarttır.

71 Patofizyoloji: Neisseria gonorrhoeae, hemen her zaman cinsel ilişki ile bulaşır. Gonokokların meatus mukozasına tutunması ile enfeksiyon başlar. İltihab yayılarak ön uretra mukozasında ilerler. Hücre içi bakteriler, daha sonra iyi kanlanan subepitelyal dokuya geçer. Primer olarak erkeklerde üretrit ve kadınlarda endoservisit şeklindedir.

72 Periuretral enfiltrasyon, sklerozis ile sonlanırsa uzun seneler sonra ortaya çıkan sekonder darlıklar oluşur. Eksternal sfinkter, ön uretradaki iltihabın arka uretraya geçmesine kolay kolay izin vermez. Böylece gonore, ön uretraya sınırlı bir enfeksiyon olarak kalır.

73 Genital enfeksiyonları takiben yaklaşık %1 oranında dissemine gonokokkal enfeksiyon (DGİ) görülür. Semptomlar; rash, ateş, artralji, migratuvar poliartrit, septik artrit, endokardit veya menenjittir.

74 Gonorenin ana belirtisi pürülan, kirli koyu yeşil, sarı renkli uretral akıntıdır. Başlangıçta uretrada yanma eksternal meatusta kızarıklık müko-pürülan bir akıntı İki üç gün sonra işerken yanma hissi ağrılı ereksiyon

75 Eksternal meatustan gelen pürülan uretral akıntı İç çamaşırlarda bıraktığı tipik lekeler Tanı

76 Uretral akıntı, öncelikle boyasız ve serum fizyolojik ile sulandırılarak trikomonas yönünden incelenmeli, daha sonra bakteriyolojik yönden gram ve metilen mavisi ile boyanarak incelemeye alınmalıdır. Tipik intrasellüler diplokokların görülmesi durumunda, kültür yapmaya bile gerek kalmaz. Kültür özellikle farengial ve rektal hastalığı olanlarda gereklidir. Kuru ortamda gonokoklar hızla öldüğünden örnek, %10'luk CO 2 ‘li ortamda ekilmelidir (sulandırılmış çukulata agar) Kültür belirli durumlarda kullanılır.  Klinik tanı açık değilse  Tedaviye rağmen sonuç elde edilemiyorsa

77 Neisserie gonorrhoeae dışındaki etkenlerle olan basit uretra enfeksiyonudur. Uretrit olgularının yaklaşık %50'den çoğunu oluşturur. Sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan erkekler arasında sıkça rastlanır. Chlamydia trachomatis Ureplasma urealyticum Mycoplasma Hominis NONGONOKOKSİK ÜRETRİTLER

78 Hem klamidya enfeksiyonu hem de gonorenin birlikte olduğu uretrit olgusunda, N. gonorrehoeae'nın inkübasyon dönemi kısa olduğu için, önce gonoreye özgü akıntıya uygulanan tedaviden sonra, gonokoksik olmayan uretrit tablosu ortaya çıkabilir. Gonoreli olguların yaklaşık %15-35'inde nongonokoksik uretritin de birlikte olduğu bir gerçektir Diğer yandan akut uretritli erkeklerin %20-30'unda uretral akıntı kültüründe N.gonorehoeae, C.trachomatis veya U.urealyticum üretilememektediri

79 Saydam, beyazımsı uretral akıntı başlıca yakınma nedenidir. Genellikle uretral akıntı azdır Meatal kabuklanma veya iç çamaşırda iz bırakan akıntı, sabah ilk idrardan önceye sınırlı kalır Bazan akıntı olmaksızın yalnız uretral kaşıntıdan ve dizüriden yakınmalar vardırSaydam, beyazımsı uretral akıntı başlıca yakınma nedenidir. Genellikle uretral akıntı azdır Meatal kabuklanma veya iç çamaşırda iz bırakan akıntı, sabah ilk idrardan önceye sınırlı kalır Bazan akıntı olmaksızın yalnız uretral kaşıntıdan ve dizüriden yakınmalar vardır

80 Özenle sorulduğunda hastaların çoğunun öncesinde 7-21 gün arasında geçen süreçte, kuşkulu bir cinsel ilişki öyküsü öğrenilir. Servikal klamidya enfeksiyonu bulunan kadınla ilişkide bulunanlarda asemptomatik enfeksiyon olasılığı yüksektir Tedavi edilmese bile yakınmalar, hastaların yaklaşık yarısında 1-3 ay içinde geriler ve kaybolur. Bu yüzden asemptomatik hastaların kaçta kaçının enfeksiyon etkenini taşıdığı ve potansiyel enfeksiyon kaynağı olduğu tartışma konusudur.

81 Kuşkulu durumda sabah idrarının ilk bölümünün mikroskopik incelenmesinde uretrite uyan bulgular saptanır. Gram boyası ile boyanan uretral sürüntünün, immersiyon mikroskobuyla incelenmesinde, her görme alanından 4'ten çok polimorf nüveli lökosit varlığı uretrit için kanıt sayılır. Aynı şekilde asemptomatik klamidya uretritinde gram boyalı sürüntünün incelenmesinde de lökositler görülür.

82 C. trachomatis için en iyi kültür örneği, 2-3 cm. uretra içi sürüntüden elde edilir. Bu amaç için kalsiyum alginatlı veya pamuk uçlu eküvyon yerine dakron uçlu olanı kullanılır. Hücre dışı klamidya cisimciklerinin tanımlanmasına dayanan floresan konjuge monoklonal antikor kullanımıyla C. trachomatis uretrit tanısı yarım saatta alınmaktadır.


"GENİTOÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI SEMPTOMLAR VE TANI YÖNTEMLERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AB." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları