Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ"— Sunum transkripti:

1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

2 YMM TARAFINDAN YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ
İlgili Mevzuat Hükümleri Meslek Mensubunca Rapor Düzenlenebilecek/Düzenlenemeyecek İşler İhale Konusu İşlerde Yeterli İşçilik Tutarının Tespit Edilmesi Özel Nitelikli İnşaat İşlerinde Yeterli İşçilik Tutarının Tespit Edilmesi Ortak Hükümler Örnekler Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

3 İlgili Mevzuat Hükümleri

4 Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi MADDE 59 ……………
(4) İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabilir. (6) Kurumca belirlenen usûl ve esaslara aykırı hareket ederek Kurum zararına sebebiyet verdiği anlaşılan serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra düzenleyecekleri raporlar Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler, Kurumun bu nedenle uğradığı zarardan işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, bunlar hakkında, genel hükümlere göre Kurumun takip hakkı saklıdır. Meslek mensupları, işverenlerin devamlı işyerlerinin sigortalıları ile yaptıkları işler ile Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan yukarıdaki işler hakkında inceleme yapamazlar. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

5 «Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik» Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı ile idarî para cezalarının uygulanmasının usul ve esasları, meslek mensuplarının düzenleyecekleri rapordan doğan sorumlulukları belirtilmiştir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

6 «Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ» Tebliğ ile Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak asgari işçilik oranlarının belirlenmesi ve bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterler düzenlenmiştir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

7 «Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ» Tebliğ ile her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen birim maliyet tutarları yayımlanır Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

8 Asgari işçilik uygulaması iki temel mantık üzerine kuruludur.
Kanun koyucu, bir taraftan, özel bina inşaatları ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için; Ruhsat ve ruhsat niteliğindeki belgeleri verme yetkisine haiz merciilere, bu belgeleri verdikleri gerçek kişi veya tüzel kişilere ait tescile ilişkin bilgilerin belli süre içinde (5510/11-6.fık. uyarınca 1 ay) SGK ya bildirilmesi yükümlülüğünü getirirken; diğer taraftan, yapı kullanma izin belgesi verilmesi aşamasında da bu belgeleri vermeye yetkili makamlara, ilgililerin SGK ya borçlarının bulunmadığına dair belge ibraz edilmeden bu belgelerin verilmemesinin takibi sorumluluğunu getirmiştir. (90/5) İhale konusu işlerde de kanun kapsamındaki kuruluşlar, ihale ile verdikleri işlerin üstlenicileri ile ilgili bilgileri 5510 sk md. 1. fıkrası uyarınca 15 gün içinde SGK ya bildirilmesi ile ayrıca, her hak ediş ödemesinde ve iş bitiminde de işverenlere ait teminatların iade edilmesi aşamasında SGK ya borçlarının bulunmadığına dair belgenin ibraz edilmesini isteme ile görevlendirilmiş aksi taktirde hak edişlerin ödenmemesi ve teminatların iade edilmemesi ile yetkilendirilmiş/ yükümlendirmiştir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

9 Meslek Mensuplarınca Rapor Düzenlenebilecek İşler

10 Meslek Mensuplarınca Rapor Düzenlenebilecek İşler
İhale Konusu İşlerde Yeterli İşçilik Tutarının Tespit Edilmesi Özel Nitelikli İnşaat İşlerinde Yeterli İşçilik Tutarının Tespit edilmesi Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

11 Meslek Mensubunca Rapor Düzenlenemeyecek İşler
1-Hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işler, 2-Tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri, 3- Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine ilişkin işler 4-İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan inşaat işyerleri ile tamamlanmamış bina inşaatı işyerleri hakkında yeterli işçiliğin tespiti için rapor düzenleyemezler. Ayrıca, İşverenin veya alt işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren ve alt işveren için veya kendilerinin, boşanmış dahi olsa eşinin usul ve fürundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında da rapor düzenleyemezler. Kurum Yönetim Kurulumuzun 03/12/2010 tarih 2010/282 sayılı kararı ile SMMM‘ lerin, istihkak veya maliyet tutarı TL dan fazla ise rapor düzenleyemeyeceğine, YMM’ ler için ise ise böyle bir sınırın aranmayacağına karar verilmiştir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

12 İhale Konusu İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması

13 İhale Konusu İşlerde Yeterli İşçilik Tutarının Tespiti
«Asgari işçilik uygulaması» Uygulama kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için APHB ile bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarları toplamının, o işyeri için hesaplanan bildirilmesi gereken işçilik tutarı ile karşılaştırılması ve bildirilen işçilik tutarlarının, bildirilmesi gereken işçilik tutarından eksik çıktığı durumlarda, aradaki fark tutar priminin tahsil edilmesidir. «Yeterli işçiliğin tespitinde kullanılacak matrah» İhale makamı tarafından ödenen toplam hakediş tutarı ile fiyat farkı ve akreditif bedeli toplamıdır. Matrah tespitinde Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmemektedir. «Akreditif bedel»  finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, yine belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir «Asgari işçilik oranı» Bu matrah üzerine uygulanacak oran ise ihale konusu iş için “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” de belirtilen orandır. Tespit edilen yeterli işçilik miktarından, varsa salt işçilik fatura tutarları ile yine varsa prime esas kazancın üst sınırı aşan ödemeler düşülerek işverenin bildirilmesi gereken yeterli işçilik miktarı belirlenmektedir. «Değerlendirmeye esas hakediş miktarı» Meslek mensubu tarafından yapılan araştırmada, (KDV hariç);malzeme fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli ile ihale makamınca müteahhide kısmen malzeme verilmesi ve bu malzemelerin bedelinin belirlenerek toplam hakedişe dahil edilebilmesi durumunda belirlenen malzeme bedeli tutarı da dahil edilerek bulunan matrahtan, varsa malzemeli işçilik içeren faturalarının düşülmesi ile bulunmaktadır. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

14 İhale Konusu İşlerde Yeterli İşçilik Tutarının Tespit Edilmesi
İşin sözleşmesinde çalıştırılacak işçi sayısı belli ise, öncelikle bu işçilerin sigortalılık niteliği, ücretlerinin işyeri kayıtlarına usulüne uygun olarak intikal ettirilip ettirilmediği, ayrıca bunların prime esas kazançları ile prim ödeme gün sayılarının Kuruma eksiksiz bildirilmiş olup olmadığı tespit edilir. Bu tespit sonucunda düzenlenecek raporda, sözleşmede çalıştırılması öngörülen işçi sayısı nazara alınarak, işyeri kayıtlarından çalıştırıldığı tespit edilen işçiler ile ücretlerine aylar itibarıyla yer verilir. İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi hâlinde, inceleme, işverenin bu husustaki yazılı isteğini ayrıca Kuruma dilekçe ile bildirmek kaydıyla, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılır. İhale makamınca, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması hâlinde , döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır. Yeterli işçilik tespit yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, tarihe kadar bildirilen işçilik miktarı dikkate alınmaktadır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra bildirilen primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları yeterli işçiliğin tespitinde dikkate alınmaz. Fiilen işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, resmî belge ile kanıtlanması istenebilir, kanıtlanamaması hâlinde, ihale makamının bildirmiş olduğu tarihlere itibar edilerek işlem yapılır. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

15 Özel Nitelikli İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Uygulaması

16 Özel Nitelikli İnşaat İşlerinde Yeterli İşçilik Tutarının Tespit Edilmesi
«Asgari İşçilik Oranı» özel nitelikteki inşaat işi için “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” de belirtilen orandır. «Bina maliyeti» belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatında yazılı olan yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunur. «Asgari işçilik tutarı» Özel bina inşaatlarında binanın toplam maliyet bedeline, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle bulunan miktarın, işin bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile kıyaslanması ile elde edilen tutardır. « İlişiksizlik belgesinin verilmesi» İşin faaliyet süresi içinde Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari işçilik miktarı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun tespiti hâlinde, durum açıklanarak ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin rapor düzenlenir. «Birim maliyet» Her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilerek «Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ» ile Resmi Gazete’de yayımlanır. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

17 Özel Nitelikli İnşaat İşlerinde Yeterli İşçilik Tutarının Tespit Edilmesi
Meslek mensubu tarafından yeterli işçiliğin tespiti aşamasında özel bina inşaatlarında Öncelikle bulunabiliyor ve yüksekse defter maliyetleri, Defter maliyetinin tespit edilememesi veya düşük kalması halinde yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunan inşaat maliyet bedelleri İnşaat ruhsatnamesinde belirtilen inşaat sınıf veya grubundan yüksek ya da yüzölçümünden daha fazla yapıldığı anlaşılan inşaatlarda tespit edilen sınıf veya grup yahut yüzölçümü esas alınır. Bina inşaat maliyetine, arsa tutarı ve proje bedeli dahil edilmez. Özel bina inşaatı işyerlerinde inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İnşaatın başladığı ve bitirildiği tarih işverence resmî makamlardan alınacak belge ile kanıtlanır. Yasal süre içinde tescil edilmemiş olan inşaatın başladığı tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabul edilir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

18 Özel Nitelikli İnşaat İşlerinde Yeterli İşçilik Tutarının Tespit Edilmesi
Başladığı yıl içinde bitirilen inşaatın maliyet hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyeti kullanılırken, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınarak inşaat maliyeti hesaplanmaktadır. Başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesabında bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınması ilk olarak tarihinde uygulanmaya başlanılmıştır. Anılan tarihten önce ortalama maliyet esası dikkate alınarak inşaat maliyeti hesaplanıyordu. Yani inşaatın 5 yıl sürmesi halinde, yapı sınıf ve grubu dikkate alınarak tespit edilen beş yıllık birim maliyetleri toplanıp beşe bölünmesi sonucu birim maliyet bulunmakta idi. Yapımına tarihinden sonra başlanılan veya 01/01/2003 tarihinden sonra başlandığı halde tarihinden sonra bitirilen binaların maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 107 maddesi dayanak olarak hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile de bu uygulamaya paralel hükümlerle devam edilmiştir. Yeni uygulamada da inşaat kaç yıl sürerse sürsün (başlandığı yılda bitirilenler hariç) inşaatın bitim tarihinden önceki yapı ve sınıf grubuna uyan birim maliyet bedeli, inşaatın m2’si ile çarpılarak inşaat maliyeti bulunmaktadır. İnşaata ait birim maliyet bedeli, «Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ» inde belirtilmemiş ise tebliğde kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli dikkate alınır. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

19 Ortak Hükümler

20 Faturaların incelenmesi
Faturalar, üç grupta değerlendirilebilir 1- Malzemeli işçilik içeren ödemeler 2- Nakliye ödemeleri 3- Salt işçilik içeren ödemeler Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

21 FATURALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
İncelemede faturalardaki ödemelerin katma değer vergisi dışındaki tutarları esas alınır. Faturalar VUK’a göre uygun nizamda ve zamanında düzenlenmiş olmalıdır. Faturayı düzenleyen firmanın SGK işyeri sicil numarası, vergi dairesi ve numarası ile Bağ-Kur numarası fatura üzerinde belirtilmelidir. Faturanın asgari işçilik yapılan iş için düzenlendiği açıkça belirtilmeli, herhangi bir tereddüde mahal verilmemelidir. Faturaların ihale veya bina inşaat süreci içinde düzenlenmesi gerekir. Nakliye ile ilgili faturalarda nakliye gideri ayrı yazılmalı, “kum ve nakliye” şeklinde yazılmamalıdır. Salt işçilik faturalarında işçiliğin nasıl yapıldığı, faturayı düzenleyen firmanın işçiliği yapabilecek nitelikte kayıtlı sigortalısının olup olmadığı, gibi hususlarla ilgili ön inceleme yapılmalıdır. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

22 Malzemeli İşçilik İçeren Faturalar
KDV’siz Malzemeli işçilik faturaları, özel bina inşaatında inşaat maliyetinden ihale konusu işte ise toplam istihkaktan düşülür. Bu faturalar; Aracılar tarafından yapılan işler hariç olmak üzere, Ünitesi ve işyeri sicil numarası belirtilmek kaydıyla; işin bazı bölümlerini yapan Kanun kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerinin yanında sigortalı çalıştırmadan bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarı, Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yapılan nakliye ödemeleri, Fatura ve gider belgelerinde kayıtlı tutarların, bu belgelerden yapıldığı anlaşılan işlere karşılık alınan hakediş raporu ile ödenen tutarlardan fazla olması durumunda, aşan kısım incelemede dikkate alınmaz. Aracıların yaptığı işe karşılık olarak işverene kestiği faturalarındaki tutarlar istihkaktan veya bina maliyetinden düşülmez. Örnek: Çelik konstrüksiyon montaj ve imalatı faturası malzemeli işçilik olarak değerlendirilmelidir. İşyerinin Kanun kapsamına alınış tarihinden önceki işçilik içermeyen malzeme bedelleri (fayans, kalebodur, pvc cam, kapı, elektrik tesisatı, çatı kaplama malzemesi gibi)malzemeli işçilik olarak hesaba dahil edilmemelidir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

23 İstihkak veya bina maliyet bedelinden düşülür
Nakliye Faturaları İstihkak veya bina maliyet bedelinden düşülür Faturada, malzemeli işçilik faturalarının aksine, malzeme bedeli ile nakliye bedeli ayrı ayrı gösterilmiş olmalıdır. Aksi halde hiç dikkate alınamaz İstihkak raporundaki nakliye tutarları ile kıyaslanmalıdır. Aşan kısmı istihkak/maliyetten düşülemez. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

24 Salt İşçilik Ödemeleri
Malzeme içermeyen ödemelerdir İstihkaktan veya maliyetten değil, istihkak veya maliyet bedelinden malzemeli işçilik ve nakliyeyi içeren ödemelerin düşülmesini müteakip hesaplanan bakiye istihkak veya maliyet bedeline asgari işçilik oranı uygulandıktan sonra bulunan kazançlar toplamından (SPEK) düşülür 5510/82. maddeye göre belirlenen üst sınırı aşan ücretler de aynı şekilde dikkate alınır. Örnek: Yapı denetim hizmet bedeli içeren faturalar, proje ve mühendislik hizmetleri salt işçilik faturası olarak değerlendirilmemelidir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

25 Faturalar Nasıl Düşülür?
Örnek: İstihkak tutarı : TL Malz.işçilik+Nakliye ödeme. : TL Bakiye istihkak : TL İşçilik oranı % 10 ise, x%10= Spek ile kıyaslama, Kuruma yeterli işçilik bildirilmemiş ise bu defa, Salt işçilik+Tavan üstü ücret : TL ise =  bildirilmesi gereken… Bildirilen TL ise, TL fark için dilekçe alınarak ek tahakkuk yapılacak ve borcun tahsiline başvurulacaktır. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

26 Raporların Düzenlenmesi
(Ek-1 ve Ek-2) Sosyal Güvenlik Kurumundan İlişiksizlik Belgesi Alınması için , Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Tarafından; «Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik» ekindeki Rapor kapağı (Ek-1) Rapor kapağına ilişik Rapor (Ek-2) düzenlenir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

27 Raporların Düzenlenmesi
(Ek-2) Raporun başlangıcındaki GENEL BİLGİLER kısmında; yasal defterlerin ilgili olduğu yıllara, ücret ödeme bordroları, prim belgeleri ile işe giriş bildirgeleri, muhtasar beyannameleri, işveren ile idare arasındaki sözleşmeler ve geçici-kesin kabul tutanaklarının incelendiği belirtilecektir Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

28 Raporların Düzenlenmesi
(Ek-2) USUL İNCELEMELERİ kısmına; işyeri kayıtlarındaki ücretlere, sigortalı sayılarına, prim ödeme gün sayılarına, prim belgelerinin süresinde verilmiş olup olmadığına, işyeri kayıtlarının geçerlilik durumuna, primlerin ödenip ödenmediğine, işyeri kayıtlarına gider olarak yazılıp yazılmadığına, ücret ve diğer ödemelerin tamamından prim kesilip kesilmediğine vs. yer verilecektir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

29 Raporların Düzenlenmesi
(Ek-2) Raporun HESAP İNCELEMELERİ kısmına; işin başlama ve bitiş tarihlerine, faaliyet süresine, KDV hariç, istihkak-maliyet bedeline, faturalı ödemelere, maliyetin tespit şekline, fiil türleri ve ipc tutarlarına, vs. yer verilmiş olup olmadığı kontrol edilecektir. Raporun SONUÇ kısmına ise ilişiksizlik belgesi verilip verilmeyeceği belirtilerek tarih atılarak imzalanacaktır Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

30 Raporların Düzenlenmesi
(Ek-3) Meslek mensuplarının, Düzenledikleri raporun her sayfasını paraflamaları Rapora, rapor tarihinden önceki üç ay içinde bağlı oldukları meslek odasından alınan Sosyal Güvenlik Kurumundan İlişiksizlik Belgesi Alınmasına İlişkin Rapor Düzenleyecek Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlere Ait Faaliyet Belgesini (Ek-3) eklemeleri İşverenle yaptıkları sözleşmenin aslını veya aslı görülmek kaydıyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezince onaylı bir suretini eklemeleri Aracılar ile işverenler arasında düzenlenmiş olan sözleşmeleri de rapora eklenmeleri Gerekmektedir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

31 Raporların Düzenlenmesi
(Ek-4) İhaleli işler için Meslek mensupları tarafından ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin düzenlenecek raporlar; «Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik» eki Ek-1 ve Ek-2 de kayıtlı raporlara Eklenecek İhaleli İşlere Ait Hesaplama Cetvelinin (Ek-4) bilgisayar ortamında düzenlenmesi ile oluşturulur. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

32 Raporların Düzenlenmesi
(Ek-5) Özel bina inşaatı işyerleri için Meslek mensupları tarafından ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin düzenlenecek raporlar; «Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik» eki Ek-1 ve Ek-2 de kayıtlı raporlara Eklenecek Özel Bina inşaatlarına Ait Hesaplama Cetvelinin (Ek-5) bilgisayar ortamında düzenlenmesi ile oluşturulur. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

33 Raporların Düzenlenmesi
Rapor üç nüsha düzenlenerek, Bir nüshası meslek mensubunca dilekçe ekinde ilgili üniteye verilir. Bir nüshası işverene verilir. Bir nüshası da raporu düzenleyen meslek mensubu tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere, Kuruma verildiği tarihten itibaren beş yıl süre ile saklanır. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

34 Meslek Mensuplarınca Düzenlenen Raporların Kurumca İncelenmesi
5510 sayılı Kanun ve «Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik» hükümlerin uygun olmayan, silinti veya kazıntı bulunan, eksiklik veya maddi hata tespit edilen raporlar, belirtilen şekle uygun hâle getirilmek üzere gerekçeleri de belirtilerek yazı ekinde meslek mensubuna iade edilir. Meslek mensubu, gerekli düzeltmeleri yazının tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içinde yaparak düzenleyeceği ek raporu ilgili üniteye intikal ettirir. Ek raporda da eksikliğin veya maddi hatanın giderilmemesi durumunda, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılmayacağı bir yazıyla işverene ve raporu düzenleyen meslek mensubuna bildirilir. Ek raporun verilmemesi, eksiklik veya maddi hatanın düzeltilmemiş olması, yapılan düzeltmenin yetersiz bulunması ya da meslek mensubunca, raporunun eksiksiz veya hatasız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, rapor ile rapora konu işe ilişkin tüm belgeler ilgili ünite tarafından, inceleme yapılmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilir Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

35 Meslek Mensuplarının Sorumluluğu
Meslek mensupları, gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek SGK’yı zarara uğratırlar ise oluşan zarardan işveren ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Bu durumda ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılır. Düzenledikleri rapor ile zarara sebebiyet verdiği, tespit edilen meslek mensupların tarafından daha sonra düzenlenen raporlar dikkate alınmaz Meslek mensuplarının şirket hâlinde çalışması durumunda, düzenlenecek raporlardan doğacak cezai ve malî sorumluluk raporu düzenleyen meslek mensubuna aittir. İşverenlerin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları ile raporu düzenleyen meslek mensubunun aynı kişiler olmaması gerekir. Aksi halde bu tür raporlara göre işlem yapılamayacağı, raporu düzenleyen meslek mensubuna bildirilecektir. Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

36 Örnekler

37 Fatura Bedeli( KDV hariç )
Örnek 1: (İhale Konusu İş) İşyerinin, Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü tarafınca düzenlenen İstanbul Edirne arası otoyolları ve bağlantı yollarının trafik işaretleme ihale işin yüklenicisi olduğu, söz konusu ihaleli işi 01/04/2006 tarihinde başlayıp, 30/11/2006 tarihinde bitirdiği, ihale sonucu ,85 TL hak ediş ödemesi aldığı tespit edilmiştir Alınan Hakedişler Fatura Tarihi Ve No. Yapılan iş Fatura Bedeli( KDV hariç ) Yevmiye No 17/11/ FT 1. No'lu Hak ediş Bedeli ,30 16 21/12/ FT 2. No'lu Hak ediş Bedeli ,10 39 18/05/ FT 3. No'lu Hak ediş Bedeli ,45 53 Saptanan İşçilik Ödemeleri Yıl/Ay Brüt Ücret (YTL) S.P.E.K. (TL) Çalışma gün sayısı Sigortalı sayısı Yevmiye madde no. 2006-4 6.903,00 390 13 37 2006-5 69 2006-6 94 2006-7 6.389,70 361 108 2006-8 5.628,60 318 11 118 2006-9 4.796,70 271 10 129 4.531,20 256 9 142 3.964,80 224 8 155 Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

38 Örnek 1: (İhale Konusu İş)
Malzemeli İşçilik Faturaları Fatura Verenin Adı Soyadı-Unvanı Adresi Tel. Nosu Fatura Gün Sayısı Fatura Tutarı-TL (KDV Hariç) Faturanın İçeriği Sicil Numarası-Vergi Dairesi ve Vergi No. Yevmiye Maddesi X. San. Ve Tic. A.Ş. Kurtköy Pendik/İSTANBUL 02/11/ 55.750,00 Yol Çizginin Makine ile Silinmesi Pendik V.D 144 Y Ltd. Tci. Erenköy Kadıköy/İSTANBUL 27/12/ 41.339,00 Yol Çizgi Çizim İşi (Makine ile) KadıköyV.D 47 Z San. Ve Tic. A.Ş. 25/11/ 84.415,00 Pendik V.D 21 j. San. Ve Tic. A.Ş. 10.250 Yol Çizgi İşinde Çalışan İşçi Ücretleri 12 E Ltd. Tci.. Erenköy Kadıköy/İSTANBUL 5.000 31 Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

39 İNCELEME İLE İLGİLİ BİLGİLER
1) Toplam Hakediş Tutarı ,85 2) Faturalı Ödemeler ,00 a) Malzemeli İşçilik Toplamı ,00 b) Salt İşçilik Toplamı 15.250,00 3) Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) Üst Sınırı Üzerinde Yapılan Ödemeler —- DEĞERLENDİRME A- Değerlendirmeye Esas Hakediş Tutarı (1 – 2a) ,85-181,504,00= ,85 TL B- Uygulanacak İşçilik Oranı (%) 6 C- Kuruma Bildirilmesi Gerekli En Az İşçilik Miktarı (A x B) – (2b + 3) ( ,85 x %6 )– (15.250,00 +0) = ,45 TL D- Kuruma Bildirilen SPEK Toplamı TL E- Bildirim Eksiği-Fazlası Eksik: (C – D) 75.802, ,00= ,45 TL Fazla: (D – C) Örnek 1: (ihale Konusu iş) Yapılan değerlendirme sonucu, işyeri için ,45 TL eksik işçilik bildiriminde bulunulduğu saptanmıştır /../20.. …………………………………………………. SMM – YMM İmza Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

40 İNCELEME İLE İLGİLİ BİLGİLER
1) Toplam Hakediş Tutarı 2) Faturalı Ödemeler a) Malzemeli İşçilik Toplamı b) Salt İşçilik Toplamı 3) Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) Üst Sınırı Üzerinde Yapılan Ödemeler —- DEĞERLENDİRME A- Değerlendirmeye Esas Hakediş Tutarı (1 – 2a) – = B- Uygulanacak İşçilik Oranı (%) 13 (Bakım ve Onarım İşleri) C- Kuruma Bildirilmesi Gerekli En Az İşçilik Miktarı (A x B) – (2b + 3) ( x %13 )– ( ) = D- Kuruma Bildirilen SPEK Toplamı E- Bildirim Eksiği-Fazlası Eksik: (C – D) – = TL Fazla: (D – C) Örnek 2: (ihale Konusu iş) X ltd şti ihale yolu ile aldığı “binanın tadilat işini”, 1/10/ /5/2009 tarihleri arasında tamamlayarak toplam TL (KDV hariç) hakediş almıştır. Yapılana araştırmada TL tutarında malzemeli işçilik, TL tutarından salt işçilik faturaları tespit edilmiştir. Anılan ihale konusu iş nedeniyle SGK’ya TL SPEK bildiriminde bulunulmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda yeterli işçilik tutarı yandaki tablo kullanılarak hesaplanacaktır. Yapılan değerlendirme sonucu, işyeri için TL eksik işçilik bildiriminde bulunulduğu saptanmıştır /../20.. …………………………………………………. SMM – YMM İmza Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

41 İNCELEME İLE İLGİLİ BİLGİLER
Örnek 3: (Özel Nitelikli İnşaat İşi) Bay (x) tarafından yapılan 4000 m2 özel bina inşaatı 1/1/ /5/2009 döneminde tamamlanmıştır. İnşaat ruhsatında yapının sınıfı 3/B’dir (2009 yılında 3/B sınıfın birim maliyeti 498.-TLdir)İnşaatın yapım aşamasında TL tutarında malzemeli işçilik faturası bulunmaktadır. İnşaat nedeniyle bay (x) SGK’ya toplam TL prime esas kazanç bildirmiştir. Ayrıca yapılan araştırmada 5000TL tutarında prime esas kazancın üst sınırını aşan ödemeler bulunduğu varsayalım. Bu durumda hesaplama yandaki tablo kullanılarak hesaplanacaktır. İNCELEME İLE İLGİLİ BİLGİLER 1) Toplam Çalışma Süresi 151 GÜN 2) Yapının Sınıfı ve Grubu 3/ B 3) Toplam İnşaat Alanı (m2) 4000 4) Birim Maliyet Bedeli (m2) 498,00 TL 5) Faturalı Ödemeler TL a) Malzemeli İşçilik Toplamı b) Salt İşçilik Toplamı 6) Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) Üst Sınırı Üzerinde Yapılan Ödemeler 5.000TL DEĞERLENDİRME A- Tüm Yapı Maliyeti (3 x 4 – 5a) (4000x 498) – = B- Uygulanacak İşçilik Oranı (%) 9 C- Kuruma Bildirilmesi Gerekli En Az İşçilik Miktarı (A x B)–(5b + 6) ( x %9) – ( ) = D- Kuruma Bildirilen SPEK Toplamı E- Bildirim Eksiği-Fazlası Eksik: (C – D) = Fazla: (D – C) Yapılan değerlendirme sonucu, işyeri için, TL eksik– işçilik bildiriminde bulunulduğu saptanmıştır. ../. ./20.. …………………………………………………. SMM – YMM İmza Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

42 İNCELEME İLE İLGİLİ BİLGİLER
Örnek 4: (Özel Nitelikli İnşaat İşi) X isimli işverenin mesken amaçlı olarak yaptığı özel bina inşaatında 07/10/2006 tarihinde sigortalı çalıştırılmaya başlandığı, 01/04/2007 tarihi itibariyle sigortalı bildirimine son verildiği, söz konusu inşaatın yüz ölçümünün 570m2, yapı sınıf ve grubunun 3/A olduğu, tespit edilmiştir İNCELEME İLE İLGİLİ BİLGİLER 1) Toplam Çalışma Süresi 176 GÜN 2) Yapının Sınıfı ve Grubu 3/ A 3) Toplam İnşaat Alanı (m2) 570 4) Birim Maliyet Bedeli (m2) 334 TL 5) Faturalı Ödemeler 38.000TL a) Malzemeli İşçilik Toplamı b) Salt İşçilik Toplamı 6) Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) Üst Sınırı Üzerinde Yapılan Ödemeler __ DEĞERLENDİRME A- Tüm Yapı Maliyeti (3 x 4 – 5a) (570x 334) – = ,00 B- Uygulanacak İşçilik Oranı (%) 9 C- Kuruma Bildirilmesi Gerekli En Az İşçilik Miktarı (A x B)–(5b + 6) ( x %9) – (0 +0) = ,20 D- Kuruma Bildirilen SPEK Toplamı 11.000 E- Bildirim Eksiği-Fazlası Eksik: (C – D) 13.714, = 2.714,20 Fazla: (D – C) Yapılan değerlendirme sonucu, işyeri için, 2.714,20 TL eksik– işçilik bildiriminde bulunulduğu saptanmıştır. ../. ./20.. …………………………………………………. SMM – YMM İmza Aralık 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

43 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı
…. Teşekkürler Mustafa YILMAZ Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Mayıs 2014 Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları