Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Muhasebe Sistemi 24 Aralık ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE Sayı : 25326

2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

3 Yapılan Çalışmalar Ne Sağlayacak ?
Kapsama giren kurumlarda, Muhasebe birliği sağlanacak, Hesapların konsolidasyonu mümkün olabilecek, Bütün mali işlemler muhasebe sisteminde izlenecek, Maddi duran varlıklar kayıt altına alınacak, Alacaklar ve işlemiş faiz alacakları doğru bir şekilde izlenebilecek, Vade yapısı, dönemsellik ve süreklilik esasları uygulanabilecek. Böylece, Devlet borçları ve işlemiş faiz borçları izlenebilecek,

4 ÇALIŞMALARA KATILIM MALİYE BAKANLIĞI 1-MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-KURUM VE KURULUŞLAR

5 Muhasebat Genel Müdürlüğünce Yapılacak işlemler
1- Uygun görüş vermek 2- Eğitim ve Danışmanlık 3- Yazılım

6 Bu Düzenlemeler Yapılırken
1-Muhasebat Genel Müdürlüğünce hazırlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine, 2-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Hazırlanan ABS’ye, sayılı Kanun kapsamında hazırlanan ikincil mevzuat düzenlemelerine, uyulacaktır.

7 MALİ KONTROL SİSTEMİ REFORMLARI İÇİN AB STANDARTLAR
MALİ KONTROL SÜRECİNİ TANIMLAYAN BİR YASA AMACA UYGUN İÇ KONTROL SİSTEM VE YÖNTEMLERİ -Muhasebe ve Raporlama Standartları ile Politika Belgesi -Otomasyona Dayalı Muhasebe -Fonların Denetimini Ortaya Koyan Mekanizma -Ödeme Ve Taahhütler Üzerinde Ön Mali Kontrol -İhale Kontrol Sistemi -Kamu Gelirleri Kontrolü FONKSİYONEL OLARAK BAĞIMSIZ BİR İÇ DENETİM USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARI ÖNLEYİCİ BİR MEKANİZMA

8 AB’YE ÜYE ÜLKELERDE MALİ KONTROL
KUZEY MODELİ (İNGİLTERE, HOLLANDA, İSVEÇ, DANİMARKA) -YÖNETİM SORUMLULUĞU ANLAYIŞI HAKİMDİR. -KURUMUN MALİ KONTROL SİSTEMİNE KURUM DIŞINDAN MÜDAHALE YOKTUR. GÜNEY MODELİ (FRANSA, PORTEKİZ, İSPANYA, YUNANİSTAN) -DENETİM HARCAMACI KURULUŞ DIŞINDA ÖRGÜTLENMİŞTİR. -MALİYE BAKANLIĞI VE BENZERİ İDARELERİN MÜDAHALESİ VARDIR.

9 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM ÇALIŞMALARI
8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORUNDA 2001, 2002, 2003 YILLARI PROGRAMLARINDA ULUSAL PROGRAMDA (2001),(2003) KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNDE IMF’YE VERİLEN NİYET MEKTUPLARINDA TÜRKİYE’DE SAYDAMLIĞIN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANINDA 59. HÜKÜMET PROGRAMINDA VE ACİL EYLEM PLANINDA ELEŞTİRİLEN KONULARDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLERE YER VERİLMİŞTİR.

10 KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİM
4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BÜTÇE KODLAMA YAPISI MUHASEBE SİSTEMİ 5217 SAYILI ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEK KANUNU SAYIŞTAY KANUN TASARISI PERSONEL KANUNU TASARISI

11 Kamuda muhasebe birliğini sağlamak üzere
Yapılan Çalışmalar Kamuda muhasebe birliğini sağlamak üzere Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerini, Özel Bütçeli İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, Mahalli İdareleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarını, Kapsayan, -Çerçeve hesap planını, -Standartları -Raporlamaya ilişkin esasları düzenleyen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Taslağı hazırlandı.

12 ÇALIŞMALAR 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sayılı Kanunun 5018 sayılı Kanuna işlenmeyen maddeleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13 ÇALIŞMALAR 2 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği ( tarih ve sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14 5018 sayılı Kanunun Amacı: Madde-1; Bu kanunun amacı,
Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, Ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, Hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, Kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, Kamu bütçelerinin hazırlanmasını, Uygulanmasını, Tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, Raporlanmasını ve malî kontrolü, düzenlemektir.

15

16 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
MALİ YÖNETİM VE BÜTÇENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTEDİR ORTA VADELİ HARCAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÇOK YILLI BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTEDİR HESAP VEREBİLİRLİK VE MALİ SAYDAMLIK SAĞLANMAKTADIR KAYNAKLARIN ETKİLİ EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASI İLKESİ GETİRİLMEKTEDİR KAMUDA MUHASEBE BİRLİĞİ SAĞLANMAKTA VE MALİ İSTATİSTİKLERİN YAYIMLANMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR İÇ KONTROL SİSTEMİ KURULMAKTADIR İÇ DENETİM SİSTEMİ KURULMAKTADIR SAYIŞTAY’IN DENETİM KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

17 HESAP VEREBİLİRLİK SAĞLANMAKTADIR.
MALİ AÇIDAN HESAP VEREBİLİRLİK; HÜKÜMETİN, KAMU İDARELERİNİN VE MALİ YÖNETİMDE GÖREVLİ OLANLARIN KAMU KAYNAKLARININ ELDE EDİLMESİ, YÖNETİMİ VE KULLANILMASINDA YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLER İLE İŞ VE İŞLEMLERİ NEDENİYLE HİYERARŞİK ÜSTLERİNE, DENETİM VE DEĞERLENDİRME YAPMAKLA GÖREVLİ KURULUŞA (SAYIŞTAY), PARLAMENTOYA VE KAMUOYUNA HESAP VERMELERİDİR. HESAP VERME SORUMLULUĞU İDARİ BİR SORUMLULUKTUR. HESAP VERME SORUMLULUĞUNUN GEREĞİ ESAS İTİBARİYLE RAPORLAMAYLA YERİNE GETİRİLMEKTEDİR. BU AMAÇLA KANUNDA; GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIN AÇIK OLARAK TANIMLANMASI KAYNAKLARIN ELDE EDİLMESİ, KULLANILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN BELİRLENMESİ KAMU İDARELERİNİN FAALİYET RAPORU DÜZENLEMELERİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

18 MALİ SAYDAMLIK TÜM GELİR VE GİDERLERİN BÜTÇELERDE YER ALMASI
KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BÜTÇELER DIŞINDA BÜTÇE YAPILMAMASI STRATEJİK PLANLAR, BÜTÇELER, KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLERİN KAMUOYUNA AÇIK OLMASI KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAP VE FAALİYET RAPORLARI DÜZENLEMEK SURETİYLE YETKİLİ MERCİLERİ VE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMELERİ AMAÇLANMIŞTIR

19 BÜTÇE KODLAMASI İHTİYACI
DEVLET FAALİYETLERİ İLE BU FAALİYETLERİN MİLLİ EKONOMİNİN GENELİ VEYA BÖLÜMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ İÇİN UYGUN BİR BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İHTİYAÇ DUYULUR.

20 BÜTÇE SSK Başkanlığı bütçesinin tip ve sınıflandırılması 1. Kurumsal, 2. Fonksiyonel, 3. Finansman, 4. Ekonomik olmak üzere 4 gruba ayrılır.

21 BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ - ÖRNEK

22 STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU (DPT) PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME REHBERİ (MALİYE BAKANLIĞI) BÜTÇELERİN STRATEJİK PLANLARA DAYANDIRILMASI BÜTÇELERİN STRATEJİK PLANLARDA YER ALAN MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLARLA UYUMLU OLMASI BÜTÇELERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS DENETİMLERİNİN BU GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ RAPORLAMA

23 Kalkınma planı ve programlar
Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Hükümet politikaları Kalkınma planı ve programlar Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan İdare stratejik planı Performans hedeflerinin belirlenmesi İdare ve birim performans programları İdare Bütçesi İdare ve birim faaliyet raporları Performans değerlendirmesi ve denetimi Faaliyet/Projelerin belirlenmesi Birim ve İdare Performans Programının hazırlanması Kaynak İhtiyacının belirlenmesi Performans Göstergelerinin belirlenmesi

24 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ

25 İta amiri, Sayman, Tahakkuk Memuru ünvanları kaldırılmış, yerine yeni görev ve ünvanlar getirilmiş.
Üst yönetici Harcama yetkilisi Muhasebe yetkilisi Muhasebe yetkilisi yardımcısı Muhasebe yetkilisi mutemedi Gerçekleştirme görevlileri Mali hizmetler birimi başkanı / yöneticisi Mali hizmet uzmanı (5436 sayılı Kanunla Getirildi) Mali kontrol yetkilisi (5436 sayılı Kanunla Kaldırıldı) İç denetçiler

26 ÜST YÖNETİCİ Kanunun 11.maddesinde,üst yöneticiler;
Bakanlıklarda müsteşar, Diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, İl özel idarelerinde vali, Belediyelerde belediye başkanı, üst yönetici olarak sayılmıştır.

27 ÜST YÖNETİCİLER Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi, malî kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler.

28 Harcama Birimi Tanımlar Başlıklı 3.Madde;
k) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

29 Sosyal Güvenlik Kurumlarında Harcama Yetkilileri
Teşkilat Yapısı Üst Yönetici Bütçeyle Ödenek Tahsis Edilen Harcama Birimi Harcama Yetkilisi Kurum Başkan Kurul Başkanlığı Genel Müdürlük Müstakil Daire Başkanlığı Savunma Uzmanlığı Hukuk Müşavirliği Uzmanlık Kurul Başkanı Genel Müdür Daire Başkanı Savunma Uzmanı Hukuk Müşaviri Uzman Daire Başkanlığı Sivil Savunma Birimi Sivil Savunma Uzmanı

30 MERKEZ DIŞI BİRİMLERDE HARCAMA YETKİLİLERİ GÖREV UNVANLARI
Ödenek Gönderme Belgesiyle Ödenek Gönderilen Birim Harcama Yetkilisi Bölge Müdürlükleri veya eşdeğer birimler Bölge Müdürü veya eşdeğer yetkili İl Müdürlükleri veya eşdeğer birimler İl Müdürü veya eşdeğer yetkili İlçe Müdürlükleri  veya eşdeğer birimler İlçe Müdürü veya eşdeğer yetkili

31 Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
Madde 31. – (Değişik:5436 s.K.md.1) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

32 Harcama Yetkisi Devredilebilir.
Madde-31 Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

33 Harcama Yetkisinin Devri
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Tarihli Mükerrer R.G. Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin; - Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, - Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine, kısmen veya tamamen devredebilirler.

34 Harcama Yetkisinin Devri
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Tarihli Mükerrer R.G. Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında YTL, yapım işlerinde ise YTL, aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

35 Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:
Yetki devri yazılı olmak zorundadır. Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

36 Harcama Yetkilisinin Görevde Olmaması
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Tarihli Mükerrer R.G. Harcama yetkilisinin; kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma, ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.

37 Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Tarihli Mükerrer R.G. Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli idarelerde ise İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir. Uygun görüş talep yazılarında, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilme gerekçesine ayrıntılı olarak yer verilir. Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.

38 Harcama Yetkilisinin Harcama Yapma Sınırı
Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

39 Harcama talimatı ve sorumluluk
MADDE 32.- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

40 Harcama yetkililerinin sorumluluğu
Madde-32: Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

41 İdarenin bütününü ilgilendiren harcamalar
Madde-60: Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir.

42 Gerçekleştirme işinin başka birimce yapılması
Madde-60: Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi, üst yöneticinin onayıyla, bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.

43 Gerçekleştirme görevlileri
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ( Tarihli Mükerrer R.G.) Ön malî kontrol süreci Madde 12- Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır.

44 HARCAMA YETKİLİSİ VE “ÖDEME EMRİ”
33.maddede, Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin “Ödeme Emri” belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanacağı açıklanmıştır.

45 HARCAMA TALİMATI VE SORUMLULUK
Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

46 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri
Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; malî hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluşur.

47 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri
Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

48 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri
Kamu idarelerinin malî hizmetler birimi yöneticisi ile malî kontrol yetkilisi ve muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Sertifika alamayanlar kamu idarelerinde bu kadrolara atanamazlar.

49 İLGİLİ MEVZUAT LİNKLERİ

50


"S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları