Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Antisepsi ve Ameliyathane Kuralları Dr. Esin DO Ğ ANTEK İ N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Antisepsi ve Ameliyathane Kuralları Dr. Esin DO Ğ ANTEK İ N."— Sunum transkripti:

1 + Antisepsi ve Ameliyathane Kuralları Dr. Esin DO Ğ ANTEK İ N

2 +

3 + Terminoloji Sterilizasyon; bir madde yada cismin birlikte bulundu ğ u tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif ş ekillerinden arındırılması i ş lemi Dezenfeksiyon; bir madde yada cismin birlikte bulundu ğ u patojen mikroorganizmalardan arındırılması i ş lemi Pastörizasyon; belirli ısı derecelerinde yapılan ve daha çok süt, süt ürünleri ve meyve suları için uygulanan dezenfeksiyon i ş lemi

4 + Terminoloji-2 Antisepsi; özellikle vücudun yüzeysel dokuları (deri ve mukozalar) ve lezyonların kimyasal maddeler kullanılarak patojen mikroorganizmalardan temizlenmesi i ş lemi Dezenfektan; dezenfeksiyon i ş leminde kullanılan kimyasal maddeler Antiseptik; antisepsi i ş leminde kullanılan kimyasal maddeler

5 +

6 + STER İ L İ ZASYON Mikroorganizmaların vejetatif ve spor ş ekillerinin, fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmesi i ş lemi Ölüm; üreme (büyüme ve bölünme) yetene ğ inin tekrar kazanılamayacak ş ekilde kaybedilmesi Sterilizasyon teorik olarak kesin ve mutlak anlamlı olan bir i ş lemdir Bir cisim veya ortam ya sterildir veya de ğ ildir

7 STER İ L İ ZASYON Fiziksel YöntemlerKimyasal yöntemler IsıFiltrasyonI ş ınlama Etilenoksit Nemli ısı ile – Kaynatma – Buhar – Tindalizasyon Kuru ısı ile – Yakma – Alevden geçirme – Kuru sıcak hava

8 + DEZENFEKS İ YON Bir madde yada cismin birlikte bulundu ğ u patojen mikroorganizmalardan arındırılması i ş lemi Bir ortamdaki mikroorganizmaların temizlik ile azaltılmasından, sterilizasyona kadar geni ş bir spektruma sahiptir Amaç; muhtemel bir enfeksiyonun ba ş lamasını engellemek için ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip mikroorganizmaları tür ve sayıca azaltmak, yok etmek veya uzakla ş tırmak (mikrobiyal dekontaminasyon)

9 + Ameliyathanede meydana gelecek bula ş maya neden olan ba ş lıca etkenler: 1.Hastanın kendisi 2.Ameliyat sırasında kullanılan araçlar 3.Ameliyat ekibi ve ameliyathane personeli

10 + Ameliyathane ic ̧ erisinde; ye ş il kıyafet giyilmeli, kep takılmalı, ameliyat sırasında maske takılmalı, Ameliyathane ic ̧ erisinde giyilen ye ş il kıyafetlere; kan veya sekresyon sıc ̧ radıgında, enfekte hasta ile temas oldugunda gu ̈ nde en az bir kez kıyafetler degistirilmeli, Ye ş il kıyafetler hastane dı ş ında giyilmemeli, Ye ş il kıyafetler ile hastane ic ̧ inde gezerken u ̈ zerine beyaz o ̈ nlu ̈ k giyilmeli ve o ̈ nü kapatılmalı, Yo ğ un bakım u ̈ nitelerine girerken ye ş il kıyafetler u ̈ zerine mavi o ̈ nlu ̈ kler giyilmeli, o ̈ nü kapatılmalı ve yo ğ un bakım u ̈ nitesinden c ̧ ıkarken c ̧ ıkartılmalıdır.

11 +

12 + Ameliyathane ana kapısında kırmızı galo ş giyilmeli, Ameliyathane personeli yo ğ un bakım u ̈ niteleri ve tuvaletlerin kapısında mavi galo ş giymeli ve buralardan c ̧ ıkarken c ̧ ıkartmalı, Ameliyathane ana kapısından dı ş arıya kırmızı galo ş ile c ̧ ıkılmamalıdır.

13 + Ameliyathane odasında ki ş i sayısı mu ̈ mku ̈ n olan en az ki ş iyle sınırlandırılmalı, Ameliyathane odasına en fazla iki o ̈ ğ renci alınmalı, Ameliyat ba ş ladıktan sonra mu ̈ mku ̈ n oldu ğ u kadar giri ş c ̧ ıkı ş lar olmamalı ve kapılar ac ̧ ılmamalıdır.

14 +

15 +

16 + Cerrahi el yıkama tekni ğ i Eldeki tu ̈ m takılar c ̧ ıkarılır. Otomatik olarak, dirsekle veya d i z le musluk ac ̧ ılır. Ilık su sabunu daha iyi köpu ̈ rtu ̈ r ve bu nedenle suyun ısısı ılık olacak ş ekilde ayarlanır. Cilt u ̈ zerindeki florayı uzakla ş tırmak amacıyla sec ̧ ilen klorheksidin glukonat ya da providon iyot gibi bir antiseptik ajandan 15-25 ml alınır ve 3-5 dakika olacak ş ekilde eller yıkanır.

17 + El yıkamaya parmak uc ̧ larından dairesel ş ekilde ba ş lanır ve dirse ğ e kadar yıkanır. Ilk yıkamada tercihen bir tarafı su ̈ nger di ğ er tarafı fırc ̧ a ş eklinde olan tek kullanımlık cerrahi fırc ̧ alar kullanılarak, tırnaklara ve eldeki oluklara dikkat edilerek hafifc ̧ e fırc ̧ alama yapılır. Cilt bu ̈ tu ̈ nlu ̈ ğ ü bozulabilece ğ i ic ̧ in tırnakların altı dı ş ında cilt fırc ̧ alanmamalıdır. Eller dirsek seviyesinde tutularak, su a ş a ğ ı do ğ ru drene olacak ş ekilde her iki kol ayrı ayrı durulanır. Musluk otomatik de ğ ilse dirsek veya dizle kapatılır. Her el ic ̧ in steril havlu kullanarak eller ayrı olarak kurulanır. Eller bel seviyesinde tutularak hic ̧ bir ş eye dokunmadan steril eldiven giyilir.

18


"+ Antisepsi ve Ameliyathane Kuralları Dr. Esin DO Ğ ANTEK İ N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları