Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞANLIURFA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI BRİFİNG 2014 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞANLIURFA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI BRİFİNG 2014 1."— Sunum transkripti:

1 ŞANLIURFA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI BRİFİNG 2014 1

2 2 BAŞLIKLAR A- GENEL BİLGİ B- BİRİMLERİN İŞLEYİŞİ VE YATIRIMLAR C- OSB(ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ) D- KUDEB(KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI E- SORUNLAR

3 A-GENEL BİLGİ 1-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Kuruluşu On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 12.12.2012 tarih ve 6360 sayılı kanun ile kamu kurum ve kuruluşların yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Valiliğe bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. 2-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilatı MADDE 4 – (1) Başkanlık aşağıda belirtilen teknik ve idari müdürlüklerden oluşur. (2) Başkanlık teknik müdürlükleri; a) Yatırım İzleme Müdürlüğü. b) Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü. c) Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü. ç) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü. (3) Başkanlık idari müdürlükleri; a) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü. b) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 3

4 VALİ BAŞKAN (VALİ/VALİ YARDIMCISI) Başkanlık Teknik Müdürlükleri Yatırım İzleme Müdürlüğü Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Başkanlık İdari Müdürlükleri İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 2.1-Teşkilat Şeması 4

5 3-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 3.1-Yatırım İzleme Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek, 3.2-Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Denetim, araştırma ve inceleme işlerini yürütmek üzere yapılacak görevlendirilmelere ilişkin onayları hazırlamak, yazışmaları yapmak ve gerekli diğer işlemleri yürütmek, İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek, Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteğin denetlenmesi ve izlenmesine ilişkin iş ve işlemler sonucunda elde edilen görüş, tespit veya raporları değerlendirmek ve başkana sunmak, 3.3-112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Bünyesinde, diğer illerde ise Valilik bünyesinde kurulan 112 Acil Çağrı merkezleri Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak vb. iş ve işlemlerinden sorumludur. 5

6 3.4-Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır: İldeki kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyona ilişkin hizmetleri yürütmek, İl düzeyinde plan-program uygulamalarına ilişkin kurumlar arası eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını yürütmek, yürütülmesine katkı sağlamak ve bu çalışmaları izlemek, İlin ekonomik, sosyal, kültür ve turizm potansiyelini ortaya koymak amacıyla veri toplamak, analiz etmek ve raporlamak veya bu işleri yaptırmak, 3.5- İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının her türlü ihtiyaçlarını Başkanın onayıyla karşılamak, Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların alımı ile bunların bakım ve onarımını yapmak, 3.6-Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 6360 sayılı Kanun gereğince; Şanlıurfa İli dâhilinde bulunan Madenciliğe dayalı tesislere 1 inci 2 ‘nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek, Valiliğimizin sorumluluk alanı içerisindeki işyerlerinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte belirlenen görevleri yerine getirmek. 6

7 4- Mevcut Personel Durumu 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasına Dair Kanunla İlimiz YİKOB’a 85, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 27 kadro ihdas edilmiştir. BİRİMKADROLUGEÇİCİHİZMET ALIMIKADROLU İŞÇİTOPLAM BOŞ KADRO Yatırım İzleme Müdürlüğü. 61012129 Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü. 12--3 Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü. 111-3 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü. -1-127 İdari ve Mali İşler Müdürlüğü. 11104227 Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü. 5-2310 TOPLAM24 197388 Tablo 1-Şanlıurfa YİKOB Personel Durumu -- Şanlıurfa YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Personel İşleri sorumlusundan alınmıştır. 7 YİKOB’da boş kadro 88 olmakla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi dışındaki birimler için kadro sayısı birim bazında belirtilmemiş.

8 5- Hizmet Binası Başkanlığımız Valilik Hükümet Konağının 3. katında 30 odada hizmet vermektedir. Oda sayısının yetersiz olmasından dolayı bazı personelimiz 2. katta Başkanlığımıza tahsis edilen odalarda hizmet vermektedir.. 8

9 B-BİRİMLERİN GENEL İŞLEYİŞİ VE YATIRIMLAR 1- İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Müdürlük 12 kadrolu 10 geçici ve 4 hizmet alımı personeli ile 12 odada hizmet vermektedir. Genel olarak Kamu kurum ve kuruluşları ve Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların alımı ile bunların bakım ve onarımını yapıp, Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak birimlerin faaliyetlerinin elektronik ortamda yürütebilmesi için gerekli çalışmaları ve birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet ağını kurulması ve internet sitesinin (www.sanliurfayikob.gov.tr) güncel tutulması ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.www.sanliurfayikob.gov.tr 9

10 2-Yatırım İzleme Müdürlüğünü Müdürlük Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek, Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteği koordine etmek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek, İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre verilerek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin verilen sürede gerçekleşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir. 10

11 ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİNDEN YİKOB’A AKTARILMIŞ OLAN BİTEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARA AİT İCMAL TABLOSU BAKANLIK PROJE ADEDİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 4 SAĞLIK BAKANLIĞI 8 KALKINMA BAKANLIĞI 7 ADALET BAKANLIĞI 1 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1 ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIUĞI 1 KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI 7 İLLER BANKASI 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2 GENEL TOPLAM32 11 İl Özel İdaresinin Kapanmasıyla YİKOB’a 32 Yatırım Projesi devredildi. İl Özel İdaresinden YİKOB’a Devredilen Projeler Devam Eden Proje 7 Biten Proje Sayısı 11 İptal Edilen Proje 1 Durdurulan Proje 2 Geçici Kabul Aşamasında 4 Gecikti 2 Diğer 5 Toplam 32

12 12 31.12.2014 Yılsonu İtibariyle Yapılan/Yayınlanan İhaleler Yılsonu itibariyle 21 ihale yapıldı. Şuan 6 ihale yayında. EGİTİM S.No İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi ve Saati İhale Türü İhale Usulü 12014/170936 Şanlıurfa – Siverek Narlı Kaya Köyü 12 Derslikli Ortaokulu ve 1 Adet 4 Daireli Lojman ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı 09.01.2015 10:30YapımAçık 22014/137508 Akçakale Akşehrinç Köyü 12 Derslikli İlkokulu Ve 1 Adet 4 Daireli Lojman İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı 20.11.2014 10:30YapımAçık 32014/137445 Siverek Hanharabe Köyü 8 Derslikli İlkokulu ve 1 Adet 4 Daireli Lojman ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı 19.11.2014 14:30YapımAçık 42014/137209 Şanlıurfa Siverek Katır kuyu Köyü 8 Derslikli İlkokulu ve 1 Adet 4 Daireli Lojman ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı 19.11.2014 10:30YapımAçık 52014/137115 Siverek Altaylı Köyü 12 Derslikli Ortaokulu ve 1 Adet 4 Daireli Lojman ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı 18.11.2014 14:30YapımAçık 62014/136960 Şanlıurfa - Siverek Destek Köyü 8 Derslikli İlkokulu ve 1 Adet 4 Daireli Lojman ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaat 18.11.2014 10:30YapımAçık 72014/134780 Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Aşağı Göklü Köyü 16 Derslikli İlköğretim Okulu ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı 13.11.2014 14:30YapımAçık 82014/134728 Şanlıurfa Merkez Keskin Köyü 8 Derslikli İlkokulu ve 1 Adet 4 Daireli Lojman ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaat 13.11.2014 10:30YapımAçık 92014/127921 Şanlıurfa Merkez Kara Köprü Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 24 Derslikli Lise İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme 10.11.2014 14:30YapımAçık

13 13 SAĞLIK S no İhale Kayıt Numarası İhale Adıİhale Tarihi ve Saati İhale Türü İhale Usulü 12014/175572Şanlıurfa İli Viranşehir ilçesi Asm-Tsm Yapım İşi19.01.2015 14:30YapımAçık KÜLTÜR İŞLERİ S No İhale Kayıt Numarası İhale Adıİhale Tarihi ve Saati İhale Türü İhale Usulü 12014/178425Şanlıurfa İli Kültürel Mirası Tanıtım Ve Organizasyon30.01.2015 10:30HizmetAçık 22014/176465 Şanlıurfa Siverek Kalesi Rölöve,Restitüsyon, Restorasyon, Statik Sağlamlaştırma Ve Elektrik (Aydınlatma) Projelerinin hizmet alım işi 12.01.2015 14:30Hizmet4734 / 3-i 32014/115138 Budak Evinin Restorasyonu ile Abacı ve Budak evlerinin birleştirilmesi Uygulama Yapım İşi 09.10.2014 14:30Yapım4734 / 3-i 42014/87099Parmaksız Evi Restorasyon Uygulama Yapım İşi19.08.2014 10:30Yapım4734 / 3-i YOL YAPIMI S no İhale Kayıt Numarası İhale Adıİhale Tarihi ve Saati İhale Türü İhale Usulü 12014/148219Şanlıurfa Bozova İlçesi mahallelerinde Kilitli Parke Taş Döşeme28.11.2014 10:30YapımAçık 22014/147877 Şanlıurfa Siverek İlçesi Yenişehir Mah Sokaklarında Kilitli Parke Taş Döşeme 27.11.2014 14:30YapımAçık 32014/116534 Şanlıurfa Karaköprü Kaşmer dağı Askeri Hava Radar Tesisi yoluna ait 1Kat Sathi kaplama yapım işi 22.10.2014 10:30YapımAçık

14 14 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞLERİ S no İhale Kayıt Numarası İhale Adıİhale Tarihi ve Saati İhale Türü İhale Usulü 12014/159192 Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapım işi 26.12.2014 10:30YapımAçık 22014/109509 Şanlıurfa Paşa bağı mah 4104 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerinde kurulan Emniyet Müd Ek Hiz Binasında elektrik ve tesisat montajı (Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı) 16.09.2014 10:30YapımAçık 32014/65555 Şanlıurfa İli Eyyubi'ye İlçesi Uğurlu Mahallesi EDS Sistemi Yapım İşi 23.06.2014 14:00YapımAçık HİZMET ALIMI S.No İhale Kayıt Numarası İhale Adıİhale Tarihi ve Saati İhale Türü İhale Usulü 12014/176819 Şanlıurfa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Şanlıurfa Valiliği Hükümet Konağı’nın ihtiyacı olan personel çalıştırılmasına dayalı 20.01.2015 10:30HizmetAçık 22014/176617Temizlik Personeli22.01.2015 10:30HizmetAçık 32014/94005Temizlik ve Büro Personeli05.09.2014 10:30HizmetAçık 42014/761586 ADET MİMAR-MÜHENDİS04.08.2014 10:30HizmetAçık

15 15 DİĞER İŞLER S.No İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi ve Saati İhale Türü İhale Usulü 12014/169541 Şanlıurfa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım Yapım İşi 06.01.2015 10:30YapımAçık 22014/165417 Şanlıurfa Karaköprü Engelsiz Yaşam Ve Rehabilitasyon Merkezi Müd Doğalgaz Dönüşüm 15.12.2014 14:30YapımAçık 32014/79272 ŞANLIURFA VALİLİĞİ PROTOKOL GİRİŞİNE ARAÇ GÖLGELİĞİ VE YIKAMA YERİ YAPILMASI İŞİ 23.07.2014 10:30YapımAçık

16 3-Doğal Kaynaklar, Ruhsat Ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Müdürlük genel olarak aşağıda da belirtildiği gibi 6360, 5995 ve 3213 sayılı kanun ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir. 6360 sayılı Kanun gereğince; Şanlıurfa İli dâhilinde bulunan Madenciliğe dayalı tesislere 1 inci 2 ‘nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek, Valiliğimizin sorumluluk alanı içerisindeki işyerlerinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte belirlenen görevleri yerine getirmek, Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili Valiliğe verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak, 5995 sayılı Kanun ile değişik 3213 sayılı Maden kanununun ilgili maddelerine göre I (a) grubu madenlere işletme ruhsatı vermek ve denetlemek, 3213 Sayılı Maden Kanununa göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hammadde üretim izini vermek ve denetlemek, 3213 Sayılı Maden Kanununa göre 1(a) grubu ve hammadde üretim izinleri alanlarına teknik nezaretçi atanmaları ve istifaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 16

17 3213 SAYILI MADEN KANUNU'NA İSTİNADEN VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI (GSM) II (a) GrubuKALKER OCAĞI29 ADET II (a) GrubuBAZALT OCAĞI25 ADET KIRMA ELEME TESİSİ20 ADET II (b) GrubuDEKORATİF TAŞ3 ADET I (B) GrubuMARN OCAĞI1 ADET I (a) GrubuKUM - ÇAKIL OCAĞI1 ADET HAZIR BETON TESİSİ2 ADET TOPLAM81 ADET Başkanlığımız tarafından 6 adet (Madenciliğe Dayalı) İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (GSM) düzenlenmiştir. 3.1.1-Ruhsatların İlçelere Göre Dağılımı AKÇAKALE6 BİRECİK2 BOZOVA3 CEYLANPINAR3 EYYÜBİYE8 HALFETİ3 HALİLİYE13 HİLVAN3 HARRAN1 KARAKÖPRÜ24 SİVEREK7 SURUÇ2 VİRANŞEHİR6 3.1-Ruhsatlar 17

18 3.1.2-I (a) Grubu Madenler 3213 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 Sayılı Kanunun 05/06/2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra “Maden Kanunu’nun 1 (a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliği” 03/02/2005 tarih ve 25716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Maden Kanununda yapılan değişiklikler, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yönetmeliğe işlenmiştir. Maden Kanunu’nun 1 (a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince, İlimiz hudutları dahilinde (Ziyaret Mahallesi / Birecik) 1 adet 1 (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı bulunmaktadır. 18

19 3.2-Jeotermal 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda İlimiz hudutları dâhilinde, toplamda 12 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmiş, 1 adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı verilmiş ve 2014 yılında verilen 5 adet arama ruhsatı ruhsat sahiplerinin talebi üzerine iptal edilmiştir. MÜLGA İL ÖZEL İDARESİ5 MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSATI TOPLAM7 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İŞLETME RUHSATI : (ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADINA)1 19

20 C-OSB İlimiz İl Özel İdaresinin, 1. Organize Sanayi Bölgesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi, Birecik Organize Sanayi Bölgesi, Siverek Organize Sanayi Bölgesi, Suruç Organize Sanayi Bölgesi, Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Ortaklığı “6525 sayılı yasanın 25. maddesi gereğince” tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerde sahip olduğu tüm hak, yetki ve mükellefiyetler yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilmesine Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Tarafından 28.03.2014 tarih ve 3398 sayılı yazı ile karar verildi. OSB’lerdeki Hisselerimiz 1. OSB% 39,5 2. OSB% 43 Birecik OSB% 6 Suruç OSB% 3 Viranşehir OSB% 6 Siverek OSB% 6 Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Ortaklığı% 1 20

21 D-KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak üzere kısaca KUDEB olarak anılacak olan birimler kurulmuştur. KUDEB’in amacı: İlimizin turistik öneme sahip tarihi, kültürel değerleri restore ve rehabilite edilerek turizm sektörün hizmetine sunulmasını sağlamak, Turist sayısını ve konaklama süresini arttırmak, İstihdam olanakları yaratmak, İlimizin bir turizm çekim merkezine dönüştürülmesi için turizmin çeşitlendirilmesini sağlamaktır. 21

22 1-Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Projeleri 1.1-Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası Projesi Projenin amacı; Dünya’nın en eski kenti olan Şanlıurfa merkezdeki Sur içinde bulunan ve yaklaşık 5 km'lik alandaki tarihi dokunun korunarak mevcut mahalledeki sokakların dış cephelerinin iyileştirilmesi, turizme kazandırılıp, turizm alanında istihdam edilebilirliği artırmaktır. 22

23 1.2-Kültür Adası Projesi Sokak Cephe İyileştirmesi yapılacak bölgede bulunan Çulha, Yorgancı, Güllüoğlu sokağın çevrelediği 10 tescilli ve 1 adet tescilsiz evden oluşan ve kültür adası olarak bilinen tarihi dokusu bozulmamış alanı butik otel olarak örnek proje şeklinde hizmete koymak, ve bölgeyi cazibe merkezi haline getirmektir. 23

24 1.3-Kültürel Mirasın Tanıtımı Projesi Proje ile Göbeklitepe’nin, Tarihi Şanlıurfa Sokaklarının ve Şanlıurfa’nın tarihi ve doğal zenginliklerinin mevcut turizm potansiyelinin farklı etkinlik ve aktivitelerle tanıtımının sağlanması, turizm yatırımlarının hız kazanması, yerel halkın turizm ve kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda farkındalık kazanması, tur acentelerinin ilimizi gezileri içerisinde yer vermeleri gibi çıktılar ve sonuçlar elde edilmesi planlanmaktadır. Kültürel Mirasın Tanıtımı Projesi 2013-2014 Faaliyetleri 1) Şanlıurfa Genel Tanıtım Filmi 2) Şanlıurfa Sualtı Fotoğraf Çekimi 3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Siverek Bisiklet Turu 4) ITB Berlin Fuarı Katılımı 5) Emitt Fuarı Materyal Basımı 6) Şanlıurfa Genel Tanıtımı Cd ve Kitapçık Çoğaltımı 7) Berlin Göbeklitepe Konferansı Materyal Basımı 8) Kültür ve İnançlar Diyarı Şanlıurfa Kitabı Basımı 9) Göbeklitepe Sempozyumu İçin Simultane Çeviri Hizmet Alımı 24

25 2-YİKOB Tarafından Yapılan Restorasyon Çalışmaları 2.1-Buluntu Hoca Evi İşin Adı: Şanlıurfa Valiliği Buluntu Hoca Evi Restorasyon Uygulama Yapım İşi Kullanım Grubu: Tek Yapı Ölçeğinde Restorasyon Mülkiyet Durumu :Zeliha BULUNTU/ ŞURKAV a tahsisli 25

26 2.2-Parmaksız Evi İşin Adı: Şanlıurfa Merkez Parmaksız Evi Restorasyonu Kullanım Grubu: Tek Yapı Ölçeğinde Restorasyon Mülkiyet Durumu: YİKOB 26

27 2.3-Budak Evi İşin Adı: Budak Evinin Restorasyonu İle Abacı ve Budak Evinin Birleştirilmesi Uygulama Yapım İşi Kullanım Grubu: Tek Yapı Ölçeğinde Restorasyon Mülkiyet Durumu: YİKOB 27

28 E-SORUNLAR 1.Personel Ataması: Bakanlık tarafından kurumumuza tahsis edilen kadro sayısı 85 olduğu halde şu an kurumumuzda 25 kadrolu personel çalışmaktadır. 2.Hizmet Binası: Kurumumuz Valilik Hükümet Konağı 3. katında 30, oda sayısının yetersizliğinden dolayı 2. katta kurumumuza tahsis edilen 8 toplamda 38 odada personelimiz hizmet vermektedir. 3.Tüzel Kişilik ve Özel Bütçe: 28

29 TEŞEKKÜRLER 29


"ŞANLIURFA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI BRİFİNG 2014 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları