Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(2547 s. k md. 36) Maaş karşılığı haftalık ders y ü k ü, ö ğretim ü yeleri i ç in 10 saat, ö ğretim g ö revlileri ve okutmanlar i ç in 12 saattir. Ö ğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(2547 s. k md. 36) Maaş karşılığı haftalık ders y ü k ü, ö ğretim ü yeleri i ç in 10 saat, ö ğretim g ö revlileri ve okutmanlar i ç in 12 saattir. Ö ğretim."— Sunum transkripti:

1

2 (2547 s. k md. 36) Maaş karşılığı haftalık ders y ü k ü, ö ğretim ü yeleri i ç in 10 saat, ö ğretim g ö revlileri ve okutmanlar i ç in 12 saattir. Ö ğretim elemanları, haftalık ders y ü k ü n ü n dışında gerek kadrosunun bulunduğu, gerekse diğer y ü ksek ö ğretim kurumlarında, g ü z ve bahar yarı yıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak, ek ders ü creti ö denmek kaydıyla ders verebilir. Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer faaliyetler i ç in haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla ö ğretim elemanının toplam olarak ü cret karşılığı verebileceği ek ders; normal ö rg ü n ö ğretimde en ç ok 20 saat, ikinci ö ğretimde ise en ç ok 10 saattir. Buna g ö re ö ğretim elemanlarının toplam ders y ü k ü ve ek ders saatleri (saat/hafta) aşağıda belirtilmiştir. DERS Y Ü K Ü TESPİTİ VE EK DERS Ü CRETİ Ö DEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

3 DERS YÜKÜ VE EK DERS SAATLERİ TABLOSU Maksimum Ek Ders Saati Normal ÖrgünII.Örgün Eğitim Görev Haftalık Ders Genel UnvanlarıYüküMecburiİstekle Toplam Prof.10218103040 Doç.10416103040 Yrd.Doç.10812103040 Öğr.Gör.12 8103042 Okutman12 8103042

4 DERS YÜKÜ VE EK DERS SAATLERİ Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde, haftalık ders yükünü doldurmuş olmak koşulu aranmaz. Rektör, Rektör Yrd.dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz, Başhekimler, dekan yardımcıları enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür. (21/01/2010*5947/3 md.) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile bölüm başkanlığına Yükseköğretim Kanunda belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılan vekaleten görevlendirmeler haricinde söz konusu görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücreti karşılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

5 HAFTALIK DERS YÜKÜ DENKLİKLERİ Haftalık ders yükünün hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak şartıyla aşağıdaki denklikler esas alınır. Öğretim elemanın eğitim - öğretim faaliyetleri teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplanır. Her bir dersi (uzmanlık alan dersleri dahil) sadece teorik veya sadece uygulama olarak kategorize etmek mümkün olmadığından ve bazı derslerin hem teorik hem de uygulama bileşeni bulunabileceğinden derslerin içerikleri ve teorik/uygulama bileşenleri üniversite senatolarınca belirlenir ve üniversite kataloglarında duyurulur. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca üniversitelerin tıp veya diş hekimliği fakülteleri bünyesinde yürütülen uzmanlık eğitimlerinde, Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonlarınca belirlenen müfredata uygun olarak Anabilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan haftalık ders programı esas alınır.

6 TEORİK DERSLER Haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim - öğretim faaliyetleri olup, her ders saati bir ders yüküne eş değerdir. Bu dersler ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) düzeyde açılabilir. Benzer tez konularında çalışan lisansüstü öğrenciler için ilgili yönetmeliklere uygun olarak açılabilecek uzmanlık alan dersleri de yukarıdaki koşulları sağlamak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarı yıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

7 DİĞER FAALİYETLER Teorik dersler dışındaki tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsar. 1- Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuvar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her ders saati bir ders yüküdür. 2- Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat /hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır. 3- Lisansüstü eğitimde (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) tez danışmanlığı, her bir öğrenci için, 1 saat/ hafta ders yüküdür. Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dönem projesi danışmanlığı için aynı şekilde uygulama yapılır.(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21/11/2005 t.ve 26084 s. yazısıyla eklenen cümle). Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez ve dönem projesi(21/11/2005 t.ve 26084 s. yazıyla eklenen ibare) danışmalıklarından kazanabileceği azami ders yükü 10 saat/ hafta’yı geçemez. Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin (ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen emekli öğretim üyeleri dahil) öğrencinin danışmanlığına (ders ve tez dönemleri için) ilgili Yönetim Kurulunca atandığı tarihte başlar ve ilgili Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.

8 ARASINAV -Bir yarıyıl içinde yapılan her ara sınav karşılığı olarak derse kayıtlı öğrenci sayısına göre; Öğrenci SayısıDers Yükü 1 – 501 Saat 51 - 1002 saat 101 - 1503 saat 151 – 2004 saat 201 ve daha çok5 saat

9 - ders yükü sınavın yapıldığı haftanın ders yüküne aynen eklenir. -Ara sınavlar için öngörülen yük her bir dersin ara sınavı için haftada beş saati aşamaz. -Laboratuvar,uygulamalı dersler,güzel sanat ve beden eğitimi derslerindeki öğrencilerin yarı yıl içindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi de ara sınav olarak kabul edilir. -Ara sınavlar için öngörülen yükten doğan ek ders ücretleri,yalnızca ara sınavların veya ara sınav yerine geçen değerlendirmelerin yapıldığı hafta için ödenir.

10 EK DERS ÜCRETİ Ek ders ücreti, haftalık ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenir. Kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına normal örgün öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Bir öğretim elemanı hem normal örgün öğretimde, hem de ikinci öğretimde görev alıyorsa en çok otuz saate kadar (20 saati normal öğretim, 10 saati ikinci öğretim için olmak üzere) ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesaplanmasında, öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak, haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, toplam on saati aşan kısım için ek ders ücreti ödenmez. -Normal örgün öğretimde ders yükünün tamamlanamamış olması halinde ikinci öğretimde verilen ders ve faaliyetlerle söz konusu yükün tamamlanmasının sağlanması, -Haftalık zorunlu ders yükünün tamamlanmasından sonra öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınarak ek ders ücreti ödenmesi, - Haftalık zorunlu ders yükünün tamamlanmasından sonra ikinci öğretimde verilen ders ve faaliyetlerin azami 10 saati için ek ders ücreti ödenmesi ve 10 saatlik sınırı aşan kısmı için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmemesi, gerekmektedir.

11 ÖRNEK:1 Normal örgün öğretimde 16 saat teorik, ikinci öğretimde de 20 saat teorik ders veren bir öğretim görevlisine, haftalık 12 saat olan zorunlu ders yükünün normal örgün öğretimde verdiği derslerle tamamlandıktan sonra kalan 4 saati için normal ek ders ücreti, ikinci öğretimde verdiği 20 saatlik ders dolayısıyla da sadece 10 saati için bir katı fazlasıyla olmak üzere 14 saat ek ders ücreti ödenecek, ikinci öğretimden kalan 10 saatlik teorik ders için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir. ÖRNEK:2 Normal örgün öğretimde 2 saat teorik ders veren ve 6 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan, ikinci öğretimde de 8 saat teorik ders veren ve 9 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan bir doçente 10 saat olan haftalık zorunlu ders yükünün normal örgün öğretimden 2 saat teorik ders, 6 saat teorik ders dışı faaliyet ve ikinci öğretimden de 2 saat teorik ders ile doldurulmasından sonra, ikinci öğretimde 6 saat teorik ders ve 4 saat teorik ders dışı faaliyet için bir kat fazlasıyla ek ders ücreti ödenecek, ikinci öğretimden kalan 5 saat teorik ders dışı faaliyet için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir.

12 ÖRNEK 3 Normal örgün öğretimde 4 saat teorik ders veren, ikinci öğretimde de 18 saat teorik ders veren ve 8 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan profesöre, 10 saat olan haftalık zorunlu ders yükünün normal örgün öğretimde verdiği 4 saat teorik ders ve ikinci öğretimde verdiği 6 saat teorik ders ile tamamlanmasından sonra, ikinci öğretim için (18-6=) 12 saatlik sürenin 10 saati için ek ders ücreti ödenecek; ek ders ücreti ödenmesinde dikkate alınmayan ikinci öğretimden 2 saat teorik ders ve 8 saat teorik ders dışı faaliyeti için ise gerek normal örgün öğretimde, gerek ikinci öğretimde hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir. ÖRNEK 4 Normal örgün öğretimde 4 saat teorik ders veren, 14 saat teorik ders dışı faaliyeti bulunan bir profesörün, ikinci öğretimde de 6 saat teorik dersi ile 2 saat teorik ders dışı faaliyeti bulunmaktadır. Bu öğretim üyesine, 10 saat olan zorunlu ders yükü normal örgün öğretimde verdiği 4 saat teorik, 6 saat teorik ders dışındaki faaliyetleri ile doldurulduktan sonra, teorik ders dışındaki faaliyetler için belirlenen 10 saatlik sınır aşılamayacağından normal örgün öğretimden kalan (14–6=) 8 saat teorik ders dışındaki faaliyetlerinin sadece 4 saati için, ikinci öğretimden ise sadece 6 saat teorik dersleri için ek ders ücreti ödenecek, normal örgün öğretimde verdiği 4 saat ve ikinci öğretimde verdiği 2 saat diğer faaliyetleri için ek ders ücreti ödenmeyecektir.

13 EK DERS ÜCRETİ HESAPLANMASI Aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. (2914s.k. md.11) Ünvanı Ek Ders Ücreti Göstergesi Profesör300 Doçent250 Yardımcı Doçent200 Öğretim Görevlisi - Okutman 160

14 -Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),” aldıkları yaşlılık aylıkları kesilmeksizin SGDP kesilerek çalıştırılabilmektedirler.(5335 SK.30 Mad. -5510 Sk.4/a (SSK),4/b(Bağkur),4/c(Emekli Sandığı) Emekli olduktan ders saati başına görevlendirilenler için sosyal güvenlik destekleme primi kesilmesi gerekmektedir. -Yükseköğretim Öğretim Kanunun 31 inci Maddesi hükmü gereğince ders saati karşılığında veya sürekli olarak çalıştırılan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan öğretim görevlilerinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü gereğince sigortalı sayılması gerekmekte, dolayısıyla bu kişilere 5510 sayılı Kanunun 80 inci Maddesi hükmü uyarınca ödenecek olan prime tabi kazançlarından, sürekli olarak çalıştırılanlardan 30 gün üzerinden, ders saati karşılığında çalıştırılanlardan ise, bir aylık çalışma saatlerinin toplamının 7,5 saate bölünmesi sonucu bulunacak olan gün sayısı üzerinden sigorta primi kesilerek uygulanmaktadır.

15 SINAV ÜCRETİ Dersi veren ö ğretim elemanına her ders i ç in ayrı ayrı olmak ü zere yarı yıl ve yıl sonu d ö nemlerinde her 50 ö ğrenci i ç in 300 g ö sterge rakamının Devlet Memurları Kanununa g ö re aylıklar i ç in belirlenen katsayı ile ç arpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ü creti ö denir. Ö ğrenci sayısının hesabında k ü surlar tama iblağ edilir ve 500 ö ğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve b ü t ü nleme sınavları i ç in sınav ü creti ö denmez. (2914s.k. md.11)

16 İKİNCİ ÖĞRETİM Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir (3843 s.k. md.10). 08.06.1994 tarih ve 21954 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretleri ile görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idare personele ödenecek fazla çalışma ücretlerine ilişkin karar da; ikinci öğretimde görev alan, normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için, dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra vermiş oldukları her ders için, 2914 sayılı yükseköğretim personel kanununun 11 inci maddesine öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile yarı yıl ve yıl sonu sınavları için verilecek ücretler birer katı fazlasıyla ödenir.

17 Görev Ünvanı Normal Ek Ders Ücret Göstergesi İkinci Öğretim Ek Ders Ücret Göstergesi (*) İkinci Öğretm Profesör300960 Doçent250800 Yardımcı Doçent200640 Öğretim Görevlisi - Okutman 160512 Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez. Hesaplama Şekli ; Örnek: Profesör Ünvanlı Öğretim Elemanı için [300+300]* %60 = 960 Doçent Ünvanlı Öğretim Elemanı için [250+250] * % 60 = 800

18 Sınav Ücreti (İkinci Öğretim) Her 50 öğrenci için (300 * 2 = 600) gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. 2547 s.k. md.40/d - 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.

19 Görev Ünvanı Normal Ek Ders Ücret Göstergesi 2547/ 40 –d mad Göre Görev. Öğ. Elemanları Ek Ders Göstergeleri (ikinci öğretim) * 2547/ 40 –d mad Göre Görev. Öğ. Elemanları Ek Ders Göstergeleri (İl Dışından Gelenler) Normal öğretim Profesör300960600 Doçent250800500 Yardımcı Doçent200640400 Öğretim Görevlisi - Okutman 160512320

20 DİĞER HUSUSLAR Haftalık ders y ü k ü n ü n tamamlanmasında ve ek ders ü cretinin hesaplanmasında sırasıyla; normal ö rg ü n ö ğretimde verilen teorik dersler ve diğer faaliyetler, daha sonra ikinci ö ğretimde verilen teorik dersler ve diğer faaliyetler dikkate alınır Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim- ö ğretim faaliyetleri i ç in ö denecek ek ders ü cretinin tespitinde, haftalık ders y ü k ü n ü doldurmuş olma koşulu aranmaz. 2547 sayılı Y ü ksek ö ğretim Kanunu ’ nun 31 inci maddesi uyarınca ders saat ü creti karşılığında ö ğretim g ö revlisi olarak g ö revlendirilenler i ç in haftalık ders y ü k ü zorunluluğu aranmaz.(ara sınavın yapıldığı hafta i ç in ek ders ü creti ile birlikte ara sınavdan y ü k alamazlar) Haftalık ders y ü k ü n ü n hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak şartı ile denklik esas alınır. Derslerin i ç erikleri ve teorik/uygulama bileşenleri ü niversite senatosunca belirlenir. Ö ğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuvar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her saati bir ders y ü k ü d ü r.

21 KAYNAK -2547 Y Ü KSEK Ö ĞRETİM KANUNU -2914 Y Ü KSEK Ö ĞRETİM PERSONEL KANUNU -DERS Y Ü K Ü TESPİTİ VE EK DERS Ü CRETİ Ö DEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR(16/09/2005 TARİHLİ Y Ü KSEK Ö ĞRETİM GENEL KURUL KARARIYLA KABUL EDİLEN) -5510 SK -5335 SK - Y ü ksek ö ğretim Kanunu ve Y ü ksek ö ğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 17) -3843 SK

22 EK DERS ÖDEMELERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR -Üniversitemiz Akademik birimlerinin ek ders ücretine esas çizelgelerin düzenlenmesi nde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında da başkanlığımız tarafından hazırlanan excel formatındaki ek ders çizelgeler kullanılacaktır. -Genel Sınav ücretinin yükünün hesaplanmasında ; ayrı bölümlerin öğrencilerinin birleştirilerek yapılan aynı kodlu derslerin sınavları için öğrenci sayılarının toplamının göz önüne alınarak hesaplanması gerekmektedir. -Genel sınav ücretlerinde diğer faaliyetler (Teorik bileşeni olmayan dersler için Genel sınav ücreti ödenmez.) -(2547 SK.31 mad) göre saat başı ders görevi verilen sigortalıların (5510 SK 4/a,4/b,4/c sigortalı iken emekli olup, emekli SGDP ile çalışanlar ile hiçbir sosyal güvencesi olmayanlarla 5510 sk 4/c maddesi uyarınca çalışanlar dışında ders görevi verilenlerin ek ders çizelgelerinin zamanında birimimize ulaştırılmaması.5510 SK 102.maddesi gereğince primlerinin bildirgelerinin geç gönderilmesi halinde cezai sorumluluğu bulunmaktadır.  -sorumlu mutemetlikler tarafından ayın en geç 6 sına kadar ek ders ödeme işleminin sonuçlandırılması, bu sürede gerçekleştirilemeyen ödemelerin ayın 15 den sonra ilgili aya ait ek ders Ödemelerine ilişkin tahakkuk ve belgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde maaşların ödemelerinin onaylanması nedeniyle vergi matrahlarının değişmesine ve ek ders tahakkuk belgelerinde değişikliğine neden olmaktadır.

23 Kararın Numarası : 32214 Kararın Tarihi : 23.03.1999 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre yükseköğretim kurumlarında ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından ataması yapılan ve sözleşme ile görevlendirilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarının alacakları ücretle ilgili olarak 2914 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinde düzenleme yapılmış ve bu maddede belirtilen 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6'ncı maddesinde de; "Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti ile görevlendirme süresi bir yarı yıl ise yalnız kendisi için, görevlendirme süresi iki yarı yıl veya daha fazla süreli olduğu takdirde kendisi ve eşi için, ülkesinden gelme ve gitme masrafları dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacak ve sözleşmelere de bu yolda hüküm konulmayacaktır." denilmektedir. Bu hükümler uyarınca, sözleşmeli olarak istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ek ders sınav ücretinin ödenmesinin mümkün olmadığına,

24 Kararın Çeşidi : 4.Daire Kararı Kararın Çeşidi : 4.Daire Kararı Kararın Numarası : 29125 Kararın Tarihi : 12.02.2001 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 1998 Kararın Tarihi : 12.02.2001 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 1998 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 1’inci maddesinin 2 ve 3’üncü fıkralarını değiştiren 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında; “Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir...........” Buna göre, müfredat programlarında tek ders olarak yer alan ve farklı bölüm ya da sınıfların öğrencilerine birleştirilerek olarak okutulan bu dersleri, farklı bölüm ya da sınıflara ait ayrı ayrı dersmiş gibi düşünmek mümkün bulunmadığından, bir ders adı altında birleştirilerek okutulan derslerin sınavlarını yapan öğretim elemanlarına ödenecek sınav ücretinin hesabında, bu derslerin sınavına giren toplam öğrenci sayısının esas alınması gerekeceğine

25


"(2547 s. k md. 36) Maaş karşılığı haftalık ders y ü k ü, ö ğretim ü yeleri i ç in 10 saat, ö ğretim g ö revlileri ve okutmanlar i ç in 12 saattir. Ö ğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları