Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Mustafa Cengiz AYNA İnşaat Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

2 YÖNETİM SİSTEMLERİ TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) İSG Yönetim Sistemi

3 YÖNETİM SİSTEMLERİ Odaklılık, Liderlik, Çalışanların katılımı,
Yönetim Sistemlerinde 8 temel prensip Odaklılık, Liderlik, Çalışanların katılımı, Süreçlerle yönetim, Sistem yaklaşımı (PUKÖ Döngüsü), Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme, Gerçeklere dayalı karar verme, Taraflarla işbirliği

4 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
1- Kapsam 2- Atıf Yapılan Standart veya Dokümanlar 3- Terimler ve Tarifler 4- İSG Yönetim Sisteminin Şartları 4.1. Genel Şartlar 4.2. İSG Politikası 4.3. Planlama 4.4. Uygulama ve İşletme 4.5. Kontrol 4.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi

5 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
KAPSAM: Bu Standart, bir kuruluşun İSG risklerini kontrol etmesini ve performansının iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu Standart; a-İSG risklerinin yok edilmesi veya asgari düzeye indirilmesini, b-Bir İSGYS kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini, c-Kendi İSG politika ve hedeflerine uygunluk konusunda güvence sağlanmasını, d-Bir dış denetim kuruluşunca belgelendirilmesini, isteyen her kuruluşlara uygulanabilir. Bu standart ile ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak amaçlanmamıştır.

6 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
TERİMLER VE TARİFLER Tehlike: İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem. Sağlığın Bozulması: Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olaylar. Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara “Hasarsız olay- Ramak kaldı” denilmektedir. Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.

7 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun Yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk İSG Yönetim Sistemi: Kuruluşun İSG Politikasını geliştirmek ve uygulamak ve İSG risklerini yönetmek için kullanılan tüm kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası.

8 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Sürekli İyileştirme: Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek için tekrarlanan proses. Tetkik: “Tetkik kriterlerinin” karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik delillerinin” elde edilmesi ve objektif olarak değerlendirilmesi için yapılan sistematik, bağımsız ve dokumante edilmiş proses İSG Performansı: Kuruluşun İSG riskleri yönetiminin ölçülebilir sonuçları Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi

9 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4. İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.1. GENEL ŞARTLAR: Kuruluş, bu standardın şartlarına uygun olarak bir İSG yönetim sistemi kurmalı, dokumante etmeli, sürdürmeli, sürekli olarak iyileştirmeli ve şartları nasıl karşılayacağını belirlemelidir. Durum tespiti: Kuruluşun ön durum değerlendirmesi yapılarak, “Biz şu anda neredeyiz?” sorusuna cevap aranmalıdır.

10 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Durum tespitinde; Mevcut İSG yasal mevzuatına göre ihtiyaçlar belirlenmeli, Var olan veya önerilen çalışma ortamı ve iş organizasyonundan kaynaklanan veya beklenen tehlikeler veya riskler tanımlanmalı, Yapılan çalışmaların, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya risklerin kontrolü için uygun olup olmadığı tespit edilmeli, İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen veriler analiz edilmelidir. İnceleme sonuçları; Dokumante edilmeli, İSG yönünden yapılacak çalışmalara temel oluşturmalı, İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirilmesinin ölçülebilmesi için başlangıç noktası teşkil etmelidir.

11 İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI
Sürekli iyileştirme İ.S.G Politikası Kuruluşun üst yönetimi tarafından onaylanmış, İSG konusundaki hedefleri ve İSG performansını yükseltme taahhüdünü açıkça ortaya koyan bir İSG politikası olmalıdır. Üst Yönetimin Değerlendirmesi Üst yönetim, İSG ile ilgili çalışmaları kendi belirlediği aralıklarla gözden geçirmelidir. Uygulama Organizasyon, Eğitim, bilinçlendirme İletişim ve bilgi paylaşımı, Dokümantasyon, Uygulama kontrolü, Acil durum Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Performans ölçümü ve izleme, Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler, Denetim Planlama Tehlike tanımlanması, Risk Değerlendirilmesi Hedefler, İSG Yönetim programları.

12 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.2. İSG POLİTİKASI: Kuruluşun üst yönetimi tarafından belirlenen ve onaylanan İSG politikası; Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı, Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, İSG yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermeli, Yürürlükteki İSG mevzuatı şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli, İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı, Dokumante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli, Tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı, İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı, Sürekli olarak uygunluğun sağlanması için gözden geçirilmelidir.

13 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.3.PLANLAMA: Tehlike tanımlama, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Kuruluş, tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler hazırlamalı ve sürdürmelidir. Bu Prosedürler; Rutin veya rutin olmayan faaliyetleri, İşyerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri, İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insani faktörleri, İşyerinin dışından kaynaklanan tehlikeleri, İşyerindeki altyapı, ekipman ve malzemeleri, Kuruluşun faaliyetleri veya ekipman üzerinde yapılacak değişiklikleri, Yasal zorunlulukları, İSGYS de yapılan değişiklikleri, İşyeri ve iş organizasyonunun tasarımında insan kabiliyetlerini, dikkate alarak hazırlanmalıdır.

14 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni Tehlikelerin ortadan kaldırılması, (Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak) Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirme (İkame) Mühendislik önlemlerini uygulamak; * Otomasyon, * Tecrit, (ayırma) * Uzaklaştırma, * Havalandırma, * Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma.

15 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
İşaretler/uyarılar ve/veya/idari önlemler. * Çalışma süreleri, * İşyeri düzeni, * Eğitim ve Öğretim, * Planlı bakım-onarım * Monotonluğun önlenmesi, iletişim * Denetim-Disiplin, Kişisel koruyucu donanımlar; * Seçim-Temin-Kullandırma

16 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Yasal ve diğer şartlar Kuruluş, uymak zorunda olduğu yasal ve diğer İSG şartlarını belirlemek ve bunları sağlamak için bir prosedür oluşturmak, çalışanlar ile diğer ilgili tarafları bilgilendirmek zorundadır.

17 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.3.3.Hedefler ve Programlar: Kuruluş, dokumante edilmiş iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturmalı uygulamalı ve sürdürmelidir. Kuruluş hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal ve diğer şartları, İSG risklerini, teknolojik seçeneklerini, finansal şartlarını ve ilgili tarafların görüşlerini dikkate almalıdır. Kuruluş, uymak zorunda olduğu yasal ve diğer İSG şartlarını tamamlamak ve bunlara ulaşılabilirliği sağlamak için bir prosedür oluşturmalıdır.

18 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Kuruluş İSG hedeflerine ulaşmak için İSGprogramları hazırlamalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Programlar; Hedeflere ulaşılması için verilen sorumluluk ve yetkileri, hedeflere ulaşmak için kullanılacak araç ve zaman çizelgesini içermelidir. Programlar düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmeli ve hedeflere ulaşmak için gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.

19 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Hedefler; Sürekli iyileştirme dahil olmak üzere İSG politikası, Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol sonuçları, Yasal ve diğer şartlar, Teknolojik seçenekler, Mali, işletme ve iş şartları, Çalışanların ve ilgili tarafların görüşleri, Çalışanlarla yapılan İSG toplantıları, gözden geçirmeler ve iyileştirme faaliyetlerinden gelen bilgiler, Önceden belirlenmiş İSG hedeflerine karşı performansın analizi, İSG uyumsuzluklarının, kazaların, olayların ve hasarların bilgileri, YGG sonuçlarına göre, belirlenir.

20 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.4. UYGULAMA VE İŞLETME 4.4.1-Kaynaklar, görevler, yetki ve sorumluluklar Üst yönetim; İSGYS nin kurulması, uygulanması sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynaklar sağlamak, İSG yönetimini kolaylaştırmak için kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını dokumante ederek belirlemek, duyurmak, Üst yönetimden bir üyeyi diğer sorumluluklarından ayrı olarak, İSG için özel sorumluluğa sahip olacak şekilde atamak, zorundadır.

21 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Eğitim, bilinç ve yeterlilik Kuruluş İşyerinde İSG’yi etkileyebilecek konularda görev yapan personelin yeterli olmasını sağlamalıdır. Yeterlilik, uygun eğitim, öğretim veya deneyim terimleri ile tanımlanmalıdır. Kuruluş, bir eğitim prosedürü hazırlayarak İSG konusunda yapılacak eğitimlerin programlanmasını ve uygulamasını sağlamalıdır.

22 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
İletişim, katılım ve danışma iletişim Kuruluş, İSG tehlikeleri ve İSGYS hakkındaki bilgilerin çalışanlara ve ilgili diğer taraflara iletildiğinden ve onlardan bilgi alındığından emin olmasını sağlayan prosedürler hazırlamalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir. Katılım ve danışma Kuruluş çalışanlar ve alt işverenlerin İSG konusunda katılımlarını sağlamak üzere bir prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir.

23 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Çalışların katılımı İşveren çalışanların; Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi, Olayların araştırılması, İSG politikaları ve hedeflerinin geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi, İSG’yi etkileyen değişiklikler ile ilgili görüşlerinin alınması, İSG konusunda çalışanların temsil edilmesi, konularında katılımlarını sağlamalıdır. Ayrıca kuruluş, İSG’yi etkileyen değişiklikler konusunda alt işveren ve diğer ilgili taraflara danışılmasını sağlamalıdır.

24 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Dokümantasyon İSGYS dokümantasyonu; İSG politika ve hedefleri, İSGYS ‘ nin kapsamı, İSGYS’ nin ana elemanlarını ve bunlar arasındaki iletişim ile ilgili dokümanlara atıfları, İSG standardının gerektirdiği doküman ve kayıtları, İSG risklerinin yönetilmesine ilişkin proseslerin planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için gerekli doküman ve kayıtları, içermelidir.

25 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Doküman Kontrolü Kuruluş, İSGYS nin ve İSG standardının gerektirdiği dokümanların kontrolü için prosedürler oluşturmalı uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler; Dokümanların yeterliliğinin onaylanması, Gözden geçirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ve yeniden onaylanması, Geçerli olan dokümanların kullanım yerinde bulundurulmasının sağlanması, Okunabilir ve tanınabilir olması, Gerekli olan dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve dağıtımının kontrol edilmesi, bunlara ulaşılabilmesi, Geçersiz dokümanların kullanımlarının engellenmesi, konularını içermelidir.

26 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
İşletme Kontrolü Kuruluş, tanımlanmış tehlikeler ve İSG risklerinin yönetilmesi için uygulanan kontrol tedbirleri ile ilgili gereken işlemleri ve faaliyetlerini tespit etmelidir. Kuruluş bu amaçla aşağıdakileri kontrol etmeli, uygulamalı ve sürdürmelidir. Kuruluşun faaliyetleri için uygulanabilir işletme kontrolleri, Satın alınan mal, hizmet ve ekipman kontrolleri, Alt işverenler ve ziyaretçilerin kontrolleri, İSG politika ve hedeflerinden sapmaların kontrolü,

27 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.4.7-Acil durum hazırlığı ve yapılması gerekenler Kuruluş, potansiyel acil durum hallerinin tanımlanması ve bu gibi hallerde yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak prosedürler ve planlar oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir. Bu amaçla; Acil durum veya ani tehlikeler karşısında çalışanların korunması için gerekli bilgi, dahili haberleşme ve koordinasyon sağlanmalı, İlk yardım, tıbbi yardım, yangınla mücadele ve tahliyenin nasıl yapılacağı belirlenmeli, Tüm çalışanlar ile ilgili ve yetkili seviyelerdeki kişilerin eğitimi sağlanmalı, Diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği oluşturulmalı, Kuruluş acil durumla ilgili hazırlanan planlarda, prosedürde belirtilen hususları belirli aralıklarla test etmeli ve eğitim maksadıyla tatbikatlar yapılmalıdır.

28 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.5 - KONTROL 4.5.1-Performans Ölçümü ve İzleme Kuruluş, İSG performansını belirli periyotlarla izlemek ve ölçmek için aşağıdaki hususları içeren prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir. Ölçümlemeler hem nitel hem nicel olmalı, İSG hedeflerinin karşılanma derecesi izlenebilmeli, İSG yönetim programları, işletme kriterleri ve yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu izleyen proaktif tedbirleri sağlamalı, Reaktif tedbirlerin iş kazası, meslek hastalığı ve olaylar konusunda nasıl etki yaptıklarını belirlemeli, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizlerini kolaylaştırmak için gerekli izleme ve ölçme kriterlerini içermelidir. Performans ölçümü ve İzleme faaliyetleri için izleme ekipmanına gerek duyulması halinde bu tür ekipmanların kalibrasyon ve bakımı yapılmalıdır.

29 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Proaktif-önleyici izleme verileri örnekleri: Plan ve hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiği, İSG için bir temsilci atanıp atanmadığı, İş sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunun etkinliği ve faaliyetleri, İSG Uzmanının olup olmadığı, bir birimin oluşturulup oluşturulmadığı, Risk kontrollerine ne ölçüde uyulduğu, risklere ve kontrol tedbirlerine karşı çalışanların tutumu, İSG eğitimi alanların sayıları, eğitimin etkinliği, Kanuni şartlara ne ölçüde uyulduğu, Sistematik denetimler,(İç-dış tetkik, Çalışma Bakanlığı denetimleri) İSG uzman raporları, Sağlık gözetimi ve denetimi, Kişisel maruziyet raporları, Doğrudan davranış örnekleri-kişisel koruyucuların kullanılması. Şikayet ve tavsiyeler.

30 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Reaktif-düzeltici-tepkisel izleme verileri örnekleri İş kazası, meslek hastalığı raporları, Tehlikeli olay raporları, Yaralanma - hastalık raporları, Son anda önlenen olay raporları, Uygunluğun değerlendirilmesi Kuruluş yasal şartlara ve taahhüt ettiği şartlara uygunluğun, periyodik olarak değerlendirilmesi için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Kuruluş, periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir.

31 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.5.3-Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler Olayların araştırılması Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere olayları kaydetmek, araştırmak ve analiz etmek için için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Olayların meydana gelmesine neden olan veya olabilecek İSG eksiklikleri ve diğer faktörleri belirlemek, Düzeltici faaliyet ihtiyacını belirlemek, Önleyici faaliyet fırsatlarını tespit etmek, Sürekli iyileştirme fırsatlarını tespit etmek, Bu gibi araştırmaların sonuçlarını yayınlamak.

32 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyetler Kuruluş, gerçek ve potansiyel uygunsuzlukların ele alınması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Düzeltici faaliyet; Tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır. Düzeltici faaliyetler, belirlenen uyumsuzlukların, kazaların ve olayların esas sebeplerini ortadan kaldırmayı hedef alan faaliyettir. Önleyici Faaliyet; Meydana gelmeyi önlemek için yapılır. Potansiyel bir uygunsuzluğun, kazaların ve olayların sebebini ortadan kaldırmayı hedefleyen faaliyettir.

33 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Uygunsuzluk, kaza ve olay analizi Kaza/hastalık sıklık ve şiddet seviyeleri Yer,yaralanma tipi,vücut bölgesi, Faaliyet, gün, saat, Mal kaybının miktarı ve tipi Direk veya kök sebep Maruz kalanlar Kaza sonrası yapılanlar (tamir,tedavi v.b) Kaza/Olay analizi Ağır iş yükü Bozuk moral Monotonluk Zayıf yönetim çalışan ilişkisinin kazaların sebebi olabileceği unutulmamalı.

34 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.5.4 Kayıtların kontrolü Kuruluş, İSGYS nin ve İSG standardının şartlarına uygunluğun ve elde edilen sonuçların belgelendirilmesi ile İSG kayıtlarının tanımı, muhafaza edilmesi,korunması, dağıtımı, geri alınması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. İSG kayıtları yasal, okunabilir, tanınabilir ve izlenebilir olmalıdır. Hasara,tahribata veya kaybolmaya karşı korunacak şekilde muhafaza edilmelidir. Elektronik kayıtların kullanılabilmesi ile ilgili hususlar açıklanmalıdır. Kayıtların saklama süreleri belirlenmeli ve kayıt edilmelidir.

35 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.5.4-Kayıtlar Milli mevzuatta belirtilen tüm kayıtlar tutulmalıdır. Özellikle; Teftiş raporları, Eğitim kayıtları, İSG periyodik kontrol raporları, 18001 tetkik raporları, danışman raporları, Kaza/olay raporları-takip raporları, İSG toplantı tutanakları, Tıbbi muayeneler ve sağlık gözetimi raporları, KKD kayıtları, Acil durum müdahale tatbikatları, Yönetimin gözden geçirmeleri, Tehlike tanımlama,risk değerlendirme ve risk kontrol kayıtları.

36 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
İç Tetkik Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere İSG yönetim sistemi tetkiklerinin periyodik olarak planlanan aralıklarla yapılmasını sağlamalıdır. İSG yönetim sisteminin aşağıdakileri sağlayıp sağlanmadığının tayin edilmesi; 1) Bu standardın şartları dahil, İSG yönetim sistemi için planlanmış düzenlemelere uygunluğu, 2) Düzenli bir şekilde uygulanma ve sürdürülme durumu, 3) Kuruluşun politika ve hedeflerini karşılamasındaki etkinliği. Yönetime, tetkiklerin sonuçları hakkında bilgi sağlanması.

37 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
Bir takvimi de kapsayan tetkik programı; Risk değerlendirmesine ve geçmiş tetkiklerin sonuçlarına dayandırılmalıdır. Tetkik prosedürleri, tetkikin yapılması ve sonuçların rapor edilebilmesi için şartlar ve sorumluluklar kadar kapsamı, sıklığı, metodolojileri ve yeterlikleri de kapsamalıdır. Tetkikler denetimi yapılan faaliyet için sorumluluk sahibi olanlardan bağımsız bir personel tarafından icra edilmelidir. Tetkikler; Yeterlik, Uygunluk, Etkinlik yönünden yapılır.

38 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
4.6-Yönetimin Gözden Geçirmesi Üst yönetim İSG yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için kendi belirlediği aralıklarla İSGY sistemini gözden geçirmelidir. Girdiler: İç ve dış tetkiklerin, yasal ve diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesinin sonuçları, Katılım- danışma sonuçları, Kuruluşun İSG performansı, Önceki gözden geçirmeden sonra yapılan düzeltici faaliyetler, Hedeflere ulaşılma derecesi,

39 TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
İSG ile ilgili olarak değişen yasal ve diğer şartlar, İlgili taraflarla yapılan iletişim ve şikayetler, Olay araştırmalarının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, İyileştirme tavsiyeleri, Kaza istatistikleri. Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun olmalıdır ve, İSG performansı, İSG Politika ve hedefleri, Düzeltici faaliyetler ve hedeflenen tamamlanma süreleri, İyileştirme faaliyetleri için sağlanan kaynaklar, İSG yönetim sisteminin diğer elemanları, İle ilgili hususları kapsamalıdır.

40 İLGİNİZ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları