Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9 Emerging Markets McGraw-Hill/Irwin International Marketing, 13/e © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. Chapter.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9 Emerging Markets McGraw-Hill/Irwin International Marketing, 13/e © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. Chapter."— Sunum transkripti:

1 9 Emerging Markets McGraw-Hill/Irwin International Marketing, 13/e © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. Chapter

2 9 - 2 Çin ve diğer gelişen pazarlar gelecek on yıldaki dünya büyümenin %75’ini oluşturmaktadır. Ülkeler zenginleştikçe ve insanları küresel iletişim ağları ile yeni fikir ve davranış biçimleri ile karşılaştıkça eski sterotipler, gelenekler, alışkanlıklar yok olur ve yeni tüketici davranışı biçimleri oluşmaya başlar. Ekonomik gelişme ve küresel ticaret gelişmeye açıktır. -Üç çoklu ulusal Pazar bölgesi. Avrupa, asya, amerika

3 9 - 3 Pazarlama ve ekonomik gelişme Bir ülkedeki Ekonomik büyümenin aşaması yabancı iş faaliyetlerine olan tutumu, mallar için talebi, ülke içindeki dağıtım sistemini ve tüm pazarlama sürecini etkiler. Statik ekonomi -Dinamik ekonomi Ekonomik gelişme genelde ulusal üretimde artış ve bunun sonucunda gayri safi yurt içi hasıla da artışı ifade eder.

4 9 - 4 Economic and Social Data for Selected Countries Exhibit 9.1

5 9 - 5 Yeni endüstrileşen ülkelerin ekonomik büyüme etkenleri -Gelişmeyi etkileyen politikalardaki politik istikrar -Ekonomik ve yasal reformlar -Girişimcilik -Planlama -Dış odaklanma -Üretim faktörleri -Gelişmeyi hedefleyen endüstriler -Yüksek yerel tasarrufu ve altyapı, ulaşım, yerleşim, eğitim ve öğretime doğrudan yatırımı hedefleyen yaklaşımlar -Devlet teşekküllerinin özelleştirmesi

6 9 - 6 Bilgi teknolojisi, Internet, ekonomik gelişme Yeni, yenilikçi elektronik teknoloji gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir geleceğin anahtarını oluşturur. İnternet ekonomik gelişme sürecini gelişen ekonomilere yeni teknolojilerin yayılmasıyla hızlandırır Kablosuz teknolojiler telekom altyapısının maliyetini azaltır. İnternete kolay ulaşım için Altyapıdaki Sürdürülebilir yatırımlar girişimciler ve devletle tarafından gerçekleştirilir.

7 9 - 7 Gelişmekte olan ülkelerin hedefleri Endüstrileşme gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunun temel hedefidir. Çoğu ülke ekonomik gelişmeyi sosyal ve ekonomik amaçların başarılması olarak görür. -Daha iyi eğitim -Daha iyi ve daha etkin hükümet -Bazı sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması -Ahlaki ve etik sorumluluklarda gelişme -Özelleştirmeye olan eğilim endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir ekonomik olaydır.

8 9 - 8 Alt yapı ve gelişme Alt yapının kalitesi doğrudan ülkenin ekonomik gelişme potansiyelini ve işletmelerin etkin biçimde iş yapma becerilerini etkiler. En az gelişmiş ülkelerde altyapı için en yetersiz ülkelerdir. Ülkeler altyapıları büyüyen ekonomik ve nüfusu destekleyemediği zaman ekonomik gelişmelerini kaybetmeye başlarlar.

9 9 - 9 Infrastructure of Selected Countries Insert Exhibit 9.2

10 9 - 10 Çeşitli aşamalardan oluşan ve bu aşamalarda ilerledikçe yoğunlaşılan ihracat sürecinde işletmeler yeterli bilgi ve tecrübeyi edindikten sonra (bir öğrenme sürecinden geçtikten sonra) daha fazla risk içeren yollara başvururlar.

11 9 - 11 Pragmatik kuralı uygulayan pazarlamacılar hep aynı şekilde uluslararasılaşırlar. Toyluk kuralını benimseyenler en düşük riskli alternatifi seçerler. Stratejik kuralı uygulayanlar amaca cevap veren en uygun uluslararasılaşma yolunu seçerler.

12 9 - 12 Pazarlamanın katkıları Pazarlama verimli kapasite ile tüketici talebi arasında ekonomin hakemini oluşturur. Pazarlama süreci ekonomik gelişmeden ortaya çıkan üretim etkin kullanılmasının kritik elemanını oluşturur.

13 9 - 13 Gelişmekte olan ülkede pazarlama Pazar gelişiminin seviyesi -Pazar gelişiminin seviyesi ekonomik gelişme seviyeleri ile paraleldir. -Ekonomi ne kadar gelişmişse o kadar çok pazarlama fonksiyonu talep edilir ve o kadar karmaşık ve özellikli kurumlar pazarlama fonksiyonlarını gerçekleştirmeye başlarlar. -Gelişmekte olan ülkede talep: Her ülkede üç Pazar biçimi mevcuttur: -Geleneksel tarım /kırsal sektör -Modern yüksek gelirli kentsel sektör -Düşük gelirli kentsel gecekondu geçiş sektörü

14 9 - 14 Market Indicators in Selected Countries Insert Exhibit 9.4

15 9 - 15 Dynamic Transformation of BOPM Clusters Insert Exhibit 9.5

16 9 - 16 Gelişmekte olan ülkeler ve büyüyen pazarlar Önem gelişen pazarların özellikleri -fiziksel olarak büyük olma -önemli nüfuslarının olması -geniş ürün yelpazesi için kayda değer pazar oluşturma -güçlü büyüme oranlarının ve büyüme potansiyellerinin olması -önemli ekonomik reform programlarına sahip olma -bölgelerinde önemli politik öneme sahip olma -bölgesel ekonomik itici güç olma -büyüdükleri ölçüde komşu pazarlarında da büyüme yaratma

17 9 - 17 Big Emerging Markets Exhibit 9.6

18 9 - 18 Eastern European Markets Insert Exhibit 9.9

19 9 - 19 Asian Markets – Selected Countries Exhibit 9.11

20 9 - 20 Pazarlamacılar için stratejik çıkarımlar Ülke geliştikçe -Gelirler değişir -Nüfus dağılımları değişir. -Daha iyi bir yaşam isteği standartları farklılaştırır. -Yeni altyapı oluşur. -Sosyal sermaye yatırımı yapılır Gelir artınca yeni talep tüm gelir seviyeleri için tüm ürünlerde artar.

21 9 - 21 Living Standards in Selected Countries Insert Exhibit 9.12

22 9 - 22 Consumption Patterns in Selected Countries Insert Exhibit 9.13

23 10 Multinational Market Regions and Market Groups McGraw-Hill/Irwin International Marketing, 13/e © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. Chapter

24 9 - 24 Başarılı ekonomik birlikler başarı için ekonomik, politik, kültürel ve coğrafi etkenleri temel alırlar.

25 9 - 25 Ekonomik Birliklerde üye ülkeler arasında tercihli gümrük tarifeleri ve dışarıya çeşitli gümrük tarifeleri söz konusudur. Politik Ulusun bağımsızlığı işbirliği ile ülkenin konumu oldukça büyük gelişme gösterdiği durum hariç vazgeçilmezdir.

26 9 - 26 Coğrafi-geçici yakınlık-kültürel etkenler Coğrafi ve geçici yakınlık Fiziksel uzaklıktan ziyade saat farklılıkları önem taşımaktadır. Coğrafi olarak birbirinden çok ayrı ülkelerin önünde ekonomik kaynaşmayı engelleyen bir takım engeller vardır. Kültürel etkenler -Kültür ne kadar benziyorsa pazarda o ölçüde başarılı olur.

27 9 - 27 Pazarlama karması çıkarımları Geçmişte ülkeler farklı Avrupa pazarları için farklı fiyatlar öneriyordu Aynı biçimde olan fiyat politikalarının yanı sıra firmalar markaların sayısını azaltarak reklama ve tutundurmaya odaklanmaktadırlar.

28 9 - 28 Commonwealth of Independent States (CIS) Exhibit 10.6

29 9 - 29 Far Eastern Market Group Insert Exhibit 10.9

30 9 - 30 Adam Smith serbest ticaret ve uluslar arası uzmanlaşmanın yararlarını Mutlak Üstünlük Teorisi ile açıklar. Bir ülke karşı ülkeye göre hangi malları daha düşük maliyetle üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek pahalıya üretebildiklerini dış ülkeden ithal etmelidir. David Ricardo Mutlak üstünlük teorisine ilişkin analizleri geliştirerek Karşılaştırmalı Üstünlük teorisi’ni ortaya atmıştır. Bu teoriye göre, önemli olan ülkenin bazı malları diğer ülkeden daha ucuza üretmiş olması yani bu mallarda mutlak üstünlük sahibi olması değildir. Tersine önemli olan üretimdeki üstünlük derecesidir. Ülkeler ve işletmeler uluslar arası ticaret sayesinde kaynaklarını en iyi üretebildikleri malların üretiminde ve satışında değerlendirmekte, karşılığında kendilerinin yüksek maliyetle ürettikleri malları satın almaktadırlar. Kaynaklar ülkeler arasında farklı oranlarda dağıtılmış olup bu faklılık maliyetleri de etkilemektedir. Bu nedenle bir ülkede üretim maliyeti yüksek, diğer bir ülkede ise düşük olabilir

31 9 - 31 X ülkesi her iki mal için de mutlak üstünlüğe sahiptir. Çünkü her iki malı Y ülkesine göre daha ucuza üretmektedir. Mutlak Üstünlük Teorisi’ne göre ticaret yapılmaması her iki malı da X ülkesinin üretmesi gerekir. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi’ne göre ise bu durumda da ticaret yapılabilir ve her iki ülke de bu durumdan kazanç sağlayabilir. Çünkü X ülkesi her iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olmasına rağmen A malında üstünlük 8 kat iken B malında ise bu üstünlük 3 kattır. Bu bakımdan X ülkesi A malını üretmeli ve B malını ise Y ülkesinden ithal etmelidir. Y ülkesi ise her iki mal için de elverişsiz koşullara sahiptir. Ancak göreceli olarak maliyet yüksekliği B malında 3 misli iken A malında 8 mislidir. Bir işgününde üretilebilen mal miktarları A malı B malı X ülkesi 80 90 Y ülkesi 10 30

32 9 - 32 Nitelikli İş Gücü Teorisi, sanayi ülkeleri arasındaki dış ticaret nitelikli işgücü farklılıkları ile açıklanabilir. Belirli türlerdeki mesleki ve nitelikli işgücü bakımından zengin ülkeler üretimi büyük ölçüde bu faktörlere bağlı olan mallarda uzmanlaşırlar Teknoloji Açığı Teorisi’ne göre sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin büyük kısmı yeni mal ve üretim süreçlerine dayalıdır. Bunlar çoğunlukla ileri sanayileşmiş ülkelerdeki yenilikçi firmalar tarafından üretilir. Bu ülkeler de malın ilk ihracatçıları olurlar. Ancak zamanla teknoloji taklit yoluyla diğer ülkelerin eline geçer ve o ülkeler emeğin ucuzluğu veya doğal kaynak üstünlükleri nedeniyle malı ilk icat edenden ucuza üretirler

33 9 - 33 Ürün Dönemleri Teorisi, bazı ülkelerin varolan ürünlerde bazı ülkelerin ise yeni ürünlerde uzmanlaştıklarını varsayar. Burada önemli olan malın yeni mal durumundan eski mal biçimindeki yaşam dönemlerine geçerken, üretimin coğrafi yerinin de değişmesidir. İlk aşamada yeni malın ufak çaptaki üretimi ihracata yönelik değil, iç piyasadaki talebe yöneliktir. İkinci aşamada dış pazara yönelik olarak da üretim başlar. Zamanla üretim teknolojisi standart hale gelir. Burada üçüncü aşamadan bahsedilebilir. Üretici firma içte ve dışta teknoloji lisansı vermeye başlar, üretimin maliyetini düşürmek için üretim maliyetlerin daha düşük olduğu ülkelere kaydırılır. Yenilikçi ülkenin iç piyasası yerli üretim yerine ithalatla karşılanmaya başlayınca beşinci aşamaya geçilmiş olur. Ürün dönemleri piyasanın ihtiyacı tamamen ithalatla karşılanmaya başlayınca tamamlanmış olur

34 9 - 34 Heckscher-Ohlin teorisine göre bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, üretimi o faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder, yani onları daha ucuza üretir ve bu alanlarda uzmanlaşır. Eğer bir ülke üretim faktörlerinden emeğe göreceli olarak daha bol biçimde sahipse, bu ülke emek yoğun malları daha ucuza üretir

35 9 - 35 Tercihlerde Benzerlik Teorisi’ne göre homojen olmayan sanayi ürünleri ticaretinde, üretim maliyetlerden çok, ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin benzerliğine yani talep koşullarına bağlıdır. Zevk ve tercihleri belirleyen temel etken ise göreceli gelir düzeyleridir. Bir ülkede çok talep gören mallar üretilir. Bu malların üretiminde deneyim kazanıldığı için de, bu mallar zevk ve tercihleri ile genel olarak gelir düzeyleri benzer olan ülkelere ihraç edilir. Zevk ve tercihleri farklı olan düşük veya yüksek gelirli azınlıkların talebi ise tercihleri kendilerine benzeyen yabancı ülkelerden yapılan ithalatla karşılanır

36 9 - 36 Ölçek Ekonomileri Teorisi’ne göre bazı mallarda üretim maliyeti üretim ölçeğine ya da üretim hacmine bağlıdır. Eğer üretim ölçeği büyürken ortalama maliyetler düşüyorsa, üretimde ölçeğe göre azalan maliyetler ya da artan getiri koşulları geçerlidir

37 9 - 37 Ekonomik kalkınma teorisine göre İthal İkamesiyle kalkınma: İthal ürünlerin ülke tarafından üretilmesi İhracat yoluyla kalkınma: Yatırım stratejisi: ekonomik kalkınma hükümet, özel sektör ve yabancı sermaye yatırımları ile sağlanır. Yerleşmiş gelenekler teorisi: bir ülkenin yasal düzenlemeleri, gelenekleri, görenekleri, satınalma alışkanlıkları….

38 9 - 38 Karşılaştırmalı ekonomik büyüme oranı: ekonomik büyüme oranı yüksek olan ülke düşük ekonomik büyüme oranı olan ülke için potansiyel bir ihraç pazarını oluşturur.

39 9 - 39 Ortak yolu ile yatırımda temel stratejiler Örümcek ağı: bir işletmenin ölçek ekonomilerinden yararlanmak için çok sayıda işletme ile ortaklık kurması Birlikte bölünmeye gitme: iki firmanın kısa süreli ortaklığa gidip daha sonra dağılması Başarılı bütünleşme: iki işletme arasındaki çok zayıf ortaklık bağlantılarının zamanla kuvvetlenmesi sonucu birinin diğerini sahiplenmesi ya da birleşmeleri

40 9 - 40 Akkreditasyon Standardizasyon ve diğer kontrollerle ilgili olarak laboratuvarların, belgelendirme, muayene kuruluşlarının üçüncü bir tarafta belirlenene teknik kriterlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması


"9 Emerging Markets McGraw-Hill/Irwin International Marketing, 13/e © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. Chapter." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları