Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeter KİTİŞ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dünya’da ve Türkiye’de Geriatri Hemşireliği Eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeter KİTİŞ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dünya’da ve Türkiye’de Geriatri Hemşireliği Eğitimi."— Sunum transkripti:

1 Yeter KİTİŞ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yeterkitis@gazi.edu.tr Dünya’da ve Türkiye’de Geriatri Hemşireliği Eğitimi

2 Dünya yaşlanıyor !!! Dünya’da 60 yaş üzeri nüfus 2050 yılında 2 milyara ulaşacak (%22) Japonya %27 oranı ile en yaşlı ülke olacak İsviçre %26 oranı ile Japonya’yı izleyecek

3 Yaşlılık sorunlarına ilgi artıyor  1982 Viyana Yaşlılık Asamblesi  1990 WHO Yaşlanma ve Sağlık programları  1999 Dünya Yaşlılar Yılı  2002 Madrid Yaşlanma Asamblesi  “Uluslar arası Yaşlanma Eylem Planı”

4 Geriatri/Gerontoloji Hemşireliği  Yaşlıların özgün gereksinimlerini anlamayı, değerlendirmeyi, bakım ve rehabilitasyonu planlamayı,uygulamayı bilgi ve beceri ile yürüten bakım etkinliklerini kapsar. Ayrıca geriatri hemşiresinin bakımı herhangi bir patolojik sürecin çözümlenmesine yönelik uygulamaları ve yaşlının bakımından sorumlu profesyonel olmayan bakım vericileri de kapsar.

5 Geriatri Hemşiresinin Çalışma Alanları  GYA desteğine gereksinimi olanların bakıldığı subakut ya da uzun dönem bakım veren özelleşmiş kurumlarda  Gereksinime göre apartman dairesi, destekli yaşam evi ya da huzurevi hizmeti sunan emekli birliklerinde  Yaşlıya yönelik aşılama kan şekeri ölçümü, kan basıncı ölçümü yapılan ve planlı aktiviteler düzenleyen gündüz bakım kurumlarında

6 Geriatri Hemşiresinin Çalışma Alanları- devam  İGYA ‘lerinde desteğe ihtiyaç duyanlara hizmet verilen dinlenme evlerinde  Akut bakım sonrası destekleyici tedavi, rehabilitasyon, palyatif tedavi ve bakım hizmeti veren geçici bakım ünitelerinde  Yaşam bulgularının izlenmesi, yara bakımı, eğitim, danışmanlık, ilaç uygulamaları gibi hizmetler için ev ziyareti yapılan toplum bakım hizmetlerinde

7 Gerontoloji Hemşireliği Standartları 1.Fizyolojik sağlık 2. Fonksiyonel sağlığın ideal hale getirilmesi 3. Sorumlu bakım 4. İlgili bakım 5. Sağlık sistemi 6. Emniyet ve güvenlik Canadian Gerontological Nursing Association 2010

8 Gerontoloji Hemşiresinin Rolleri Klinisyen İletişimci İşbrlikçi Savunucu Lider Canadian Gerontological Nursing Association 2010 Bilim adamı Profesyonel Eğitici Sağlık sistemi üyesi

9 WHO Gerontoloji Hemşireliği Tanımı WHO Gerontoloji Hemşiresini, “ağırlıklı olarak yaşlılarla çalışan, hemşirelik bakımı sağlayan, multidisipliner sağlık ve sosyal bakım ekibini bir üyesi” olarak tanımlamaktadır. Gerontoloji hemşiresi temel eğitimi üzerine gerontoloji eğitimini tamamlayarak yetki belgesi alan hemşiredir.

10 ABD de Geriatri Hemşireliği ABD’de geriatri hemşireliği uzun yıllardan bu yana değişik fonlarla desteklenen bir alan olmasına rağmen yapılan değerlendirmeler henüz geriatri hemşireliğinin gereksinimlerin çok gerisinde olduğu anlatmaktadır. Mezey ve Fulmer 2002

11 ANA gerontoloji üzerine ilk toplantısını 1962 yılında yapmıştır 1966 yılında Geriatri Hemşireliği çalışma grubunu oluşturarak Gerontoloji Hemşireliği Sertifika programını başlatmıştır 2002 yılında ABD’de 4200 sertifikalı geriatri hemşiresi bulunmaktadır. Bu sayı tüm sertifika programlarından mezun olanların %1’ini oluşturmaktadır. İleri hemşirelik uygulayıcılarının ise %3’ü gerontoloji hemşireliği sertifikasına sahiptir.

12 ABD de oranı %13 olan yaşlı nüfusun 2030 da % %20 olacağı beklendiği ve medicare’in yaşlılarda bakım hatalarının ve önlenebilir sağlık sorunlarının maliyetinin karşılanmayacağını beyan etmesinin bu alanda hizmet edecek sağlık profesyonellerinin eğitimini zorunlu kıldığına değinilmektedir.

13 Master derecesine sahip geriatri hemşireleri tüm masterlilerin %3’ünü oluşturmaktadır. Geriatri hemşireliği alanında öğretim elemanı yetersizliği mevcuttur. ABD’de Geriatri alanında hemşire gereksiniminden dolayı yetişkin sağlığı ve aile sağlığı alanında çalışan 2.2. milyon hemşirenin eğitim programına ve tüm hemşirelerin lisans eğitim programına geriatri ders içeriğinin eklenmesi üzerinde fikir birliği oluşmuştur. Mezey ve Fulmer 2002

14 Ulusal Geriatric Nursinbg Association (NGNA)’a göre Lisans programlarının üçte birinde gerontoloji ile ilgili teorik içerik sunulmakta öğrencilerin üçte ikisi ise gerontoloji hakkında ders alamamaktadır. Mezey ve Fulmer 2002

15 Amerikan Hem ş irelik Okulları Birli ğ i (AACN) ye göre Yeni mezun hemşirelerin;  iş yükünün %65 ten fazlasını,  hastane yatış günlerinin %50’den fazlasını ve  ayaktan primer bakım hizmetlerinin %60’ını,  ev ziyaretlerinin %70’ini,  özel bakım hizmetlerinin%85’ini yaşlılar kullanmaktadır.

16 Bu nedenle yaşlılara iyi hizmet verebilmek için mezunların gerontoloji hemşireliği bakış açısına sahip olmaları gerektiği belirtilmektedir. En iyi uygulama mezuniyet öncesi öğrencilere teorik ve uygulamalı gerontoloji hemşireliği dersleri konulması, mezuniyet sonrasında hizmet içi eğitim programlarına gerontoloji hemşireliği derslerinin entegre edilmesi olduğuna vurgu yapılmaktadır.

17 AVRUPA DA GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ

18 Evde bakımda tam gün çalışan başına kullanıcı sayısı Kurum bakımında tam gün çalışan başına kullanıcı sayısı Norveç Avusturalya Belçika Japonya Lüksemburg Y. Zelanda Almany a Holland a İsviçre Slovak Cum. Çek Cum. Evde bakımda tam gün çalışan başına düşen kullanıcı sayısı kurum bakımında tam gün çalışan başına düşen kullanıcı sayısından daha yüksektir.

19 OECD ülkelerinin çoğunda yaklaşık yarısı hemşirelerden oluşan tam gün çalışanları çoğunlukla kurum bakımında istihdam edilmektedir. ToplamEvde bakımKurum bakımı Yeni zelanda Japonya İtalya Birleşik Krallık Avusturalya Fransa Almanya Holanda Çek Cum. Danimarka Finlandiya Amerika İsviçre Slovak cum. Macaristan

20 WHO WHO Avrupa Bölgesi  Münih Deklerasyonu ile ebe ve hemşirelerin güçlendirilmesi  14. Sağlık Asamblesinde ebe ve hemşirelerin mortalitenin azaltılması ve sağlıklı yaşam tarzı geliştirmede etkin rollerinin güçlendirilmesi,  Uzmanlıklarının önünün açılması benimsenmesi sonrasında Gerontoloji hemşireliği desteklenmesi gereken uzmanlık alanlarından bir olarak benimsemiştir. WHO 2003

21 ENACO Avrupa Bölgesi Toplantısı Belçika 2002 Avrupa Yaşlı Bakımı Hemşireliği Akademisi (ENACO) değişik ülkelerden gelen gerontoloji hemşireleri ile Belçika ‘da bir toplantı düzenledi. Yapılan toplantıda ENACO’nun spesifik amaçları 1) Öğretim kadrosunun eğitimini güncellemek 2) Avrupa da gerontoloji hemşireliği eğitiminde çekirdek müfredat programını oluşturmak 3) Avrupa’da Gerontoloji hemşireleri arasında bir iletişim ağı oluşturmak. Milisen ve ark. 2004

22 WHO Avrupa Gerontoloji Hemşireliği Kursunun Amacı  Öğrencilere entelektüel ve hayal etme yeteneklerini geliştiren ileri eğitimsel deneyimler sunmak, bu yolla bağımsız karar verme ve problem çözme becerileri kazandırmak  Soruşturan ve yaratıcı bir eğitim çevresi sağlamak  Öğrencinin bireyin yaşla birlikte değişen gereksinimlerine yanıt verme yeteneğini geliştirmek  Öğrencinin araştırma sonuçlarına ilişkin farkındalığını artırmak ve bu sonuçları gerontoloji hemşireliği uygulama alanına aktarmasını kolaylaştırmak WHO 2003

23 WHO Avrupa Gerontoloji Hemşireliği Müfredatı Teorik ve uygulama ve her ikisinin kombine edildiği modüllerden (toplam 8 modül; 1, 4, 5 ve 6. modüller çekirdek müfredattan, diğerleri ise Uzman hemşirelik müfredatının modülleridir) oluşmaktadır. Kursun tamamlanması ile mezunun yetkinlik kazanacağı alanlar 1.Yönetim ve öğretim 2.İşbirliği içinde çalışma 3.Değerlendirme, tedavi ve bakım yönetimi WHO 2003

24 WHO Gerontoloji Eğitim Genel Özellikler Yeti ş kin e ğ itim ilkelerine uygun, ö ğ retmen ve ö ğ rencinin birlikte geli ş ti ğ i ve aktif oldu ğ u e ğ itim ortamı Son teknolojinin kullanımı, didaktik e ğ itim mümkün oldu ğ u kadar sınırlı olmalı Klinik alanda iyi bir rehberlik Ö ğ retmen/ö ğ renci optimum düzeyde (en fazla ö ğ renci 30; ö ğ renci:ö ğ retmen =1:10Yıllık toplam E ğ iticilerin yeterlili ğ i (akademik yeterlilik, alana özgü bilgi, beceri, deneyim) Dersin teorik kısmı okullarda, uygulaması hastane, günlük bakım merkezi ve bakım evlerinde olmalıdır ECTS 60 1200 saat

25 WHO Avrupa Geriatri Hemşireliği Müfredatı Modül 1. Giriş Modülü Kavram, Teori ve Uygulama 2 hafta 60 saat 3 ECTS Modül 2. Gerontoloji Hemşireliği I Psikolojik ve Sosyal Durumlar 8 Hafta 240 saat 12 ECTS Modül 3 Gerontoloji Hemşireliği II Uygulama modülü Psikolojik ve Sosyal Durumlar 8 HAFTA 240 SAAT 12 ECTS Modül 4 Araştırma Bilgisi 2 hafta 60 saat 3 ECTS Modül 5 Karar verme 2 hafta 60 saat 3 ECTS Modül 6 Liderlik ve Yönetim Kaynakları 2 hafta 60 saat 3 ECTS Modül 7 Gerontoloji Hemşireliği III Fiziksel ve spiritüel Yönler 8 Hafta 240 sat 12 ECTS Modül 8 Gerontoloji Hemşireliği IV Uygulama Modülü Fiziksel ve Spiritüel Yönler 8 Hafta 240 saat 12 ECTS

26 Avrupa ülkelerinde Gerontoloji-Geriatri Hemşireliği Temel eğitim sonrası nursing practice programları Gerontoloji master programları Master sonrası sertifika programları Yetişkin-geriatrik hemşireliği master and doktora programları bulunmaktadır.

27 İngiltere Geriatrik Tıp eğitimini başladığı yıllarda hemşirelik müfredatlarında yetişkin hemşireliği dersleri içerisine yaşlı bakımına ilişkin konular eklenmiştir. Geriatri özel eğitimi master ve doktora düzeyinde verilmektedir.

28 Geriatri alanında regüler hem ş irelik programına direk ö ğ renci alınmaktadır ve bu ö ğ renciler geriatri hem ş iresi olarak mezun olmaktadır. Regüler hem ş irelik e ğ itimi 3 yıldır. Almanya

29 Hollanda Hollanda’da temel hemşirelik eğitimi üzerine sertifika programları yürütülmektedir.

30 Danimarka Geriatri eğitimi Bachelor degree düzeyindekilere verilen yedi uzmanlık alan eğitiminden biridir 18 aylık klinik uygulamadan oluşmaktadır. 1988 den bu yana tüm bölgelerde 75 yaş ve üzerine yılda iki kez ev ziyareti yapılan bir metaanaliz çalışmasında yaşlılara yapılan önleyici ziyaretlerin sakatlıkları azalttığı bulunmuştur. Danimarka Huss ve ark 2008

31 Finlandiya Hem ş ireler genel hem ş irelik e ğ itiminin arkasından yedi alandan birinde 6 ay uygulama yaparak özelle ş mektedir. Bunlardan ikisi geriatri ve palyatif bakımdır. Finlandiya

32 Belçika Belçika Bachelor degree düzeyindekilere yönelik 0-60 ECTS ikinci bir bachelor degree ya da sürekli e ğ itim programı olarak e ğ itim vermektedir. Bu alanda ileri uzmanlık için altı yılda bir yenileme gerekmektedir. Belçika

33 Norveç Hem ş ireler mezuniyet sonrası 1 yıl süreli e ğ itimle geriatri hem ş ireli ğ i alanında özelle ş mektedirler Norveç

34 Üç farklı düzeyde çalı ş ma izni alan (registered nurse) hem ş irelere gerontoloji özel dal e ğ itimi verilmektedir. Ulusal sınavdan geçmek ve çalı ş ma izni almak zorunludur. Ayrıca register olduktan sonra Japonya Üniversite Hem ş irelik Programları Birli ğ i (JANPU) tarafından yönetilen sertifikalı hem ş irelik uzmanlık e ğ itimi alanlardan biri de gerontoloji hem ş ireleridir. Japonya

35 İsviçre Hem ş ire sicili aldıktan sonra (post registration) verilen umanlık e ğ itimlerinden biri gerontoloji hem ş ireli ğ idir. İsviçre

36 Geriatri hemşiresi açığını kapatmak için, Hemşirelik okullarına geriatri hemşireliği profilini yükseltmek, bu alanda yeni hemşireler yetiştirmek, bu amaç için toplum sağlık kaynakları ve kurumları ile işbirliği yapma misyonu biçilmektedir.

37 AACN’nin Okullara önerileri 1.Gerontoloji alanında yetkinleşin 2.Müfredata gerontolojiyi yerleştirin 3. Müfredat teknoloji ile zenginleştirin 4. Toplum ve klinik işbirliğini geliştirin 5. Öğrencilerde geriatri alanına ilgi uyandırın ve destekleyin Thornlow ve ark 2006

38 Yaşlı sayısındaki hızlı artış akut ve kritik bakım gereksiniminde hızlı artışa yol açmıştır. Bu durumdan kendine pay çıkaran kuruluşlardan biri de Amerika Akut Bakım Hemşireleri birliğidir.

39 America Kritik Bakım Hemşireleri Birliği Akut ve kritik bakım alanlarında ya ş lı bireylerle kar ş ıla ş acakları için k bakım hem ş ireli ğ i uygulayıcılarının (CNS) geriatri konusunda yeterlilik kazanmaları önerilmektedir American association of critical care nurses 2012

40 Yetişkin ya da Gerontoloji Akut Bakım Hemşireliği Yapabilme Şartları Yetişkin ya da gerontolojik akut bakım hemşireliği eğitimi almış olmak Hemşirelik yetki belgesi almak APRN lisansı almak Hemşirelik mezuniyet programınının akredite olması Yetişkin ya da gerontoloji akut bakım hemşiresi olarak çalışıyor olmak

41 Nurse Practitioner Fakülteleri Ulusal Organizasyonu (NONPF) Yaşlılarla çalışan tüm advanced practice hemşireleri için ayrıca Akut Bakım Hemşireliği Pratisyenleri ve Primer Bakım Hemşire Pratisyenleri için mezuniyet öncesinde geliştirecekleri yeterlilikler belirlemiştir. American Association of Critical Care Nurses 2012

42 Lisans, önlisans ya da hastane okullarında tamalanan e ğ itimin arkasından hem ş irelik sicili alanlara ANCC tarafından sa ğ lanan be ş uzmanlık e ğ itim alanından biri gerontoloji hem ş ireli ğ idir. Bu e ğ itimle hem ş irelere nurse practitioner ünvanı verilmektedir. ABD’de Gerontoloji alanında klinik hem ş irelik uzman-lı ğ ı alanında master ve doktora programları bulunmaktadır. ANCC sınavını ba ş armak gerekmektedir. ABD

43 Geriatri Primer Bakım Hemşireliği Amerika Hemşire kredilendirme Merkezi (AACC) tarafından sertifikalandırılan Yetişkin Primer Bakım Hemşireliği yükseklisans programları bulunmaktadır. Ör: John Hopkins School of Nursing Ayrıca Gerontoloji Hemşireliği kariyeri yapmak isteyenler için National Hartford Center of Gerontoltogical Nursing Excellence tarfından yürütülen iki yıllık doktora programları bulunmaktadır.

44 On line geriatri hemşireliği yükseklisans programları, ve lisans öğrencileri ve mezunlar için yaygın olarak sertifika programları yürütülmektedir.

45 Diplomalı İleri Uygulama Hemşireliği (APRN) Müfredatı Konsensus Modeli Çekirdek müfredat APRN Rol Toplum odaklı Özel Master ya da hemşirelik uygulama doktorası Patofizyoloji Farmakoloji Sağlık değerlendirmesinde ilerleme Profesyonel organizasyonlarca tanınan özel yeterlilikler: onkoloji, palyatif bakım, nefroloji Toplum yapısına göre gerekli çekirdek yeterlilikler Eğitim, akreditasyon ve lisaslama yoluyla düzenleme American Association of College of Nursing 2010

46 Nurse Practitioner Fakülteleri Birliği ve Hemşirelik okulları birliğinin oluşturduğu konsensusa göre yetişkin-yaşlı primer bakım hemşiresinin yeterlilikleri 1. Sağlığı koruma, geliştirme, hastalıkları önleme ve tedavi a) Sağlık durumunu değerlendirme b) Sağlık durumunu tanılama c) Bakımı planı ve tedaviyi uygulama 2. Hemşire ve hasta ilişkisi 3. Öğretme ve koçluk fonksiyonu 4. Profesyonel rol 5. Sağlık bakım hizmetlerini yönetmek ve tartışmak 6. Kaliteli sağlık bakımını temin etmek ve izlemek 7. Kültürel ve spiritüel yeterlilik American Association ofCollege of Nursing 2010

47 NGNA (National Geriatric Nurse Association) Amerika’daki tüm hemşirelik müfredatlarında ve diplomalı hemşirelerin hizmet içi eğitim programlarına zorunlu gerontoloji eğitimi konulması hakkındaki görüş raporu içeriği:

48 NGNA (National Geriatric Nurse Association) 1. 2013 yılına kadar tüm mezuniyet öncesi hemşirelik programlarına üç saatlik teorik gerontoloji dersi eklenmesi 2. Kayıtlı hemşirelik programlarının 2013 yılına kadar mezuniyet öncesi hemşirelik programlarına geriatri alanında üç saatlik uygulama koyması 3. Ülkede çalışan tüm pratisyen hemşirelere yeniden lisans vermek için her yıl geriatri alanında en az iki saat hizmet içi eğitim yapılması

49 Amerikan Hem ş irelik Kredilendirme Merkezi (ANCC) Sertifika programına katılmak için Aktif kayıtlı hemşire lisansının olması, ABD sınırları içinde oturuyor olma ya da yasal olarak tanınan bir ülkede profesyonel olmak Uluslararası başvurular için ilave kriterler  Kayıtlı hemşire olarak iki yıl full time çalışmaya eşdeğer deneyime sahip olmak  Son üç yılda gerontoloji hemşireliği özel alanında en az 2000 saat uygulama yapmış olmak  Son üç yılda gerontoloji hemşireliği alanında 30 saatlik hizmet içi eğitimi tamamlamış olmak

50 Türkiye yaşlanıyor !!! BM verilerine göre 2030 65 yaş üzeri nüfus %12.9 olacak

51 Yaşlıların Artan Bakım Gereksinimleri Hemşire Gereksinimini artırıyor.. Türkiye’de son yıllarda ya ş lı bakımı alanında hizmet gereksiniminin arttı ğ ı iyice hissedilmi ş olmakla birlikte hem ş irelik e ğ itiminin bu alandaki gereksinimi kar ş ılayacak içerik ve nitelikten uzak oldu ğ unu söylemek mümkündür.

52 Ülkemizde Geriatri hemşireliği özel alan olarak ele alınmamaktadır. Lisans programlarında dahiliye veya halk sağlığı dersleri içerisinde bir konu olarak işlenmektedir. Lisansüstü programlarda dahiliye bölümü tarafından açılan geriatri ya da gerontoloji hemşireliği dersleri haftada 2 saat teorik ders şeklinde verildiği görülmektedir.

53 Ülkemizde ya ş lıya yönelik hizmet veren hem ş irelerin ço ğ u huzurevleri ve ya ş lı bakımevlerinde hizmet vermektedir.

54 Geriatri Hemşireliği Yükseklisans Programı 1.Ege Üniversitesi Hemşirelik fakültesi geriatri hemşireliği YL programı 2009 yılında başlamıştır. Tezli program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. 2.Adnan Menderes Üniversitesi 2013-2014 eğitim öğretim yılında (Yaşlı Sağlığı ve Bakımı) tezli yükseklisans programı açma teklifinde bulunmuştur.

55 Ege Üniversitesi Geriatri Hemşireliği Yükseklisans Programı Zorunlu derslerSeçmeli dersler Ders adıDers türü Saat/ kredi Ders adıDers Türü Saat/ Kredi Ya ş lılı ğ a Sosyolojik Bakı ş Teorik2/8 Ya ş lılık Fizyolojisi ve PatofizyolojisiTeorik2/7 Ya ş lılıkta Palyatif Bakım ve Ya ş am Sonu Bakım Teorik2/7 SeminerTeorik2/6 Huzurevi uygulamasıUygulama10/8 Ya ş lılarda Akut ve Kronik Hastalık Yönetimi Uygulaması Uygulama10/8 Ya ş lıda Farmakolojik Yakla ş ımlar2/8 Bilgisayar Uygulamalı BiyoistatistikTeorik3/8 Sa ğ lık Bilimlerinde Ara ş tırmaTeorik2/8 Geriatri Yo ğ un Bakım Hem ş ireli ğ iTeorik2/8 Tez çalı ş ması27 Uzmanlık alan dersi3

56 Gerontoloji ve geriatri hemşireliği Geriatrik epidemiyoloji Biyopsikososyal yaklaşım Geriatrik değerlendirme Geriatri hemşireliği Evde ve kurumda bakım derslerini içermektedir. Arel Üniversitesi Geriatri Hemşireliği Yüksek lisans programı

57 Yükseklisans programlarında geriatri/gerontoloji hemşireliği dersi bulunan üniversiteler Dokuz Eylül Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Koç Üniversitesi Arel Üniversitesi Marmara Üniversitesi Acıbadem Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi

58 Bu yükseklisans derslerinden sadece Koç üniversitesinin Geriatri Hem ş ireli ğ i dersi haftada üç saat, di ğ erleri haftada iki saat olmak üzere hepsi teorik derstir. Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Gerontoloji Bölümü bulunmaktadır

59 Mezunlara ve E ğ itimcilere Yönelik Kurslar Ülkemizde son yılarda geriatrik bakım alanında kurslar düzenlenmektedir. Henüz onaylanmış bir sertifika programı yoktur.

60  Yaşlı bireyin bakım gereksinimleri ve hizmet modelleri  Türkiye’de ve Dünya’da geriatri gerontoloji hemşireliğinin gelişimi  Yaşlılıkla ilgili araştırma ve çalışmaların değerlendirilmesi  Yaşlı ile çalışmada disiplinler arası çalışmanın önemi  Yaşlı bakımevlerinde uygulama  Hastanelerde yaşlı bakımı konularını içermektedir. Hacettepe Üni. Geriatri Hemşireliği Yükseklisans dersi

61 1.Geriatride Temel Prensipler 2.Geriatrinin Tanımı, Dünya'da ve Ülkemizde Yaşlı nüfus 3.Yaşlanma Teorileri 4.Yaşlı Hastalara Yaklaşım 5.Yaşlıdaki Fizyolojik Değişikler 6.Geriatride Yaşam Kalitesi 7.Geriatrik Hastada Beslenme ve Sıvı Dengesi 8.Geriatrik Hastalarla İletişim Marmara Üniversitesi Geriatri hemşireliği ders içeriği

62 9. Geriatrik Hastalıklar 10. Ev Kazalarının ve Düşmelerin Önlenmesi 11. Geriatrik Hastalarda İlaç Kullanımı 12. Geriatrik Hastalıkların Psikososyal Gereksinimleri 13. Geriatrik Rehabilitasyon 14. Yaşlı İstismarı 15. Ders çalışma haftası 16. Yarıyıl sonu sınavı Marmara Üniversitesi Geriatri hemşireliği ders içeriği- devam

63 ÜniversiteDersin düzeyiKredisiTürü Uludağ Ünv.Lisans3Teorik Balıkesir Ünv.Lisans2Teorik 19 Mayıs Ünv.Y.lisans3Teorik Koç Ünv.Y.lisans3Teorik Selçuk Ünv.Lisans2Teorik Dokuz Eylül Ünv. Y.lisans2Teorik

64 Yaşlı Bakım Programları 91 Üniversitede Yaşlı Bakım Ön lisans Programı bulunmaktadır. Kontenjanları 2-150 arasında değişmektedir. YGS 2 puanı ile girmekteler Taban puan 159-342 ararsında değişmekte. 29’u özel üniversitede 23’ü ikinci öğretim

65 Öneriler  Hem ş irelere ya ş lı ile çalı ş ma yeterlili ğ inin kazandırılması için lisans e ğ itimlerinin içeri ğ inin teorik ve uygulama açısından güçlendirilmesi,  Özellikle ya ş lı bireylerle çalı ş mak durumunda olan halk sa ğ lı ğ ı hem ş ireli ğ i, iç hastalıkları hem ş ireli ğ i gibi uzmanlık alanlarında ö ğ rencilere geriatrik de ğ erlendirme ve uygulama yeterlili ğ inin kazandırılması  Lisans ve yükseklisans mezunlarına yönelik geriatri hem ş ireli ğ i sertifika programlarının ba ş latılması  Ya ş lı bireylerle çalı ş anlara kredili hizmet içi e ğ itim programlarının uygulanması önerilebilir.

66 Kaynaklar American Association of College of Nursing (2010)Adult-Gerontoltogy Primary Care Nurse Practitioner Competencies http://www.aacn.nche.edu/geriatric- nursing/adultgeroprimcareNPcomp.pdfhttp://www.aacn.nche.edu/geriatric- nursing/adultgeroprimcareNPcomp.pdf American Association of Critical Care Nurses (2012) AACN Scope And Standards For Acute Care Nurse Practıtıoner Practice Washington S:27 Bardach SH. Rowles GD.(2012)Geriatric Education in the Health Professions: Are We Making Progress? The Gerontologist; 0(0): 1–12 doi:10.1093/geront/gns006 Barton ve Mulley (2014) History of The Development of Geriatric Medicine in the UK pmj.bmj.com:229-35. Huss AHuss A. Stuck AE. Rubenstein LZ. Egger M. Clough-Gorr KM. Multidimensional preventive home visit programs for community-dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 Mar;63(3):298-307.Stuck AERubenstein LZEgger MClough-Gorr KM J Gerontol A Biol Sci Med Sci.

67 Kaynaklar John Hopkins School of Nursing http://nursing.jhu.edu/academics/programs/masters/np-adult-geriatric/http://nursing.jhu.edu/academics/programs/masters/np-adult-geriatric/ Mezey M. Fulmer T. (2002)The Future History of Gerontological Nursing. Journal of Gerontology: 57(7):438–41. Milisen KMilisen K, De Geest S, Schuurmans M, Steeman E, Habets H, Defloor T, Schwendimann R; Meeting the challenges for gerontological nursing in Europe: The European Nursing Academy for Care of Older persons (ENACO). J Nutr Health Aging. 2004;8(3):197-9.De Geest SSchuurmans MSteeman EHabets HDefloor TSchwendimann R J Nutr Health Aging. Thornlow D. Latimer D. Kingsborough J. Arietti L. Caring for an Aging America a guide for nursing faculty http://www.aacn.nche.edu/geriatric-nursing/monograph.pdfhttp://www.aacn.nche.edu/geriatric-nursing/monograph.pdf Wallace M. Essentials ofGerontological Nursing. Springer Publishing 2008: 105-118. World Health Organization 2003WHO EuropeGerontological Nursing Curriculum. WHO European Strategy for Continuing Education for Nurses and Midwives


"Yeter KİTİŞ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dünya’da ve Türkiye’de Geriatri Hemşireliği Eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları