Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ
T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK NEDİR ? Atık : Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan AYGEİ Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan sınıflardaki herhangi bir madde. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK YÖNETİMİ; Atığın –azaltılması, –toplanması, –taşınması, –geri kazanılması, –bertaraf edilmesi, –bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve –bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi işlemlerini kapsayan bir faaliyetler bütünüdür. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

4 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Amaç Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesi 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

5 ATIK YÖNETİMİNİN GENEL ESASLARI
Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi ve azaltılması esastır. Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atığın geri dönüşümü, tekrar kullanımı, geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Her türlü faaliyet sırasında atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır. Atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi esastır. Atıkların ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Atıkların, lisans almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesi zorunludur. Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri müteselsilen kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKÜMLÜLÜKLER MUAFİYET Kayıt tutma Atık üreten tesis ve işletmeler ile bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar kayıt tutmakla yükümlüdürler. •atık türü, •atığın kod numarası, •atık miktarı, •atığın kaynağı, •gönderildiği tesis, •taşıma şekli, •atığın EK-II A ve EK-II B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler YOK 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

8 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKÜMLÜLÜKLER MUAFİYET Mali sorumluluk sigortası, Tehlikeli atıkların; •toplanması, •taşınması, •geçici ve ara depolanması, •geri kazanımı, •yeniden kullanılması, •bertarafı Kamuya ait genel bütçeli sağlık kuruluşları Tehlikeli atık dışındaki diğer atık türleri 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK I - ATIK SINIFLARI Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, Q2 Standart dışı ürünler, Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örneğin, kaza sonucu kontamine olmuş maddeler vb), Q5 Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örneğin, temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar vb.), Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler vb.) Q7 Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örneğin, kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitik yüzey işlem tuzları vb.), Q8 Endüstriyel işlem kalıntıları (örneğin, cüruflar, dip tortusu vb.), Q9 Kirliliğin önlenmesi işlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler vb), Q10 Makine/yüzey işlemleri kalıntıları (örneğin, torna atıkları, frezeleme kırıntıları vb.), Q11 Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, petrol sahası slopları, madencilik atıkları ve benzeri), Q12 Saflığı bozulmuş materyaller (örneğin, PCB'lerle kontamine olmuş yağlar vb), Q13 Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller, Q14 Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örneğin, tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları vb), Q15 Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler, Q16 Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 EK II-A - BERTARAF YÖNTEMLERİ
D1 Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (ör, düzenli depolama vb), D2 Arazi ıslahı (ör, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması vb), D3 Derine enjeksiyon (ör, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu vb) D4 Yüzey doldurma (ör, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması vb), D5 Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve herbiri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama vb) D6 Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım D7 Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım D8 D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler, D9 D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler (örneğin, buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon vb), D10 Yakma (Karada) D11 Yakma (Deniz üstünde) D12 Sürekli depolama (bir madende konteynerların yerleştirilmesi vb) D13 D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıştırma, D14 D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama, D15 D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç) 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 EK II-B – GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
R1 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma R2 Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi, R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil) R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü, R5 Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü, R6 Asitlerin veya bazların yeniden üretimi, R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı, R8 Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı, R9 Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları, R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı, R11 R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı, R12 Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi, R13 R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç) 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 EK-III A - TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ
H1 Patlayıcı H2 Oksitleyici H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler H3-B Tutuşabilen H4 Tahriş edici H5 Zararlı H6 Toksik H7 Kanserojen H8 Korozif H9 Enfeksiyon yapıcı H10 Üreme yetisini azaltıcı H11 Mutajenik H12 Havayla, suyla veya asitle temasında toksik veya aşırı toksik gazları üreten maddeler H13 Atıldığında veya başka bir madde üretirken, örnek olarak süzüntü suyu, yukardaki özelliklerden birini gösteren madde ve preparatlar H14 Ekotoksik 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK LİSTESİ (EK IV) Atık kodu 20 bölümden oluşur •Bölüm , Kaynağa dayalı (endüstriyel işyeri branşı) •Bölüm İşleme dayalı •Bölüm 13 – 15 Madde ve malzemeye dayalı •Bölüm 20 Evsel atıklar •Bölüm 16 Listede başka türlü tanımlanmayan atıklar 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

14 ATIK LİSTESİ BÖLÜMLERİ (EK IV)
(01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar, (02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve işlemesi sonucu ortaya çıkan atıklar, (03) Ahşap işleme ve kağıt, karton, kağıt hamuru, panel (sunta) ve mobilya üretiminden kaynaklanan atıklar, (04) Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıklar, (05) Petrol rafinasyonu, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar, (06) Anorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar, (07) Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar, (08) Astarlar (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler), yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin imalat, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar, (09) Fotoğraf endüstrisinden kaynaklanan atıklar, (10) Isıl işlemlerden kaynaklanan atıklar, 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 ATIK LİSTESİ BÖLÜMLERİ (EK IV)
(11) Metal ve diğer malzemelerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması işlemlerinden kaynaklanan atıklar; demir dışı hidrometalurji, (12) Metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey işlemlerinden ve şekillendirilmesinden kaynaklanan atıklar, (13) Yağ atıkları ve sıvı yakıt atıkları (yenilebilir yağlar, 05 ve 12 hariç), (14) Atık organik çözücüler, soğutucular ve itici gazlar (07 ve 08 hariç), (15) Atık ambalajlar; başka bir şekilde belirtilmemiş emiciler, silme bezleri, filtre malzemeleri ve koruyucu giysiler, (16) Listede başka bir şekilde belirtilmemiş atıklar, (17) İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil), (18) İnsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç) (19) Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım için su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklar, (20) Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

16 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Tehlikeli Atıklar •( * ) işaretli olanlar tehlikeli atıktır, •Tehlikeli atıklar, EK-III A’daki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptirler, •Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. •Atık Listesinde (M) işaretleri atıklar tehlikeli olma olasılığı bulunan atıklardır. Değerlendirme EK-III A ve EK-III B’ye göre yapılır. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

17 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK LİSTESİ Atık üzerine bir örnek; * - Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A) Burada; 18 Bölüm 18 İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan Sağlığa İlişkin Olmayan Mutfak ve Restoran Atıkları Hariç) Alt bölümü İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar 08 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar * Tehlikelilik işareti (A) 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 ATIK SINIFLANDIRMA KILAVUZU
SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLAR NELERDİR 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 HASTANELERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
Evsel Nitelikli Atıklar Tıbbi Atıklar Tehlikeli Atıklar Radyoaktif Atıklar Genel Atıklar Enfeksiyöz Atıklar Patolojik Atıklar Ambalaj Atıkları Kesici Delici Atıklar 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARI
EVSEL ATIKLAR İNORGANİK ORGANİK AMBALAJ ATIKLARI CAM AMBALAJ METAL AMBALAJ KAĞIT KARTON AMBALAJ KOMPOZİT AMBALAJ TEKSTİL AMBALAJ AHŞAP AMBALAJ PLASTİK AMBALAJ PATOLOJİK ATIKLAR PATOLOJİK ATIK (Tanınamaz) PATOLOJİK ATIK (Tanınabilir) TIBBİ ATIKLAR ENFEKSİYÖZ KESİCİ-DELİCİ 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 TEHLİKELİ OLMAYAN ATIKLAR
KABLO HURDALAR DİĞER ELEKTRONİK ATIKLAR Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar İle Makine Ekipman Parçaları ATIK YAĞLAR BİTKİSEL ATIK YAĞLAR MADENİ ATIK YAĞLAR PCB VE PCT İÇEREN ATIKLAR (TRAFO VB.,..) RADYOAKTİF ATIKLAR 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEHLİKELİ ATIKLAR KEMOTERAPİK (SİTOSTATİK) ATIKLAR FARMASOTİK ATIKLAR DEZENFEKTANLAR (Aldehit, Asidik, Bazik vb. ORGANİK ÇÖZÜCÜLER (Ksilen, Alkol, Asetonitril, vb.) İNORGANİK ÇÖZÜCÜLER (HCl, Amonyak vb.) AĞIR METALLER AMALGAM ATIKLARI BASINÇLI KAPLAR KONTAMİNE AMBALAJ (Kimyasal Madde Kapları, Boya Tenekeleri vb.) LABORATUVAR KİMYASALLARI KARTUŞ-TONER HAVA FİLTRELERİ YAĞ-YAKIT FİLTRELERİ PİL-AKÜ YALITIM MALZEMELERİ KONTAMİNE KABLO FLÜORESAN LAMBA DİĞER ATIKLAR 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

23 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ) İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar Kesiciler ( hariç) Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları ( hariç) * Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar (A) Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri) * Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (M) dışındaki kimyasallar * Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A) dışındaki ilaçlar * Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları (A) 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

24 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ) Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar Kesiciler ( hariç) * Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar (A ) Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar * Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (M) dışındaki kimyasallar * Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A) dışındaki ilaçlar 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

25 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

26 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTANLAR Aldehit içerikli dezenfektanlar ; Toksik Tahriş edici Kanserojen Formaldehit buharları yanıcıdır ve hava ile patlayıcı karışım oluşturur Yüksek Düzey Dezenfektanların Kullanıldığı Üniteler ; Ameliyathaneler Kadın Doğum Gastroentereloji Üroloji Cerrahi Klinikler Anjiyo Kliniği Acil Servis KBB Diş 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

27 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
LABORATUVAR ATIKLARI (MERKEZ LABORATUVARI) Cihaz Atıkları; 1.Elisa 2.Hematoloji 3.Koagulasyon 4.Hormon 5.Biyokimya 6.Seroloji Doğrudan kanalizasyona verilmemelidir. Yüksek KOİ değerine sahiptir. Toksiktir. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
LABORATUVAR ATIKLARI (PATOLOJİ LABORATUVARI) HİSTOPATOLOJİ A) Cihaz Atıkları Doku Takip Cihazı Boya Cihazı B) Kimyasal Atıklar Etanol Ksilen Formaldehit Yanıcı Ekotoksik Tahriş edici 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

29 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
MAKROSKOPİ Formaldehit MİKROBİYOLOJİ Boya atığı 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
* Sitotoksik ve Sitostatik İlaçlar Sitotoksik ve Sitostatik İlaçların Kullanıldığı Üniteler ; Onkoloji Kliniği Ayaktan Kemoterapi Kliniği Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri Toksik Mutajenik Kanserojen Teratojetinik 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

31 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
AMALGAM ATIKLARI • *-Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları (A) Cıva ihtiva eder Yüksek seviyede toksik ! Diş ünitelerinden kaynaklanır. Atıksu içerisinden ayrıştırılması gerekmektedir. Kanalizasyon sistemine gönderilmemesi gerekmektedir. Amalgam atıklarını toplayacak filtre sistemi kullanılmalıdır. AĞIR METAL İÇEREN ATIKLAR Kırılmış Termometreler Yüksek Toksisite Tansiyon aletlerinden saçılan cıva Ekotoksik Kurşun levhalar Kanserojen Gümüş içeren röntgen banyo solüsyonları Cıva içeren amalgamlar 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

32 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
Röntgen ve Tıbbi Görüntüleme Fotokimyasalları 09 01 – Fotoğraf Endüstrisi Atıkları •Gümüş içeren atıklardır •Diğer atıklarından ayrı toplanmalı, ağzı kapalı, sızdırmaz kaplarda saklanmalı. * Basınçlı Kaplar Etilen Oksit Kartuşları Hidrojen Peroksit Kartuşları Patlayıcı Özelliğe Sahiptir. Sterilizasyon Ünitelerinde Kullanılır. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

33 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
KONTAMİNE AMBALAJLAR * - Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar (M) Kimyasallar, Dezenfektanlar ve benzeri kimyasal maddelere ait ambalajlar, boya tenekeleri Bu tür atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Kontaminasyona sebep olan maddenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

34 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
GENEL ATIKLAR Floresanlar Kablo Yalıtım Malzemeleri Piller Aküler Elektrikli ve Elektronik Ekipman Makina-Ekipman Parçaları Yağ –Yakıt Filtreleri Hava Filtreleri , üstübü 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

35 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
GENEL ATIKLAR Floresanlar Kablo Yalıtım Malzemeleri Piller Aküler Elektrikli ve Elektronik Ekipman Makina-Ekipman Parçaları Yağ –Yakıt Filtreleri Hava Filtreleri , üstübü 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

36 SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

37 TEŞEKKÜRLER Telefon : 0 232 3416800 Faks : 0 232 3416536
İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve denetimlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü Telefon : Faks : 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


"SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları