Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‘ATIK YÖNETİMİ’ -2014-. SUNUM İÇERİĞİ  Mevzuat  Atıkların Sınıflandırması  Evsel Atıkların Yönetimi  Tıbbi Atıkların Yönetimi  Tehlikeli Atıkların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‘ATIK YÖNETİMİ’ -2014-. SUNUM İÇERİĞİ  Mevzuat  Atıkların Sınıflandırması  Evsel Atıkların Yönetimi  Tıbbi Atıkların Yönetimi  Tehlikeli Atıkların."— Sunum transkripti:

1 ‘ATIK YÖNETİMİ’ -2014-

2 SUNUM İÇERİĞİ  Mevzuat  Atıkların Sınıflandırması  Evsel Atıkların Yönetimi  Tıbbi Atıkların Yönetimi  Tehlikeli Atıkların Yönetimi  Diğer Atıklar  Ulusal Atık Taşıma Formu

3 Bu atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

4

5 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA ; Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. hükümleri yer almaktadır.

6 Çevrenin kasten kirletilmesi MADDE 181. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Çevrenin taksirle kirletilmesi MADDE 182. - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

7 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (05 Temmuz 2008) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22 Haziran 2005) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 2005) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24.08.2011) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (19.04.2005) doğrultusunda değerlendirilmelidir.

8 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kurum kuruluş ve işletmeler için ön görülen idari yaptırımlar, faaliyetten men ve idari nitelikte para cezalarıdır.  Bilgi ve Belge Vermeme : 9.420,00 TL ( AYP, Atık beyanları …)  Tehlikeli Atıklar : 471.228,00 TL – 4.712.280,00 TL ( Kanun da ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlara aykırı olarak davranmak.)

9

10 1. EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

11 EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR A.GENEL ATIKLAR B. AMBALAJ ATIKLARI EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

12 A.GENEL ATIKLAR Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklar. B, C, D, E, F ve G gruplarında anılanlar hariç, tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar. Evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak SİYAH renkli plastik torbalarda toplanırlar. Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür ve ayrı olarak geçici depolanırlar. Evsel nitelikli atıklar kontamine olmamış atıkları kapsar. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi, tehlikeli, radyoaktif atıklarla bulaş olduğu taktirde evsel nitelikli atık kapsamından çıkarılır. EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

13 Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilir. Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır. Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır. Evsel nitelikli atıklar bağlı bulunulan Belediyenin toplama sistemine verilir. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak Belediye nin görevleri arasında yer almaktadır. EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

14 B. AMBALAJ ATIKLARI Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklardır. Sağlık Kuruluşlarında Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye v.s den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklardır. Kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar AMBALAJ ATIKLARI

15 Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür. AMBALAJ ATIKLARI

16

17 METAL GERİ DÖNÜŞÜMÜ Alüminyum Kutu Balyalanmış Alüminyum Kutular Alüminyum pencereye dönüşüm AMBALAJ ATIKLARI

18 PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ Mavi Kapak Plastik Çapak Plastik Granül Plastik Mavi Kasaya Dönüşüm Plastik Lego Oyuncağa Dönüşüm AMBALAJ ATIKLARI

19 KAĞIT - KARTON GERİ DÖNÜŞÜMÜ Karton Selüloz Süreci Alışveriş Çantaları Tuvalet Kağıdı AMBALAJ ATIKLARI

20 CAM GERİ DÖNÜŞÜMÜ Cam Şişe Cam Kırığı Asfalt Malzemesi AMBALAJ ATIKLARI

21

22 2. TIBBİ ATIKLAR

23 TIBBİ ATIKLAR ENFEKSİYOZ ATIKLAR PATOLOJİK ATIKLAR KESİCİ- DELİCİ ATIKLAR TIBBİ ATIKLAR

24 Üreticinin Yükümlülükleri a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla, b) Atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla, c) Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı olarak toplamakla, d) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu inşa etmek veya konteyner bulundurmakla e) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla, f) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sağlamakla, g) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları atık bertarafçısına ödemekle, h) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak TIBBİ ATIKLAR

25 Ünite İçi Taşınması Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz. TIBBİ ATIKLAR

26 Geçici Depolama Alanı Özellikleri En az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu inşa etmekle, daha az yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdürler. Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere bu depolarda veya konteynerlerde bekletilebilir. Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 °C nin altında olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir. Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilir. Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır. Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olur. Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay kuru bir malzeme ile kaplanır. Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar daima temiz ve boyanmış durumda olur. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanır, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur. TIBBİ ATIKLAR

27 Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmez. Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa edilir. Geçici atık deposu, hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilemez. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir. TIBBİ ATIKLAR

28 Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar. Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır. Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmazlar. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz. TIBBİ ATIKLAR

29 3. TEHLİKELİ ATIKLAR

30  Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklardır.  Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas alınan kriterler, atığın bileşimi, atık içindeki bileşenlerin miktarları, atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri, atığın fiziksel durumu, atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı şeklinde özetlenebilir. TEHLİKELİ ATIKLAR

31 Üreticinin Yükümlülükleri Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, Üç yıllık atık yönetim planını hazırlayarak valilikten onay almakla, Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği çevre lisansı almış olan geri kazanım ya da bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te (M) işareti ile bulunup EK-III B’de belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlara ait laboratuvarlar ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle, Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla, Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,, TEHLİKELİ ATIKLAR

32 Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla, Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe bildirmekle, Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla, yükümlüdür. Üreticinin Yükümlülükleri TEHLİKELİ ATIKLAR

33

34 Her Kimyasal Ürün için İlgili Firmadan istenmelidir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS)

35 TEHLİKELİ ATIKLAR

36 BİRİM LABORATUVARLAR AMELİYATHANEONKOLOJİRÖNTGENTEKNİK BİRİMDİŞECZANETÜM HASTANE TEHLİKELİ ATIK ÜRETEN BİRİMLER

37 Ameliyathaneler (Yüksek düzey Dezenfektanlar) Örneğin gluteraldehit 18 01 06 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar M TEHLİKELİ ATIKLAR

38 Patoloji Laboratuvarları (Formaldehit, Ksilol, Alkoller, Boyalar..) Kimyasal Atıklar (Etanol, Ksilen, Formaldehid..) TEHLİKELİ ATIKLAR

39

40  Onkoloji Kliniği  Ayaktan kemoterapi Kliniği  Kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri 18 01 08 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar Onkolojik Atıklar A TEHLİKELİ ATIKLAR

41 Kontamine Ambalaj (Boş reagent ambalajları) Etilen Oksit Kartuşları Hidrojen Peroksit Kartuşları AMELİYATHANE - Anestezi  Anestezik gaz ambalajı TEHLİKELİ ATIKLAR 15 01 10 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar M

42 15 02 02 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler üstübü, bez M TEHLİKELİ ATIKLAR

43

44 Tehlikeli Atıklar 20 01 21 Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar Fluoresan lambalar A TEHLİKELİ ATIKLAR

45 Civa-Gümüş-Kalay 18 01 10 Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları A TEHLİKELİ ATIKLAR

46 08 03 17 Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri Kartuş ve tonerler M TEHLİKELİ ATIKLAR

47 17 04 10 Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar Atık kablolar 20 01 35 20 01 21 ve 20 01 23 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar Elektronik atıklar M M TEHLİKELİ ATIKLAR

48 09 01 02 Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu 09 01 04 Sabitleyici solüsyonlar 09 01 06 Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar A A M TEHLİKELİ ATIKLAR

49 16 05 06 Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli madde içeren laboratuvar kimyasalları 16 05 07 Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar 16 05 08 M M M TEHLİKELİ ATIKLAR

50 Farmasotik atıklar Farmasötik Atık: Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları, TEHLİKELİ ATIKLAR

51 Atıkların Geçici Depolama Alanına Taşınması  Atık taşıma arabaları yardımı ile  Maske,gözlük,plastik eldiven,plastik çizme ve tehlikeli atık taşıma kıyafeti giyilerek  Eğitimli tehlikeli atık taşıma personeli tarafından geçici depolama alanına taşımalıdır. TEHLİKELİ ATIKLAR

52 Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası Oluşturulurken; *Hastane sınırları içinde ünite ve binalardan uzakta *Beton saha üzerine yerleştirilmiş *Sağlam, sızdırmaz, emniyetli *Uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmek.. TEHLİKELİ ATIKLAR

53 Etiketleme **Üretici Adı **Atık Adı **Atık Kodu **Tarih Tehlikeli Atıklar TEHLİKELİ ATIKLAR

54 16 06 01 Kurşunlu piller Atık piller çöpe atıldığı zaman dış kapları zamanla delinir ve bünyelerindeki metaller ve kimyasal maddeler toprağa ve suya karışabilir. Neticede atık piller çevre kirlenmesine yol açtıkları gibi, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallerin besin maddelerine bulaşmaları sonucunda insan sağlığına zarar verebilirler. Toplanan atık piller belediyelere ait katı atık depolama alanlarında TAP tarafından özel olarak inşa edilmiş depolar içerisine dökülerek, bertaraf edilmektedir. Ülkemizde Atık Pil Geri Dönüşüm Tesisi henüz bulunmamaktadr. ATIK PİLLER

55

56 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Kullanılmış kızartmalık yağların Lavaboya dökülmesi, Çöpe atılması, Kanalizasyona boşaltılması, Yemeklik yağlara, ham yağlara, mineral yağlara karıştırılması Doğrudan yakıt olarak kullanılması ve SATILMASI yasaktır. Kullanılmış kızartmalık yağların Lavaboya dökülmesi, Çöpe atılması, Kanalizasyona boşaltılması, Yemeklik yağlara, ham yağlara, mineral yağlara karıştırılması Doğrudan yakıt olarak kullanılması ve SATILMASI yasaktır. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir! Bitkisel Atık Yağlar

57

58

59 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır. Radyoaktif Atıklar

60 Ulusal Atık Taşıma Formu UATF Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden temin edilir. Bunun için izlenecek yol; Halk bankasının herhangi bir şubesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 203 gelir kodlu hesabına (Matbaa İşleri Hesabına) Koçan başına (25 Adet UATF) 50 TL yatırılır. Buradan alınan dekont ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe Servisine bir dilekçe ile başvuruda bulunulur. Temin edilen Taşıma Formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşildir. (A) ve (C) formları iki nüsha olmalıdır.

61 üretici taşıyıcı alıcı Ulusal Atık Taşıma Formu

62 Zonguldak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden aldığımız görüş yazısına göre; Serum şişeleri,içerisinde kan dolaşmışsa ve ilaç konulmuşsa kontamine atık olacağından Tehlikeli Atık sınıfında, Kan dönmemiş ve ilaç konulmamışsa Ambalaj Atığı sınıfında, İlaç flakonları Tehlikeli Atık sınıfında, Ameliyathanelerden çıkan hepafiltreler Tıbbi Atık sınıfında, Hasta bezleri hastaya tehlikeli bir madde veriliyorsa Tehlikeli Atık sınıfında,hasta enfeksiyon hastası ise Tıbbi Atık sınıfında değerlendirilmektedir.

63

64 İlaç Flakonları Tehlikeli Atık Sınıfına Girer.

65

66 Ambalaj atığı evsel değildir…

67 Atık kutularının kapakları kapalı olmalıdır…

68 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"‘ATIK YÖNETİMİ’ -2014-. SUNUM İÇERİĞİ  Mevzuat  Atıkların Sınıflandırması  Evsel Atıkların Yönetimi  Tıbbi Atıkların Yönetimi  Tehlikeli Atıkların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları