Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6306 SAYıLı A FET R ISKI A LTıNDAKI A LANLARıN D ÖNÜ Ş ÜMÜ H AKKıNDA K ANUN KAPSAMıNDA PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM SÜREÇLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6306 SAYıLı A FET R ISKI A LTıNDAKI A LANLARıN D ÖNÜ Ş ÜMÜ H AKKıNDA K ANUN KAPSAMıNDA PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM SÜREÇLER İ."— Sunum transkripti:

1 6306 SAYıLı A FET R ISKI A LTıNDAKI A LANLARıN D ÖNÜ Ş ÜMÜ H AKKıNDA K ANUN KAPSAMıNDA PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM SÜREÇLER İ

2 KENTSEL TASARIM PLANLAMA DÖNÜ Ş ÜM

3 Kentsel dönü ş üm

4 K ENTSEL D ÖNÜ Ş ÜM  Kentsel dönü ş üm, fiziksel mekânın dönü ş ümünün yanı sıra, sosyal adalet ve geli ş im, sosyal bütünle ş me, yerel-ekonomik kalkınma, tarihi ve kültürel mirasın ve do ğ al çevrenin korunması, zarar azaltma ve risk yönetimi, sürdürebilirli ğ inin sa ğ lanması vb. ilkeler çerçevesinde kapsamlı ve bütünle ş ik bir yakla ş ımla ele alınması gereken bir konudur.  Kentsel dönü ş üm, bir alanın sosyal, ekonomik, fiziksel ve çevresel ko ş ullarında iyile ş me sa ğ lamanın pe ş inde olan ve kentsel sorunlara çözüm getiren, kapsamlı ve bütüncül vizyon ve eylemlerdir.

5  Ülkemiz, ba ş ta deprem olmak üzere jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri gibi nedenlerle her zaman afet sonucunu do ğ urabilecek tehlikelerle kar ş ı kar ş ıya olan bir ülkedir.  Deprem  Heyelan,  Sel,  Erozyon,  Kuraklık,  Kaya ve çı ğ dü ş mesi

6 B U SEBEPLE 6306 S AYıLı K ANUN 31.05.2012 DE ÇıKARTıLMı Ş TıR. B U KANUNLA ILGILI YÖNETMELIKLER ;  4 Temmuz 2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan”Kamu Mülkiyetinde Veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönü ş üm Ve Geli ş im Alanı İ lan Edilmesinin Usul Ve Esaslarına İ li ş kin Tebli ğ ”  4 A ğ ustos 2012 tarih ve28374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan” Afet Riski Altındaki Alanların Dönü ş türülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeli ğ i

7  13 Eylül 2012 tarih ve 28410 sayılı Resmi Gazete’de Dönü ş üm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi Ve Kaynak Aktarımı Yönetmeli ğ i yayımlanmı ş tır.  13 Ekim 2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete’de 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sa ğ lanacak Faiz Deste ğ ine İ li ş kin Karar.  Afet Riski Altındaki Alanların Dönü ş türülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeli ğ i revize edilerek son ş ekliyle 15 Aralık 2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü ğ e girmi ş tir.

8 6306 S AYıLı K ANUNUNUN D AYANA Ğ ı : Anayasanın 56. ve 23.Maddeleri;  56.Maddesi ;herkesin sa ğ lıklı,dengeli ve güvenli bir çevrede ya ş ama hakkına sahip bulundu ğ unu hükme ba ğ lamakta ve Devlete bu hususta görevler yüklemektedir.  23. Maddesine göre ise Devlet,” sosyal ve ekonomik geli ş meyi sa ğ lamak, sa ğ lıklı ve düzenli kentle ş meyi gerçekle ş tirmek” ile görevlidir. Bu maddelere dayanılarak ;  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönü ş türülmesi Hakkında Kanun 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü ğ e girmi ş tir.

9 B U YÖNDEKI DI Ğ ER KANUNLAR  775 sayılı Gecekondu Kanunu  2981 sayılı İ mar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İş lemler Hakkında Kanun  5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Ta ş ınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Ya ş atılarak Kullanılması Hakkında Kanun  5543 sayılı İ skan Kanunu  2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ( Ek 7. Madde)  5393 sayılı Belediye Kanunu (73. Madde)  7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

10  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönü ş türülmesi Hakkında Kanun;  Rezerv Yapı Alanı,  Riskli Alan,  Riskli Yapı,  olmak üzere üç ana ba ş lık altında hazırlanmı ş ve Kanun kapsamında “alansal uygulamalara” ili ş kin hükümlere yer verilmi ş tir.

11 ALANSAL UYGULAMA R İ SKL İ ALAN YAPILA Ş MA NEDEN İ YLE ZEM İ N YAPISI NEDEN İ YLE REZERV YAPI ALANI R İ SKL İ YAPI

12 R İ SKL İ ALAN Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Riskli alan içerisindeki kamu kurumlarına tahsisi olan veya olmayan hazine mülkiyetleri ile kamu kurumlarının mülkiyetleri Bakanlık, TOK İ veya idareye tahsis/devir edilebilir. Alan içerisinde kalan riskli olmayan yapılar da proje bütünlü ğ ü açısından kanun kapsamında de ğ erlendirilebilir.

13 R İ SKL İ YAPI Bakanlıkça lisanslandırılmı ş kurum veya kurulu ş larca tespit edilir. Maliklerce tespit yaptırılabilece ğ i gibi Bakanlık ve İ dare tarafından da yapılabilir,. Riskli oldu ğ u tespit edilen yapılar mutlak suretle yıkılır,Riskli yapı tespitine itirazlar 7 ki ş ilik komisyonca de ğ erlendirilir, Uygulamaların öncelikle maliklerce yapılması esastır

14 REZERV YAPI ALANI Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Rezerv alan içerisindeki kamu kurumlarına tahsisi olan veya olmayan hazine mülkiyetleri ile kamu kurumlarının mülkiyetleri Bakanlık, TOK İ veya idareye tahsis/devir edilebilir.

15 V ATANDA Ş LARıMıZ WWW. CSB. GOV. TR ADRESINDEN BINALARıNıN RISK TEPSITINI YAPTıRABILECEKLERI KURUM VE KURULU Ş LARı Ö Ğ RENEBILECEKLERDIR. WWW. CSB. GOV. TR BAKANLIK ANASAYFA 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar

16 planlama süreci

17 P LANLAMA SÜRECINE ILI Ş KIN Uygulama alanına yönelik olarak yapılacak planlarda alanın özelli ğ ine göre;  Afet risklerinin azaltılması,  fiziksel çevrenin iyile ş tirilmesi, korunması ve geli ş tirilmesi,  sosyal ve ekonomik geli ş menin sa ğ lanması,  enerji verimlili ğ i ve iklim duyarlılı ğ ı ile  ya ş am kalitesinin artırılması esastır.

18 P LANLAMA I Ş LEMLERINE ILI Ş KIN Bakanlık; Riskli alan ve rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulundu ğ u ta ş ınmazlara ili ş kin her tür ve ölçekteki planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir.

19 P LANLAMA I Ş LEMLERINE ILI Ş KIN Bakanlık; Riskli alan ve rezerv yapı alanındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ili ş kin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama i ş lemlerine esas te ş kil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya, yetkilidir.

20 tekliflerin hazırlanması

21 R ISKLI A LAN N ASıL B ELIRLENIR ? Riskli Alan teklifine İ li ş kin Hazırlanacak Dosyada Bulunması Gereken Evraklar: 1. Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapıla ş ma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski ta ş ıdı ğ ına dair teknik rapor. (Teklifi yapan idare tarafından hazırlanacak ve alanı tanıtan, alanın riskli alan ilan edilmesine gerekçe oluşturacak her türlü bilgi ve belgeyi, teknik ve rakamsal verileri ve alandan fotoğrafları içeren ayrıntılı bir teknik rapor)

22 2) Alanda daha önceden meydana gelmi ş afetler varsa, bunlara dair bilgiler. ( Riskli alan olarak ilan edilmiş bölgede daha önce meydana gelmiş tüm afetler, bu afetlerde yaşanan kayıplar ve afetler sonrası hasar gidermeye yönelik yapılan işlemleri içeren bir açıklama) 3) Alanın büyüklü ğ ünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritası, varsa uygulama imar planı,

23 4. Alanda bulunan kamuya ait ta ş ınmazların listesini, 5. Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını, 6. Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yer bilimsel etüt raporunu, 7. Alanın özelli ğ ine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,

24 R ISKLI A LAN İ LANıNA İ LI Ş KIN S ÜREÇ 1. Riskli Alan teklifine yönelik hazırlanan dosya, Bakanlı ğ a iletilir. 2. Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba ş kanlı ğ ına (AFAD) görü ş e gönderilir. 3. AFAD 15 gün içerisinde görü ş ünü bildirir. 4. AFAD ın görü ş ü alınan teklif Bakanlıkça, Bakanlar Kuruluna sunulur.

25  Büyük ş ehir belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyelerince hazırlanan imar planı teklifleri hakkında ilgili büyük ş ehir belediyesinin görü ş ü de alınır.  Büyük ş ehir belediyesinin onbe ş gün içinde görü ş vermemesi halinde, uygun görü ş verilmi ş sayılır.

26  Kentsel Dönü ş üm, Kentsel Geli ş im, Kentsel Yenileme gibi farklı isimlerle farklı kanunlarda kentsel dönü ş üm uygulamaları yapma yetkisi farklı idarelere verilmi ş olup, söz konusu uygulamalar, bu kanunlarla yetkilendirilen idareler tarafından yürütülmektedir.  Her ne kadar kamuoyunda 6306 sayılı Kanun gündemde olsa da tüm kentsel dönü ş üm uygulamaları söz konusu Kanun kapsamında Çevre ve Ş ehircilik Bakanlı ğ ı tarafından yürütülmemektedir.  Bu kapsamda çe ş itli kanunlara istinaden Belediyelerce, Valiliklerce ve TOK İ tarafından uygulama yürütülebilmektedir.

27  Bu madde kapsamındaki uygulamaların zaruri kılması hâlinde, bu uygulamaların gerektirdi ğ i i ş ve i ş lemler hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin hükümleri uygulanır. “...bu Kanunun uygulanmasını engelleyici hükümleri ve di ğ er kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu Kanunun öngördü ğ ü uygulamalar sırasında, bahsedilen kanunların amaçları ayrıca gözetilir...”

28 de ğ erlendirme

29 Yo ğ un yapıla ş mı ş mahallelerde yapı ve ya ş am kalite riskinin azaltılması nasıl sa ğ lanacaktır?  Belediyelerin bu konuda bir BÜTÜNCÜL bir PLAN çalı ş ması yapması gerekir.

30 A MAÇ  6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak planlama ve tasarım çalı ş malarında amaç; mevcut yo ğ unluklarının artırılması veya arsa üretmek veya ilgili idareye gelir getirmek OLMAMALI,  Yapı ve ya ş am kalite riskinin azaltılması OLMALIDIR.

31 P LAN  Kentin, büyüme ve nüfus tahminlerini,  Do ğ al ve tarihi varlıklara ili ş kin de ğ erlendirmeler,  Alt bölgelerdeki nüfus artı ş ları veya de ğ i ş imlerini,  Kent ve bölgedeki mevcut ve önerilen altyapı durumunu  Kent bütününde ve bölge ölçe ğ inde nüfus tahminleri de dikkate alınarak imar de ğ erlerine ili ş kin yorumlar,  Bölgedeki planlama hedefleri ve tasarım standartlarının belirlenmesi,  analiz ve yorumları içermelidir.

32 İ LKELER  Bütüncül bir planlama yakla ş ımı ile alanın kent bütününe ve çevresine uyumu  Sosyal ve teknik altyapı alanlarının sa ğ lanması  Kent bütününde ula ş ım sistemi bütünlü ğ ü  Kentsel kimlik, ya ş anabilirlik ilkeleri ile  Mevcut arazi kullanım kararları,  Mülkiyet haritası ve mevcut imar planları da dikkate alınarak belediyelerce hazırlanacak Bütüncül Planlar do ğ rultusunda  Riskli alan sınırları ve büyüklü ğ ü belirlenmelidir.

33 İ MAR P LANLARı Kentlerin yeni vizyonunda klasik imar planı yakla ş ımı dönü ş üm uygulamaları için yeterli olmayacaktır.

34 örnekler

35 PORTAKAL Ç İ ÇE Ğİ VAD İ S İ PROJES İ

36 PORTAKAL Ç İ ÇE Ğİ VAD İ S İ PROJES İ (ANKARA)

37 D İ KMEN VAD İ S İ (ANKARA)

38 D İ KMEN VAD İ S İ

39 ALTINDA Ğ KENTSEL DÖNÜ Ş ÜM PROJELER İ (ANKARA)

40 ZAFER MEYDANI PROJES İ (BURSA)

41 DER İ C İ LER PROJES İ (BURSA)

42

43 KU Ş TEPE KENTSEL DÖNÜ Ş ÜM PROJES İ ( İ STANBUL)

44 HACI BAYRAM ÇEVRE DÜZENLEME PROJES İ (ANKARA)

45

46 ZA Ğ NOS VE TABAKHANE VAD İ LER İ KENTSEL DÖNÜ Ş ÜM PROJELER İ (TRABZON)

47 ZA Ğ NOS (TRABZON)

48 B U KANUNLA ÜLKEMIZ YENI BIR VIZYON KAZANMı Ş MıDıR ?  6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak dönü ş üm uygulamaları için 20 yıllık bir hedef konulmu ş tur.  Bunun için ilgili tüm kurumlarımızın bu hedefe odaklanmaları gerekmektedir.  Bu kanunla artık kriz yönetiminden risk yönetimine geçilecektir.

49 sonuç

50 K ENTSEL DÖNÜ Ş ÜM SÜRECININ TARIFLENMESI DÖNÜ Ş ÜM SENARYOSU / EYLEM PLANI SAHA ÇALI Ş MALARI VE VER İ TOPLAMA BEKLENT İ ANAL İ Z İ KAVRAMSAL VE FONKS İ YONEL TASARIM MATEMAT İ KSEL MODEL ÖN F İ Z İ B İ L İ TE (Uygulama Alanın belirlenmesi) KETSEL TASARIMHAK SAH İ B İ SÖZLE Ş MELER İ MÜLK İ YET TRANSFER İ PLANLARIN ONAYLANMASI VE TATB İ K İ Kentsel dönü ş üm alanı ilan edilen bölgelerde uygulamaların nasıl yapılaca ğ ına ve sürecin nasıl yönetilece ğ ine ili ş kin model olu ş turulmaktadır.  Proje geli ş tirme ve ayrıca arazi kullanım kararlarının, yapı yo ğ unluklarının, yapı güçlendirme/yıkma ko ş ullarının belirlenmesi,  Projeye katılma ve ortaklıkların belirlenmesi,  Proje alanındaki ki ş i ve kurumların mülkiyet ve imar haklarının saptanması ve de ğ erlemesi,  Projeler ile yaratılacak de ğ erlerin saptanması ve bunların nasıl payla ş ılaca ğ ına karar verilmesi,  Yatırımların planlanması ve akçalı kaynaklarının belirlenmesi

51 TEŞEKKÜR EDERİMTEŞEKKÜR EDERİM


"6306 SAYıLı A FET R ISKI A LTıNDAKI A LANLARıN D ÖNÜ Ş ÜMÜ H AKKıNDA K ANUN KAPSAMıNDA PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM SÜREÇLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları