Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ Nisan 17 www.bafracik.adalet.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ Nisan 17 www.bafracik.adalet.gov.tr."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ Nisan 17

2 Adalet Bakanlığının Görevleri

3 Adalet Bakanlığının görevleri, 29. 03
Adalet Bakanlığının görevleri, gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılmıştır. Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmektir.

4 ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

5

6 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Görevleri

7 Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla verilen görevleri yerine getirmek. Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda gösterilen her türlü işlemleri yapmak.

8 Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek, Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işlerini yürütmek, Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek, İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek, Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek,

9 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

10

11 İŞYURTLARI KURUMU

12 4301 sayılı Kanun ile oluşturulan İşyurtları Kurumu, Adalet Bakanlığının bağlı bir kuruluşudur. Organları Yüksek Kurul, Daire Başkanlığı ve İşyurtlarıdır. Kuruluş Kanununda Kurumun amacı, statüsü, teşkilatlanma tarzı ve görevleri açıklanmıştır. 4301 sayılı İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun, İşyurtları Kurumunun bağlı bir kuruluş olduğunu zikretmektedir. “Bağlı Kuruluş” kavramı 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde açıklanmıştır. Buna göre bağlı kuruluş “ Bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak, özel kanunla kurulan özel bütçeli” kuruluşlardır. İşyurtları Kurumu kurulduğu 1997 yılından itibaren 4301 sayılı Kanun ile “ Adalet Bakanlığına bağlı, belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen ve bu gelirden harcama yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen” bir kamu idaresi olarak faaliyet göstermektedir.

13 4301 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde “Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere; işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kurulmuştur.” denilmek suretiyle kuruluş amacı açıklanmıştır.

14 Kuruluş amacında belirtilen “işyurtları” kavramı ise 4301 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde “işyurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.” şeklinde tarif edilmiştir.

15

16 CEZA İNFAZ KURUMLARI Tutuklu ve hükümlülerin, evrensel ve ulusal infaz hukuku kurallarınca belirlenmiş amaçlar doğrultusunda barındırıldıkları,belirleyici fizikî yapı ve güvenlik kriterlerine sahip, bu kriterler çerçevesinde; barınma, iaşe, sağlık, eğitim, iyileştirme, spor ve çalışma hizmetlerinin sunulduğu,ayrı personeli ve yönetim biçimleri olan kurumlardır.

17 CEZA İNFAZ KURUMU TÜRLERİ
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, Kapalı ceza infaz kurumları, Kadın kapalı ceza infaz kurumları, Çocuk kapalı ceza infaz kurumları, Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, Gözlem ve sınıflandırma merkezleri, Açık ceza infaz kurumları Çocuk Eğitimevleri

18 HİYERARŞİK YAPI ADALET BAKANI MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ CUMHURİYET BAŞSAVCISI İNFAZDAN SORUMLU CUMHURİYET SAVCISI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRÜ

19 CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRÜ
İKİNCİ MÜDÜR (4-8) KİŞİ YÖNETİM SERVİSİ İNFAZ SERVİSİ EĞİTİM SERVİSİ PSİKO-SOSYAL HİZMET SERVİSİ SAĞLIK SERVİSİ GÜVENLİK VE GÖZETİM SERVİSİ TEKNİK HİZMETLER SERVİSİ YARDIMCI HİZMETLER SERVİSİ İŞYURTLARI SERVİSİ GENEL BÜTÇE SERVİSİ

20 CEZA İNFAZ KURUMLARININ GÖREVLERİ

21 Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket etmek,
Ceza infaz kurumumuzdaki tutuklu ve hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlamak, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar altında cezalarını çekmelerini sağlamak, Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan araç ve olanakları kullanmak, Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket etmek,

22 İnfazı, hapis cezasının zararlı etkisini mümkün olduğu ölçüde azaltacak,  hükümlünün sağlığını ve kişiliğine olan saygısını korumasını sağlayacak anlayış doğrultusunda düzenlenecek programlar, usûller, araçlarla yerine getirmek, Hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vererek; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.

23 Bütün hükümlü ve tutukluların, meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olmalarını sağlamak ve ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralları hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulamaktadır.

24 BAFRA T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI
CEZA İNFAZ KURUMU SAMSUN İLİ BAFRA İLÇESİ SARIÇEVRE KÖYÜNDE M² ALAN ÜZERİNDE 750 GÜNDE İNŞA EDİLMİŞ VE NİSAN 2009 TARİHİNDE FAALİYETE GEÇMİŞTİR. BÖLGE CEZA İNFAZ KURUMU OLARAK BİLİNMESİNE RAĞMEN ÜLKEMİZDEKİ TÜM İLLERDEN SEVKLE MAHKUM GELMEKTEDİR. BAFRA İLÇESİNDE BULUNAN KURUMUMUZ İL DÜZEYİNDE, ATÖLYELERİNDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERLE ÜLKE ÇAPINDA HİZMET VERMEKTEDİR.

25 BAFRA T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI
Nisan 17 BAFRA T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI BAFRA T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI 10/05/2013 TARİHİNDE BAKANLIK ONAYI İLE BAFRA KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU VE BAFRA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU OLARAK İKİ AYRI MÜDÜRLÜĞE AYRILMIŞTIR. KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İLE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KARADENİZ BÖLGESİNİN EN BÜYÜK CEZA İNFAZ KURUMLARIDIR.

26 Nisan 17 Kurumumuz tutuklu ve hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fiziki alanlara sahiptir. Teknoloji çağının gereklerine uygun olarak Kurumlarımızda teknoloji yoğun olarak kullanılmaktadır.

27 BARINDIRILAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ PROFİLLERİ
Nisan 17 BARINDIRILAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ PROFİLLERİ

28 www.bafracik.adalet.gov.tr Nisan 17 T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Suça sürüklenen Çocuk Tutuklu ve Hükümlüler Kadın Tutuklu ve Hükümlüler Yüksek Güvenlikli Kısım (Sol ve sağ terör örgütü üyeleri ile organize suçlardan tutuklu ve hükümlüler) Adli suçlardan tutuklu ve hükümlüler Açık Ceza İnfaz Kurumu Tüm suç gruplarından hükümlüler Nisan 17

29 KapalI Ceza İnfaz Kurumu Oda ve Kapasite Durumu
Nisan 17 KapalI Ceza İnfaz Kurumu Oda ve Kapasite Durumu 16 kişilik x 56 oda = 896 10 kişilik x 6 oda = 60 8 kişilik x 8 oda = 64 1 kişilik x 20 oda = 20 Ceza İnfaz Kurumu 1040 kişi kapasitelidir.

30 Açık Ceza İnfaz Kurumu Oda ve Kapasite Durumu
Nisan 17 Açık Ceza İnfaz Kurumu Oda ve Kapasite Durumu Açık Ceza İnfaz Kurumu üç kattan oluşmaktadır. Zemin kat binanın idari kısmını 1. ve 2. katta yatakhane kısmı bulunmaktadır. 8 kişilik x 48 oda= 384 kişi kapasitelidir.

31 T Tİpİ KapalI Ceza İnfaz Kurumunda Mevcut Alanlar
Nisan 17 T Tİpİ KapalI Ceza İnfaz Kurumunda Mevcut Alanlar Kapalı spor salonu Açık çim saha Bilgisayar sınıfı İki adet hobi atölyesi (Ahşap ve Şal) Resim Atölyesi Müzik Aletleri Yapım Atölyesi Saya atölyesi Tekstil Atölyesi Altı adet derslik Kütüphane Gösteri salonu Mescit Kantin Berberhane Terzihane Mutfak Personel Yemekhanesi bulunmaktadır.

32 Açık Ceza İnfaz Kurumunda Mevcut Alanlar
Nisan 17 Açık Ceza İnfaz Kurumunda Mevcut Alanlar Hobi odası İki adet derslik Kütüphane Bilgisayar sınıfı Açık Halı Saha Voleybol sahası Berberhane Kantin Mescit Yemekhane Yedi adet Atölye Gösteri Salonu Kaloriferhane Çamaşırhane Terzihane bulunmaktadır.

33 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI (Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlüler)
Nisan 17 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI (Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlüler) Açık Öğretim Ortaokulu : 93 Açık Öğretim Lisesi : 188 Açık Öğretim Fakültesi : 38 Kurumumuzda 319 öğrenci bir öğretim kurumuna kayıtlıdır.

34 KURUMLARDA AÇILAN KURSLAR
Nisan 17 KURUMLARDA AÇILAN KURSLAR Gazaltı (Mig-mag) Kaynağı Kursu Duvar Resmi Uygulama Elemanı Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Hayvan Yetiştiriciliği Plastik Doğramacı (PVC) Bilgisayar Kullanım Bilgisayar Sistem Bakım ve Onarım Ahşap Doğramacı Sayacılık Ayakkabı Kesimcisi Kumaş Boyama Ayakkabı El Montajcısı Bağlama İmalatçısı Kaynakçı3 Kursu Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Soğuk Demirci Gazaltı (Mig-mag) Kaynağı Kursu Duvarcı Trikotaj İngilizce

35 CEZA DEĞİL İNSAN ODAKLI İNFAZ
BAFRA T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU BAFRA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜKLERİ CEZA DEĞİL İNSAN ODAKLI İNFAZ

36 T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ İŞKOLLARIMIZ
1.Kantin İşletmeciliği 2.Terzi Atölyesi 3.Saya Atölyesi (Özel Sektör İşbirliği) 4.Tekstil Atölyesi (Özel Sektör İşbirliği)

37 AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ İŞKOLLARIMIZ
1.Marangoz Atölyesi 2.Demir Atölyesi (Ferforje) 3.Kantin İşletmeciliği 4.PVC Atölyesi 5.Terzi Atölyesi 6. Ayakkabı Atölyesi 7. İnşaat 8.Sera ve Sebzecilik

38 Ceza İnfaz Kurumlarımız mesleki eğitim kurslarında kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı işbirliğine özel sektör firmalarını da eklenmiştir. Özel sektör işbirliği ile Ayakkabıcılık ve Saraciye Teknolojisi alanında mesleki eğitim atölyeleri oluşturulmuş ve sayacılık eğitimi verilmiştir.

39 Bafra yöresinin adını taşıyan Bafra Mestinin kurumumuzda üretilmesi ve bulunduğumuz bölge ile özdeşleşebilmek için Özüçel Firması ile işbirliğine gidilmiştir.

40 Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Ayakkabı Teknolojisi alanında iki adet Mesleki Eğitim Atölyesi oluşturulmuştur. AYAKKABI ATÖLYESİ (AÇIK) İSMAİL KAVLU AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ MESLEKİ EĞİTİM ATÖLYESİ (KAPALI)

41 Hükümlü ve tutuklulara sunduğumuz fırsatlar
Meslek öğrenme ve iş tecrübesi edinme Çalışma disiplini öğrenme Üretime faydalı olmanın verdiği haz Ceza İnfaz Kurumlarındaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir gelir İş Yurdunda çalıştığı süre boyunca hakkında tahakkuk edecek iaşe bedelinden muafiyet Çalışma ortamında meydana gelecek iş kazalarına karşı sigorta Yeni bir hayat için geleceğe yatırım

42 Kurumumuzun topluma kazandırdığı Hizmet
Parmaklıklar ardına konulan insanları faydalı bireyler olarak topluma kazandırmak Halkın vergileriyle ayakta tutulmaya çalışan İnfaz sisteminin devlete olan yükünü hafifletmek Hükümlü ailelerinin üzerinde ki yükü hafifletme

43 KAMU VE ÖZEL KESİM İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA
Bazı hükümlüler, Kamu ve özel kesim işyerlerinde gruplar hâlinde, ceza infaz kurumu personelinin gözetimi ve koruması altında çalışabilirler. Ceza infaz kurumu dışında kamu ve özel kesim işyerlerinde Açık ceza infaz kurumu hükümlüleri çalışabilir.

44 HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ
Kurumlardaki çalışma süresi 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki esaslar ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilme ve eğitim çalışmaları için ayrılan süre göz önünde tutularak günde 7,5 saatten çok olmamak üzere kurum iç yönetmeliğinde belirlenir.

45 GÜNDELİK Çalışan hükümlü ve tutuklulara gündelik verilir. Gündelikler, çırak, kalfa ve ustalar için ayrı ayrı olmak üzere, yapılan işin niteliğine ve işkollarına göre İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenir. Götürü usulde alınan işlerde ve kurum dışındaki işyerlerinde çalıştırılmalarda hükümlülere İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen gündelik ödenir. GÜNLÜK KURUM İÇİ; 20 TL KURUM DIŞI; AYLIK 16 YAŞINDAN BÜYÜKLERE ÖDENEN BRÜT ASGARİ ÜCRETTEN AŞAĞI OLAMAZ (1134 TL) (İŞVEREN PAYI ÖDENMEZ)

46 Resmî  ve hafta sonu tatil günleri ile herhangi bir sebeple çalışılmayan günler için gündelik tahakkuk ettirilmez.

47 ÖRNEĞİN; KAYITLI EKONOMİDE; BİR MAHKUM ÇALIŞTIĞINIZDA SADECE ANLAŞILAN MİNİMUM 1134 TL ÖDENİRKEN DIŞARIDAN ÇALIŞTIRILDIĞINDA EN DÜŞÜK 1332 TL MALİYET GETİRMEKTEDİR. KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRMADAN, VERGİ KAÇIRMADAN, SOSYAL SORUMLULUK YERİNE GETİRİLMİŞ OLUR.

48 Hükümlü ve Tutuklulara Verilecek Primler
Prim vermedeki amaç, hükümlü ve tutukluların daha verimli çalışmalarını sağlamak suretiyle ekonomik yönden katkıda bulunmaktır. İşyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklulara yapmaya mecbur oldukları günlük işten fazla iş üretmek suretiyle işyurduna yararlı oldukları takdirde, almakta oldukları yevmiye haricinde muayyen bir ücret, Yönetim Kurulu kararına müsteniden İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun onayından geçirilmek suretiyle, prim olarak ödenir.

49 İŞYURDU ATÖLYELERİNDE ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SİGORTALANMASI
5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 81. maddesi gereğince işyurdu faaliyetlerinde çalışan hükümlü ve tutuklulara iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası uygulanır.

50 AVANTAJ 4374 Sayılı kanun gereğince  Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden satın alınan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4374 Sayılı Kamu İhale kanununa tabi değildir. Kurumumuzdan satın alınacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için sadece bir protokol yeterli olmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir ihale  (Açık, belli istekliler arasında, Pazarlık usulü ihalesi ile doğrudan temin gibi alımlar) yapmak durumu söz konusu değildir.

51 SAYILARLA T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ -2013 YILI-
ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ SAYISI : 273 ÇALIŞILAN GÜN SAYISI : HÜKÜMLÜYE VERİLEN ÜCRET : ,25 TL. HÜKÜMLÜ İÇİN ÖDENEN SGK : 7.787,69 TL.

52 2013 YILI CİROSU ,33 TL

53 2013 YILINDA HÜKÜMLÜLERE ÖDENEN KARPAYI
70.744,26 TL

54 SAYILARLA T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ -2014 YILI İLK 8 AY-
ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ SAYISI : 128 ÇALIŞILAN GÜN SAYISI : GÜN HÜKÜMLÜYE VERİLEN ÜCRET : ,81 TL HÜKÜMLÜ İÇİN ÖDENEN SGK : 7.250,73 TL

55 2014 YILI 8 AYLIK CİROSU ,09 TL.

56 SAYILARLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ -2013 YILI SON 5 AYLIK-
ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ SAYISI : 119 ÇALIŞILAN GÜN SAYISI : 4865 GÜN HÜKÜMLÜYE VERİLEN ÜCRET : ,99 TL HÜKÜMLÜ İÇİN ÖDENEN SGK : 2.701,31 TL.

57 2013 YILI (8-9-10-11-12. AYLAR) CİROSU
,51 TL

58 2013 YILINDA HÜKÜMLÜLERE ÖDENEN KARPAYI
29.335,95 TL

59 SAYILARLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ -2014 YILI İLK 8 AY-
ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ SAYISI : 162 ÇALIŞILAN GÜN SAYISI : 3214 GÜN HÜKÜMLÜYE VERİLEN ÜCRET : ,66 TL HÜKÜMLÜ İÇİN ÖDENEN SGK : 2.984,37 TL.

60 2014 YILI 8 AYLIK CİROSU ,11 TL.

61 SONUÇ Kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gidilerek, olanaklar ölçüsünde, eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel çalışmalarla kurumumuzda cezalarını infaz etmekte olan hükümlü ve tutukluların zamanlarını eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetler ile değerlendirmeleri sağlanarak, onların toplumca kabul edilebilir düşünce ve davranışları benimsemelerine, kendilerini topluma yararlı insanlar olarak yetiştirmelerine yardımcı olunmaktadır.


"HOŞ GELDİNİZ Nisan 17 www.bafracik.adalet.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları