Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüketici Davranışı1 (Nihai) Tüketici kimdir ? Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüketici Davranışı1 (Nihai) Tüketici kimdir ? Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir."— Sunum transkripti:

1 Tüketici Davranışı1 (Nihai) Tüketici kimdir ? Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir. Karşılanacak istek ve ihtiyaçları olan Harcanacak geliri (satın alma gücü) bulunan –Kullanılabilir kişisel gelir –İsteğe bağlı satın alma gücü Bunu harcama isteği olan Kişiler

2 Tüketici Davranışı2 Müşteri ve tüketici Seyirci İzleyici Okuyucu Dinleyici Seçmen Yolcu Hasta Müvekkil Müdavim aynı kişi midir? Turist Öğrenci Taraftar Sigortalı Abone Üye Mükellef … Sektörlere göre Farklı tüketiciler

3 Tüketici Davranışı3 Tüketici rolleri Başlatıcı –İstek ve ihtiyaçların karşılanmadığını belirleyen ve bu durumun değişmesini öneren Etkileyici –Bilinçli ya da bilinçsiz olarak söz ya da davranışla, satın alma kararını, satın almayı, ürün ya da hizmet kullanımını etkileyen kişi Karar verici –Son seçimi kabul ettirmede finansal güç veya otoritesi olan kişidir. Satın alıcı –Satınalma işlemini geçekleştiren kişi Kullanıcı –Satın alınan ürünü kullanan, tüketim eylemini gerçekleştiren

4 Tüketici (Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre) tüketici is. 1. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı: “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.” -Anayasa. 2. sf. mec. Bitiren, mahveden. tüketici tahdîdî (bk. sınırlayıcı). tüketici İng. consumer Osm. müstehlik Fr. consommateur Mal ve özdekleri, yiyeceği kullanan, tüketen kişi. tüketici İng. consumer Alm. Konsument Fr. consommateur Ototrof organizmaların ürettiği kaynakları tüketen heterotrof organizmalar. tüketici İng. consumer Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan iktisadi karar birimi. Tüketici Davranışı4

5 Müşteri (Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre) Müşteri Ar. muşter³ öz. is. gök b. Jüpiter. müşteri Ar. muşter³ is. 1. Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse: “Fırçayı iyice sabunlar, hoş vuruşlarla dolaştırırdı müşterinin yüzünde.” -N. Cumalı. 2. Alıcı. müşteri İng. customer Mal veya hizmetler için ödeme yapan kişi. müşteri (< Ar. müşterî) müşteri Tüketici Davranışı5

6 Alıcı (Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre) alıcı sf. 1. Kendisine bir şey gönderilen (kimse). 2. is. Satın almak isteyen kimse, müşteri: “Sonra, mal satışı her şeyden önce bir organizasyon, bir alıcı ve pazar yerleri bulma işidir.” -N. Hikmet. 3. is. fiz. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: Radyo alıcısı. 4. is. fiz. Almaç. 5. is. sin. ve TV Kamera. 6. is. hlk. Azrail. alıcı İng. buyer Mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi. alıcı Gezgin tecimci Tüketici Davranışı6

7 7 Tüketici davranışı Kişinin ekonomik ürünleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri Tüketici faaliyetleri zihinsel, duygusal ve fiziksel niteliklerde olabilir Tüketici davranışı bir amacı gerçekleştirmek için güdülenmiş davranıştır. Amaç, istek ve ihtiyaçları karşılamaktır. Kapsamı

8 Tüketici Davranışı8 Tüketici davranışı Bireylerin bir mal ya da hizmetleri elde etme kullanmalarıyla ilgili etkinlikler ve bu etkinliklere yol açan, belirleyen karar süreçleridir. Gerek makro pazarlama ve gerekse mikro pazarlama açısından tüketici davranışının analizi, arz talep uyumlaştırılması ve tüketici tatmini için önemli ve zorunludur.

9 Tüketici Davranışı9 Tüketici İktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişi Endüstriyel alıcı ve aracılar, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, hükümet birimleri Nihai TüketicilerEndüstriyel (örgütsel) tüketiciler

10 Tüketici Hangisi? Bu, iyi bir doğum günü armağanı olur! Başlatıcı Kullanıcı Satın alıcı Etkileyici Babacığım bana oyuncak tren alır mısın? Nereden? Nasıl? Ne zaman? Karar verici

11 Tüketicinin Satınalma Davranışı Tüketicilerin Hangi ürünü ve/veya markayı Nereden Ne miktarda Niçin Nasıl Ne zaman satın aldığı veya almadığının göstergesidir.

12 Marshall Modeli Klasik iktisatçıların yaklaşımına göre insan rasyonel ve ekonomik nedenlerle hareket eder. Marshall bu modele marjinal fayda kavramını eklemiştir. Eş fayda eğrileri (Allen-Hicks) ile tüketicinin nasıl dengeye gelebileceğini göstermişlerdir. B malıB1B1 A malı A1A1 0 Eş fayda eğrisi Bütçe doğrusu D

13 Marshall Modeline yöneltilen eleştiriler Tüketici davranışını etkileyen kültürel, sosyal, psikolojik faktörleri yok sayması Rasyonel davranabilmek için tüketicilerin sahip olması gereken bilgi birikimine her tüketici sahip değildir. Dayanıksız tüketim mallarında - dayanıklı tüketim mallarına göre daha geçerli bir modeldir.

14 Freudian Model psikolojik çözümleme Id: İlkel benlik (tatmin edilmemiş duygular) Ego: Benlik (denge kurucu) Süper ego: Üst benlik (vicdan ve ahlaki değerler)

15 Pavlovian Model Tüketiciyi belli uyarıcılarla şartlandırmak mümkündür. Bu uyarıcılarla uyarılan tüketicilerde belirli istekler uyandırılabilir Uyarıcıya gösterilen tepkinin tekrarlanması sağlanabilirse Tüketicinin göstermekte olduğu davranış pekiştirilmiş olur.

16 Palovian Modelde tüketici davranışı Uyarıcı İstekTepki Öğrenmenin pekişmesi Red Güçlü Zayıf Pekişme Tepkinin tekrarlanması Susuzluk Reklamı yapılan kahvenin satın alınması Kahve reklamı

17 Veblen’in Toplumsal Modeli İnsan ihtiyaçları ve davranışları büyük oranda üyesi olduğu ya da olmak istediği gruplar tarafından belirlenir. Toplum kültürü, alt kültürü ve referans grupları kişinin ihtiyaçlarını ve davranışlarını belirler.

18 Referans grupları Üyesi olunan Üyesi olunmayan Pozitif tutumTemas grubuİlham grubu Negatif tutumİnkar grubuSakınma grubu

19 Tanımlayıcı Modeller 1.Tüketicinin satınalma karar sürecini bir problem çözme süreci olarak ele alırlar. 2.Sürecin iç ve dış faktörlerden etkilendiğini varsayarlar. 3.Her satınalma karar sürecini aynı ölçüde önemli bir problem çözme süreci olarak görmezler.

20 Engel-Kollat-Blackwell Modeli Problemin ortaya çıkışı Problemi tanımlama Araştırma Alternatifleri belirleme Alternatifler arasından seçim yapma Sonuçları değerlendirme

21 Howard-Sheth Modeli Her satın alma davranışı aynı derecede önemli değildir. Buna göre üç tür satın alma davranışı vardır: –Otomatik satın alma davranışı –Sınırlı sorun çözme davranışı –Sınırsız sorun çözme davranışı Dört temel değişkeni: –Girdi değişkenleri –Algısal ve öğrenme değişkenleri –Çıktı değişkenleri –Çevresel değişkenler

22 Tüketicinin Sorun Çözme Davranışları Dizisi Düşük fiyatlı ürünler Sık satın alına ürünler Düşük ilgilenim Yüksek fiyatlı ürünler Seyrek satın alınan ürünler Yüksek ilgilenim Tanınan ürün ve markalarTanınmayan ürün ve markalar Az zaman harcama gerektiren ürünlerFazla zaman harcama gerektiren ürünler Kolayda ürünlerÖzelliği olan (lüks) ürünler Rutin (Otomatik) Sorun Çözme Davranışı Yoğun Sorun Çözme Davranışı Sınırlı Sorun Çözme Davranışı

23 Henry Assael Modeli Satınalmanın önemi Kararın türü İlgi yüksek Risk yüksek İlgi düşük Risk düşük Karmaşık karar verme Alışkanlık halinde karar verme Alternatifleri tam olarak Değerlendirmek için Yoğun bilgiye ihtiyaç Duyulur. Alışılmış yada Denenmiş marka yoktur. (Otomobil, ev, bilgisayar vb.) MARKA BAĞLILIĞI Çok az bilgiye gerek duyulur. Alışılmış bir marka vardır. (Parfüm, sigara, gazete vb.) SÜREN SATINALMA Değişiklik önemli değildir. (kağıt mendil, tuz vb.) DEĞİŞİKLİK ARAMA Tüketicinin marka değiştirme İsteğine uygun ürünler (Çay, kahve vb.)

24 Dört Farklı Tüketici Davranışı Karmaşık Tüketici Davranışı Belirsizliği Azaltmak Amacıyla Yoğun Sorun Çözücü Tüketici Davranışı Alışkanlık Halinde Tüketici Davranışı Değişiklik Arayan Tüketici Davranışı Yüksek İlgiDüşük İlgi Markalar arasındaki farklılıklar az Markalar arasındaki farklılıklar önemli

25 Sosyal Faktörler Kültür ve Alt-kültür, Sosyal Sınıf, Referans Grupları, Roller, Aile Sosyal Faktörler Kültür ve Alt-kültür, Sosyal Sınıf, Referans Grupları, Roller, Aile Psikolojik Faktörler Motivasyon, Algılama, Öğrenme, Tutumlar, Kişilik Psikolojik Faktörler Motivasyon, Algılama, Öğrenme, Tutumlar, Kişilik Kişisel Faktörler Demografik Faktörler, Durumsal Faktörler, Tecrübe Kişisel Faktörler Demografik Faktörler, Durumsal Faktörler, Tecrübe Pazarlama Çabaları Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma Pazarlama Çabaları Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma Ekonomik Faktörler Gelir, Satın Alma Gücü, Dış Etmenler Ekonomik Faktörler Gelir, Satın Alma Gücü, Dış Etmenler Satın Alma Karar Süreci Bir ihtiyacın duyulması Alternatiflerin belirlenmesi Alternatiflerin değerlendirilmesi Satın alma kararının verilmesi Satın alma sonrası duygular Tüketicinin Satın Alma Davranışı ve Etkileyen Faktörler

26 Yeni Ürünler ve Yeniliğin Benimsenmesi X – 2 бX – б X + б X Erken Benimseyenler % 14 Erken Çoğunluk % 34 Geç Çoğunluk % 34 Geç Kalanlar % 16 Yenilikçiler % 2

27 Yeni Ürün ve Yenilikçiliğin Benimsenmesinde Ürün Özelliklerinin Etkisi Mevcut ürünlere göre göreceli avantajları Tüketiciler için uygunluğu Karmaşıklığı Elde edilebilirliği (Ulaşılabilirlik ve fiyatın uygunluğu) Üründen haberdarlık Sosyal ve kültürel değerlere uygunluğu

28 Tüketici davranışları ve teknoloji Bilgisayarlar Cep telefonları İnternet Kredi kartları

29 Tüketici Davranışı29 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TÜKETİCİ KİMDİR? TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI –Tüketicinin Satın Alma Kararı Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Modeli Tanımlayıcı Karar Alma Modeli –Tüketicinin Satın Alma Davranışı Psikolojik Faktörler Sosyal Faktörler Kişisel Faktörler Ekonomik Faktörler Pazarlama Çabaları –Endüstriyel Tüketici Satın Alma Davranışı TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ

30 Tüketici Davranışı30 Pazarlama yöneticileri tüketici davranışları ile neden ilgilenirler? Kuruluşların pazarlama uygulamalarına tüketicilerin tepkisi bir başarı ölçütü olarak değerlendirilmektedir. Pazarlama anlayışı tüketicilerin ihtiyaçlarının tatminini ön planda tutmaktadır. Tüketici davranışlarının anlaşılmış olması pazarlama yöneticilerine strateji belirleme ve plan yapma fırsatı vermektedir.

31 Tüketici davranışını daha iyi anlamak için bilinmek istenenler (hakkında araştırma yapılan başlıca konular) Pazarı oluşturan tüketicilerin tanınması Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetler Satınalma zamanları Satın almanın kim için olduğu Satınalma nedenleri Satınalma yerleri Rasyonellik - Duygusallık Karar verme/ problem çözme Bireysel farklılıklar Durumsal faktörler Dışsal değişkenler Tüketici Davranışı31

32 Tüketici Davranışı32 Tüketici Hangisi? Bu, iyi bir doğum günü armağanı olur! Başlatıcı Kullanıcı Satın alıcı Etkileyici Babacığım bana oyuncak tren alır mısın? Nereden? Nasıl? Ne zaman? Alsak Karar verici

33 Tüketici Davranışı33 Tüketici davranışının incelenmesinde Varsayımlar Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır. Tüketici davranışı bir süreçtir Tüketici davranışı karmaşıklık ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir. Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir. Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılıklar gösterebilir. Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur

34 Tüketici Davranışı34 Tüketici Davranışı Satın almadan daha fazla bir şeydir Satınalma öncesi etkinlikleri Seçme/satınalma Satınalma sorası etkinlikler

35 Tüketici Davranışı35 Tüketici davranışları Ürünler hakkında düşünme, Reklamları ve gösterimleri izleme Seçenekleri Değerlendirme Mağazaları dolaşma, satış elemanları ile görüşme Ürünü temin etme Ürünü kullanıma hazırlama Ürünü kullanma Deneyimi artırma Aileye ya da arkadaşlara anlatma Şikayet Diğerlerini gözlemleme Ürün hakkında konuşma Satınalmaya karar verme Ödemede bulunma Bakım yapma Bir dahaki satın almaya hazırlanma Ürünü elden çıkarma Ödemeleri düzenleme

36 İnsan/tüketici davranışını açıklamaya çalışan modeller Tüketici Davranışı36

37 Tüketici Davranışı37 Engel Kanunları (Alman istatistikçi Ernst Engel) Aile geliri yüzde olarak arttıkça; Yiyecek maddelerine yapılan harcamalar yüzde olarak azalır Giyim giderleri ve zorunlu harcamalar yüzde olarak pek değişmez Zorunlu olmayan, lüks maddelere yapılan harcamalar yüzde olarak artar

38 Tüketici Davranışı38 Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi Fizyolojik Güvenlik Ait olma ve sevgi Saygı Başarma Yeme içme uyku Fiziksel, ekonomik ve sosyal Gruba ait olma, sevme sevilme Toplumda saygı, itibar görme, ün Estetik, bilme, anlama Psikolog Abraham H.Maslow

39 Tüketici Davranışı39 Marshall Modeli Klasik iktisatçıların yaklaşımına göre insan rasyonel ve ekonomik nedenlerle hareket eder. Marshall bu modele marjinal fayda kavramını eklemiştir. Eş fayda eğrileri (Allen-Hicks) ile tüketicinin nasıl dengeye gelebileceğini göstermişlerdir. B malıB1B1 A malı A1A1 0 Eş fayda eğrisi Bütçe doğrusu D

40 Tüketici Davranışı40 Marshall Modeline yöneltilen eleştiriler Tüketici davranışını etkileyen kültürel, sosyal, psikolojik faktörleri yok sayması Rasyonel davranabilmek için tüketicilerin sahip olması gereken bilgi birikimine her tüketici sahip değildir. Dayanıksız tüketim mallarında - dayanıklı tüketim mallarına göre daha geçerli bir modeldir.

41 Freudian Model psikolojik çözümleme Id: İlkel benlik (tatmin edilmemiş duygular) Ego: Benlik (denge kurucu) Süper ego: Üst benlik (vicdan ve ahlaki değerler) Tüketici Davranışı41

42 Pavlovian Model Tüketiciyi belli uyarıcılarla şartlandırmak mümkündür. Bu uyarıcılarla uyarılan tüketicilerde belirli istekler uyandırılabilir Uyarıcıya gösterilen tepkinin tekrarlanması sağlanabilirse Tüketicinin göstermekte olduğu davranış pekiştirilmiş olur. Tüketici Davranışı42

43 Veblen’in Toplumsal-Ruhsal Modeli İnsan ihtiyaçları ve davranışları büyük oranda üyesi olduğu ya da olmak istediği gruplar tarafından belirlenir. Toplum kültürü, alt kültürü ve referans grupları kişinin ihtiyaçlarını ve davranışlarını belirler. Tüketici Davranışı43

44 Tüketici Davranışı44 Engel-Kollat-Blackwell Modeli Problemin ortaya çıkışı Problemi tanımlama Araştırma Alternatifleri belirleme Alternatifler arasından seçim yapma Sonuçları değerlendirme

45 Tüketici Davranışı45 Howard-Sheth Modeli Her satın alma davranışı aynı derecede önemli değildir. Buna göre üç tür satın alma davranışı vardır: –Otomatik satın alma davranışı –Sınırlı sorun çözme davranışı –Sınırsız sorun çözme davranışı Dört temel değişkeni: –Girdi değişkenleri –Algısal ve öğrenme değişkenleri –Çıktı değişkenleri –Çevresel değişkenler

46 Tüketici Davranışı46 Tüketicinin Sorun Çözme Davranışları Dizisi Düşük fiyatlı ürünler Sık satın alına ürünler Düşük ilgilenim Yüksek fiyatlı ürünler Seyrek satın alınan ürünler Yüksek ilgilenim Tanınan ürün ve markalarTanınmayan ürün ve markalar Az zaman harcama gerektiren ürünlerFazla zaman harcama gerektiren ürünler Kolayda ürünlerÖzelliği olan (lüks) ürünler Rutin (Otomatik) Sorun Çözme Davranışı Yoğun Sorun Çözme Davranışı Sınırlı Sorun Çözme Davranışı

47 Tüketici davranışı genel modeli Öncekilerin birleştirilmiş hali Tüketici Davranışı47

48 Tüketici Davranışı48 Sosyal Faktörler Kültür ve Alt-kültür, Sosyal Sınıf, Referans Grupları, Roller, Aile Sosyal Faktörler Kültür ve Alt-kültür, Sosyal Sınıf, Referans Grupları, Roller, Aile Psikolojik Faktörler Motivasyon, Algılama, Öğrenme, Tutumlar, Kişilik Psikolojik Faktörler Motivasyon, Algılama, Öğrenme, Tutumlar, Kişilik Kişisel Faktörler Demografik Faktörler, Durumsal Faktörler, Tecrübe Kişisel Faktörler Demografik Faktörler, Durumsal Faktörler, Tecrübe Pazarlama Çabaları Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma Pazarlama Çabaları Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma Ekonomik Faktörler Gelir, Satın Alma Gücü, Dış Etmenler Ekonomik Faktörler Gelir, Satın Alma Gücü, Dış Etmenler Satın Alma Karar Süreci Bir ihtiyacın duyulması Alternatiflerin belirlenmesi Alternatiflerin değerlendirilmesi Satın alma kararının verilmesi Satın alma sonrası duygular Memnuniyet/sizlik Satın alma sonrası duygular Memnuniyet/sizlik Tüketici Davranışı içsel Dışsal

49 Tüketici Davranışı49 Türkiye’de Sosyal Sınıflar Sosyal sınıflarHanehalkı yıllık geliri ($) Hane sayısı AEn üst 29.458 3.000.000 B 1 +B 2 Üstün altı C1C1 Ortanın üstü10.2153.000.000 C2C2 Orta 6.769 3.000.000 DOrtanın altı4.6323.000.000 EEn alt 2.609 3.000.000

50 Tüketici Davranışı50 Tutum Doğrusu + _ACBD Nötr Olumlu Tutum Olumsuz Tutum

51 Tüketici Davranışı51 Tüketici Beklentileri ve Tatmini BTD GTD Satın alma öncesiSatın alma sonrası Tüketici A Tüketici B BTD: Beklenen Tatmin Düzeyi GTD: Gerçekleşen Tatmin Düzeyi Alış veriş yapılacak yer

52 Tüketici Davranışı52 Yeni Müşteri (Tüketici davranışı literatüründe güncel konular) Postmodern tüketici Müşteri katılımı Tüketici deneyimi Tüketicilerin kültürel etkileşiminden ve küreselleşmeye Hedonizm, kompulsif tüketici On-line alışveriş …

53 Endüstriyel tüketici davranışı Tüketici Davranışı53

54 Tüketici Davranışı54 Örgütsel Satın Almayı Etkileyen Faktörler ÇEVRESEL  Talep seviyesi  Ekonomik durum  Faiz oranı  Teknolojik değişim  Rekabet  Sosyal Sorumluluk  Politik Gelişmeler ÖRGÜTSEL  Amaçlar  Politikalar  İşlemler  Örgütsel yapı  Sistemler KİŞİLER ARASI  İşbirliği  Anlaşmazlık  İkna edicilik  Güç ilişkileri BİREYSEL  Yaş  Gelir  Eğitim  Kişilik  Kültür  Riske karşı tutum ÖRGÜTSEL ALICI

55 Tüketici Davranışı55 Endüstriyel Satınalma Karar Süreci İhtiyacın ortaya çıkışı ve tanımlanması İhtiyaç duyulan ürünün spesifikasyonlarının belirlenmesi Alternatif satınalma kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi Satınalma biçimine göre; görüşme, teklif alma ya da sipariş verme Satın alınan ürünlerinin performanslarının değerlendirilmesi

56 Tüketici Davranışı56 Endüstriyel veya Örgütsel Pazarlarda Satınalma Davranışları Satınalma üretim için gerçekleştirilir, dolayısıyla satınalma davranışları daha rasyoneldir. Satınalma kararını birden fazla kişi verir. Belirli politikalar izlenmek durumundadır. Satınalma miktarları önemli miktarlara ulaşabilir.

57 Endüstriyel tüketici rolleri Başlatıcı Etkileyici Niteliklerini belirleyici Onaylayıcı Karar verici Satın alıcı Kullanıcı Koruyucu Tüketici Davranışı57

58 Tüketici Davranışı58 Temel ArzusuTemel Endişesi İş AdamıKârZarar, rekabet Satın Alma AcentesiHarcadığı paraya karşılık en üstün değeri sağlamak Sonuçta kendisine zarar verecek kalitesiz, adi mallar. ToptancılarKârlı bir şekilde tekrar çabucak satılabilecek mallar Satılmayacak ve işe yaramaz hale gelecek mallar PerakendecilerÇabucak ve kârlı bir şekilde tekrar satabilmek, müşterilerini tatmin etmek Vaat edilen sonucu vermeyen veya çabuk satılmayan mallar Ev KadınlarıKolaylık, rahatlıkArzularını yerine getirmeyecek bir şey satın almış olmak

59 Tüketici Davranışı59 Müşteri manifestosu Madde 1: Müşteri haklıdır Madde 2: Müşteri her zaman haklıdır Madde 3: Müşterinin haklı olmadığı zamanlarda Madde 1 ve Madde 2 geçerlidir.

60 Tüketim Ürünleri Pazarları ve Tüketici Davranışları

61 Tüketim Ürünleri Kullanım Alışkanlığına Göre Kolayda ürünler Beğenmeli ürünler Özelliği olan (Lüks) ürünler Dayanıklılık Özelliklerine Göre Dayanıksız ürünler Dayanıklı ürünler Hizmetler

62 Tüketicinin Satınalma Davranışı Etkileyiciler (Girdi) Pazarlama Bileşenleri Ürün Fiyat Tutumdurma Dağıtım Diğer Unsurlar Ekonomik Teknolojik Kültürel Politik Ekolojik Tüketicinin Kara Kutusu Tüketicinin karakteristikleri Alıcının karar süreci Tüketici Tepkileri Ürün tercihi Marka tercihi Bayi (mağaza) tercihi Satınalma zamanlaması Satınalma miktarı

63 Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler Kültürel Kültür Alt kültür Sosyal sınıf Sosyal Referans Grupları Aile Roller ve statüler Kişisel Cinsiyet Yaş ve hayat sürecindeki yeri Meslek Ekonomik durum Hayat tarzı Psikolojik Motivasyon Algılama Öğrenme İnanç ve tutumlar TÜKETİCİ

64 Tüketici Satınalma Davranışı Modelleri Açıklayıcı (Geleneksel-Klasik) Modeller –Marshall’ın Ekonomik Modeli –Freudian Model –Pavlovian Model –Veblen’in Toplumsal-ruhsal Modeli Tanımlayıcı Tüketici Davranış Modelleri –Engel-Kollat-Blackwell (EKB) Modeli –Howard-Sheth (HŞ) Modeli –Henry Assael Modeli


"Tüketici Davranışı1 (Nihai) Tüketici kimdir ? Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları