Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPIM İŞİ İHALELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPIM İŞİ İHALELERİ"— Sunum transkripti:

1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPIM İŞİ İHALELERİ

2 Yapım İşi Nedir? 4734 sayılı Kanunun 4.maddesinde tanımlanmıştır :
“Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade etmektedir.”

3 Taşra Teşkilatınca yapılabilecek yapım işleri
Bakanlığımızca Taşra Teşkilatı tarafından yaptırılabilecek ‘bakım, onarım, tadilat, ve yapım işleri ile bu işlere ait hizmet alımı yolu ile temin edilecek proje ve ihale dokümanı hazırlanması işleri’ için yapılacak işlemleri tarif eden 2008/5935 ve 2010/763 sayılı genelgeler yayımlanmıştır.

4 2008/5935 Sayılı Genelge Bakım, onarım, tadilat ve yapım işlerinde yaklaşık maliyeti ,00 TL’yi geçen işlerin yapılabilmesi için İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığından izin alınacaktır. Taşra teşkilatınca ihalesi karara bağlanan hizmet alımı yolu ile temin edilecek proje ve dokümanların yüklenicileri İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığına yönlendirilecektir.

5 Hazırlanacak proje ve dokümanların inceleme ve tasdik işlemleri komisyonda görev alacak İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığımız teknik elemanlarınca yapılacaktır. 3. Bakım, onarım, tadilat ve yapım işleri ihalelerinde ve yapımında denetim görevlileri görevlendirilirken İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı ile istişare edilecektir.

6 4. Taşra teşkilatınca yapılacak olan her türlü proje ve ihale dokümanı hazırlanması, hizmet alımı ile yapım ve onarım ihalelerinin şartname ve dokümanları; Bakanlık birimlerimiz arasında birliğin sağlanması, aksaklıkların önlenmesi, zaman kayıplarının azaltılması amacı ile adresine gönderilecek ve İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığından görüş alınacaktır.

7 2010/7 Sayılı Genelge 2008/5935 Sayılı Genelgeye ek olarak ‘bakım, onarım, tadilat ve yapım işlerinde yaklaşık maliyeti ,00 TL ile ,00 TL arası olan işlerin yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüklerinden izin alınacaktır.’ denilmektedir.

8 Gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan,
Yapım İşlerinde Hangi Durumda İhaleye Çıkılamaz Tebliğ 46.1.md,Kanun 4734/62-c Arsa temin edilmeden, Mülkiyet, Kamulaştırma, Gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan, Uygulama projeleri yapılmadan, İhaleye çıkılamaz!!

9 İhale Öncesi Yapılacak İşlemler
İHTİYAÇ KONUSUNUN TANIMLANMASI (Teknik şartname-proje) YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI UYGULANACAK İHALE USULÜNÜN TESPİT EDİLMESİ İHALE DOKÜMANININ HAZIRLANMASI

10 Teknik Şartname Yapım 17.md;Mal 14.md;Hizmet 16.md
Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamede malın veya yaptırılacak işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

11 Teknik Şartname Yapım 17.md;Mal 14.md;Hizmet 16.md
Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür.

12 Ön Proje Kanun 4734/4 Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; Gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, Bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, Çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,

13 Kesin Proje Kanun 4734/4 Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; Mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, Yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, İnşaat sistem ve gereçleri ile, Teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

14 Uygulama projesi Kanun 4734/4
Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre, Yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

15 Hangi Durumda ÖN veya KESİN proje Üzerinden İhaleye Çıkılabilir Tebliğ 46.2.md,Kanun 4734/62-c
a) İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda, b) Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde,

16 a) Her türlü onarım işleri (bina dahil),
Hangi Durumda KESİN proje Üzerinden İhaleye Çıkılabilir Tebliğ 46.2.md,Kanun 4734/62-c a) Her türlü onarım işleri (bina dahil), b) İşin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi, c) Uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması, d) İhaleden önce uygulama projesi yapılamayan (bina işleri hariç) yapım işlerinde,

17 Teklif Türleri Kanun 4734/62-c
ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF; Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. BİRİM FİYAT TEKLİF; Uygulama projesi yapılamayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. KARMA TEKLİF; Yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için anahtar teslimi götürü bedel, Uygulama projesi yapılamayan kısımlarda (ön veya kesin proje üzerinden) ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.

18 Sözleşme Türleri Kanun 4735/6, Tebliğ 47.md
Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME, Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden BİRİM FİYAT SÖZLEŞME, Niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda KARMA SÖZLEŞME, düzenlenir. Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Birim Fiyat ve Karma Sözleşmeler için “Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme” başlıklı tek bir tip sözleşme oluşturulmuştur.

19 Yaklaşık Maliyet Nedir?
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun yürürlükte olduğu dönemde, kamu kurumlarının yayımladığı birim fiyatlara dayanılarak hazırlanan “tahmini bedel veya keşif bedeli” uygulaması; Piyasa fiyatlarını gerçekçi olarak yansıtmadığı için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birlikte “yaklaşık maliyet” adını almış ve uygulamada yapılan çeşitli değişiklikler ile yürürlüğe girmiştir.

20 Yaklaşık Maliyet Nedir? Kanun 9. Md., Yön. 3.Md.
Yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

21 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler 8.md
İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce; Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

22 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler 8.md
İdare tarafından verilecek malzeme, makine ekipman vs. yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmaz. Bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir. 22

23 Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Yön. 8.md-Kanun 36 .md
İhale komisyonu yaklaşık maliyeti teklif fiyatları ile birlikte açıklar. Zamanlama:Teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan ve teklif fiyatları açıklanmadan yaklaşık maliyet açıklanacaktır.

24 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktarların Tespiti 9.md
Arazi ve zemin etüdünün yapılması Proje zorunluluğu Mahal listesi hazırlanması Metraj listelerinin hazırlanması Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.

25 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Teklif Birim Fiyatlı İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş grupları ve iş kalemleri (inşaat, tesisat, elektrik…gibi) oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. Tüm iş kalemlerinin gösterildiği “Birim Fiyat Teklif Cetveli” hazırlanır “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır.

26 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş kısımları, iş grupları oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. İş kalemlerine ve iş kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır.

27 Bir Bina İnşaatı İçin Örnek Mahal Listesi
Mahal Adı Döşeme Tavan Duvar Süpürgelik Salon Betonarme - Yatak Odaları Banyo-WC Koridor Mutfak Apartman Girişi Mermer / Seramik Sıva + Plastik Boya Merdiven Özel Yüzeyli Beton Dükkan Tesisat Odası

28 İş Grupları

29 Yaklaşık Maliyet Cetveli

30 Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti 10.md
İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde; 1- Daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatları, 2- Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçleri, (KDV dahil edilmemeli) 3- İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçleri,

31 Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti 10.md
4- Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetleri, 5- Piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alarak biri, birkaçı veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilecektir.

32 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 11.md
İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.

33 SÖZLEŞMEDEN SONRAKİ İŞLEMLER
Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmede yazılan süre içerisinde yer teslim tutanağı düzenlenerek işe başlatılır.

34 ÖRNEK İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI
İşin adı : İlgili İdare : İşin yapılacağı yer : Yüklenici : Sözleşme tarihi : Sözleşme bedeli : Aşağıda imzaları bulunan ve İdare adına hareket eden Yapı Denetim Elamanları ile yüklenici …………….. tarihinde …….. günü iş yerine gidilerek, sözleşme kapsamında bulunan işler yükleniciye tarif edilmiş, projeler teslim edilmiş, işin yapılacağı yerler gösterilerek tam olarak teslim edilmiş ve fiilen işe başlamasının sağlanmış olduğuna dair işbu tutanak taraflarca 5 (Beş) nüsha olarak düzenlenmiştir. …./…./2014 NOT: 1- Eğer varsa şerhler buraya yazılabilir. (Örneğin arsa üzerinde yıkılması gereken ve yüklenicinin taahhüdü kapsamında olmayan binalar olabilir veya yüksek gerilim hattı, mülkiyet problemi, imar problemi vb. gibi yüklenicinin fiilen işe başlamasına engel başka hususlar varsa buraya yazılır) 2- İş Yeri Teslim tutanağının şerhli olması halinde, şerhler kalktıktan sonra durum tekrar tutanakla belirlenir ve yüklenicinin fiilen işe başlayıp başlayamayacağı yazılır. 3- Yer tesliminin şerhsiz olması halinde, yüklenicinin bu yüzden ek süre talep hakkı olmaz. Yüklenici Yapı Denetim Elemanı/Elemanları

35 HAKEDİŞLER Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.

36 İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işler yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir. Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa yapı denetim görevlisi ölçümleri tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.

37 Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.

38 Kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir. Gerek birim fiyat sözleşmeli işlerde gerekse anahtar teslimi götürü bedel işlerde; yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa aynı inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.

39 HAKEDİŞ DOSYALARINDA (TAAHHÜT DOSYASI) BULUNMASI GEREKEN BELGELER
1. İhale onay belgesi,(kik001.0/Y) Yaklaşık maliyetin hesaplanma şekline ilişkin hesap cetveli ve dayanağı olan belgeler, 2. İlan yapılması gerekli olan hallerde ilanın yapıldığına ilişkin tutanaklar,(sonuç ilanı, düzeltme ilanı,yenileme ilanı dahil) 3.1.İhale Komisyon kararı (kik 021.0/Y) veya piyasa fiyat araştırması tutanağı (Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (MHBY Örnek:2) düzenlenir.Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir.) 3.1.1.Binde 4,95 Oranında Karar Pulunun Tahsiline İlişkin Belge(Karara ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı) 4.Kesin Teminatın alındığına ilişkin alındının örneği (Üzerine ihale yapılan isteklinin kesin teminatına ait saymanlıkça düzenlenen alındı belgesi örneği (Sözleşme bedelinin % 6 ‘sı oranında) )(Kesin teminat mektupları hiçbir şekilde dosyada tutulmaz, mutlaka ilgili saymanlığa gönderilip karşılığında alındı düzenlenmelidir)

40 5. Sözleşme 5.1.İhale dokümanında notere tescil ettirileceği belirtilmeyen sözleşmelerden damga vergisinin alındığını gösteren belgenin tasdikli bir suretinin eklenmesi,(Binde 8,25)(Bakanlığın vizesine ve/veya Sayıştayın tesciline tabi sözleşmelerde,vize ve/veya tescile ilişkin yazının tarih ve sayısı ödeme belgesi üzerinde belirtilecektir.) 5.2.Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yükleniye yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,Binde 8,25 sözleşme Damga vergisi tahsiline ilişkin belge,Binde 4,95 Karar pulu tahsiline ilişkin belge(Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.)

41 6.Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,
7.Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı, 8.Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı. 9.Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, 10.Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

42 B-FATURA (VUK 231/5.fıkrasında belirtilen azami süre içinde düzenlenmiş olması gerekir (mal ve hzimetin tesliminden ititbaren 7 gün içinde)) C-YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU D-DİZİ PUSULASI

43 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak yapım işi bedellerinin ödemelerinde; - Onay Belgesi , -Yaklaşık maliyet hesap cetveli (idarece hazırlanmışsa – Yapım işlerinde hazırlanması zorunludur) - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, (MHB Yönetmeliği eki örnek No:2) - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, (damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuz) - Fatura, - Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, ödeme belgesine bağlanır.

44 Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı ve düzenlenmiş ise sözleşme dışındaki belgeler aranır.

45  YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)
Geçici Kabul Noksanlıkları Madde 30- (Değişik: 22/06/2005 – R.G. / 80 md.) Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilir.

46 İLGİLİ MEVZUATA GÖRE ARANACAK BELGELER
1- Vergi borcu araştırma yazısı 2-Sosyal Güvenlik Kurumuna Borcunun Bulunmadığına Dair İlişiksiz Belgesi

47 KABUL İŞLEMLERİ Geçici kabul başvurusu
MADDE 6 – (1) Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. (2) Zorunlu bir neden olmadığı taktirde, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde iş, yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeye tabi tutulur. İnceleme sonucu işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve kabul işleminin yapılmasında Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması durumunda, yapı denetim görevlisi (Ek–1)’de yer alan “Geçici Kabul Teklif Belgesi”ni düzenler ve yetkili makama gönderir. Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.

48 (1) Geçici veya kesin kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir. (2) Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından teknik eleman görevlendirilebilir. (3) İşin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz. Ancak, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunması zorunludur.

49 Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri
(1) Geçici kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin geçici kabulünü yapar. (2) Kesin kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kesin kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kesin kabulünü yapar. (3) Yukarıda belirtilen süreler, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabilir.

50 Geçici kabul tutanağının düzenlenmesi
(1) Geçici kabul komisyonu işyerine giderek yüklenici tarafından yapılan işleri aşağıda belirtilen esaslara göre muayene eder ve inceler: a) Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulduğu taktirde, işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten “Geçici Kabul Tutanağı”nı düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır. Kabulün imzalandığı tarih geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. b) Komisyon, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve noksanlıklar tespit ederse; 1) Bu eksiklikleri bir tutanakta belirtir ve görülen kusur ve noksanlıkların giderilerek tamamlanması için işin özelliğine göre yeterli süreyi belirler. Bu hususa ilişkin tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir,

51 2) Tespit edilen noksan ve kusurlar tamamlandığında, yapı denetim görevlisi ile yüklenici tarafından durum, bir tutanağa bağlanarak yetkili makama gönderilir, 3) Söz konusu noksan ve kusurlar komisyonca belirlenen süre içinde tamamlanmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. c) Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulmadığı taktirde, durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.

52 Geçici kabul itibar tarihi
(1) Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı yapı denetim görevlisi tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir. Geçici kabul tutanağının onayı (1) Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.

53 Kesin kabul başvurusu (1) Kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında, yüklenici idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. (2) Bu başvuru üzerine, yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, “Kesin Kabul Teklif Belgesi” hazırlanır. (3) Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on gün içinde yetkili makamca kesin kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

54 Kesin kabulde görülecek kusur ve noksanlar
(1) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenir. Ancak, kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir. Kesin kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının yapı denetim görevlisi ile yüklenici tarafından tespit edilerek tutanağa bağlanması ve bu tutanağın yetkili makama gönderilmesinden sonra işleme konulur. (2) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kesin kabule engel olacak nitelikte bulunduğu taktirde; kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kesin kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.

55 (3) Her iki halde de komisyonca tespit olunan sürelerde kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda idare, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır. Kesin kabul tutanağının onayı (1) Kesin kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kesin kabul yapılmış sayılır. (2) Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü ve 30 uncu maddeleri hükümleri saklıdır.

56 İşin süresinden önce bitirilmesi
İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine idare, işin sözleşmesindeki bitim tarihini beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine göre işin kabulünü yapabilir

57 Sorumluluk Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.


"4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPIM İŞİ İHALELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları