Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN GÜNCEL MESLEKİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN GÜNCEL MESLEKİ."— Sunum transkripti:

1 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN GÜNCEL MESLEKİ GELİŞMELER Burhan ERAY İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Başkanı

2 TORBA YASA TAKVİMİ

3 KASA AFFINA DİKKAT KASA HESABI VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HES. DÜZELTİLMESİ Kanundan yararlanmanın temel koşulu: 31.12.2013 tarihli Bilançoda; (100 + 131 + 231) – (331 + 431) Hesaplarda yer alması gerekir. 159 – 195 gibi hesaplarda yer alan fiktif alacaklar kapsam dışı 31.12.2013 Bilançosunu düzeltmek mümkün değil.

4 KASA AFFINA DİKKAT Kasa Hesabı ve Ortaklardan Alacaklar Hes. Düzeltilmesi 689 -DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 412 (6552 sayılı Kanunun 74. Maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 100 KASA 100 131/231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 300 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 12

5 KASA AFFINA DİKKAT Kasa Hesabı ve Ortaklardan Alacaklar Hes. Düzeltilmesi Sonucunda şirket öz varlığının muhafaza edilip edilmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Örneğin; 100 ve 131 Hesap toplamı : 400.000,- TL Ödenmiş Sermaye : 100.000,- TL Geçmiş Yıl Karları : 200.000,- TL Dönem Kar’ı : 50.000,-TL Öz Sermaye : 350.000,- TL

6 KASA AFFINA DİKKAT 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ’de, “Öte yandan, mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, 6552 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi kapsamında beyan edilen ve “689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır.” Maliye Bakanlığı 6111 sayılı kanun ile ilgili olarak 12.03.2013 tarihli özelgesinde özet olarak, Şirketinizce 6111 sayılı Kanun’un 11/2. maddesi kapsamında kayıtların düzeltilmesi nedeniyle “Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabına kaydedilen tutar gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği taşımadığından; söz konusu zararın, geçmiş yıl kârlarından veya yedek akçelerden mahsup edilmesi halinde, bu mahsup işlemi kâr dağıtımı olarak değerlendirilecek ve mahsubu yapılan tutar üzerinden de kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.

7 6552 S.K. Geçici 57. Madde ŞİRKET ORTAKLARININ SGK’ ya BİLDİRİMLERİ Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakların yönetime seçildikten itibaren 15 gün içinde, Limited şirket ortaklarının şirkete ortaklıklarının kabul edildiği ortaklar kurulu kararı tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK ya giriş bildirimleri yapılacaktır. Anonim şirket yönetim kurulu üyeliği sona erenler ve Limited şirket ortaklarının hisse devri yaparak şirketten ayrılmalarından itibaren 10 gün içinde SGK ya çıkış bildirimleri yapılacaktır.

8 6552 S.K. Geçici 57. Madde ŞİRKET ORTAKLARININ SGK’ ya BİLDİRİMLERİ 5510 sayılı Kanun’un geçici 57’nci maddesinin birinci fıkrası gereği, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11.12.2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve limited şirket ortaklarının emekli olması veya başka bir şirkette 4/a kapsamında sigortalı olmaları bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

9 GEÇERSİZ SİGORTALILIKTAN GEÇERLİ SİGORTALILIĞA SGK 20 Ekim 2014 tarih 2014-28 sayılı genelgesi ile Sosyal Güvenlik kanunlarından birine tabi sigortalı iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim ödenen sigortalıların yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri düzenlenmektedir. Kendi işyerinden veya ortak olduğu işyerinden (4/a) kapsamında bildirilen sigortalılar: Kendi işyerlerinden (gerçek kişiler) kendilerini (4/a) kapsamında sigortalı olarak bildirenlerin (4/a) hizmetleri iptal edildikten sonra ödenen primler sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte, ortak oldukları işyerlerinden (?) (4/a) kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerin ise sadece sigortalı hissesi (4/b)’ye aktarılacaktır.

10 GEÇERSİZ SİGORTALILIKTAN GEÇERLİ SİGORTALILIĞA 2013 yılı Temmuz ayında (4/a)’lı olarak çalıştığı şirkete ortak olan sigortalının bu tarihten sonra (4/a) kapsamında ödenen sigortalı hissesi (4/b) kapsamına aktarılacak olup, primlerin asgari ücret üzerinden ödendiği varsayıldığında (4/b)’ye aktarılacak prim tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

11 BANKALAR VE KAMU İDARELERİNİN SİGORTALILIK BİLDİRİMİ SGK 10 Haziran 2014 tarihli tebliğ ile, Bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi husunda düzenleme yaptı. Bildirim zorunluluğu bulunan kurumlar: -Bankalar -Bakanlıklar -Spor Federasyonları -Borsa İstanbul -TESK......

12 BANKALAR VE KAMU İDARELERİNİN SİGORTALILIK BİLDİRİMİ Bankaların Bildirimlerine Örnek; Ticari kredi niteliği taşımayan kredi talepleri ile kredi kartı verilmesinde, bir işyerinde hizmet akdiyle çalışanlardan ücret bordrosu alınması halinde ücret bordrosu bilgileri Kurum tarafından sağlanan elektronik alt yapı üzerinden veya manuel olarak Kuruma gönderilir. Genel sağlık sigortalılığında gelir testinin yapılmasına ilişkin olarak ilgililerin banka hesaplarında paralarının bulunup bulunmadığı bilgisi kimlik bilgileri ile birlikte Kuruma gönderilir.

13 SANAYİ SİCİL BELGELERİ 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesi gereğince, sanayi işletmelerinin faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvurarak, sanayi siciline kayıt olup Sanayi Sicil Belgesi almaları zorunludur. 6495 sayılı kanunun 2. maddesinde yapılan düzenleme ile; Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.

14 SANAYİ SİCİL BELGELERİ

15 SANAYİ SİCİL BELGELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU SANAYİ SİCİL BELGELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA 25.10.2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2014/11 sayılı sanayi sicil tebliği ile; Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir. Mikro ölçekdeki işletmelerden kapasite raporu aranmayacak. İşletmenin beyanı yeterli olacak. (Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon TL’ nı aşmayan işletmeler) Sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt olabilmesi için aranan en az bir işçi çalıştırma şartı kaldırıldı. Böylece işçi çalıştırmayan imalatçı işletmelerin de sanayi siciline kaydı yapılabilecek.

16 KİRA YARDIMLARI Kira yardımlarının Gelir Vergisine tabi olmadığına dair iki adet özelge mevcut İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 17.03.2011 tarihli özelgesinde; Kat karşılığı sözleşmesi ile yükleniciden alınan kira yardımının yapımın toplam maliyetine dair olduğu ve tekbaşına kira bedeli olarak düşünülmeyeceğini belirtmiş ve gelir vergisine tabi olmadığı yönünde görüş beyan etmiştir.

17 KİRA YARDIMLARI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 09.02.2011 tarihli özelgesinde ; Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan gayrimenkulünüz için tarafınıza ödenen ve sözleşmede aylık kira yardımı olarak belirtilen bedel, kiralama işlemine dayanmamakta olup, yardım niteliğindeki bu ödemeler, Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde sayılan gelir unsurlarından hiçbirine girmemektedir. Dolayısıyla söz konusu kira yardımının anılan Kanunun 70 inci maddesi kapsamında elde edilen gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

18 ÖZELGELER Maliye Bakanlığı 25.06.2013 Tarihli Özelgesi; Mesken kira sözleşmelerinin sadece kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını taşıması halinde damga vergisinden istisna tutulacağı; kira tutarının yanında depozito tutarını da içermesi halinde depozito tutarı üzerinden, kefil imzası taşıması halinde kira tutarı üzerinden, kefil imzası ile birlikte depozito tutarını da içermesi halinde kira ve depozito tutarlarının toplamı üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı.

19 YARGI KARARI YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 06.06.2013 TARİH E: 2013/6535 K: 2013/9400 Davacı vekili davacının vakıf üniversitesinde güz yarıyılı döneminde eğitim aldığını ve eğitim ücretinin ödenmesine rağmen başarısız olunan dersler nedeni ile davacıdan 2. kez tahsilat yapıldığını, belirterek bedelin davalıdan tahsilini istemektedir. Güz yarı yılı döneminde davacının davalı üniversiteye eğitim ücreti toplamından daha fazla bedel ödediği, bu kapsamda davalı üniversitenin davacıdan haksız yere bedel tahsil ettiği anlaşılmaktadır. Haksız yere davacıdan tahsil edilen bedelin davalı üniversite yönünden sebepsiz zenginleşme teşkil eder ve sebepsiz zenginleşilen tutarın davacıya iadesi gerekir.


"İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN GÜNCEL MESLEKİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları