Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6552 Sayılı (Torba) Kanunun Getirdikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6552 Sayılı (Torba) Kanunun Getirdikleri"— Sunum transkripti:

1 6552 Sayılı (Torba) Kanunun Getirdikleri
Rıza TEKSAN İSMMMO Güngören Oda Temsilcisi

2 TORBA KANUN 2014 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11 Eylül 2014 tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi; 146 madde ile yaklaşık 50 kanun ve kanun hükmünde kararnameye çeşitli düzenlemeler getirildi.

3 SUNUM PLANI 4857 Sayılı İŞ KANUNU 6331 Sayılı İSG KANUNU
5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 213 Sayılı VERGİ USUL KANUNU 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU

4 TORBA KANUN 2014 4857 Sayılı İş Kanununa yapılan düzenleme;
Yer altında çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Yeraltı işlerinde bir gün dahi çalışanlar kıdem tazminatından yararlanabilecek. Zorunlu ve olağanüstü çalışılması gereken durumlar dışında, yeraltı maden işlerinde fazla çalışma yaptırılamayacak. Yeraltı maden işlerinde zorunlu ve olağanüstü hallerde haftalık 36 saati aşan her bir fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma saat ücretinin yüzde 100 artırılmasıyla ödenecek.

5 TORBA KANUN 2014 Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır. Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışanlara ödenecek ücret asgari ücretin iki katından az olamayacak. İşverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.

6 TORBA KANUN 2014 Alt işverenin değişip değişmediğine bakılmaksızın, aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların, kıdem tazminatına esas hizmet süreleri aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tesbit edilecek. Alt işveren işçilerinden işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanacak.

7 TORBA KANUN 2014 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuda yapılan düzenleme; -10 dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. -Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları 10 dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları ve aile hekiminden de alınabilir.

8 TORBA KANUN 2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan düzenlemeler; Tarihine Kadar Kesinleşmiş olan; a) SGK prim borçları,  b) İşsizlik sigortası primi borçları,  c) Sosyal güvenlik destek primi borçları,  d) İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,  e) SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,  f) tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olan eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi borçları, 

9 TORBA KANUN 2014 g) GSS primi borçları,  h) İdari para cezası borçlarını kapsamaktadır. Başvuru ; Prim Borçları ve İPC için, kanun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 3 ay içinde ( ) GSS Borçları için 7 ay içinde ( )

10 TORBA KANUN 2014 Yapılandırma;
Başvuru yapanların prim aslı aynen kalmak koşulu ile ödeme sürelerinden tarihine kadar işlemiş olan gecikme cezası, gecikme zammı ve feri borçları ile İPC lerin %50 si silinecek. SGK prim borçlarına, ödeme sürelerinden itibaren tarihine kadar Yİ-ÜFE ( yurt içi üretici fiyat endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar eklenerek ödenecek.

11 TORBA KANUN 2014 Ödeme Seçenekleri;
Borçlular ilgili kurumlara tarihine kadar başvurmaları halinde , borçlarını 2 şer ay arayla seçecekleri 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeyebilecekler. Taksitlere uygulanacak faiz oranı; 6   taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 9   taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1, taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1, taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 olacaktır. İlk taksit en geç tarihine kadar ödenecek.

12 TORBA KANUN 2014 Dikkat! Borçlara taksit yapılması uygulanan hacizlerin kalkmasını sağlamıyor. Hacizler ödemeler nisbetinde kaldırılacak. Bir takvim yılı içinde ödenmesi gereken taksitler den en fazla 2 taksitin ödenmemiş olması yapılandırmayı bozmayacak. Ancak aksatılan taksitin, son taksiti takip eden ayın sonuna kadar işletilecek gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerekecek. 

13 TORBA KANUN 2014 Tahsilinden vazgeçilen alacaklar;
Kapanan işyerlerinden ödeme süresi   tarihi öncesine ait olan Prim, İSP, SGDP, İPC, EKP, ÖİV, DV borçlarından, borç türü bazında borç asılları 100 TL'yi aşmıyor ise bu alacakların tahsilinden vazgeçilecek. 

14 TORBA KANUN 2014 Kazanımlar:
Torba yasa ile daha önce sadece 4/a (SSK) lı kadınlara uygulanan doğum borçlanması hakkı, 4/b (Bağkur) li ve 4/c ( Emekli sandığı) li kadınlara da uygulanacak. Doğum borçlanması hakkı 2 çocuktan 3 çocuğa çıkartıldı. Kanundaki koşulları yerine getirmek kaydı ile 3 çocuk için 2160 gün borçlanma yapılabilecek.

15 TORBA KANUN 2014 Tüp bebek için 2 olan deneme sayısı 3'e çıkarıldı.
Tüp bebek için katılım payı 1. denemede % 30, 2. denemede % 25, 3. denemede ise % 20 oranında olacak.

16 TORBA KANUN 2014 Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı:
Ev hizmetlerinde çalıştırılan kadın sigortalının çalışma süresinin 10 günden fazla olması halinde, sigortalıyı çalıştıran ev sahibi sigortalının bildirimini E-Bildirge sistemi dışında matbu bir form ile de yapabilecek. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan kadınlar için % 2 oranındaki sigorta primi ev sahibi tarafından ödenecek. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan kadınların sigortalılık tescili, çalışmanın geçtiği ay sonuna kadar çalışan ve çalıştıranın imzasını ihtiva eden bir form ile SGK'ya yapılacak.

17 TORBA KANUN 2014 Kadın sigortalıları ev hizmetlerinde çalıştıran ev sahipleri işveren sayılmayacak. Ev hizmetlerinde çalışan kadın sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölmesi halinde hak sahiplerine bağlanacak iş kazası gelirine ait peşin sermaye değeri ev sahibine rücu edilemeyecek. Başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan  kadınlara prim ödemelerinin dörtte biri oranında yıpranma primi verilecek ve verilen yıpranma primi emeklilik yaşından düşülecek. 

18 TORBA KANUN 2014 Maden yeraltı işlerinde çalışanlar 20 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları koşuluyla 50 yaşında emekli olabilecek.  Bağkurlular; 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 60 ayı aşan borç nedeniyle sigortalılık süresi durdurulanlar, durdurulan sigortalılık sürelerine ait borç asılları ile bu kanun kapsamında Yİ-ÜFE oranlarına göre hesaplanan yeni gecikme zammının tamamını 31 Ocak 2015 tarihine kadar ödemeleri koşuluyla durdurulan sigortalılık süreleri ihya edilecek. Borcun tamamı bu süre içinde ödenmez ise ihya geçerli sayılmaz ve ödenen tutarlar sigortalıya faiz uygulanmaksızın iade edilir.

19 TORBA KANUN 2014 Bağ-Kur sigorta tesciline esas Oda kayıtları geçersiz sayılanlardan primlerini tarihine kadar ödemiş olanların sigortaları geçerli sayılacak. Türkiye'de ticari faaliyette bulunduğu için (vergi mükellefi-şirket ortağı) Bağ-Kur sigortalısı olması gerekenler yurt dışında ikamet etmeleri ve ikamet ettikleri ülkede prim ödemeleri koşuluyla Bağ-Kur sigortasından muaf olacaklar.

20 TORBA KANUN 2014 Genel Sağlık Sigortası
Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve GSS tescili en üst kademeden borçlandırılan GSS'liler, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 6 ay içinde (31.Mart 2015 tarihine kadar) gelir testine başvurduğu takdirde GSS primleri yapılan gelir testine göre tescil başlangıç tarihinden itibaren yeniden hesaplanacak ve yapılandırma kapsamında ödenecektir.  Gelir Testi Yaptırması Gerekenler -Sosyal Güvencesi ve hak sahipliği bulunmayanlar Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar -Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar Öğrenim görmeyen 18 yaşından büyük çocuklar Sigortalılığı sona erenler Lise/Üniversite eğitimi sona erenler 

21 TORBA KANUN 2014 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
  tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden ve/veya vadesi 30 Nisan 2014’ten önce olan vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları, belediyelere ait alacaklar ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil edilen diğer alacaklar yeniden yapılandırılıyor.  Gelir Vergisinin 2. taksidi ile Motorlu Taşıtlar Vergisinin (taşıt pulu) 2. taksidi hariç.

22 TORBA KANUN 2014 Söz konusu alacaklar için hesaplanmış olan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezalarının tamamı silinecek, Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) aylık değişim oranında hesaplanacak tutarlar eklenerek ödenecek. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, kanunda belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. (VUK MÜK.355 Md. BA-BS bildirimi, Kesin Mizan, Mükellef bilgi formu gibi bildirimler)

23 TORBA KANUN 2014 Vergi aslı ve bu asıllara bağlı kesilen cezalar silinmiyor. Yapılanma sisteminden yararlanacak mükelleflerin dava hakkından vazgeçmeleri gerekir. tarihleri arasında başvuruda bulunarak aynı tarihte tamamen veya, 1) 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,05 2) 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07 3) 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,10 4) 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit)için 1,15 faiz eklenerek ödenecektir.

24 TORBA KANUN 2014 Ödemeler, Vergi daireleri veya bankalara yapılabileceği gibi vergi dairelerinde kredi kartı ile de yapılabilecektir. Vergi dairesinden iade alacağı bulunan borçlular, bu alacaklarının ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. Mahsup talepleri mükellefin sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır.

25 TORBA KANUN 2014  Yapılandırılan taksitlerin, bir takvim yılında ikiden fazla ödenmemesi halinde yapılandırma iptal olacak, iptal tarihine kadar yapılan ödemeler, yapılandırma kapsamında ödenmiş sayılacaktır. ( 2014 yılı için bir taksit ödenmemesi halinde) Ayrıca, yapılandırılan borcun ödenme süresi içinde sonradan doğacak vergi ve buna bağlı borçların da aksatılmadan ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu borçların ve bunlara ilişkin taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

26 TORBA KANUN 2014 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan; Kasa Mevcudu ve Ortaklardan olan alacakların düzeltilmesi (KASA AFFI) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan; - Kasa mevcutlarını, -İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son günü olan tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

27 TORBA KANUN 2014 Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi
hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ( ) ödeyeceklerdir.

28 TORBA KANUN 2014 689 -DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
Kasa Hesabı ve Ortaklardan Alacaklar Hes. Düzeltilmesi 689 -DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (6552 sayılı Kanunun 74. Maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 100 KASA 131/231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

29 TORBA KANUN 2014 Hesaplanan Verginin tahakkuku:
689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (6552 sayılı Kanunun 74.Maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

30 TORBA KANUN 2014 Dikkat! yapılacak Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı düzeltmeleri sonucu şirketin öz sermayesindeki azalış nedeni ile münfesih duruma düşüp düşmediği kontrol edilmelidir.

31 TTK Düzenlemeleri Anonim Şirketlerin temsilinde düzenleme;
TTK 371. Maddeye eklenen 7. fıkra Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

32 TTK Düzenlemeleri Dikkat!
Maddede belirtilen ticari vekil ve tacir yardımcılarının yönetim kurulu kararı ile atanmaları gerekmektedir. İç yönerge ile ticari vekil ve tacir yardımcıları atanamayacaktır. Ayrıca, bu kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu bu kişilerle birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.

33 TTK Düzenlemeleri Limited Şirketlerin temsilinde düzenleme;
Limited şirketlerde anonim şirketlere parelel düzenleme yapılarak, TTK’nin 679 inci maddesine 3. fıkra eklenmiştir.   “(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367. madde ile 371.  maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.”  Bu düzenleme ile TTK’da limited şirketler için de iç yönerge çıkarılması hükme bağlanmış olmaktadır.

34 TTK Düzenlemeleri Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Tasfiyesine İlişkin Geçici 7. Maddenin Kapsamı Tarihine Kadar Uzatıldı. Şirketlere Sermayelerini Asgari Sermaye Tutarına Yükseltmek İçin 11 Aralık 2014 Tarihine Kadar Süre Tanındı.  Ayrıca, sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinen şirketlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları halinde kayıtları resen yeniden oluşturulacaktır.

35 ODA AİDATLARI 3568 Sayılı Kanuna tabi meslek mensuplarının;
Oda aidatları ile Odaların TURMOB payı borçları asıllarının tamamını; Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda ( tarihine kadar) bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

36 ODA AİDATLARI Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsa aidatları borçları:
Kanun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş olan oda aidatları ve TOBB payları asılları ile Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın birinci taksiti tarihine kadar ve kalanı 3 er aylık aralar ile 8 taksitte ödenmesi bu alacaklara uygulanan faiz , gecikme zammı ve feri alacaklardan vazgeçilir.

37 ODA AİDATLARI Esnaf ve Sanatkarlar Odaları aidat borçları;
Esnaf ve Sanatkarlar üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile bu odaların birlik ve üyesi oldukları Federasyon, Konfederasyon katılım payı borçlarının asılları ile Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın birinci taksiti tarihine kadar ve kalanı 3 er aylık aralar ile 8 taksitte ödenmesi bu alacaklara uygulanan faiz , gecikme zammı ve feri alacaklardan vazgeçilir.


"6552 Sayılı (Torba) Kanunun Getirdikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları