Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kanun Madde No : 6111 Kabul Tarihi : 13/02/2011 R.G Tarihi : 25/02/2011 16 Mart 2011 Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 1 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kanun Madde No : 6111 Kabul Tarihi : 13/02/2011 R.G Tarihi : 25/02/2011 16 Mart 2011 Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 1 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 Kanun Madde No : 6111 Kabul Tarihi : 13/02/2011 R.G Tarihi : 25/02/2011 16 Mart 2011 Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 1 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENL İ K KURUMU ALACAKLARININ YEN İ DEN YAPILANDIRILMASI

2 BORÇ TÜRÜ 31.12.2010 İTİBARI İLE BAZI BORÇ DURUMU BORÇ ASLIGECİKME Z.TOPLAM PRİM 231.397.633118.651.227350.048.860 İŞSİZLİK 17.406.570 9.060.228 26.466.798 İPC 13.577.403 5.897.982 19.475.385 DAMGA V. 3.142.910 1.749.994 4.892.904 4/ b ALACAKLARI 12.798.867 HUKUK ALACAKLARI 10.058.037 DİĞERLERİ 270.209 263.393 533.602 TOPLAM 265.794.725135.622.824424.274.453 2 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırmaya Esas SGK Borçlarına Genel Bir Bakış-1

3 3 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırmaya Esas SGK Borçlarına Genel Bir Bakış- 3 Türkiye :49.560.064.808

4 4 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırmaya Esas SGK Borçlarına Genel Bir Bakış-2

5 Yapılandırmaya Konu Alacaklar ve Dönemi 5 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 6 Yapılandırmaya Konu Alacaklar ve Dönemi - 1 1) 4/(a), 4/(b) ve 4/(c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin; Sigorta primi, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 2) 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin (başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış ) İsteğe bağlı sigorta primleri Topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 7 Yapılandırmaya Konu Alacaklar ve Dönemi - 2 3) SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ Yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan 4 (b) sigortalılık statüsünde çalışanlara ait, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 4 ) EKSİK İŞÇİLİK TUTARLARI 30.11.2010 tarihi itibarıyla bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin Kurumca resen tahakkuk ettirilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, 5 ) İDARİ PARA CEZALARI 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

8 8 Yapılandırmaya Konu Alacaklar ve Dönemi- 3 6) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin; Damga vergisi, Özel işlem vergisi Eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, 7) 31/12/2010 tarihi itibariyle vadesi dolan kira alacakları, 8) Fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunların mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklar. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 9 9) RUCU DAVALARI İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları 10 ) 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 nci maddesi gereği belirli süre prim borçlarını ödemediğinden sigortalılık süreleri durdurulan kişilerin durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçları. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırmaya Konu Alacaklar ve Dönemi - 4

10 SGK ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIMLAR 10 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 1 - Yapılandırma Kapsamındaki alacak türlerinden  Sigorta primi,  Emeklilik keseneği, kurum karşılığı,  İşsizlik sigortası primi,  Sosyal güvenlik destek primi,  İsteğe bağlı sigorta primi,  Topluluk sigortası primi,  Damga vergisi,  Özel işlem vergisi ve  Eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihten 25.02.2011 ’e kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamından vazgeçilecektir. 11 SGK Alacaklarının Tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar-1 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 12 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 13 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

14 14 2) Özel Nitelikteki Bina İnşaatları Ve İhale Konusu İşler (işverene tebliğ edilen) 30.11.2010 tarihi itibari ile bitirilmiş Özel nitelikteki bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara g.cezası ve g.zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 25.02.2011 ‘e kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak sureti ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilir. SGK Alacaklarının tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar- 2 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 15 SGK Alacaklarının tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar- 3 3 ) Özel Nitelikteki Bina İnşaatları Ve İhale Konusu İşlere Ait Eksik İşçilik Tutarları (İşverene Tebliğ Edilemeyen) 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olup 25.02.2011 tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilememiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara g.cezası ve g.zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 25.02.2011 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak sureti ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ → 02/05/2011 tarihine kadar başvurma şartı vardır. → Ödeme yada ilk taksit işverene borcun tebliğ edildiği tarihi takip eden ikinci aydan itibaren başlatılacaktır. → 30/04/2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilmesi halinde ilk ödeme yada ilk taksit bir önceki slaytta belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenir.

16 16 SGK Alacaklarının tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar- 4 4 ) İdari Para Cezaları 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup 25.02.2011 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50 ‘si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihten 25.02.2011 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak sureti ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan % 50 ‘si ile idari para cezasına uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilir MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

17 17 SGK Alacaklarının tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar- 5 5 ) Dava Açılan Veya Dava Açma Süresi Dolmamış İdari Para Cezaları 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillerle ilgili 30.04.2011 ‘e kadar olan tahakkuk etmiş ve dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş İPC asıllarının % 25 ’i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 25.02.2011 ‘e kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak sureti ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan % 75 ’i ile İPC’ ye uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Bu alacakların tahakkuk ettiği tarih itibari ile başvuru süresinin on beş günden az kaldığı hallerde,bu alacaklar için bu maddeye göre yapılacak başvuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren on beş gün olarak uygulanır.

18 SGK Alacaklarının tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar-6 6) Aslı Ödenen, Ancak Fer’i ödenmeyen alacaklar Aslı ödenen ancak fer’i ödenmeyen; Sigorta primine, Özel nitelikteki bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin Kurumca resen tahakkuk ettirilen eksik işçilik tutarına ve idari para cezalarına ilişkin olmak üzere fer’i alacağın % 40 ‘ının ödenmesi halinde kalan % 60 ‘ının tahsilinden vazgeçilir. 18 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 19 SGK Alacaklarının tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar- 7 • 7) Sosyal Güvenlik Destek Primi Alacakları Yaşlılık,emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4- b kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle SGDP ödemesi gerekenlerden 30.04.2011 tarihine kadar tescili yapılmış olanların ödenmemiş olan SGDP asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 25/02/2011 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacaklardan vazgeçilir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 30 Nisan 2011’e Kadar tescil yapma şartı bulunmaktadır.

20 20 SGK Alacaklarının tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar- 8 • 8) Fazla ve Yersiz Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunların mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 25/02/2011 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 21 SGK Alacaklarının tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar- 9 9) Rucu Davalarından Kaynaklanan Alacaklar İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kusurun nedeniyle Hesaplanan peşin sermaye değerini ödemen için kolaylık sağlanmıştır.

22 22 SGK Alacaklarının tahsilinden Vazgeçilecek Kısımlar- 10 10) Kira İle İlgili Alacaklar Sosyal Güvenlik Kurumunun mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan ve vadesi 31/12/2010 tarihi itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedeli asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine 25/02/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 2011 /Mayıs ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

23 23 5510 Sayılı Kanunun Geçici 24 ve 25 inci Maddelerinin İhyası  Yapılandırması 12 taksite kadar olanlardan ödemediği taksit sayısı 4’den fazla olmayanlar ile  Yapılandırması 24 taksite kadar olanlardan ödemediği taksit sayısı 8’den fazla olmayanlar, 30.04.2011’e kadar müracaatları halinde bozulmuş olan yapılandırmaları aynı hükümlerle ihya edilecektir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Başvuru tarihine göre ödeme süren farklılık göstermektedir.

24 24 Sigortalılık Süreleri Durdurulan Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur’lularına ilişkin alacaklar 1479 ve 2926 sayılı Kanuna göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulan sigortalıların kendileri yada hak sahipleri geçici 17.maddeye istinaden a) 30.04.2011 tarihine kadar müracaat etmeleri b) Durdurulan sigortalılık sürelerine ait prim borçları TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının 01.08.2011 ’e kadar ödenmesi halinde bu sigortalılık süreleri ihya edilecektir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 30/04/2008 Tarihi İtibariyle beş yıl ve üzeri sigortalılık süresi olupta sigortalılığın durdurulmuş ise tekrar ihya edebilirsin

25  2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanun kapsamında yersiz aldıkları aylıkları nedeniyle %50 fazlasıyla geri alınması gereken tutardan %50 fazlaya ilişkin kısmın tahsilinden vazgeçilir. 2022 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Yersiz Ödemeler MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 25

26 5510 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılan işyerlerine ilişkin olup 31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş  Sigorta primi,  İşsizlik sigortası primi,  SGDP  İPC a) asılları toplamı 50 TL’yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı g.cezası ve g.zammı gibi fer’ ilerinin, b) aslı ödenmiş olan fer’ i alacaklardan tutarı 100 TL’ yi aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 5510 Sayılı Kanun Kapsamından Çıkarılmış İşyerlerine İlişkin Alacaklarda Terkin Miktarı MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 26

27 a) Kamu idareleri tarafından yılı merkezi yönetim bütçesinden karşılanması gerekip de ödenmemiş olan 60 /c bendi gereği GSS’ li sayılanların GSS primleri, b) İşsizlik sigortası fonundan karşılanması gerekip de İş Kur tarafından SGK ‘ya ödenmemiş olan sigorta primlerinin 28.02.2011’e kadar olan g.cezası ve g.zammından vazgeçilir. 5510 Sayılı Kanunun 60 /C Bendi Gereği GSS’li Sayılanlara İlişkin Alacaklar MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 27

28 Yapılandırmaya Başvuru Ödeme Süresi ve Şekli-1 1) BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ  02.05.2011 ‘e kadar müracaat etmeleri şarttır.  İlgililer Müracaatlarını a) Elden,(SGK Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine bizzat gelerek) b) Posta kanalıyla c) e-sigorta kanalıyla ‘www.sgk.gov.tr/isveren/e- Yapilandirma" adresinden, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi/Kesenek Bilgi Sistemi kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle yapılabilecektir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 28

29 2 )ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ Ödenecek tutarlar defaten yada ilk taksiti 2011 /Haziran’dan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde;  6 eşit taksit  9 eşit taksit  12 eşit taksit  18 eşit taksit olarak ödenmesi gerekmektedir. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yapılandırmaya Başvuru Ödeme Süresi ve Şekli -2

30 2 )ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ  Ödenecek tutar ilk taksit ödeme süresi içinde defaten (peşin) ödenirse bu tutara 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için her hangi bir faiz uygulanmaz.  Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde  Altı eşit taksit için 1,05  Dokuz eşit taksit için 1,07  Oniki eşit taksit için 1,10  Onsekiz eşit taksit için 1,15 Katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek sureti ile ikişer Aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 30 Yapılandırmaya Başvuru Ödeme Süresi ve Şekli- 3

31 3 ) TAKSİTLERİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ Taksitlerin kredi kartı ile ödenmek istenmesi durumunda, ilgili bankalar borç tutarını taksitler halinde ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydetmek şartıyla, ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınarak ödeme yapılır. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 31 Yapılandırmaya Başvuru Ödeme Süresi ve Şekli- 4

32 A) İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte (Borcun tamamı 72 ayda ( 6 Yıl) ödenmiş olacaktır.) B) Spor kulüpleri ise yine ikişer aylık taksitler halinde azami 42 eşit taksitte borçlarını yapılandırabilirler (Borcun tamamı 84 ayda ( 7 Yıl) ödenmiş olacaktır  Bu durumda  24 eşit taksit için 1,20  30 eşit taksit için 1,25  36 eşit taksit için 1,30  42 eşit taksit için 1,35 katsayı uygulaması yapılır. İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Spor Kulüplerine ait Borçların Yapılandırma Şekli ve Süreleri MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 32

33 6183 Sayılı Kanuna Tabi Borçların Yapılandırılması  6183 Sayılı kanuna göre tecil edilmiş ve ödemeleri devam edenler kalan taksit tutarları için müracaatları halinde bu kanun hükümlerinden yararlanırlar.  Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak uygulanan hacizler ödeme nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. (Teminat değişikliği yapılabilmektedir)  5393 sayılı Kanun ve 5216 sayılı Kanun kapsamında uzlaşılan belediye alacakları için bu kanun hükümleri uygulanmaz. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 33

34 Yapılandırmanın Bozulma Koşulları- 1  Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma hükümleri devam eder. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 34

35 Yapılandırmanın Bozulma Koşulları- 2  Yapılandırmadan yararlanan borçlunun taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememesi halinde de yapılandırmaları bozulur  Taksit tutarının % 10 ’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar yapılmış eksik ödemeler için bu kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 35

36 Diğer Hükümler-1  Dava açmamaları ve açılmış davalarından vazgeçmeleri şartına bağlanan alacaklar için borçluların başvuru süresi içinde bu iradelerini yazılı olarak beyan etmeleri şarttır. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 36

37 Diğer Hükümler-2  Cari ay sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla ödememeleri veya eksik ödememeleri halinde İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların yapılandırmaları bozulmaz. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 37

38  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalılar, bu Kanun kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları kaydıyla, bu Kanuna göre yapılandırılan borçlarının bir taksitini tam olarak ödemelerinden itibaren hak sahipleri de dâhil genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır. MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 38 Diğer Hükümler-3

39 TEŞEKKÜR EDERİM MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 39


"Kanun Madde No : 6111 Kabul Tarihi : 13/02/2011 R.G Tarihi : 25/02/2011 16 Mart 2011 Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 1 MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları