Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPOR BİLİMİNİN PEDAGOJİK TEMELLERİ FATİH DERVENT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPOR BİLİMİNİN PEDAGOJİK TEMELLERİ FATİH DERVENT."— Sunum transkripti:

1 SPOR BİLİMİNİN PEDAGOJİK TEMELLERİ FATİH DERVENT

2 Eğitim Eğitim insanlık tarihiyle başlar. Tarih boyunca çok büyük değişiklikler taşısa da temel hedef hep aynıdır “DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ”. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak, istendik değişiklikler oluşturma süreci. Bireylere nasıl öğretiriz? Bireyler nasıl öğrenirler?

3 Eğitim Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin özellikle de okulun etkisi altında sosyal yeterlik ve en iyi şekilde bireysel gelişimi sağlayan sosyal bir süreçtir. İNSANYAŞANTISÜREÇDAVRANIŞ

4 Kültür Doğanın dışında insanın yarattığı herşey Toplumu oluşturan insanın öğrendiği bilgi sanat, gelenek, görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütün Öğretmenler kültürel mirasın aktarıcılarıdır

5 Kültürleme Eğitim en basit anlamıyla toplumdaki kültürleme sürecinin bir parçasıdır. Kültürleme, bireyin doğumdan ölüme kadar kendi kültürünün beklentilerine göre etkilenmesi, değiştirilmesi süreci.

6 Öğrenme Bireyin çevresi ile etkileşimi sonucu oluşan kalıcı davranış değişiklikleri, öğrenmenin oluşabilesi için davranışlarda; Gözlenebilir değişimler olması, Değişimlerin sürekli olması, Yaşantı kazanma sonucunda olması, Hastalık, yorgunluk, ilaç vb etkenlerle oluşmaması Sadece büyüme sonucu oluşmaması.

7 Öğretme / Öğretim Herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama Düzenli, sistemli, yönetimli, etkinlikler olarak ifade edilebilir. Belirli bir amaçla, bir program ve plan dahilinde, bireylere gerekli bilgiler, beceriler, olumlu davranışlar kazandıran, yeteneklerini geliştiren, kişiliklerini olgunlaştıran, hayata hazırlayan öğrenme ve öğretme etkinlikleri.

8 Hedef Bireyde bulunmasını istediğimiz, eğitim yolu ile kazandırılabilir nitelikte istendik özellikler Uzak hedefler; ülkenin politik felsefesini yansıtır, Genel hedefler; Özel hedefler; Tümü birbiriyle tutarlı olmalıdır

9 Beden eğitimi dersinin genel hedefleri Sağlık, dinçlik ve bedensellik, Eğlence, etkile(n)me Estetik, gösteri, açımlama, biçimlendirme, Verim (performans), etkinlik, kendine güven, Birliktelik, kurumsallık, toplumsallık

10 TÜRKİYE’DE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRİLMESİ 1926 – İstanbul Çapa “Terbiyeyi Bedeniye Muallimliği Kursu” İsveç’li ve İsveç’de eğitim gören Türk öğretim elemanlarının yürüttü. 4 yılda 148 erkek, 63 bayan mezun oldu. 1932 – Gazi Eğitim Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü, Beden Eğitimi Bölümü

11 TÜRKİYE’DE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRİLMESİ Eğitim Enstitüleri bünyesinde Beden Eğitimi bölümleri; 1966 – İstanbul, 1970 – İzmir, Diyarbakır 1977 – Ege Üniversitesi BESYO

12 EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ Eğitim tarihi; ilkçağlardan günümüze ulaşan eğitim kurum ve uygulamalarının geçmişi ve gelişimi incelenir. Eğitim felsefesi; eğitimle ilgili tüm detayları eleştirir ve ve bir bütün olarak anlam vermeye çalışır. Eğitim uygulamalarını eleştirir, uygulamaların temellerini değerlendirir.

13 EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ Eğitim psikolojisi; insanların gelişim özellikleri, öğrenme ilkelerini inceleyerek, eğitim ortamlarını etkin duruma ulaştırma, öğretme- öğrenme sürecinin geliştirilmesi. Gelişim ve öğrenme psikolojisinin bulgularını öğrenme ortamlarına uyarlamak, öğrenmede kalıcılığı sağlama, gelişim düzeylerine göre öğretim teknikleri geliştirme…

14 EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ Eğitim sosyolojisi; eğitimin toplumsal işlevleri, toplumsal değişim ve kontrol olarak eğitim, toplumsallaşmaya etkisi, demografik ilişkiler ve farklar vb. eğitimi etkileyen faktörler…

15 SPOR PEDOGOJİSİ Bireyleri kurumsal ve uygulama olarak eğitilmesi, öğretme bilgisi… gerçek anlamda, çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlanmasındaki eğitim-öğretim uygulamalarının incelenmesi… Didaktik, öğretme işinin nasıl yürütüleceğidir… Spor pedogojisi; okullardaki beden eğitimi derslerinde öğretim etkinliğinin verimliliğine çalışır, öğreten-öğrenen arasındaki etkileşimi ve bunu etkileyen faktörleri inceler.

16 SPOR PEDOGOJİSİ ÇALIŞMA KONULARI Spor eğitiminde; Hedeflerin belirlenmesi, (Niçin?) İçeriğin belirlenmesi, düzenlenmesi, (Ne?) Yaklaşım ve yöntemlerin belirlenmesi, (Nasıl?) Kullanılacak teknolojik donanım ve materyallerin geliştirilmesi, (Nasıl?) Öğrenci kazanımlarının ölçülmesi- değerlendirilmesi. (Ne kadar?)

17 BEDEN EĞİTİMİNİN İNSAN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Fiziksel gelişime etkileri, Psiko-motor (devinişsel) gelişimdeki etkileri, Bilişsel gelişimdeki etkileri, bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel etkinlikleri… Duyuşsal ve toplumsal gelişmedeki etkileri, duygusal ve sosyal gelişimi kapsar…

18 Bir Spor Etkinliğinin Amaç Sınıflaması Fiziksel UygunlukBeceri Alanı PSİKOMOTOR ALAN  Fiziksel Uygunluk Dağarcığı  Alıştırma  Fiziksel Uygunluğu Edinme  Düzenli Alıştırma Modelleme  Fiziksel Uygunluğu Değerlendirme  Fiziksel Uygunluk Problemlerini Çözme  Hareket Dağarcığı  Vücut Bölümlerinin Hareketi  Lokomotor Hareketler  Hareket Uygulamaları ve Objeleri  Hareket Modelleri  Diğerleri İle Hareket Problemleri Vücut hareketlerini, bunların kontrolü, bir hareketi ya da hareketler dizisini temsil eder. Bilişsel ve duyuşsal davranışlardan bağımsız olarak öğrenilemezler. Temel hareketlerden, estetik hareket biçimlerini uygulamaya, oluşturmaya kadar gözlemlenebilen birçok istemli insan hareketini kapsar.

19 Bir Spor Etkinliğinin Amaç Sınıflaması BİLİŞSEL ALAN (Bloom) Bilgi Edinme  Bilgi Edinme  Anlayış ve Kavrayış  Uygulama  Analiz  Sentez  Değerlendirme Bilginin basit şeklini anımsamaktan, bilgiyi sentezleme ve değerlendirmeye kadar olan birçok zihinsel etkinliği kapsar.

20 Bir Spor Etkinliğinin Amaç Sınıflaması PSİKOMOTOR ALAN BİLİŞSEL ALAN

21 Bir Spor Etkinliğinin Amaç Sınıflaması Duyuşsal Alan DUYUŞSAL ALAN  Alma  Tepkide bulunma  Değer verme  Örgütleme (Organize Etme)  Niteleme (Karakterize Etme) Bireysel-Sosyal Alan  Tavır – Tutum Geliştirme  Yönetme  Duygusal Stabilite  Bireyler Arası İlişkiler  Bireysel Doygunluk  Bireysel Mutluluk İlgiler, tutumlar, değerler, dikkat, kişilik gelişimi ve güdü gibi özellikleri kapsar. Anahtar kelime içselleştirmedir. Bir olgunun basitçe farkında olmaktan onu kontrolü altına almaya kadar giden süreçtir.

22 Bir Spor Etkinliğinin Amaç Sınıflaması DUYUŞSAL ALAN


"SPOR BİLİMİNİN PEDAGOJİK TEMELLERİ FATİH DERVENT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları