Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış İ lişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış İ lişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Dış İ lişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi

2 Bologna Süreci/ Nedir? 2020 yılına kadar bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için: öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş, tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen bir süreçtir. Bologna Süreci, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın ekonomik gelişimiyle rekabet etmek amacıyla Avrupa bölgesinde ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmak üzere başlatılmıştır. Üye ülkelerde karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim alanı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkan Bologna Süreci'nde ülkelerin uygulamalarına bağlı olarak, belirlenen hedefler de ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilmektedir. Yükseköğretim Reformu

3 Bologna Süreci/ Kronoloji  Sorbonne Bildirgesi, 1998 (4 ülke)  Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)  Prag Bildirgesi, 2001 (32 ülke, Türkiye’nin katılımı)  Berlin Bildirgesi, 2003  Bergen Bildirgesi, 2005  Londra Bildirgesi, 2007 (46 ülke)  Leuven, 2009  11-12 Mart 2010 Budapeşte ve Viyana Bakanlar Konferansı (+1=47 ülke)

4 Bologna Süreci/ Katılımcı Ülkeler 19 Haziran 1999 (29 ülke) Avusturya, Macaristan, Portekiz, Belçika, İzlanda, Romanya, Bulgaristan, İtalya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Slovenya, Danimarka, Litvanya, İspanya, Estonya, Lüksemburg, İsveç, Finlandiya, Malta, İsviçre, Fransa, Hollanda, İngiltere, Almanya, Norveç, İrlanda, Yunanistan, Polonya 19 Mayıs 2001 Prag Bakanlar Konferansı (+4=33 ülke) HırvatistanLihtenştayn Kıbrıs Türkiye 19 Eylül 2003 Berlin Bakanlar Konferansı (+7=40 ülke) ArnavutlukRusya FederasyonuAndora Sırbistan-KaradağBosna-HersekMakedonya Vatikan Cumhuriyeti 18-19 Mayıs 2005 Bergen Bakanlar Konferansı (+5=45 ülke) ErmenistanAzerbaycanGürcistan MoldovaUkrayna 2007 Londra Bakanlar Konferansı (+1=46) Karadağ 11-12 Mart 2010 Budapeşte ve Viyana Bakanlar Konferansı (+1=47) Kazakistan

5 Bologna Süreci/ Küresel Görünüm Bologna Süreci'ne üye ülkeler. Bologna Süreci'ni ve faaliyetlerini yükseköğretim sistemlerinde kullanmak üzere takip eden ve 2009'dan itibaren Bakanlar Konferansındaki Bologna Policy Forum toplantılarına katılan ülkeler.

6 Bologna Süreci/ Eylem Başlıkları 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ve temel olarak 3 aşamalı yükseköğretim sistemi (Lisans, Mastır ve Doktora), 2.Ortak bir kredi sistemi (ECTS-AKTS), 3.Öğrenci, idari-akademik personel hareketliliği, 4.Kalite güvencesi konusunda işbirliği, 5.Yükseköğrenimde Avrupa boyutu, 6.Yaşam boyu öğrenim, 7.Öğrencilerin süreçlere katılımı, 8.Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA)’nın çekiciliğinin artırılması, 9.Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) arasındaki sinerjinin oluşturulması, 10.Bu çalışmaların 2010 yılına kadar tamamlanması ve EHEA ‘nın oluşturulması, hedeflenmektedir.

7 Bologna Süreci/ Üniversitelerden Beklenenler Bologna sürecine uyum kararlılığı, Bologna Sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi, Üniversite içinde bir Bologna Süreci birim/çalışma grubu kurulması ve bu gruba yönetsel destek verilmesi ( Bologna Eşgüdüm Komisyonu ), Bu amaçlar doğrultusunda stratejik planlama yapılması, Öğrenim Programlarının gözden geçirilmesi, Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması, Bologna sürecine bütün programlar düzeyinde katılımın sağlanmasıdır.

8 Bologna Süreci/ Neden? Uluslararası rekabette yer almak, Öğrenci merkezli uygulamaları ve ders programlarını oluşturmak, Mezunların istihdam edilebilirliğini artırmak, Derece ve diplomaların tanınırlığını artırmak, Yükseköğretimimizi yeterlilikler çerçevesinde yeniden yapılandırarak kaliteyi ve şeffaflığı artırmak, Kalite güvencesi sisteminin uygulanmasını sağlamak, Öğrencilerin, idari-akademik personelin ve mezunların dolaşımını özendirmek, kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak.

9 Bologna Süreci/ Bologna Eşgüdüm Komisyonu 20/11/2008 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile her yükseköğretim kurumunda bir “Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK” oluşturulması istendi. BEK’ler, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın yeniden yapılandırılması için yürütülen Bologna Süreci kapsamındaki; Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE), Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Program/Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut konularında yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan çalışmaları yürütür.

10 Bologna Süreci/ Yapılması Gerekenler  Yükseköğretim kurumlarında yeniden yapılanma çalışmalarına ağırlık verilmesi,  Kurum içinde öğretim elemanlarına, personele ve öğrencilere bilgilendirmenin yapılması,  İstihdam edilebilirliği artırmak için iş dünyasıyla ve diğer paydaşlarla diyalogun artırılması,  AKTS çalışmalarının öğrenci iş yüküne dayalı olarak hesaplanması,  Diploma Eki çalışmalarının tamamlanması,  Avrupa, Ulusal ve Alan Yeterlilikleri temel alınarak program/öğrenme çıktıları, ders programları ve müfredatın güncellenmesi,  İç ve Dış Kalite Süreci mekanizmalarının oluşturulması ve çalıştırılması,  Yıllık Eylem Planının hazırlanması ve yapılanların Senato’ya sunularak kurumsallaştırılması gerekmektedir.

11 Bologna Süreci/ Yapılan Çalışmalar 1. Bologna Süreci çalışmaları 2004-2005 akademik yılında başladı, 2. Bilgilendirme Toplantıları düzenlendi,Bilgilendirme Toplantıları düzenlendi 3. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çalışmaları başlatıldı, 4. Diploma Eki (DE) çalışmaları yapıldı, 5. Üniversitemizin İngilizce Bilgi Paketi hazırlandı, 6. İngilizce transkript ve öğrenci belgesi verilmeye başlandı, 7. 2005 yılında ders içerikleri hazırlandı, 8. Erasmus Programı başlatıldı, 9. Yurtdışındaki üniversite ve işletmelerle ikili anlaşmalar yapıldı,üniversiteişletmelerle 10. Yurtdışındaki anlaşmalı üniversite/işletmelere öğrenci ve akademik-idari personel hareketliliği başladı,Yurtdışındaki anlaşmalı üniversite/işletmelere öğrenci ve akademik-idari personel hareketliliği başladı 11. Üniversitemizi tanıtıcı İngilizce web sitesi hazırlandı, 12. Yerinde Ziyaret Programı kapsamında YÖK Bologna Uzmanları üniversitemize davet edildi, Bologna Sürecinde yaptığımız çalışmalar incelendi, bilgilendirme toplantıları düzenlendi, 13. Sürekli Eğitim Merkezi açıldı (Hayat Boyu Öğrenme), 14. Bologna Eşgüdüm Komisyonu kuruldu.

12 Bologna Süreci/ 2011 Eylem Planı 1.Diploma Eki’nin tüm akademik birim mezunlarına otomatik olarak verilmesi (17 Şubat 2011) 2.Bologna Bölüm Kurullarının (BBK) oluşturulması (24 Mart 2011) 3.Bologna Süreci kapsamında tarafların konu hakkında bilgi sahibi olması (24 Mart 2011) 4.Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Alan Yeterliliklerinin (AY) incelenmesi (28 Nisan 2011) 5.Yurt içi ve yurt dışı programların incelenmesi (28 Nisan 2011) 6.AYÇ, TYYÇ ve AY çerçevesinde Program çıktısının hazır olması (26 Mayıs 2011) 7.Aynı ve/veya benzer içerikli derslerin belirlenmesi (30 Haziran 2011) 8.Üniversite web sitesinin TR ve İNG olarak güncellenmesi (30 Haziran 2011) 9.Ara değerlendirme toplantıları (07 Temmuz, 8 Eylül, 6 Ekim, 3 Kasım 2011) 10.Bologna Süreci internet sayfasının oluşturulması (4 Ağustos 2011) 11.Öğrenim çıktıları, ders içeriklerinin tamamlanması (Türkçe- İngilizce), (24 Kasım 2011)

13 Bologna Süreci/ İlk Hedef: Bologna Bölüm Kurulu Kurul Üyeleri Meslek Elemanları Ulusal Uzmanlar Mezunlar Ö ğ retim Elemanları Ö ğ renciler Sosyal Taraflar

14 Takım çalışması “kaldıracı” ile Bologna Yükünü Kaldırmaya Talibiz

15 Dış İ lişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi

16 Bologna Süreci/ Düzenlenen Toplantılar 1. 04.09.2006 tarihinde Bologna rehberlerinden Prof. Dr. Nezih GÜVEN, Prof. Dr. Mehmet Ali KISAKÜREK ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARICAN’ın katılımı ile “Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması” konulu toplantı düzenlendi. 2. 16/05/2007 tarihinde üniversitemiz Çanakkale Salonunda AKTS, Diploma Eki ve Bologna Süreci konularında Fakülte/MYO/Enstitü Erasmus-AKTS koordinatörlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 3. Şubat 2008’de YÖK’ün “Yerinde Ziyaret Programı” kapsamında Bologna uzmanlarından Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Tamer GÖK (Mersin Üniversitesi) ve Prof. Dr. Nezih GÜVEN (ODTÜ) üniversitemize iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyaret kapsamında üniversitemizin Bologna Süreci’nde yaptığı çalışmalar incelendi. Cumhuriyet Salonu, İİBF, Veteriner ve Mühendislik Fakültelerinde toplantılar düzenlendi. 4. 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 akademik yıllarının sonunda üniversitemiz Erasmus/AKTS Koordinatörlerine yönelik genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları düzenlendi. 5. 11/01/2011 tarihinde Cumhuriyet Salonunda Akademik Birim Yöneticileri, Bölüm Başkanları ve Erasmus koordinatörlerine yönelik “Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması Projesi: 2009-2011” kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlgili Sayfa

17 Bologna Süreci/ Erasmus Anlaşmalar İlgili Sayfa KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ'NİN ANLAŞMALI OLDUĞU ÜNİVERSİTELER FAKÜLTE/MYOBÖLÜM ÜLKEÜNİVERSİTE Eğitim Fakültesi Eğitim, Öğr.Eğitimi LetonyaUniversity of Latvia Eğitim Bilimleri LetonyaUniversity of Latvia Eğitim Psikolojisi LetonyaUniversity of Latvia Sosyal Bilimler PolonyaAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Eğitim PolonyaAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Beden Eğitimi ve Spor Romanya"Ovidius" University of Constanta Eğitim Bilimleri YunanistanTechnological Educational Institute of Ionian Islanda Sınıf Öğretmenliği YunanistanTechnological Educational Institute of Ionian Islanda Hukuk FakültesiHukuk İtalyaUniversita DI Pisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme PolonyaWyzsza Szkola Gospordaki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi LitvanyaKlaipeda University PolonyaUniversity of Silesia PolonyaHigher Vocational School in Suwalki AlmanyaFachhochshule Nordhausen Kamu Yönetimi PolonyaUniwersytet Warminsko - Mazurski W Olsztynie PolonyaWyzsza Szkola Gospordaki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi LitvanyaMykolas Romeris University Uluslararası İlişkiler PolonyaUniwersytet Warminsko - Mazurski W Olsztynie PolonyaWyzsza Szkola Gospordaki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi İktisat LitvanyaMykolas Romeris University PolonyaUniversity of Economic and Computer Science LitvanyaKlaipeda University Mühendislik Fakültesi MühendislikFinlandiyaHäme Polytechnic University of Applied Sciences İnşaat MühendisliğiPolonyaHigher Vocational School in Suwalki Veteriner FakültesiVeteriner LetonyaLatvia University of Agriculture, Faculty of Veterinary Medicine PolonyaUniversity of Agriculture in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine PolonyaAgriculture University of Wroclaw, Facultu of Veterinary Medicine Fen-Edebiyat Fakültesi SosyolojiLetonyaLatvia University of Agriculture SosyolojiRomanyaUniversitatea Din Bucuresti Fransızca Müt-TercPolonyaUniversity of Silesia Fransızca Müt-TercBelçikaUniversite De Liege Fransızca Müt-TercİspanyaUniversity of Almeria MatematikRomanyaAlexandru Ioan Cuza University MatematikPolonyaLublin University of Technology Fen Bilimler EnstitüsüFizikİtalyaUniversita Degli Studi Di Padova Diş Hekimliği FakültesiDiş HekimliğiMacaristanUniversity of Szeged Yabancı Diller Bölümü İngilizceRomanyaAlexandru Ioan Cuza University FransızcaRomanyaAlexandru Ioan Cuza University Güzel Sanatlar FakültesiMüzikMacaristanUniversity of Szeged Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİngiltereUniversity of Plymouth

18 Bologna Süreci/ Erasmus Anlaşmalar İlgili Sayfa KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ'NİN ANLAŞMALI OLDUĞU İŞLETMELER FAKÜLTE/MYOBÖLÜM ÜLKEİŞLETME Hukuk FakültesiHukuk AlmanyaRechtsanwälte Emili İngiltereAnatolia Cultural&Educational Society İspanyaEsmovia İspanyaNureler KimyaİspanyaNureler KimyaİtalyaSistema MatematikİspanyaNureler MatematikİtalyaSistema AB Ofisi İspanyaNureler Hacılar H.Aytemiz MYOMatematik/BilgisayarİngiltereWisdom Pirmary & Secondary School Keskin MYO TekstilİtalyaSistema MuhasebeİspanyaEsmovia PazarlamaİspanyaNureler Çocuk GelişimiİspanyaNureler ElektrikİspanyaNureler TekstilİspanyaNureler Kırıkkale MYO Bilgisayar ProgramıİspanyaNureler MantarcılıİtalyaSistema Organik TarımİtalyaSistema

19 Bologna Süreci/ Erasmus Programı İlgili Sayfa Erasmus Programı Değişim Sayıları: Giden Öğrenci: 2005-2010 akademik yılları: 109 öğrenci 2010-2011 akademik yılı: 44 öğrenci (henüz tamamlanmadı) Gelen Öğrenci: 2005-2010 akademik yılları: 27 öğrenci 2010-2011 akademik yılı: 5 öğrenci Giden Öğretim Elemanı: 2005-2010 akademik yılları: 67 öğretim elemanı 2010-2011 akademik yılı: 15 öğretim elemanı (henüz tamamlanmadı) Gelen Öğretim Elemanı: 2005-2010 akademik yılları: 17 öğretim elemanı 2010-2011 akademik yılı: 2 öğretim elemanı (henüz tamamlanmadı)

20  YÖK Bologna Süreci internet sitesi: http://bologna.yok.gov.tr/  66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları: http://bologna.yyu.edu.tr/2010/BEK.WEB.YYU/66%20SORUDA%20BOLOGNA%20SÜREC İ.PDF  Sakarya Üniversitesi, E ğ itim Ö ğ retim Bilgi Sistemi http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?page=fak&lang=tr  Karadeniz Teknik Üniversite, Bilgi Paketi http://obs.ktu.edu.tr/  Kocaeli Üniversitesi, E ğ itimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/index.cfm http://bologna.kocaeli.edu.tr/ Bologna Süreci/ İ nternet Siteleri

21  http://bologna.yok.gov.tr /  http://bologna.yyu.edu.tr/2010/BEK.WEB.YYU/66%20SORUDA%20BOLOGNA%20SÜREC İ.PDF  Sektörel ve Alan Yeterlilikleri ve Uluslararası Standartlar.pps, Yrd.Doç.Dr.Ömer Açıkgöz, Bologna Uzmanı Bologna Süreci/ Kaynaklar


"Dış İ lişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları