Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‘’Sürücü olur’’ Raporları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‘’Sürücü olur’’ Raporları"— Sunum transkripti:

1 ‘’Sürücü olur’’ Raporları
Dr. Oktay Ekeme

2 ‘’Sürücü olur’’Raporları birinci basamakta verilmeli midir?
Evet… Kişiyi muayene etmeden önce hukuki ve tıbbi bilgi, araç-gereç ile hazırlanmışsam evet…

3 Bu rapora neden gerek var?
Gelen kişi rahatsızlığının farkında olmayabilir ya da hastalığının araç kullanmak için sakıncalarını bilmeyebilir. Bunu ortaya çıkarıp kişiye anlatmak onu ikna etmek de bizim görevimiz.

4 Hangi yasa/lara dayalı olmalıyım?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 41.md. Birinci fıkrası /C bendi SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK /RG.Sayısı:26301 SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK /RG.Sayısı:26939

5 Benim vermemem gereken raporsa…
Kuşkularımız varsa vermeyelim. Konsültasyon istemek,sağlık kuruluna sevk etmek mesleki hakkımızdır.

6 Raporu vermezsem… Sosyal, psişik baskı, sözel yada fiziksel saldırı (hekime şiddet) olabilir. Yasa ve yönetmeliklere göre rapor vermek zorundayız. Ama mutlaka olumlu karar vermek zorunda değiliz… Rapor vermeyi reddedersek yargılanabiliriz, tazminat rücu edilebilir.

7 Hangi risk faktörleri sorgulanmalı?
Kim uygundur? Kim uygun değildir? Kişiye ve topluma yönelik hangi tıbbi riskleri aramalıyım? İletişim ve bilgilendirme Birinci basamak kişisel sağlık kayıtları Öykü (Anamnez) Sistemik muayene Laboratuvar tetkiki Kayıt tutma

8 Başvuran kişi hangi gruptan/sınıftan sürücü belgesi istiyor
Başvuran kişi hangi gruptan/sınıftan sürücü belgesi istiyor? sorunuz… Ticari araç kullanacaksa: C,D,E,G sınıfındaki gibi muayene yapınız Muayene Yönetmeliğinde, sürücü belgesine, B sınıfı da olsa ticari araç kullanamaz veya şartlı kullanabilir ibareleri olduğundan…

9 Muayene, yönetmelikteki kriterlere göre yapılır.
İşitmekaybı, denge, vertigo, uykubozukluğu, malign tm, eklem hareketleri, ekstermite noksanlığı; kas, tendon, bağ lezyonları, ağır DM, Kalp-damar hast., organ yetmezliği, SSS hast., Periferik SS hastalıkları, Epilepsi (sürücü belgesi verilmez), Kas hast., Ruh hast., Alkol-madde bağımlılığı, görme dereceleri, görme alanı, Renk körlüğü (sürücü olabilir), gece körlüğü, derinlik duyusu, pitozis, hemiptozis, diplopi, şaşılık, katarakt, afaki, blefarospazm, progresif göz hast., Monoküler görme (şartları var) için genel değerlendirme yapılır

10 Hangi durumlarda konsültasyon isteyelim?
Muayene yönetmeliğinde ayrıntılar tanımlanmıştır. Kesin tanı koyamadığımız her bulgu için…

11 Sevk-geri bildirim nasıl olmalı?
Bulgularımızı, çekincelerimizi yazmalıyız Neden sevk-konsültasyon istediğimizi (gerekirse yönetmeliğe atfederek) Geri bildirimin yazılı olması gerektiğini Geri bildirimden sonra raporu kimin vereceğini (uzman yada kurul verecekse) yazmalıyız

12 Rapor nasıl yazılmalıdır?
Muayenemizi yönetmelikteki kriterlere göre yaptığımızı gerektiğinde konsültasyon cevabına istinaden karar verdiğimizi Kişinin kendi beyanının da esas alındığını Çalıştığımız kurumun olanaklarını Muayene saati ve tarihini Kimlik tespitini yazmalıyız

13 kayıt Poliklinik defterine, bilgisayara muayene
bulgularımızı, kişinin beyanını (gerekliyse yazılı beyanını ve imzasın alarak) yazmalıyız. Verilen raporun bir örneğini saklamalıyız.

14 etik Hekim olarak kendimizi hukuken sağlama alalım düşüncesiyle ,hastanın çok özel bilgilerini herkesin göreceği ve anlayacağı üslup ile yazmamalıyız. Gizli kalması gereken bilgiler pol.defteri,bilgisayar,dosya,klasörde saklanmalı

15 Bilgilendirme Olumlu yada olumsuz karar ile düzenlediğimiz raporumuzun gerekçesini hastamıza (yada sağlam kişiye) açıklamalıyız.

16 İŞE GİRİŞ RAPORLARI

17 Bu rapora neden gerek var
Bu rapora neden gerek var? İşe girecek olan bir işçiye bir hekim tarafından işe girişteki sağlık durumunu gösteren bir muayene yapılarak belgesinin düzenlenmesi gerektiği için.

18 Bu rapor birinci basamakta verilmeli midir? Evet

19 Hangi yasalara dayalı olmalıyım
Hangi yasalara dayalı olmalıyım? no’lu İş yasası Çeşitli Yönetmelikler MADDE 89: Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; a) Ağır ve tehlikeli işlerden başka işler için de işçilerin işe başlamadan hekim muayenesinden geçirilmelerini, b) Bazı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçirilmelerini,    c)…………………………………………………………………………………………………………………………………, d)…………………………………………………………………………………………………………………………………, öngören yönetmelikler hazırlayabilir denmektedir.

20 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:9 Aralık DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Sağlık Gözetimi Madde 14 : İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür: a) İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır. b) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yapılır.

21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: İşyeri hekimlerinin görevleri MADDE 15 – (1) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür. a)……………………………………………………………………………………………… b) Sağlık gözetimi; 1)………………………………………………………………………………………………. 2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

22 UMUMİ HIFSIHHA KANUNU KANUN NO:1593 Resmi Gazete 6 Mayıs Sayı:1439 MADDE 180 : Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerinin sıhhi ahvaline bakmak üzere, bir veya müteaddit tabibin sıhhi murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. ……………………………………………………………….. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Yürürlüğe Koyan Bakanlar kurulu Kararnamesi: 7/ Aralık 1973 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ocak Sayı: BİRİNCİ BÖLÜM BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MADDE :57 7) Yeniden işe girecek işçilerden, bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile çiçek aşısı kağıdı aranacak, sağlık dosyasında saklanacaktır. çalışanın işe girişte bulaşıcı hastalıktan salim olduğuna dair bir rapor istenmektedir.

23 Bu raporu ben vermeli miyim
Bu raporu ben vermeli miyim? Ülkemizdeki iş yerlerinin büyük çoğunluğu 50 den az işçi çalıştıran yerler olduğu için buraların işyeri hekimleri bulundurma zorunluluğu da olmadığı için bu rapor büyük ölçüde ASM/TSM hekimleri tarafından verilmek durumunda kalınmaktadır. I.Basamağa işe giriş raporu adı altında başvuruların büyük çoğunluğu « İşci sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Madde:57» de istenen bulaşıcı hastalıktan salim olduğuna dair rapordur. Bulaşıcı hastalık raporu Tüberküloz ,Trahom, Sıtma, Frengi, Lepra vb.nin yaygın olduğu yıllardan kalma bir alışkanlık olup günümüzde işlevini tamamlamıştır, kaldırılmalıdır. İlgili kurum ve kuruluşlara böyle bir rapor yerine yönetmelikte belirtilen standart’a uygun bir işe giriş rapor düzenlenmesi önerilmelidir.

24   Benim vermemem gereken raporsa; a)Ben verirsem karşı karşıya kaldığım sorunlar neler? Nasıl baş edebilirim?  İşe giriş muayenesinin ilgili mevzuata göre yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde sonradan olacak bir etkilenmenin işe giriş öncesi mi sonrası mı? oluştuğu belirlenemeyebilir ve çalışan mağdur olabilir ya da aleyhimize dava açılabilir. Raporda muayene tarihini, kişinin o andaki sağlık durumunu ASM/vb. ortamını ve olanakları ölçüsünde ve kişinin beyanına dayalı olarak belirlediğimizi not etmeliyiz.  b)Ben vermezsem karşı karşıya kaldığım sorunlar neler? Nasıl baş edebilirim?  Yasal düzenlemeler(aile hekimliği pilot yasa ve yönetmelikleri, iş kanunu karşısında sorumlu duruma düşebiliriz.

25 HANGİ RİSK FAKTÖRLERİ SORGULANMALI ARAŞTIRILMALIDIR?

26 Söz konusu raporda belirtilen durum için kim uygundur
Söz konusu raporda belirtilen durum için kim uygundur? Kim uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz? Çalışacağı iş koluna göre riskler değişir. Muayene ve anamnez sonucunda kişi için böyle bir risk düşünülürse bu raporda belirtilir, kişiye açıklanır. Çalışıp çalışmamasına kendisi veya işyeri doğacak sorumluluğu üstlenerek karar verebilir. Biz raporumuzda çalışır/çalışmaz ifadelerini kullanmak yerine riski ve hangi önlemler alınmak koşuluyla çalışacağını bildirebiliriz.

27 Tıbbi kanaatı oluşturmak için;
Tıbbi kanaatı oluşturmak için; Bunun için hangi tıbbi riskleri (kişiye ve topluma yönelik) aramalıyım?   Vücut bütünlüğünün işe uygunluğunu, aktif bulaşıcı hastalığının bulunup bulunmadığını, gürültü, toz, kimyasal vb. ortamlarda çalışma açısından kişinin bir sağlık sorunu olup olmadığını araştırabiliriz.   Bu riskler açısından genel pratisyenlik yaklaşımı ile nelere, nasıl bakmalı ve değerlendirmeliyim? İletişim ve bilgilendirme   Muayene sonuçları ve iş ile kişinin o andaki sağlığının etkilenme durumu arasındaki ilişki ve işte çalışması durumunda kullanması gereken KKD lar hakkında kişi bilgilendirilmeli

28 Birinci basamak kişisel sağlık kayıtlarının
Birinci basamak kişisel sağlık kayıtlarının değerlendirilmesi ve öykü alma   Şahıs ilgili doktorun ASM ne kayıtlı ise geçmiş kayıtlar incelenir ya da ASM den bu bilgiler istenebilir. Ya da şahıs ilgili ASM ne yönlendirilir.   Fizik muayene Tam bir sistemik fizik muayene yapılmalıdır. Yardımcı tetkik vb Gerekliyse biyokimyasal, işitme testi, SFT, ultrasonik, radyolojik tetkikler vb. Kayıt tutma Kime, ne amaçla, hangi tarihte nasıl bir rapor düzenlediğimizi kaydedelim (pol. defteri ve bilgisayar ortamında), mümkünse bir örneğini arşivimizde saklayalım.

29 2. BASAMAĞA SEVK – KONSÜLTASYON GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

30 Hangi durumlarda konsültasyon yapmalıyım
Hangi durumlarda konsültasyon yapmalıyım? Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar için önce işyeri hekimine yönlendirelim, yoksa meslek hastalıkları hastanesine yada ikinci basamak sağlık kuruluşuna yönlendirelim.   Hafif ve orta ağırlıkta iş kollarında çalışacaklar için şüphe duyduğumuz ve ASM ortamında belirlenemeyecek ileri tetkik ve araştırma gereksinimi durumlarında konsültasyon isteyip sonucuna göre raporumuzu düzenleyelim.   Sevk – geri bildirim sistemi nasıl olmalı? Kişiyi işe giriş amaçlı rapor düzenlemek üzere gönderdiğimizi ve ilgili hekimin görüşünün yazılı olarak tarafımıza iletilmesini isteyen bir yazı ile gönderelim.

31 RAPOR NASIL OLMALIDIR?  

32 Karar verme: Nasıl raporlamalıyım? İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ekinde yer alan işe giriş formuna göre gerekli muayenesi yapılarak ………..…….. işinde çalışmasına engel bir hali bulunduğu/bulunmadığına dair tıbbi kanaat raporudur. Raporun içeriği Raporu nasıl vermeliyim? Kayıt prosedürleri Etik tutum Bilgilendirme

33 LABORATUVAR BULGULARI
İŞE GİRİŞ FORMU RAPORUN VERİLDİĞİ YER: TARİH: İŞYERİNİN Özgeçmişi FİZİK MUAYENE Sicil No ÖZELLİK YOK A-Duyu Organları Ünvanı Göz Adresi Kulak Burun Boğaz Telefonu/Faksı Ağız ve Dişler İŞÇİNİN Kan Grubu Deri Adı ve Soyadı Konjenital Hastalık B-Kardiyovasküler Sistem Cinsiyeti YOK C-Solunum Sistemi Doğ.yeri ve tarihi D-Sindirim Sistemi Eğitim durumu Bağışıklama E-Ürogenital Sistem Medeni durumu BCG F-Kas Iskelet Sistemi Ev Adresi Tetanoz G-Nörolojik Sistem Telefonu Hepatit-B H-Psikiyatrik Muayene Mesleği Diğer I-Diğer Yaptığı iş Soy Geçmişi Tansiyon Nabız Göğ.Çev Boy Kilo BMI Çalıştığı bölüm Anne Sigorta Sicil No DİABET Görünüm: Zayıf, Normal, Kilolu, Şişman, Atletik, Anemik Daha Önce Çalıştığı yerler LABORATUVAR BULGULARI Baba Kan İdrar Radyolojik tetkik Kardeş Odiyometri Solunum fonksiyon testi Çocuklar Psikolojik testler İŞE GİRİŞ FORMU

34 NOTLAR: İMZA/KAŞE: TIBBİ ANEMNEZ KANAAT VE SONUÇ
1.Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan birini geçirdiniz mi? 2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıkardan birini geçirdiniz mi? Hayır Evet Tarih Balgamlı Öksürük Kalp hastalığı Nefes darlığı Şeker hastalığı Göğüs ağrısı Böbrek rahatsızlığı Çarpıntı Sarılık Sırt ağrısı Mide ve onikiparmak barsağı ülseri İshal ya da kabızlık İştme kaybı Eklemlerde ağrı Görme bozukluğu 3.Son bir yıl içinde hastaneye yattınız mı ? Sinir sistemi hastalığı Deri hastalığı Evet ise nedir ? Besin zehirlenmesi 4.Son bir yıl içinde ameliyat geçirdiniz mi? Allerji 8.Herhangi bir tedavi görüyor musunuz ? 5.Son bir yıl içinde iş kazası geçİridiniz mi? 9.Sigara içiyormusunuz ? 6.Son bir yıl içinde meslek hastalıkları hastanesine yattınız mı ? Bırakmış …yıl önce ….ay/yıl ..Adet//gün .. .yıldır ...adet/gün Evet ise tanı ? 10 Alkol alıyormusunuz ? 7.Son bir yıl içinde maluliyet aldınız mı? ..yıl önce ..yıl içmiş ..sıklıkla  Evet ise oranı nedir ? …yıldır …sıklıkla    KANAAT VE SONUÇ 1……………………………………………………………………….İşyerinde/İşinde bedenen çalışmaya elverişlidir. 2……………………………………………………………………….arızaları/rahatsızlıkları tedavi edilmek koşuluyla çalışmaya elverişlidir. NOTLAR: İMZA/KAŞE:

35 Sporcu Raporları

36 Bu rapora neden gerek var?
Belediye spor salonuna başvuranlar Okullarda spor klübü, spor müsabakasına katılacak öğrenciler Amatör spor klüplerine katılanlar,müsabakaya katılanlar Profesyonel spor klübüne katılan amatör sporcular Kişisel spor yaparken sağlık durum değerlendirmesi talebi olanlar

37 Kurumlar, spor yapan kişinin ölüm ya da ciddi sağlık sorunu ile karşılaşması durumunda sorumluluğun hekime yüklenmesine yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Oysa “spor yapabilir” raporu için hekime gönderirlerken “formalite” imiş gibi davranıyorlar.

38 İnsanlar spor yapmalı: Kendine uygun sporu, uygun koşullarda yapmalı
İnsanlar spor yapmalı: Kendine uygun sporu, uygun koşullarda yapmalı. Bu nedenle spor yapabilmeye dair rapor taleplerinin olumlu değerlendirilmesi tutumu önemli. Risk görülen durumda kişiye uygun spora (kişiye uygun koşullarda) yönlendirme önemli.

39 BU RAPOR BİRİNCİ BASAMAKTA VERİLMELİ MİDİR?
evet

40 Hangi yasa/lara (vb) dayalı olmalıyım?
Aile Hekimliği Yönetmeliği (SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yönetmeliği , Ek-5 Federasyonların mevzuatı

41 Bu raporu ben vermeli miyim?
EVET Kişisel spor yapanlara birinci basamakta danışmanlık ve yönlendirme yapabiliriz. Amatör spor yapanlara raporu birinci basamakta verebiliriz Profesyonel spor kulüplerinde sporcu sağlığı ünitesi olmalı, hekim vd sağlık personeli istihdam edilmeli, “spor yapabilir” raporunu/kararını bu birimde görevli hekim vermeli.

42 Benim vermemem gereken raporsa…
Ben verirsem karşı karşıya kaldığım sorunlar neler? Nasıl baş edebilirim? Profesyonel sporculara verilecek raporlarda da hekim olarak rapor verebiliriz, ancak profesyonellik koşullarını vd. bilmek çok önemli, bütün bunları dikkate alan muayene sonucu verilen raporda tıbbi kanaatı oluşturmak için gerekenlerin tümü yapılmışsa baş etmek mümkün. Aksi takdirde sporcunun sağlığı/hayatı için risk olur. Ben vermezsem karşı karşıya kaldığım sorunlar neler? Nasıl baş edebilirim? Neden vermediğimi, kişinin sağlığına zarar vermemek temel amacımı, bu raporun nereden / hangi koşullarda verilebileceğini kişiye açıklarım

43 HANGİ RİSK FAKTÖRLERİ ARAŞTIRILMALIDIR?
Söz konusu raporda belirtilen durum için kim uygundur? Kim uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz? Tıbbi kanaatı oluşturmak için; Bunun için hangi tıbbi riskleri (kişiye ve topluma yönelik) aramalıyım? KVS, solunum, kas-iskelet, nörolojik sistem, hemodinamik durum

44 Bu riskler açısından genel pratisyenlik yaklaşımı ile nelere, nasıl bakmalı ve değerlendirmeliyim? İletişim ve bilgilendirme: Yetişkinse kendisinin başvurusu yeterli. Öğrenci ise sadece beden öğretmeni değil, veli ile birlikte gelmesi istenmeli. Sporun yararları, kişiye uygun sporu yapmanın önemi konusunda bilgilendirmeli.

45 Birinci basamak kişisel sağlık kayıtlarının değerlendirilmesi ve öykü alma
Mevcut AHBS kayıtları, kişisel sağlık fişi bilgileri gözden geçirilir Özgeçmiş sorgulaması yapılır Soygeçmiş sorgulaması yapılır

46 Fizik muayene Sistemik muayene
Mevcut sağlık sorunu tespit edilirse spor yapabilme yönünden tıbbi değerlendirme

47 Yardımcı tetkik vb Hemogram, EKG, akciğer grafisi rutin olarak istenebilir. Sağlık sorunu tespit edilirse sorunu değerlendirebilmek için ek tetkikler istenebilir.

48 Kayıt tutma Anamnez, fizik muayene ve yardımcı tetkik sonuçlarına dair ayrıntılı kayıtlar tutulmalı.

49 2.BASAMAĞA SEVK- KONSÜLTASYON GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

50 Hangi durumlarda konsültasyon yapmalıyım
Hangi durumlarda konsültasyon yapmalıyım? Konsültasyon sistemi nasıl olmalı? Sağlık sorunu tespit edildiği durumda spor yapabilme açısından yaptığımız değerlendirdiğimizde risk oluşturabilecek bir durum tespit ettiğimizde sorunu ve bulguları belirterek soruna ait sistem açısından değerlendirme istemiyle konsültasyon istenmelidir. Konsültasyon istemi yazılı ve ayrıntılı olmalı, konsültasyon yazılı ve ayrıntılı olmalıdır.

51 Sevk – geri bildirim sistemi nasıl olmalı?
Yapılan muayenesi sonucunda ciddi bir sağlık sorunu tespit ettiğimizde “ileri tetkik, tedavi ve değerlendirme için 2. basamak sağlık kuruluşuna sevk edilir”. Sevk yazılı olmalıdır. Geri bildirim yazılı olmalıdır.

52 NASIL RAPORLANDIRILMALIDIR ?
Karar verme: Yapılan muayene (birinci basamak kişisel sağlık bilgileri + anamnez + fizik muayene + yardımcı tetkikler) sonucunda; 1- Herhangi bir sağlık sorunu saptamadım ya da sorun saptadım, spor yapmasının sakınca yaratmayacağı yönünde değerlendirme yaptım ise: OLUMLU RAPORUMU DÜZENLERİM 2- Sorun saptadım, spor yapmasının sakınca yaratabileceği yönünde değerlendirme yaptım, konsültasyon istedim, konsültasyon “sakınca oluşturmaz” yönünde ise: KONSÜLTASYONU BELİRTEREK, OLUMLU RAPORUMU DÜZENLERİM 3- Sorun saptadım, spor yapmasının sakınca yaratabileceği yönünde değerlendirme yaptım, konsültasyon istedim, konsültasyon “sakınca oluşturabilir” yönünde ise: KONSÜLTASYONU BELİRTEREK, OLUMSUZ RAPORUMU DÜZENLERİM. UYGUN BAŞKA BİR SPOR ÖNERİM VARSA BİLGİLENDİRİRİM. 4- Ciddi bir sorun saptadım, spor yapmasının sakınca yaratabileceği yönünde değerlendirme yaptım, ileri tetkik, tedavi ve değerlendirme için 2. basamak sağlık kuruluşuna sevk ettim ise; RAPORU SEVK ETTİĞİM KURULUŞ DÜZENLER

53 Nasıl raporlamalıyım? “spor yapabilir/yapmasında sakınca yoktur” hatalı olur, sporu tanımlamamız doğru olur.

54 Kendi muayenem sonucunda rapor vereceksem:
Raporun içeriği Kendi muayenem sonucunda rapor vereceksem: “…………’nın yapılan muayenesi sonucunda ……………….. sporunu yapmasında sakınca yoktur/vardır (yapabilir/yapamaz)” “…………’nın yapılan muayenesi sonucunda ……………….. sporu müsabakalarına katılmasında sakınca yoktur/vardır. (katılabilir/katılamaz”

55 Konsültasyon sonucunda rapor düzenleyeceksem:
“…………’nın yapılan muayenesi ve …………… konsültasyonu sonucunda ……………….. sporunu yapmasında sakınca yoktur/vardır. (yapabilir/yapamaz.” “…………’nın yapılan muayenesi ve …………… konsültasyonu sonucunda ……………….. sporu müsabakalarına katılmasında sakınca yoktur/vardır. (katılabilir/katılamaz”

56 Tarih ve protokol numarası mutlaka yazılmalıdır
Tarih ve protokol numarası mutlaka yazılmalıdır. Lisans raporu yıllık, öğrenci raporları yıllık istenmektedir.

57 Raporu nasıl vermeliyim?
Kayıt prosedürleri Tüm anamnez, fizik muayene, yardımcı tetkik bulguları, değerlendirme notları, varsa konsültasyon istem ve sonuç bulguları kayıt altına alınmalı.

58 Rapor kişiye verilmeli (öğrenci ise velinin bilgisi dahilinde)
Etik tutum Rapor kişiye verilmeli (öğrenci ise velinin bilgisi dahilinde)

59 Bilgilendirme Kişiye uygun sporu yapmanın önemi,
uygun koşullarda spor yapmanın önemi, spor yaparken beslenme vb dikkat etmesi gerekenler konusunda bilgilendirmeli.


"‘’Sürücü olur’’ Raporları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları